Strona główna

Znak zamówienia 15/2013


Pobieranie 184.42 Kb.
Strona1/3
Data20.06.2016
Rozmiar184.42 Kb.
  1   2   3

Znak zamówienia 15/2013


Giżycko dn. 04.02.2013r

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA


USŁUGA CZYSZCZENIA I LITRAŻOWANIA ZBIORNIKÓW STACJI MPS ORAZ PRZYGOTOWANIA DO BADAŃ OKRESOWYCH CYSTERN I ZBIORNIKÓW STACJI MPS NA ZGODNOŚĆ Z WDT I ADR NA RZECZ JEDNOSTKI WOJSKOWEJ NR 4352 GIŻYCKO

Postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia publicznego w trybie:

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY OKREŚLONEJ W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY – PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z póź. zm.);

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011r. (Dz.U. z 2011r. Nr 282 poz. 1650), wartość określa § 1 pkt 1 – 130 tys. Euro


DOWÓDCA

JEDNOSTKI WOJSKOWEJ 4352

(-) płk Andrzej BETA

I. ZAMAWIAJĄCY.

Pełna nazwa Zamawiającego: JEDNOSTKA WOJSKOWA 4352 W GIŻYCKU

Adres: ul. Nowowiejska 20, 11-500 GIŻYCKO

REGON: 280602118

NIP: 845-197-50-09

KONTO BANKOWE: NBP O/Okr./Olsztyn. Nr. 51 1010 1397 0020 1713 9120 1000

FAX do korespondencji w sprawie zamówienia: 0-87 429-46-41

E-mail do korespondencji w sprawie zamówienia: 24wog.zam@wp.mil.pl

Znak Postępowania: 15/2013 Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem.

Godziny pracy w JW. 4352:


 • od poniedziałku do czwartku od godz. 7:00 do godz. 15:30;

 • w piątek od godz. 7:00 do godz. 13:00.

ZAMAWIAJACY zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 795 z póź. zm.) prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 130 000 Euro

Użyte w Specyfikacji terminy mają następujące znaczenie:

Zamawiający”– Jednostka Wojskowa 4352 W GIŻYCKU, ul. Nowowiejska 20

 1. 500 GIŻYCKO.

Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej Specyfikacji.

SIWZ” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
Ustawa” - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.
Zamówienie” – należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został w sposób szczegółowy opisany w III rozdziale.
Wykonawca” – podmiot, który ubiega się o wykonanie zamówienia, złoży ofertę na wykonanie zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania zamówienia.

Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

 1. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z póź. zm),

 2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. Nr 226, poz. 1817),

 3. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych (Dz. U. Nr 282 poz. 1650).


II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z póź. zm), zwanej dalej „ustawą”.


III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem zamówienia jest usługa czyszczenia, przygotowanie do badań dozorowych i litrażowanie zbiorników podziemnych stacji MPS, przygotowanie do badań okresowych zbiorników kontenerowych stacji paliw KSP-20 oraz sprzętu transportowo-dystrybucyjnego wraz z przewodami elastycznymi Ø 75 na zgodność z WDT i ADR oraz uzyskanie decyzji zezwalającej na eksploatację zbiorników stacji MPS i KSP-20 oraz cystern paliwowych do przewozu materiałów ciekłych zapalnych klasy 3 wg. ADR od Wojskowego Dozoru Technicznego zgodnie z Warunkami Technicznymi Specjalistycznymi urządzeń ciśnieniowych i bezciśnieniowych – zbiorników do przechowywania i przewozu materiałów ciekłych zapalnych WDT-UCB-MCZ/99.;CPV:

71631000-0 usługi nadzoru technicznego

90913100-1 czyszczenie zbiorników
Podstawowe akty prawne regulujące wykonanie usługi:

 • Ustawa z dnia 21.12.2000 roku o dozorze technicznym ( Dz. U. nr 122, poz. 1321 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676),

 • Przepisy metrologiczne o zbiornikach pomiarowych wprowadzone zarządzeniem Nr 188 Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 22.12.1995r. ( art. 27 ustawy z dnia 11.05.2001r. Prawo o miarach Dz.U. Nr 243, poz. 2441 oraz z 2007r. Nr 176, poz. 1238),

 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 września 2001 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych ( Dz.U. Nr 113, poz. 1211 ze zm ),

 • „Warunki techniczne” dla zbiorników do przewozu materiałów ciekłych zapalnych
  (WDT – UCB – MCZ / 99),

 • Ustawa o przewozie towarów niebezpiecznych - Dz. U. z 2002 r. nr 199, poz. 1671),

 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy /…/ ( Dz. U. Nr 7, poz. 59),

 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 kwietnia 2003 r. w sprawie określenia urządzeń technicznych podlegających Wojskowemu Dozorowi Technicznemu (Dz. U. z 2003 r Nr 67, poz. 627 ze zmianami),

 1. Usługę należy wykonać w miejscu posadowienia stacji MPS i stałego garażowania sprzętu transportowo-dystrybucyjnego na terenie jednostki wojskowej podległej Zamawiającemu zgodnie z Załącznikiem nr 7 do SIWZ;

 2. Zakres i termin prac - zgodnie z Załącznikiem nr 7 do SIWZ (wynika on
  z warunków technicznych określonych przez Wojskowy Dozór Techniczny).

 3. Wykonawca upoważni swojego przedstawiciela, który w imieniu Zamawiającego ustali szczegółowe terminy badań z Inspektorem UCB Wojskowego Dozoru Technicznego w Olsztynie oraz Inspektorem Urzędu Miar w Ełku, a także odbierze decyzje, protokoły badań i świadectwa legalizacji.

 4. Obowiązki Zamawiającego wynikające z dotrzymania terminów udostępnienia zbiorników i sprzętu do przeglądu oraz jego odbioru wykonuje w jego imieniu uprawniona osoba wymieniona w Załączniku nr 8 do SIWZ.

 5. W celu wykonania badań okresowych Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt dojeżdża do siedziby Zamawiającego, uzgadniając uprzednio
  z Zamawiającym ( osobą upoważnioną) termin udostępnienia sprzętu.

 6. Stan techniczny i ukompletowanie udostępnionego do przeglądu sprzętu opisywane są komisyjnie w protokole przyjęcia-przekazania. W komisji bierze udział przedstawiciel Zamawiającego dokonujący przekazania sprzętu.
  W protokole przyjęcia-przekazania odnotować należy przekazanie:

- dokumentacji zbiorników stacji MPS i KSP-20 wraz z załącznikami;

- paszportu zbiornika transportowego wraz z załącznikami;

- paszportu zbiornika filtra z załącznikami;


 1. Wszystkie przypadki przyjęcia do badań sprzętu uszkodzonego wymagającego wykonania dodatkowych prac np. pęknięcia płaszcza zbiornika transportowego itp., wykraczających poza planowany zakres prac i uniemożliwiające otrzymanie pozytywnych decyzji bez wcześniejszej naprawy, powinny być odnotowane w protokole przyjęcia-przekazania. Protokół przyjęcia-przekazania wraz z kalkulacją dodatkowych kosztów, wykonawca prześle do Zamawiającego, który określi stanowisko, co do realizacji dodatkowych prac.

 2. Odbioru sprzętu po badaniach dokonuje upoważniony przedstawiciel Zamawiającego. Protokół odbioru ( sporządzony w dwóch egzemplarzach: 1 dla Zamawiającego, 2 dla Wykonawcy) jest podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT ( do faktury obowiązkowo dołączony protokół odbioru).

 3. Po wykonanych badaniach dozorowych upoważniony przedstawiciel Zamawiającego powinien otrzymać wymagane przez Wojskowy Dozór Techniczny dokumenty, a mianowicie:

- paszport zbiornika transportowego wraz z załącznikami,

- decyzje dopuszczające do eksploatacji zbiorniki stacji, zbiornik transportowy, zbiornik filtra dokładnego oczyszczania i przewodu elastycznego Ø 75,

- załączone wszystkie wymagane i uznane przez WDT poświadczenia wykonania i zbadania zbiorników i urządzeń poddanych tym badaniom;


 1. W przypadku braku na zbiorniku transportowym, zbiorniku filtra lub wężach cech identyfikacyjnych: typu, odbioru, terminu ważności badań dozorowych – wymagane jest umieszczenie niezbędnych cech, opisów, tabliczek, a także uzupełnienie oznakowania zbiornika transportowego naklejkami informacyjno - ostrzegawczymi „materiał szkodliwy dla środowiska” i „materiały ciekłe zapalne” zgodne z umową ADR 2009.

 2. Sposób rewizji i przeprowadzenia prób szczelności należy realizować metodą uznaną przez organ Wojskowego Dozoru Technicznego w Olsztynie.

 3. Nie dopuszcza się możliwości przeprowadzenia badań paliwem pobranym ze składów zamawiającego.


Podwykonawcy. Zamawiający dopuszcza by w realizacji zamówienia Wykonawca powierzył jakąkolwiek czynność podwykonawcom. (Art. 36 ust 5 ustawy – Prawo zamówień publicznych).

Za działania, uchybienia i zaniechania podwykonawców, odpowiedzialność wobec Zamawiającego ponosi Wykonawca, tak jak gdyby były to działania, uchybienia lub zaniedbania własne.IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

Od dnia podpisania umowy do dnia 30.11.2013r.


V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSOBU DOKONANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW.

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych, tj.: 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
  jeśli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

 2. posiadają wiedzę i doświadczenie;

 3. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

 4. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 1. Zamawiający uzna, iż Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli:

  1. złoży oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

  2. posiada aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy;

  3. posiada aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
   w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

  4. posiada aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 2. Zamawiający uzna, iż Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli złoży:

oświadczenie na podstawie art. 44 ustawy p.z.p.

 1. Zamawiający uzna, iż Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonywania zamówienia, jeżeli złoży:

oświadczenie na podstawie art. 44 ustawy p.z.p.

 1. Zamawiający uzna, iż Wykonawca posiada niezbędny potencjał techniczny i dysponuje osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, jeżeli złoży:

oświadczenie na podstawie art. 44 ustawy p.z.p.

 1. Zamawiający uzna, iż Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, jeżeli złoży:

oświadczenie na podstawie art. 44 ustawy p.z.p.
Z treści złożonych do oferty dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że w/w warunki Wykonawca spełnił. W przypadku niespełnienia jakiegokolwiek warunku udziału w postępowaniu Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy oraz niewykluczeni z postępowania na podstawie art. 24 ustawy. Ocena spełnionych warunków odbywać będzie się na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale VI SIWZ.
VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ ZŁOŻYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WYMAGANYCH WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Oferta musi zawierać:
1

FORMULARZ OFERTOWY - wypełniony i podpisany wg wzoru Zamawiającego (Załącznik nr 1 do SIWZ).

2

FORMULARZ CENOWY - wypełniony i podpisany wg wzoru Zamawiającego (Załącznik nr 2 do SIWZ).

3

PARAFOWANY WZÓR UMOWY – parafka na każdej stronie (Załącznik nr 6 do SIWZ).

Na potwierdzenie spełniania warunków określonych w SIWZ Zamawiający żąda złożenia do oferty n/w oświadczeń i dokumentów:
OŚWIADCZEŃ:

4

Oświadczenie na podstawie art. 22 ust.1 ustawy p.z.p (Załącznik nr 4 do SIWZ). W przypadku składania ofert przez podmioty występujące wspólnie, wyżej wymieniony dokument musi złożyć każdy podmiot.

DOKUMENTÓW:

W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podst. art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych, do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:

5

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 3 do SIWZ). W przypadku składania ofert przez podmioty występujące wspólnie, wyżej wymieniony dokument musi złożyć każdy podmiot.


6

Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy (załącznik nr 5 do SIWZ).

7

Zaświadczenie od właściwego dla Wykonawcy naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

8

Zaświadczenie z właściwego dla Wykonawcy oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności na podst. art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych, do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:

9

Oświadczenie na podstawie art. 44 ustawy p.z.p – (Załącznik nr 3 do SIWZ).

W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie na podst. art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych, do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:

10

Oświadczenie na podstawie art. 44 ustawy p.z.p – (Załącznik nr 3 do SIWZ).

W celu potwierdzenia, że Wykonawca dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia na podst. art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych, do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:

11

Oświadczenie na podstawie art. 44 ustawy p.z.p – (Załącznik nr 3 do SIWZ).

W celu potwierdzenia, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia na podst. art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych, do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:

12

Oświadczenie na podstawie art. 44 ustawy p.z.p – (Załącznik nr 3 do SIWZ).


Wymagane dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kserokopii. Kopia dokumentu (każda strona zawierająca informację) musi być potwierdzona „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” przez osobę/y reprezentującą/e firmę. Wszystkie dokumenty i załączniki w tym kserowane muszą być czytelne.

W przypadku podpisania oferty lub załączonego do niej jakiegokolwiek dokumentu, oświadczenia bądź załącznika przez osobę nieuprawnioną do reprezentacji wprost


z postanowień KRS lub CEIDG należy dołączyć pełnomocnictwo, sporządzone zgodnie z wymaganiami kodeksu cywilnego (oryginał lub notarialnie potwierdzona kopii dokumentu).

Postanowienia dotyczące Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej:    1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
     Rzeczpospolitej Polskiej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju,
     w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

    2. Dokumenty te są składane w formie oryginału, odpisu, wypisu, wyciągu lub kopii przetłumaczonych na język polski.

    3. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się tych dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.


VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

 1. Uzyskanie SIWZ następuje na wniosek złożony na adres Siedziby Zamawiającego lub przez pobranie w Siedzibie Zamawiającego (Budynek Sztabu, sekretariat) albo ze stron internetowych:

 • na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej MON http://www.bip.mon.gov.pl,

 • na stronie internetowej Dowództwa Wojsk Lądowych http://www.army.mil.pl,

 • na stronie internetowej 24 Wojskowego Oddziału Gospodarczego http://www.24wog.wp.mil.pl.

 1. SIWZ przekazywana jest nieodpłatnie.

 2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz wszelkie informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują pisemnie, faxem lub drogą elektroniczną. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.

 3. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:

  1. p. Zdzisław ŚWIRCZ - nr tel. 087/ 429 4711 – w sprawach technicznych
   od poniedziałku do piątku w godzinach od godziny 07.30 do godziny 13:00.

  2. p. Monika JÓŹWIK - nr tel. 087/ 429–46-02 w sprawach formalnych od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 13:00,

 4. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.


VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.


IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni, a jego bieg rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert.X. OFERTA.

1. Opis sposobu przygotowywania ofert.

 1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym.

 2. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

 3. Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.

 4. Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa.

 5. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne (pełnomocnictwo).

 6. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w treści Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia.

 7. Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami Zamawiającego oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami - załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz dane. Dokumenty złożone przez Wykonawcę, jako kserokopie winny być przez niego poświadczone jego podpisem oraz adnotacją „za zgodność z oryginałem”.

 8. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.

 9. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane oraz zostały spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.

 10. Treść Oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Ofertę należy składać w jednej zapieczętowanej lub w inny sposób zabezpieczonej kopercie wewnętrznej oraz jednej nieprzeźroczystej kopercie zewnętrznej opatrzonej adnotacją:

OFERTA W SPRAWIE PRZETARGU NIROGRANICZONEGO NA USŁUGĘ CZYSZCZENIA I LITRAŻOWANIA ZBIORNIKÓW STACJI MPS….” nie otwierać do dnia 12.02.2013r do godz. 08.30”

 1. Wykonawca przed upływem terminu wyznaczonego do składania ofert może zmienić lub wycofać ofertę poprzez złożenie do Zamawiającego pisemnego zawiadomienia.

 2. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.

 3. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępnione. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47 z dnia 8 czerwca 1993r. poz. 211 z późn. zm.) rozumie się nie ujawnianie do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których, przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności, tzn. zastrzegł składając ofertę, iż nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania. Stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć na formularzu ofertowym. W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na życzenie każdego uczestnika postępowania. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnicę przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnym wewnętrznym opakowaniu (kopercie), a w miejscu widocznym na zewnątrz opakowania umieścił napis:

NIE UDOSTĘPNIAĆ INNYM UCZESTMIKOM POSTĘPOWANIA. INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA”.

2. Oferta wspólna-Wymagania dotyczące oferty wspólnej, składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego oraz spółek cywilnych.

 1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. jako konsorcjum, spółka cywilna), ustanawiają na piśmie pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu lub do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarciu umowy.

 2. Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedłoży kopię umowy lub inny dokument potwierdzający zawarcie konsorcjum /spółki cywilnej, podpisane przez wszystkich partnerów, przy czym termin, na jaki została zawarta umowa konsorcjum, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.

 3. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

 4. Formularz ofertowy jak i wszystkie dokumenty dotyczące składanej oferty, powinny być podpisane przez pełnomocnika wspólnie występujących Wykonawców.

 5. Kopie i kserokopie składanych dokumentów potwierdza za zgodność z oryginałem pełnomocnik wspólnie występujących Wykonawców.

3. Odrzucenie oferty.

Zamawiający odrzuca ofertę, która: 1. jest niezgodna z ustawą lub jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

 2. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

 3. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

 4. została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

 5. zawiera błędy w obliczeniu ceny,

 6. w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia wykonawca nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny,

 7. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,

Zamawiający zawiadomi Wykonawców, których oferty zostały o odrzucone, podając faktyczne i prawne uzasadnienie.
XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

Ofertę należy składać w siedzibie Zamawiającego w Kancelarii Jawnej lub drogą pocztową na adres siedziby Zamawiającego w terminie do dnia 12.02.2013r do godziny 08:00.UWAGA: kancelaria jawna znajduje się na terenie JW. 4352, gdzie obowiązuje system przepustek wydawanych przy wejściu, po okazaniu dowodu tożsamości. Składając ofertę należy uwzględnić czas na otrzymanie przepustki. Za moment wpłynięcia oferty uznaje się czas jej zarejestrowania w kancelarii jawnej.

Otwarcie ofert Komisyjne i jawne, nastąpi w dniu 12.02.2013r. o godzinie 08:30 w siedzibie Zamawiającego - Sala Odpraw – budynek sztabu - parter. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający przekaże zebranym wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Otwarcie ofert nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji. Po otwarciu ofert przekazane zostaną następujące informacje: nazwa i siedziba Wykonawcy, którego oferta jest otwierana oraz cena oferty.

O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.

Oferta musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli, takowy występuje. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.

Cena może być tylko jedna i nie może ulec zmianie przez okres ważności oferty (związania). Zamawiający poprawia omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny zgodnie z zapisami ustawy prawo zamówień publicznych.
XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.

Kryterium:100% Cena
  1   2   3


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość