Strona główna

Zz-998/2009 Stanowisko Zarządu Głównego nszz policjantów w sprawie sporu zbiorowego z Komendantem Głównym Policji wszczętego w dniu 9 września 2009 roku


Pobieranie 13.02 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar13.02 Kb.
Warszawa dnia 14 października 2009 r.

ZZ-998/2009

Stanowisko

Zarządu Głównego NSZZ Policjantów w sprawie sporu zbiorowego

z Komendantem Głównym Policji wszczętego

w dniu 9 września 2009 roku.
W dniach 12 i 13 października 2009 roku odbyły się kolejne tury rokowań w ramach sporu zbiorowego, przerwanych 28 września 2009 roku na wniosek Komendanta Głównego Policji.

Stronę służbową reprezentowali zastępca Komendanta Głównego Policji insp. Andrzej Trela, dyrektor Biura Finansów KGP Eliza Wójcik i pełnomocnik Komendanta Głównego Policji do kontaktów ze związkami zawodowymi insp. Jan Gaładyk. Ze strony NSZZ Policjantów w rokowaniach uczestniczyli Antoni Duda, Wiesław Budak, Tomasz Krzemieński, Józef Partyka, Andrzej Szary i Janusz Łabuz.

W trakcie rokowań insp. Andrzej Trela przedstawił następującą informację na temat żądań zgłoszonych przez stronę związkową:

I. W kwestii wypłaty wszystkim policjantom w kraju zaległych świadczeń i należności ustawowych.

* Na dzień 12 października 2009 r. zrealizowano świadczenia i należności na kwotę łączną około 351 mln zł. W chwili obecnej łączna kwota zobowiązań wobec policjantów wynosi około 128 mln złotych, w tym około 86 mln złotych to zobowiązania wymagalne. Według szacunków KGP na pełne pokrycie wszystkich zobowiązań wobec policjantów z tego tytułu do końca roku potrzebne są środki w kwocie około 180 mln złotych.

* Insp. Andrzej Trela przedstawił harmonogram realizacji zaległości wobec funkcjonariuszy:

- październik 2009 : 30 mln złotych z rezerwy budżetowej państwa – według informacji zastępcy Komendanta Głównego Policji zamysłem kierownictwa jest, by powyższa kwota w całości została przeznaczona na regulację zobowiązań;

- listopad 2009: zgodnie z deklaracją insp. Andrzeja Treli na świadczenia przeznaczona zostanie kwota nie mniejsza niż 35 mln złotych.

* Do 15 listopada 2009 roku Komendant Główny Policji będzie dysponował analizą realizacji budżetu Policji za 10 miesięcy, w oparciu o który przedstawi precyzyjny harmonogram dalszych wypłat.

* Zgodnie z deklaracją insp. Andrzeja Treli, kierownictwo Komendy Głównej Policji oraz MSWiA czyni starania o pełne zabezpieczenie środków na realizację żądania NSZZ Policjantów i wyraża przekonanie, że 16 listopada 2009 roku Komendant Główny Policji będzie mógł zadeklarować, że do końca roku będzie mógł wywiązać się ze wszystkich zobowiązań.

* W ocenie zastępcy Komendanta Głównego Policji w chwili obecnej brak jest podstaw do jednoznacznego i kategorycznego zapewnienia, że do 31 grudnia 2009 roku wszystkie zobowiązania wobec policjantów będą uregulowane.

* Komendant Główny Policji uważa, że nieuprawnionym byłoby angażowanie w tę sprawę innych organów, z którymi współpracuje (Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji i Ministra Finansów).

W odniesieniu do informacji przekazanych przez insp. Andrzeja Trelę strona związkowa zajęła następujące stanowisko:

* NSZZ Policjantów domaga się przedłożenia dokumentów potwierdzających działania podejmowane przez kierownictwo KGP w celu realizacji postulatu w sprawie świadczeń i należności wobec funkcjonariuszy.

* W ocenie strony związkowej przekroczenie terminów wypłaty świadczeń i należności stoi w jawnej sprzeczności z przepisami prawa.

* Zdaniem NSZZ Policjantów w przypadku nieuregulowania wszystkich zobowiązań w roku 2009 spowoduje to dodatkowe trudności dla budżetu Policji w roku 2010.

* Zasady podziału środków na realizację świadczeń muszą być uzgadniane przez komendantów wojewódzkich i komendantów szkół Policji z właściwymi zarządami wojewódzkimi i szkolnymi NSZZ Policjantów. Zdaniem Związku jak dotychczas zasada ta jest łamana.

* NSZZ Policjantów oczekuje niezwłocznego przedstawienia harmonogramu realizacji zobowiązań.

II. W kwestii uruchomienia środków z funduszu nagrodowo- zapomogowego do dyspozycji komendantów wojewódzkich i komendantów szkół Policji.

* Po przesunięciu 30 mln złotych na realizację świadczeń, do wykorzystania do końca roku w skali kraju pozostało około 43 mln złotych. Kierownictwo KGP nie planuje dokonywania z funduszu nagrodowego kolejnych przesunięć.

* Zdaniem Komendanta Głównego Policji dokonane przesunięcie 30 mln złotych jest zgodne z prawem.

* W ocenie insp. Andrzeja Treli, komendanci wojewódzcy i komendanci szkół Policji nie mają żadnych ograniczeń w korzystaniu ze środków funduszu nagrodowego, Komendant Główny Policji nie wydawał zaleceń w tym zakresie.

W odniesieniu do informacji przekazanych przez insp. Andrzeja Trelę na ten temat, strona związkowa zajęła następujące stanowisko:

* Decyzja o przeniesieniu 30 mln złotych z funduszu nagrodowego na realizację zobowiązań narusza przepisy prawa, co NSZZ Policjantów stwierdził w piśmie do Komendanta Głównego Policji z dnia 5 października 2009 roku.

* Kryteria podziału środków funduszu nagrodowego muszą być w myśl przyjętych wspólnie zasad uzgadniane z właściwymi organizacjami NSZZ Policjantów.

Wobec powyższych faktów zespół ZG NSZZ Policjantów rekomenduje Zarządowi Głównemu przyjęcie następujących dalszych działań:  1. Wystąpienie z wnioskiem do Prezesa Rady Ministrów o zorganizowanie do
    31 października 2009 roku spotkania przedstawicieli ZG NSZZ Policjantów z Premierem, Ministrem Finansów i Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji w celu uzyskania gwarancji rządowych wypłaty do końca 2009 roku zaległych świadczeń i należności.

  2. W przypadku nieuzyskania gwarancji rządowych w terminie do
    31 października 2009r., w ramach akcji protestacyjnej zostanie zorganizowana ogólnopolska manifestacja funkcjonariuszy Policji.

Zgodnie z przyjętą uchwałą nr 39/V/2009 Zarządu Głównego NSZZ Policjantów z dnia 13 października 2009 r., wszelkie dalsze decyzje w sprawie przebiegu akcji protestacyjnej podejmować będzie Prezydium ZG NSZZP.
Przewodniczący

Zarządu Głównego NSZZ Policjantów


Antoni DUDA


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość