Strona główna

Zmiany klimatu: świat czeka na ambitne porozumienie, konieczny jest przełom w Bangkoku


Pobieranie 12.23 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar12.23 Kb.


IP/09/1361

Bruksela - Sztokholm, 25 września 2009 r.Zmiany klimatu: świat czeka na ambitne porozumienie, konieczny jest przełom w Bangkoku

Przewodnicząca obecnie Unii Szwecja wraz z Komisją Europejską apelują dziś do międzynarodowych negocjatorów, którzy dnia 28 września zasiądą w Bangkoku do dwutygodniowych rokowań zmierzających do międzynarodowego porozumienia, o zdecydowane postępy w uzgadnianiu ambitnych warunków układu w sprawie przeciwdziałania zmianom klimatu. Obrady w Bangkoku stanowią przedostatni etap rozmów przygotowujących konferencję Narodów Zjednoczonych poświęconą zmianom klimatu, która ma odbyć się w grudniu w Kopenhadze, a której celem jest zawarcie światowego porozumienia.

Unijny komisarz ds. środowiska Stavros Dimas stwierdził: „Unia Europejska wytyczyła wszechstronny program działań na rzecz ambitnych warunków światowego układu, koniecznego dla przeciwdziałania niebezpiecznym zmianom klimatu. Po dwuletnich debatach nadszedł czas, aby wszystkie zainteresowane strony wreszcie zaczęły działać ręka w rękę i w pełni zaangażowały się w przygotowanie solidnych podstaw dla decyzji, które muszą zapaść w Kopenhadze. W Bangkoku musi nastąpić prawdziwy przełom. Istotnym zagadnieniem, które wymaga omówienia w toku negocjacji, są ostatnie wnioski Komisji Europejskiej w dziedzinie finansów. Spodziewamy się teraz, że nasi partnerzy – reprezentujący świat rozwinięty gospodarczo oraz kraje rozwijające się – okażą w rozmowach znacznie większe poczucie pilnej wagi zagadnienia i wykażą się większą ambicją”.

Szwedzki minister środowiska Andreas Carlgren dodał: „Unia docenia ostatnie postępy – jak na przykład wyrażoną przez nowy gabinet Japonii wolę poważnego zwiększenia docelowej redukcji emisji gazów cieplarnianych. Niedawne publiczne zapowiedzi ze strony władz dużych wschodzących gospodarczo krajów, gotowych do ograniczenia wzrostu emisji, należy teraz przekuć w czyn i włączyć w zakres negocjacji. Wnioski niedawnych obrad ONZ oraz szczytu G20 powinny znaleźć odzwierciedlenie i zostać uwzględnione w trakcie negocjacji w Bangkoku. Jako polityczni liderzy pragniemy osiągnąć konsens, a negocjatorzy nie mogą tracić z oczu zagadnień merytorycznych i kwestii o podstawowym znaczeniu.”

Proces kopenhaski

Negocjacje zmierzające do zawarcia porozumienia Narodów Zjednoczonych w sprawie zapobiegania zmianom klimatu po roku 2012, czyli po wygaśnięciu protokołu z Kioto, powinny zakończyć się na konferencji w Kopenhadze w dniach 7-18 grudnia 2009 r. Ostatnie przygotowawcze rundy rokowań odbędą się w Bangkoku (między 28 września a 9 października) i w Barcelonie (w dniach 2-6 listopada br.).Stanowisko UE

UE dąży do zawarcia ambitnego i wszechstronnego porozumienia, którego celem jest zapobieżenie globalnemu ociepleniu o niebezpiecznych rozmiarach (przekraczającemu poziomy sprzed rewolucji przemysłowej o ponad 2°C), jakie prognozują naukowcy. Badania naukowe wskazują, że warunkiem utrzymania zmian klimatu w tych granicach jest ograniczenie, do roku 2020, emisji gazów cieplarnianych krajów uprzemysłowionych do poziomu niższego o 25-40 proc. od notowanego w roku 1990, a także ograniczenie szybko rosnącej emisji w krajach rozwijających się do poziomu mniejszego o około 15-30 proc. od prognozowanego wedle aktualnego tempa wzrostu.

UE podjęła bezwarunkowe zobowiązanie do zmniejszenia do roku 2020 emisji przynajmniej do poziomu o 20 procent niższego od stanu z roku 1990; aktualnie wprowadza wytyczone cele w życie za pomocą przepisów pakietu klimatyczno-energetycznego (IP/09/628). Zobowiązała się przy tym do zaostrzenia planowanych rozmiarów zmniejszenia emisji do 30 procent, pod warunkiem że kraje uprzemysłowione spoza Unii zdecydują się na porównywalne ograniczenie, a kraje rozwijające się o bardziej zaawansowanej gospodarce również wniosą stosowny wkład w działania na rzecz globalnego celu.

Komisja wystąpiła dnia 10 września z globalnym zarysem programu zwiększenia międzynarodowych nakładów finansowych na rzecz wsparcia wysiłków państw rozwijających się w kierunku zmniejszenia ich emisji oraz stawienia czoła zmianom klimatu (IP/09/1297). Stanowi on bazę do zajęcia przez Radę Europejską stanowiska w sprawie finansowania programu do końca października.Spotkanie w Bangkoku

Postępy dotychczas zwołanych w tym roku trzech kolejnych rund oficjalnych negocjacji okazały się skromne. Nieformalne spotkanie zwołane w ubiegłym miesiącu w Bonn pozwoliło na opracowanie podstawowej wersji porozumienia: tekst ma ponad 250 stron, jest niedostatecznie uporządkowany i w wielu miejscach wymaga uzupełnienia. W Bangkoku musi on zostać drastycznie skrócony, a tempo prac redakcyjnych musi zostać znacznie przyspieszone, o ile chcemy zawrzeć ostateczne porozumienie już w Kopenhadze.

Konieczna jest poza tym skuteczniejsza formuła negocjacji – na przykład równoległe prace w małych grupach zamiast wielkich posiedzeń plenarnych. Należy zgodzić się co do wyboru priorytetowych elementów umowy kopenhaskiej, aby następnie je dopracowywać.

Z punktu widzenia UE do kluczowych elementów należą:  • wiążące dla wszystkich państw uprzemysłowionych rozmiary zmniejszenia emisji w oparciu o zasadę porównywalnych nakładów;

  • stosowne działania państw rozwijających się na rzecz ograniczenia emisji;

  • ramy działań na rzecz dostosowania do zmian klimatu;

  • działania zapobiegające dalszemu wylesianiu i degradacji lasów a także służące zrównoważonej gospodarce leśnej w regionach tropikalnych;

  • uaktualnione zasady rozliczania zmian w poziomie emisji związanych z użytkowaniem gruntów, zmianami w użytkowaniu gruntów oraz z leśnictwem;

  • rozszerzony międzynarodowy rynek uprawnień do emisji dwutlenku węgla pozwalający na pozyskanie funduszy służących państwom rozwijającym się oraz propagujący opłacalne obniżanie poziomu emisji;

  • zapewnienie międzynarodowej pomocy ze środków publicznych dla krajów rozwijających się w celu usprawnienia przepływów finansowych na rynku uprawnień do emisji dwutlenku węgla oraz inwestycji krajowych;

  • wszechstronny pakiet współpracy w dziedzinie technologii oraz funduszy, pozwalający na przyspieszenie prac nad rozwojem globalnej gospodarki opartej na technologiach niskoemisyjnych.

Konferencje prasowe organizowane w imieniu UE

Przedstawiciele Komisji oraz Hiszpanii i Szwecji wystąpią wspólnie na konferencjach dla mediów w Bangkoku w następujących terminach:  • poniedziałek, 28 września o 12:00 czasu lokalnego;

  • piątek, 9 października o 14:00 czasu lokalnego;

Konferencje będą transmitowane cyfrowo na stronie internetowej: www.unfccc.int©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość