1. Czy Narodowy Fundusz Zdrowia uznaje sposób dawkowaniaPobieranie 18.24 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar18.24 Kb.
W dniach 21.03.2016 w Toruniu oraz 23.03.2016 we Włocławku odbyły się spotkania farmaceutów z tych rejonów .Na spotkaniu omawiane były problemy związane z realizacją recept. Poniżej odpowiedzi na zgłaszane problemy. W poniższym sprawozdaniu nie ujęto odpowiedzi na podobne pytania zgłaszane w Bydgoszczy, a których interpretacje przedstawiłam w poprzednim Biuletynie.

1.Czy Narodowy Fundusz Zdrowia uznaje sposób dawkowania


a. wiadomo
b. doraźnie
NIE
2. Czy leki z "szafki A" muszą mieć dawkowanie, nawet przy jednym opakowaniu?

Nie


Dla przypomnienia Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie recept pielęgniarskich i lekarskich

Dane dotyczące przepisanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych obejmują:  • sposób dawkowania w przypadku przepisania:

a)  ilości leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego, określonej w § 8 ust. 1 pkt 3,

b)  leku gotowego dopuszczonego do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który zawiera w swoim składzie środek odurzający, substancję psychotropową w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii,

c)  leku recepturowego zawierającego w swoim składzie środek odurzający, substancję psychotropową w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii lub substancję zaliczoną do wykazu A substancji bardzo silnie działających określoną w Farmakopei Polskiej;

3. Co zrobić jeśli pieczątka nagłówkowa jest niewyraźna (niewyraźny telefon, NIP, numer REGON)


Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie recept pielęgniarskich i lekarskich

wystawienie recepty polega na czytelnym naniesieniu na awersie recepty danych określonych w rozporządzeniu.

Jednak zgodnie z z zapisami w w dokumentach2 jeżeli na recepcie wpisano w sposób nieczytelny lub niezgodny z rozporządzeniem m.in. dane dotyczące osoby uprawnionej albo świadczeniodawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 - osoba wydająca określa je na podstawie posiadanych danych; osoba wydająca zamieszcza je na rewersie recepty oraz składa swój podpis i zamieszcza je w komunikacie elektronicznym przekazywanym do oddziału wojewódzkiego Funduszu, o którym mowa w art. 45 ust. 2 ustawy o refundacji;

4. Czy jeśli na recepcie drukowanej dopisany jest długopisem numer oddziału NFZ to uznajemy to jako błąd? Data wystawienia recepty jest wydrukowana (lub wybita datownikiem), data realizacji wypisana długopisem. Czy traktujemy to jako błąd?


NIE
6. Lekarz zapisał na recepcie Letrox 100 tabletek odpłatność Ryczałt. Czy apteka powinna wydać 2 opakowania po 50 tabletek (refundowane) czy 1 opakowanie po 100 tabletek (nierefundowane).
Jeżeli recepta spełnia wymogi recepty refundowanej to wydajemy 2 op x50 tabl-refundowane
7. Jeśli lekarz ma obszerne pismo i zapisuje leki poniżej kodu kreskowego, czy uznajemy to jako błąd?

NIE


8. Po wykonaniu refundacji, system wyrzucił nam jako błąd (informacyjny) podwójną datę na antybiotyku. W rozmowie telefonicznej przedstawiciel NFZ potwierdził to jako błąd. Jednak w ustawie z dnia 27 listopada 2015r. DU1991 Art.6 pkt7:„termin realizacji recepty nie może przekroczyć:” Podpunkt 2: „7 dni od daty jej wystawienia albo naniesionej na recepcie daty realizacji „od dnia” dla recepty na antybiotyki w postaci preparatów do stosowania wewnętrznego i parenteralnego”.

Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Zdrowia z dnia 31 grudnia 2015 roku do czasu wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art 96 ust.12 z dnia 6 września 2001 r-Prawo farmaceutyczne obowiązują recepty z zakresem danych wystawiane na postawie przepisów rozporządzenia Ministra zdrowia w sprawie recept lekarskich i

W związku z powyższym obowiązuje przepis


  • Termin realizacji recepty na antybiotyki w postaci preparatów do stosowania wewnętrznego i parenteralnego nie może przekroczyć 7 dni od daty jej wystawienia.

  • Termin realizacji recepty na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego sprowadzane z zagranicy dla pacjenta na zasadach określonych w art. 4 ustawy - Prawo farmaceutyczne albo w art. 29a ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia nie może przekroczyć 120 dni od daty jej wystawienia.

  • Termin realizacji recepty na preparaty immunologiczne, wytwarzane dla pacjenta, nie może przekroczyć 90 dni od daty jej wystawienia.

  • W przypadku przepisania na recepcie więcej niż jednego leku, termin realizacji recepty liczony jest indywidualnie dla każdego z nich.

9. W zestawieniu pytań i problemów z zebrania w Bydgoszczy pojawia się Pulmicort 10amp. odpł. "R"'-  czy wydać 10amp na 100%, czy 20amp. na "R"- przedstawiciel NFZ odpowiedział, że 20amp. na "R". Przecież nie wolno nam wydać wiącej niż zapisał lekarz. Dlaczego wiec pojawiła się taka odpowiedź?

Ponieważ wydajemy w pełnych opakowaniach( oprócz antybiotyków stosowanych wewnętrznie i leków w postaci parenteralnych). A najmniejsze opakowanie refundowane to 20 ampułek.

10. Recepta na Clexane 40mg/ 0,4 ml ,D.S. 1 x 1; pacjent prosi o wydanie dwóch opakowań Clexane 20 mg/0,2 ml. Czy pacjent powinien po wydaniu niższej dawki stosować dziennie 2 zastrzyki?

Do tego typu zamian należy podchodzić bardzo ostrożnie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami apteka ma takie prawo. Może wydać mniejszą dawkę niż zapisano na recepcie (jej wielokrotność) jednak są to iniekcje i pacjent może mieć je zlecone do wykonania w gabinecie zabiegowym . Wówczas podany pielęgniarce w gabinecie zabiegowym lek będzie niezgody ze zleceniem lekarskim co może utrudnić podanie pacjentowi tego leku.

11. Recepta na 1 opakowanie Cardury XL 4 mg,odpłatność ryczałtowa,z prawej strony w polu dane świadczeniodawcy pieczątka ze słowem Duplikat. Wydajemy lek ze zniżką czy pełnopłatnie?

Informacja nie mająca wypływu na treść i realizację recepty .Wydajemy ze zniżką

12.Recepta na Ins. Apidra Solostar,odpłatnośc R, na recepcie naniesione 3 kody, jednak pod kodem recepty brak jej numeru. Recepta do poprawy?

Nie , jeżeli nr recepty jest zgodny z wczytanym z kodu kreskowego

13. Czy lekarz może wystawić 3 recepty Rpw z "datami realizacji od" na trzy następujące po sobie okresy stosowania z czego każda obejmuje 90-dniowy okres kuracji??

Lekarz może wystawić 3 recepty na 90 dniowy okres kuracji. Apteka nie musi wiedzieć jaki przedział czasowy kuracji jest na poszczególnych receptach. I czy to jest jedna z 3 recept.

14.Jaka kwota (jaki ryczałt za lek gotowy czy recepturowy) powinna być pobierana za ekspedycję leków w porze nocnej.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie maksymalnej wysokości dopłat pobieranych przez aptekę za ekspedycję produktów leczniczych w porze nocnej oraz określenia grupy produktów leczniczych, za których wydanie w porze nocnej nie pobiera się opłaty tekst jednolity Dz.U.2014.765

Maksymalna wysokość dopłat pobieranych przez aptekę za ekspedycję leków w porze nocnej, niezależnie od ilości wydanych produktów leczniczych lub realizowanych recept, wynosi 3,20 zł.

§ 2. Opłaty, o której mowa w § 1, nie pobiera się za wydanie:

1) środków odurzających,

2) antybiotyków,

3) produktów leczniczych przepisanych na recepcie, na której zamieszczono adnotację „cito” lub inną równoznaczną,

jeżeli realizacja recepty następuje w porze nocnej w dniu jej wystawienia lub w dniu następnym.

15.Czy leki z wykazu A mogą być wydawane tylko przez magistra farmacji?

Apteka jest miejscem pracy nie tylko farmaceutów, pracują tam również technicy farmaceutyczni. Zakres ich uprawnień jest nieco inny niż farmaceutów, a regulują go przepisy prawa farmaceutycznego.Zakres uprawnień technika farmaceutycznego określa art.91 ust. 1 ustawy Prawo farmaceutyczne. Zgodnie z tym przepisem technik farmaceutyczny posiadający co najmniej dwuletnią praktykę w aptece w pełnym wymiarze czasu pracy może wykonywać w aptece czynności fachowe polegające na sporządzaniu, wytwarzaniu, wydawaniu produktów leczniczych i wyrobów medycznych. Wyjątkiem są preparaty mające w składzie substancje:

  • bardzo silnie działające, dokłądnie określone w Urzędowym Wykazie Produktów Leczniczych, dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

  • odurzające;

  • psychotropowe grupy I-P oraz II-P.

W ust. 2 art. 92 przewidziano, że technik farmaceutyczny może również wykonywać czynności pomocnicze przy sporządzaniu i przygotowywaniu preparatów leczniczych do żywienia pozajelitowego oraz dojelitowego, leków w dawkach dziennych, w tym leków cytostatycznych, płynów infuzyjnych, a także roztworów do hemodializy i dializy dootrzewnowej.

Odpowiedzi opracowała Małgorzata Pietrzak
: dat -> attach
attach -> Warszawa, 25 listopada 2015
attach -> Ogólnopolski konkurs dla instytucji kultury Alior Bank rozpoczął trzecią edycję konkursu „Dom z Wyższą Kulturą
attach -> Formularz ofertowy
attach -> Protokół Nr iii/10 z sesji Rady Miejskiej w Zamościu VI kadencji odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali Consulatus w Ratuszu w godz. 1400 – 1650
attach -> Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
attach -> Załącznik do uchwały nr iii/16/2010 Rady Miejskiej w Zamościu z dnia 29 grudnia 2010 r
attach -> Zamojskie wydarzenia kulturalne 2016
attach -> Wykaz obwodów głosowania, numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
attach -> Nabytki regionalne Książnicy Zamojskiej Kolekcja maj grudzień 2010
attach -> Sprawozdanie za I półrocze 2008r
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy