Strona główna

1. Aleksander Wielki – podbój świata śródziemnomorskiego a Cele lekcji


Pobieranie 11.4 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar11.4 Kb.

1.Aleksander Wielki – podbój świata śródziemnomorskiego

a.1. Cele lekcji

i.a) Wiadomości


Po przeprowadzonej lekcji uczeń:


 1. wie, kim byli: Filip II i Aleksander III,

 2. zna sytuację w Macedonii za panowania Filipa II,

 3. wie, jakich podbojów dokonał Aleksander Wielki,

 4. zna pojęcia: apoteoza, epigoni,

 5. wie, co to była kultura hellenistyczna, na czym polegała, od kiedy do kiedy się rozwijała.

ii.b) Umiejętności


Po przeprowadzonej lekcji uczeń:


 1. potrafi wskazać na mapie i omówić podboje Aleksandra Wielkiego,

 2. rozumie rolę, jaką odegrało w rozwoju kultury hellenistycznej panowanie Aleksandra Wielkiego,

 3. rozumie organizację terytoriów podbitych,

 4. umie pracować z mapą, literaturą pomocniczą, podręcznikiem, filmem.

b.2. Metoda i forma pracy


pogadanka (rozmowa nauczająca)

dyskusja


praca z mapą, podręcznikiem, atlasami historycznymi i literaturą pomocniczą

oglądanie filmu


c.3. Środki dydaktyczne


podręcznik

mapa, atlasy historyczne

film: Aleksander (reż. Oliver Stone)

literatura pomocnicza: Aleksander Wielki, Aleksander Wielki – morderstwo w Babilonie, Ród Argeadów. Filip i Aleksander


d.4. Przebieg lekcji

i.a) Faza przygotowawcza


 1. Nauczyciel przedstawia warunki naturalne Macedonii, przedstawia sytuację w państwie przed objęciem władzy przez Filipa II.

 2. Uczniowie wyszukują w literaturze pomocniczej i w podręczniku informacji na temat Filipa II. Sporządzają notatkę do zeszytów. Nauczyciel uzupełnia uczniom wiadomości na temat Filipa II.

ii.b) Faza realizacyjna

 1. Nauczyciel krótko opisuje postać Aleksandra Wielkiego. Wprowadza pojęcie kultury hellenistycznej, omawia jej cechy. Uczniowie oglądają ilustracje w podręczniku.


 2. Uczniowie oglądają fragmenty filmu Aleksander.

 3. Na podstawie filmu, podręcznika oraz literatury pomocniczej dyskutują na temat Aleksandra Wielkiego. Pytania do dyskusji:

  1. Jakich podbojów dokonał Aleksander?

  2. Dlaczego tak łatwo i szybko udawało mu się podbijać nowe ziemie?

  3. Jakim był człowiekiem?

  4. Czy słusznie zyskał przydomek Wielki?

iii.c) Faza podsumowująca


 1. Nauczyciel podsumowuje informacje zdobyte w czasie lekcji.

 2. Uczniowie zastanawiają się, dlaczego Aleksander Wielki umarł w tak młodym wieku. Dyskutują, która wersja o przyczynie jego śmierci jest, ich zdaniem, bardziej prawdopodobna.

e.5. Bibliografia


 1. Aleksander, reż. Stone O. (film)

 2. Burda B., Halczak B., Józefiak R., Szymczak M, Historia 1. Część I. Zakres podstawowy, Gdynia, Operon 2004.

 3. Green P., Aleksander Wielki, Warszawa, WAB 2004.

 4. Krawczuk A., Ród Argeadów. Filip i Aleksander, Kraków, Wyd. Literackie 1982.

 5. Philips G., Aleksander Wielki – morderstwo w Babilonie, Warszawa, Wołoszański 2004.

f.6. Załączniki

i.Zadanie domowe


Napisać wypracowanie na temat: Czy słusznie Aleksander III otrzymał przydomek Wielki?

g.7. Czas trwania lekcji


45 minut

h.8. Uwagi do scenariusza


Lekcja dla klasy I liceum ogólnokształcącego.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość