Strona główna

1. gis I jego składniki


Pobieranie 73.99 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar73.99 Kb.
1.GIS i jego składniki

GIS to system komputerowy do przetwarzania danych o przestrzeni geogr. Wszystkie dane zawarte w GIS odnoszą się do przestrzeni i tworzą model przestrzeni.

GIS ułatwia rozwiązywanie problemów związanych z przestrzenią.

Składniki:

a) sprzęt-komputery; laptopy; system operacyjny Windows lub Linux; komputery typu workstation ze stanowiskami połączonymi siecią, system Windows 2000, UNIX; Urządzenia wejścia(input)-do wprowadzania danych: klawiatura, skanery, urządzenia pomiarowe. Urządzenia wyjścia(output)-drukarki, monitory, plotery(urządzenia do rysowania),naświetlarki, nagrywarki CD.

b) program komputerowy-Zbiór instrukcji, które kontrolują wszystkie funkcje komputera i systemu GIS. Programy są pisane w językach programowania Pascal, Java, Visual Basic, C+ .

Platforma graficzna (Interfejs): własna (ArcInfo), zapożyczona (Intergraph-MicroStation).c)dane- BAZA DANYCH-zbiór informacji

d)ludzie – UŻYTKOWNICY, mogą funkcjonować na 3 poziomach:

Operatorzy programów GIS(znają strukturę programu, wszystkie algorytmy, operacje programu GIS, zasady budowy baz danych, posiadają umiejętność tworzenia aplikacji).

Analitycy(posiadają ogólną znajomość możliwości analitycznych GIS, umiejętność formułowania pytań, znajomość analiz przestrzennych).

Decydenci(posiadają świadomość możliwości wykorzystania GIS do uzasadnionego podejmowania decyzji, wyrażają wolę do korzystania z informacji dostarczonych przez analityków i operatorów).

e)sieć
2.Rodzaje informacji w GIS

geometryczne-dane położeniowe.(odniesienia przestrzenne; określają położ. bezwzględne za pomocą współrzędnych, położenie względne określane jest za pomocą relacji topologicznych. Położ. bezwzgl. definiowane jest za pomocą różnych ukł. współrzędnych -ukł. geograficzny /λ,φ/, prostokątny /x,y/, biegunowy/λ,d/)

atrybutowe-dane o cechach obiektu.(źródła danych :dane statystyczne (spisowe),wyniki badań terenowych (kartowania ),dane z legend map tematycznych; rodzaje atrybutów: liczby, kody, opisy, daty, cech graficzne. Dane atrybutowe mogą być zgromadzone w tabeli

metadane-dane o informacji zawarte w bazie danych; charakter danych, aktualność

dokładność, pochodzenie, dysponent danych.
3.Struktura tematyczna baz danych

Mamy dane

•geometryczne(odniesienia przestrzenne albo dane o położeniu) • atrybutowe(przedstawiające cechy zjawisk, obiektów).

Dane atrybut. Bez geometr.nie mogą funkcjonować.

Dane geometryczne przedstawiają położenie bezwzględne- definiowane jest za pomocą różnych ukł. współrzędnych -ukł. geograficzny /λ,φ/, prostokątny /x,y/,biegunowy/λ,d/). Współrzędne biegunowe są używane przy pomiarach topograf.

Współrzędne geograf. i biegunowe są przetwarzane na prostokątne, bo są najlepsze do obliczeń.Położenie względne TOPOLOGIA-relacje między obiektami (relacje obiektów w zbiorach, połączenia obiektów, ich sąsiedztwo)
4.Typy zapisu informacji w GIS

Wektorowy – w przestrzeni wyróżnia się obiekty opisane za pomocą punktów, linii, poligonów

Zapis rastrowy – podział powierzchni na jednolite fragmenty, piksele, oczka rastra, pola macierzy
5.Na czym polega zapis wektorowy w GIS

Obiekty zapisane są za pomocą punktów(0D-point; np. miejscowości, punkty pomiarowe), linie (łuki) (1D -line, arc; np. drogi, rzeki);

poligony = obszary (2D-polygon, obiekty powierzchniowe o kształcie wielokątów np. jedn. administracyjne lub naturalne).

W zapisie rastrowym przestrzeń podzielona jest na pola jednakowej wielkości.


6.Topologia i jej znaczenie w GIS

Topologia jest relacją między obiektami. Z topologią związane jest łączenie obiektów(kolejność stawianych punktów nadaje liniom kierunek) oraz sąsiedztwo obiektów.

Rodzaje topologii: Topologia punktowa(Między punktami nie ma powiązań) Topologia liniowa (Na przecięciu linii powstają węzły), Topologia poligonalna (Granice mają dociągnięte węzły, Każdy punkt leży w obrębie jednego poligonu, Granice nie zachodzą na siebie)

TYPY SĄSIEDZTW: poligon styka się z innymi obiektami, inny poligon, punkt lub linia lezą wewnątrz poligonu, punkt, linia lub inny poligon lezą na zewnątrz poligonu.


7.Zapis danych tematycznych w GIS

Dane tematyczne(atryb.)określają cechy i właściwości obiektów pochodzące z danych statystycznych, badań terenowych, z legend map tematycznych.

RODZAJE ATRYBUTÓW:


 • liczby - 125 (integer) / 12,68 (float / double)

 • kody - ppg (alfanumeric) / A3( text)

 • opisy - trzeciorzęd / gleba bielicowa

 • daty - 1.III. 04(date)

 • cechy graficzne - nr znaku

Tabela atrybutowa - Zakładając tabelę definiuje się: charakter danych, szerokość kolumny, liczbę miejsc po przecinku, sposób łączenia obiektów z rekordami tabeli.

W GIS można budować jedną lub wiele tabel atrybutowych, każdy rodzaj obiektów ma swoją własną tabelę i własne atrybuty. Nie ma tabel obejmujących obiekty różnego typu, np. liniowe i punktowe.


8.Struktura organizacyjna bazy danych w GIS

Katalog–>pliki–>podpliki.

W każdym pliku lub podpliku mogą być zapisane warstwy, tabele. Każda warstwa zawiera jeden typ informacji

(np. warstwa zawierające informacje o rzekach, zlewniach, pokryciu terenu itp.)

Warstwy w GIS: a)dane źródłowe • rastrowe(zeskanowane mapy, obrazy satelitarne) • wektorowe(wektoryzowane elementy)

* Typy baz danych w GIS

Relacyjna baza danych - Elementy i tabele atrybutowe, Relacje topologiczne zmienne

Obiektowa baza danych - Obiekty z atrybutami i wszystkimi relacjami topologicznymi tworzą całość

* Jakość danych: a)Dokładność położenia (x,y), wielkość dopuszczalnego błędu, instrukcje map topograficznych; b) Dokładność atrybutowa, metryczne (średni błąd kwadratowy), kategorie / klasy; c) Kompletność / aktualność; d) Logiczna spójność
9.Operacje przetwarzania danych w GIS

Integrowanie informacji, Operacje na danych geometrycznych, Operacje na danych tematycznych, Obliczenia, Analizy przestrzenne, Numeryczne Modele Terenu10.Operacje integrowania informacji

 • Integrowanie informacji

a)Rejestracja obrazu rastrowego (Rejestracja (georeferencja) transformacja współrzędnych rastra na współrzędne prostokątne, topograficzne lub geograficzne; b)Rektyfikacja (kalibracja) transformacja obrazu rastrowego w taki sposób, aby jego boki były zgodne z układem współrzędnych

 • Transformacja zapisu rastrowego na wektorowy i odwrotnie

(Parametry równań są określane przez porównanie lokalizacji źródłowych i docelowych, Mapa jest skalowana, nachylana, obracana lub przesuwana)

 • Transformacja współrzędnych w zapisie wektorowym

(Przeliczanie współrzędnych z jednego układu na inny)

 • Łączenie danych wektorowych z danymi atrybutowymi

(1 rekord – 1 obiekt lub 1 rekord - kilka obiektów)

 • Łączenie danych wektorowych z różnych map (Uzgodnienie (transformacja) układu współrzędnych, Skala mapy nie ma znaczenia, jeśli współrzędne określane są w jednostkach naturalnych (m, km),

Uzgodnienie położenia obiektów i przebiegu granic
11.Operacje na danych położeniowych (geometr.)

 • Selekcja graficzna elementów (obiektów) - wskazanie na ekranie 1 obiektu, wskazanie grupy obiektów

 • Dodawanie / usuwanie elementów

 • Zmiany położenia elementów

 • Zmiany kształtu linii (usuwanie, dodawanie, przesuwanie punktów)


12.Operacje na danych tematycznych

Selekcja atrybutowa

Wybór wszystkich rekordów, których wartość we wskazanej kolumnie spełnia określone kryteria)

Klasyfikacja

Grupowanie wartości w klasy - Podstawianie numeru klasy we wskazanej kolumnie, na podstawie wartości w innej kolumnie). Liczba klas: 1 klasa – wszystkie wartości w jednej klasie; 2 klasy – podział dychotomiczny (wartość średnia, wartość funkcjonalna); 3-9 klas – podział optymalny; > 9 klas – tylko w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach

Reklasyfikacja

Podstawianie wartości w wskazanej kolumnie na podstawie funkcji

Łączenie tabel

aby połączyć tabele musza mieć one wspólny identyfikator - ID oraz właściwości kolumny - szerokość, charakter danych
13.Łączenie danych położeniowych(geometr.) z danymi atrybutowymi

Powiązanie jednego obiektu wektorowego z jednym rekordem w tabeli – ścisła identyfikacja


14.Łączenie danych wektorowych z różnych map

Uzgodnienie (transformacja) układu współrzędnych, Skala mapy nie ma znaczenia, jeśli współrzędne określane są w jednostkach naturalnych (m, km), Uzgodnienie położenia obiektów i przebiegu granic)


15.Na czym polega selekcja atrybutowa

Wybór wszystkich rekordów, których wartość we wskazanej kolumnie spełnia określone kryteria. Wyboru dokonuje się za pomocą odpowiednio sformułowanego wyrażenia logicznego, np. komenda tabela.kolumna operator wartośćSelect Tabela 1.liczba > 500

16.Na czym polega reklasyfikacja

Podstawianie wartości w wskazanej kolumnie na podstawie funkcji matematycznej,

np. C=kolumnaA/kolumna B

Reklasyfikacja na podstawie kilku atrybutów - Wyrażenia logiczne określają warunki przynależności do klas np. if ((opad < 700) and (Co > 20)) and ((klasa gleb = 3) or (klasa użytków = 1)) then przydatność = 1

Reklasyfikację stosuje się także przy klasyfikacji jakościowej
17.Kartometria w GIS / obliczenia

Pomiar długości i odległości(wykorzystanie Tw. Pitagorasa, dł. linii= pomiar odl. między punktami ),

Pomiar pola powierzchni i objętości bryły(wykorzystanie reguł matematycznych), Obliczenie gęstości obiektów,

Wyznaczanie geometrycznego środka figury,

Statystyka Najbliższego Sąsiada NNS

(Określa zgodność z jednym z trzech możliwych rozkładów punktów na płaszczyźnie: rozkład klastrowy, losowy, regularny / NNS < 1 - rozkład klastrowy,

NNS = 1 - rozkład regularny, rozkład losowy - NNS dąży do 1),

Statystyka zbiorów(ważny jest dobór pola odniesienia - Liczba elementów, Średnia arytmetyczna, Odchylenie standardowe, Wartość maksymalna / minimalna, Rozpiętość wartości).

Zapis danych kartometrycznych – dł. linii, pole obwód, poligon, centroid są zapisywane w tabelach automatycznie. Miara wartości kartometrycznych jest taka sama jak miara wartości współrzędnych.


18.Typy analiz przestrzennych

a) Wyznaczanie relacji przestrzennych

b) Łączenie sąsiednich poligonów

c) Łączenie i wycinanie wyznaczonych obszarów

d) Bufory

e) Poligony Thiessena

f) Łączenie warstw

g) Analizy sieciowe

h) Łączenie operacji i analiz
19.Buforowanie

Bufor-ekwidystanta, linia złożona z punktów jednakowej odległości od danego obiektu. Buforowanie jest jednym z typów analiz przestrzennych i polega na określaniu otoczenia danego punktu, obiektu, linii, otoczenie może mieć dowolną wielkość.


20.Rodzaje łączenia warstw

 • W poziomie

 • W pionie: Graficzne, Topologiczne


21.Problemy związane z łączeniem warstw w poziomie

a) niedociągnięcia linii

b) niezgodność przebiegu linii na dwóch arkuszach mapy
22.Łączenie warstw w pionie

a) graficzne

Obraz złożony z kilku warstw różnego typu, np. drogi, rzeki; Graficzne łączenie warstw daje w efekcie mapę kompleksową, Między elementami na różnych warstwach nie ma relacji topologicznych

b) topologiczne

warstwy tego samego typu, np. warstwy punktowe, poligonowe; z połączenia warstw powstaje jedna warstwa, nowa tabela; Między elementami nowej warstwy ustalane są relacje topologiczne, Topologiczne łączenie warstw umożliwia przeprowadzanie analiz przestrzennych
23.Rodzaje analiz sieciowych

Wyznaczanie optymalnej trasy

Najkrótsza droga, Uwzględnianie miejsc (odcinków) nieprzejezdnych, kierunków ruchu na drogachLokalizacja (alokacja)

Wyznaczanie obszaru sieci obsługiwanego przez wskazany punkt np. straż pożarną, pogotowie.

ALOKACJA Z OGRANICZENIAMI-ograniczenia odległości od danego punktu, uwzględnienie liczby ludności na danym terenie.
24.Numeryczne modele terenu i ich składniki

Numeryczny model terenu= Numeryczny model wysokości= Numeryczny model powierzchni.

NMT to jeden ze sposobów przetwarzania danych w GIS, dotyczy budowania modelu powierzchni trójwymiarowych.

SKŁADNIKI NMT:

– Punktowa reprezentacja powierzchni fizycznej lub statystycznej, rzeczywistej lub abstrakcyjnej, w formie zbioru współrzędnych x,y,z

– Definicja relacji topologicznych między punktami modelu

– Algorytmy prezentacji powierzchni
25.Źródła danych do NMT

a) wektorowe (Mapy poziomicowe – wektoryzacja poziomic, Pomiary naziemne – dane ze zdjęcia wysokościowego, Fotogrametria – interpretacja zdjęć lotniczych)

b) rastrowe (Obraz satelitarny – SPOT, Zdjęcia radarowe, Zdjęcia laserowe)
26.Typy struktur NMT

Układ punktów:

a) nieregularny

x,y,z – zmienne, charakterystyczne punkty powierzchni (terenu) szczyty, przełęcze, obniżenia, załamania stoku, (pod i nad skarpą)

b) półregularny

profile, poziomice; jedna ze zmiennych jest stała

c) nieregularny

X i Y stałe, Z zmienna
27.Rodzaje i zasady interpolacji

a) Osiowa - na podstawie dwóch punktów na osi interpolacyjnej, Zalecany trójkątny układ osi -osie nie mogą się przecinać, w prostokątnym układzie osi pojawia się problem niejednoznaczności interpolacji na przełęczach

b) Powierzchniowa - na podstawie wielu punktów, Uwzględnia wysokości wszystkich punktów na wyznaczonym obszarze, którego środkiem jest punkt interpolowany, wysokość punktów ważona jest przez odległość,

Nie występuje problem niejednoznaczności interpolacji na przełęczach.

Założenia interpolacji:

– Zależność między wartością punktu interpolowanego i cechowanego jest funkcją odległości między tymi punktami

– Im mniejsza odległość między punktem interpolowanym i cechowanym, tym mniejsza różnica wartości między nimi
28.Wpływ wykładnika potęgi w interpolacji na charakter modelu powierzchni

Interpolacja liniowa – wykładnik potęgi = 1, Odwrotnie proporcjonalna zmienność wartości w stosunku do odległości, prostoliniowy przebieg powierzchni między punktami

Interpolacja nieliniowa – wykładnik potęgi ¹ 1, im wyższy wykładnik, tym większe załamanie powierzchni
29.Rodzaje tessalacji w NMT

Tessalacja - podział powierzchni na elementy

Model TIN(sieć nieregularnych trójkątów) - Oparty na punktach charakterystycznych daje najlepsze przybliżenie powierzchni, sieć buduje się uwzględniając pewne zasady: by trójkąty miały możliwie jak najkrótsze boki, by były jak najbardziej zbliżone do trójkątów równobocznych, by były wpisane w koło, w którym nie zawiera się inny punkt modelu.

Model GRID(siatka prostokątna, obraz rastrowy), Punkty nie reprezentują charakterystycznych punktów powierzchni, stopień aproksymacji zależy od wielkości oczka siatki, mogą być one jednakowej lub różnej wielkości.


30.Cech powierzchni trójwymiarowej i parametry morfometryczne

Morfometria – mierzenie ukształtowania powierzchni za pomocą parametrów: rozcięcie poziome, wypukłość pozioma, wektor normalny do powierzchni, spadek/nachylenie, różnica wysokości, ekspozycja, rozcięcie pionowe, wypukłość pionowa, średnia wysokość, wysokość modalna, zróżnicowanie (szorstkość) powierzchni.


31.Określanie nachylenia i ekspozycji na podstawie NMT

Spadek stoku – kąt między linią spadku a jej rzutem na płaszczyznę


32.Funkcje GIS

a) Zapis (gromadzenie i organizowanie) informacji o położeniu obiektów i topologii oraz atrybutach – Układ współrzędnych–> zapis wektorowy / rastrowy–> topologia

b) Wyszukiwanie informacji o położeniu obiektów i ich cechach –>selekcja graficzna

/ atrybutowa–> analizy

c) Przeprowadzanie analiz w celu wyznaczania relacji przestrzennych i atrybutowych

– łączenia warstw, selekcja, buforowanie , analizy sieciowe

d) Opracowywanie map – Definiowanie / transformacja układu współrzędnych, wektoryzacja, analizy, wizualizacja, przygotowanie do druku

33.Dziedziny zastosowań GIS

Badania naukowe (Modelowanie rozkładu przestrzennego zjawisk, Określanie zależności między elementami i cechami elementów środowiska geograficznego)

Rolnictwo

Leśnictwo

Hydrologia

Ochrona środowiska

Planowanie przestrzenne

Zarządzanie terenami

Zarządzanie infrastrukturą techniczną

Zarządzanie kryzysowe


34.Wykonane operacje w celu uzyskania odpowiedzi na pyt.: Co znajduje się we wskazanym miejscu?

Operacja wyboru graficznego–> na ekranie pojawia się rekord tabeli z atrybutami wskazanego obiektu (wys. punktu n.p.m., nazwa wskazanej miejscowości, rzeki, temp. w danym miejscu, typ gleb itp.)


35.Wykonane operacje w celu uzyskania odpowiedzi na pyt.: gdzie występuję określone przez nas wartości?

Należy sformułować zapytania do bazy danych, podać warunki jakie mają spełniać obiekty–> operacja selekcji–> na ekranie wyświetlone zostaną obiekty spełniające dane warunki (gdzie roczna suma opadów przekracza np. 800 mm, jaki obszar znajduje się w promieniu np. 150 m od danego obiektu itp.)


36.Wykonane operacje w celu uzyskania odpowiedzi na pyt.: które obiekty posiadają wspólne cechy?

Wyświetlenie na ekranie(lub wydrukowanie) kilku warstw zawierających poszczególne informacje(interpretacja realizacji przestrzennych), łączenie pionowe warstw, selekcja(wyznaczanie obiektów posiadających wspólne cechy)


37.Wykonane operacje w celu uzyskania odpowiedzi na pyt.: jaka jest zależność między cechami dwóch zjawisk występujących w jednym miejscu?

Zastosowanie metod statystycznych, metod rachunku macierzowego, analiza trendu i regresji, zastosowanie metod autokorelacji i aproksymacji (związek między występowaniem terenów podmokłych i temp. Powietrza, związek między nachyleniem/ekspozycją stoków a użytkowaniem terenu)


38.Wykonane operacje w celu uzyskania odpowiedzi na pyt.: jakie zmiany dokonały się w wyznaczonym okresie?

Wielkość i kierunek zmian–> łączenie warstw, wycinanie, selekcja–> wyznaczenie obiektów, w których nastąpiły zmiany (jakie zmiany dokonały się w użytkowaniu terenu w latach np. 1950-2000, jak przebiegały te zmiany)


39.Aproksymacja modelu powierzchni

– Stopień przybliżenia modelu do powierzchni, Średni błąd kwadratowy (RMS) z różnic wysokości punktów leżących między punktami cechowanymi, zależy od struktury modelu - układu punktów i ich gęstości,

W punktach cechowanych błąd = 0. Rodzaje aproksymacji: Funkcje interpolacyjne, Funkcje sklejane

Algorytmy aproksymacji w programach GIS–> INVERSE DISTANCE – odwrotna odległość,

KRIGGING – waga określana na podstawie wariogramów, Charakter zależności między punktami określa semiwariogram (semiwariancja z rozkładu statystycznego) wykorzystywany do wyznaczania współczynników wagowych dla poszczególnych punktów pomiarowych,

MINIMAL CURVATURE – minimalna krzywizna = spline,

SPLINE – funkcja sklejana (założenia: Powierzchnia o zróżnicowanym ukształtowaniu nie da się opisać prostą funkcją matematyczną,

Każdą powierzchnię można opisać za pomocą różnych funkcji (sinusoida, parabola, itp.) określających kształt jej fragmentów


40.Przetwarzanie NMT

a) Transformacja TIN – GRID i odwrotnie

b) Wyznaczanie poziomic,

c) Wyznaczanie profili i zasięgu widzialności

d) Wyznaczanie linii szkieletowych i zlewni

e) Wyznaczanie cech powierzchni 3D

f) Wizualizacja powierzchni 3D
41.Wizualizacja NMT

2D –> Poziomice, Hipsometria

3D –> Symulacja trzeciego wymiaru poprzez zastosowanie osi, perspektywy i światłocienia, Poziomice, Profile / siatka, Cieniowanie
42.Formy map w GIS

Mapa analogowa, papierowa (źródło danych), Mapa komputerowa, numeryczna, cyfrowa, wirtualna, (skan / wynik przetwarzania), Drukowana (output) (drukarki, plotery)

* Funkcje map w GIS: Wizualizacja danych w trakcie wprowadzania danych geometrycznych, Kontrola poprawności i topologii, Wizualizacja wyników przetwarzania danych do oceny wzrokowej, Przygotowywanie wydruków map.
43.Związek skali mapy ze skalą danych źródłowych

Dane–> Współrzędne rzeczywiste (m, km, j, l, yardy, mile) skala 1:1. Na ekranie–>

Skala mapy zależy od wielkości ekranu i stopnia powiększenia (zoom in) lub pomniejszenia obrazu (zoom out) Mapę można też wyświetlać w żądanej skali.

W druku –>Skala mapy dostosowana do rozmiaru papieru, albo papier do skali


44.Odwzorowania kartograficzne w GIS

Transformacja odwzorowań:

Mapa topograficzna(ukł.1942) Wrocław–> Odwzorowanie Alberta-Europa –> Odwzorowanie Mollweidiego- świat
45.Generalizacja danych w GIS

Wybór – selekcja graficzna i atrybutowa oraz eliminacja obiektów (punktowych, liniowych lub powierzchniowych)

Uogólnienie – łączenie klas (grupowanie, klasyfikacja, reklasyfikacja)

Uproszczenie linii – eliminacja werteksów

Agregacja punktów – zastępowanie kilku obiektów jednym obiektem

* Eliminacja werteksów, zmniejszanie liczby punktów (usuwanie co drugiego/trzeciego punktu, Usuwanie punktów leżących bliżej niż odległość progowa – Algorytm Douglasa – Peuckera, Spline – automatyczne wygładzanie linii, Grupowanie – zwiększanie cięcia izolinii-zmniejszenie liczby klas.

Szczegółowość obrazu rośnie, gdy skala mapy maleje(skala maleje gdy jej mianownik wzrasta), ale szczegółowość obrazu nie maleje gdy skala rośnie !!


46.Rozwój GIS

– Metody analiz przestrzennych rozwijały się w geografii i geologii od ponad 150 lat, zwłaszcza metody matematyczne i statystyczne

Lata 60 – 80

(CGIS- inwentaryzacja zasobów naturalnych w celu potencjalnego wykorzystania i ochrony,MILIS– pierwszy system w USA, opracowany we współpracy Uniw. Minnes. i Biur Planowania Przestrzennego,

ODYSSEY GIS - program GIS opracowany przez Harvard University Laboratory for Computer Graphics and Spatial Analysis,

SYMAP- program służący do opracowywania map komputerowych. Zautomatyzowane metody kartograficzne – kartogram,

DIME- numeryczny zapis adresów w USA dla zautomatyzowanego systemu spisowego. Pierwsze zastosowanie topologii,

ESRI– założony w 1969 r., pierwszy GIS do użytku powszechnego,

1968 – program kosmiczny Apollo dostarcza pierwszych zdjęć Ziemi z dalekiego kosmosu

szybki napływ informacji odnoszącej się do przestrzeni, rozwój programów do przetwarzania zdjęć lotniczych i obrazów satelitarnych,Dbase –systemy komputerowe służące do przetwarzania informacji, Komputeryzacja opracowań map topograficznych)

Lata 80 - 90

Pojawiają się komputery osobiste, ceny komputerów spadają,

ArcInfo - pierwszy komercyjny GIS ESRI na komputery PC i stacje robocze,

BENTLEY, MicroStation - system graficzny do projektowania inżynierskiego i urbanistycznego, wykorzystywany w GIS,

Kolejne programy typu GIS - INTERGRAPH, IDRISI, ERDASMapInfo - pierwszy GIS typu Desktop, Technologia GPS, Czasopisma GIS, Organizacje US NCGIA (National Center for Geographic Information and Analysis)

UNIGIS, OPENGIS, Konferencje GIS, Dalszy rozwój baz danych - Oracle, arkuszy kalkulacyjnych Excel, systemów statystycznych, Kursy, programy studiów, specjalizacje, podręczniki,

GIS w Internecie - Digital Chart of the World, 1:1M, produkty ESRI, USGS, Narodowe projekty systemów informacji przestrzennej z zastosowaniem GIS, Nowe dziedziny naukizwiązane z informacją geograficzną, Geoinformatyka, Geomatyka, Geographical Information Science

Początek XXI w.

GIS uznany za najważniejsze narzędzie badawcze w geografii, tysiące zastosowań i aplikacji, kilkadziesiąt pakietów programowych, Ścisłe powiązanie z interpretacją zdjęć lotniczych i obrazów satelitarnych, Systemy nawigacyjne sprzężone z GPS, Tworzenie infrastruktury geoinformacji – programy kontynentalne, krajowe, regionalne, lokalne, Budowanie społeczeństwa informacyjnego – konferencja ONZ w Genewie 2003, Tworzenie struktury teleinformatycznej jako podstawy społeczeństwa informacyjnego.
47.Systemy Informacji Przestrzennej (SIP)

Narzędzie służące do rozwiązywania problemów przestrzennych, Funkcje SIP: gromadzenie, integracja, organizowanie, przechowywanie, przetwarzanie, analizy, prezentacja danych przestrzennych.
48. Typy programów GIS (ze względu na zakres funkcji)

 • Profesjonalny GIS (Pełny zestaw funkcji GIS w zakresie analizy, Ograniczone funkcje kartograficzne, ArcInfo, GeoMedia, Geographics, GRASS, IDRISI, TNT)

 • Desktop GIS (Funkcje wizualizacji danych, Dobre możliwości definiowania znaków i legendy oraz organizowania stron z mapami, ArcView, GeoMedia Viewer, MapInfo)

 • Podręczny GIS (Dla specjalnych urządzeń typu PAD z małym ekranikiem 640 x 480 pixeli w samochodach, ESRI, Arpad)

 • Aplikacje (Programy dostosowujące sposób funkcjonowania GIS do potrzeb użytkowników, Zbiory komend powodujących ujednolicenie wykonywanych czynności, ustalenie jednolitych parametrów dla całości opracowania stworzenie zbioru ikon lub menu (SICAD), Podprogramy wykonujące specjalne analizy lub sposoby prezentacji w programie GIS.


49.Rodzaje powierzchni trójwymiarowych

a) powierzchnie ciągłe (fizyczne – rzeczywiste, statystyczne - abstrakcyjne). Właściwości: Zbudowana z nieskończonej liczby punktów o różnych wartościach, Różniczkowalność – minimalny przyrost wartości, W każdym punkcie można wyznaczyć tylko jedną wartość (Powierzchnia terenu, Temperatura powietrza, Ciśnienie atmosferyczne, Magnetyzm ziemski, Głębokość wód podziemnych)

b) powierzchnie nieciągłe (statystyczne - abstrakcyjne). Właściwości: Zbudowana z jednostek powierzchniowych, Gwałtowny przyrost / spadek wartości na granicy jednostek, W punktach na granicy można wyznaczyć dwie wartości. (Gęstość zaludnienia, Produkcja towarów, Intensywność / natężenie). Wartości odnoszone do punktów reprezentujących jednostki powierzchniowe.
50.Etapy opracowania projektu GIS

a)Cel projektu – problem do rozwiązania

b)Zakres i metody modelowania

c)Harmonogram czasowy realizacji zadań

d)Projekt bazy danych

e)Operacje i analizy

f)Analiza i ocena wyników, raport
51.Elementy projektu bazy danych

– Identyfikacja charakteru materiałów źródłowych i ich dysponenta(metadane)

– Określenie konieczności transformacji odwzorowania

– Zdefiniowanie struktury bazy danych (katalogi, podkatalogi, warstwy)


52.Aspekty GIS uwzględniane przy określaniu celów opracowania projektu

– wyszukanie informacji o wybranych miejscach

– wyszukanie miejsc spełniających określone warunki

– wyznaczanie relacji między elementami środowiska – zależności przestrzenne– symulacja przebiegu zjawisk – rozwój w czasie i skutki

©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość