Strona główna

1. Informacje i dane ogólne: Informacje o Inwestorze i Projektancie


Pobieranie 390.69 Kb.
Strona1/9
Data17.06.2016
Rozmiar390.69 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Pobiedziska – Sala sportowa i wielofunkcyjna z zapleczem przy Zespole Szkół - Projekt wykonawczy - Część 1.A . OPIS :

1. Informacje i dane ogólne:

1.1. Informacje o Inwestorze i Projektancie:INWESTOR:

Gmina Pobiedziska - Burmistrz MiG Pobiedziska

ul. Kościuszki 4 , 62-010 Pobiedziska

tel. UMiG – (061) 817-74-09PROJEKTANT:

„ STUDIO M ” - Pracownia Autorska Architektury,

Wnętrz i Form Plastycznych

61-872 Poznań, ul. Królowej Jadwigi 48/2

tel/fax (061) 852-94-80, e-mail: studio_m@o2.pl

właściciel - mgr inż. arch. Małgorzata Fornalczyk

NIP – 778-010-35-40, REGON – 630519792

Działalność gospodarcza - od 01.11.1990 r.


1.1. Dane ogólne o terenie i budynku:

Powierzchnia terenu objętego projektem zagospodarowania działek szkolnych

nr: 112; 117/2 i 118,obręb Pobiedziska 2,0987 ha

Powierzchnia terenu w granicach opracowania planu ca 3,0 ha

Ilość kondygnacji nadziemnych budynku istniejącego 1, 3

Ilość kondygnacji nadziemnych budynku projektowanego 1, 2

Powierzchnia użytkowa (netto) projektowanego budynku 3.441,4 m2

Miejsca parkingowe na terenie szkoły - projektowane 12 + 16 = 28

Pozostałe dane w pkt 11.


1.2. Informacje o projekcie:

Całość dokumentacji projektowej budowy:

Projekt budowlany szkolnej sali wielofunkcyjnej i sali sportowej przy Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pobiedziskach” - pełny projekt budowlany, zawierający:

Projekt Budowlany (PB):

Część 1. Projekt zagospodarowania terenu i architektoniczno-budowlany
Część 2. Projekt przyłączy i sieci wodociągowych i kanalizacyjnych
Część 3. Projekt przyłącza elektro-energetycznego (nie opracowuje „STUDIO M”)

Część 4. Projekt przyłącza gazowego (nie opracowuje „STUDIO M”)


Projekty wykonawcze (PW)- opracowania uszczegóławiające projekt budowlany:

Część 1.1. Projekt kolorystyki elewacji i detale arch.-budowlane (B)

Część 1.2. Projekt architektoniczny wnętrz (A)

Część 2. Projekt konstrukcji - detale (K)

Część 3.1. Projekt instalacji wewnętrznej wod.-kan., cw i ppoż (S1)

Część 3.2. Projekt przyłącza wod.-kan. oraz kanalizacji deszczowej (S2)

Część 4.1.Projekt technologii sterowania i automatyki kotłowni gazowej (O)

Część 4.2. Projekt wewnętrznej instalacji co i c.t. (C)

Część 5. Projekt instalacji gazu (G)

Część 6. Projekt wentylacji mechanicznej (W)

Część 7. Projekt instalacji elektrycznej zewnętrznej i oświetlenia terenu oraz wewnętrznej i odgromowej (E)

Część 8. Projekt ukształtowania terenu (U)

Część 9. Projekt dróg i nawierzchni (D)

Część 10. Projekt zieleni i szaty roślinnej (Z)

Część 11. Projekt małej architektury (M)

Opracowania kosztorysowe (KO):

Przedmiar robót (PR) - dla wszystkich części PW

Kosztorys inwestorski (KI) - dla wszystkich części PW

Specyfikacja - techniczna wykonania i odbioru robót (ST) - dla wszystkich części PW

1.3. Dane dotyczące obliczeń wykonanych do Projektu Budowlanego:

Dla Projektu Budowlanego - Część 1 - Projekt zagospodarowania terenu i architektoniczno-budowlany - wykonano obliczenia statyczno-konstrukcyjne oraz obliczenia cieplne. Rękopisy obliczeń znajdują się w jednostce projektowej.


2. Podstawa opracowania:

2.1. Opracowania poprzednie i materiały wyjściowe:

  ● Mapa do celów projektowych aktualizowana na dzień 13.03.2007 r. w skali 1:500 ( Zał.1 – tylko w egz. nr 1 w PB).

  ● Skorowidz właścicieli i władających do - wypisu z rejestru gruntów i mapy ewidencyjne z dnia 10.05.2006 r. – Powiatowy Zakład Katastralny we Poznaniu (Zał.3. w PB)

  Wizje lokalne, szkice i inwentaryzacja fotograficzna wykonana przez „STUDIO M” w 2007÷2008r.

  ● Projekt koncepcyjny budowy sali widowiskowo-sportowej w powiązaniu z istniejącym budynkiem gimnazjum - opracowany przez ”STUDIO M” w czerwcu 2007.r.

  ● Zarządzenie MOiW z dnia 15.10.86 ,w sprawie wprowadzenia wytycznych programowo-funkcjonalnych projektowania obiektów oświaty i wychowania (Dz.U. nr 10 p.62)

  ● Rozporządzenie MENiS z dnia 31.12.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 22.01.2003 )

  ● Audyt Energetyczny Budynku dla Zespołu Szkół - Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Pobiedziskach opracowany przez audytora - Jerzy Zieliński 60-461 Poznań ul. Arystofanesa 85 w 09.2006.

  ● Projekt boisk o wymiarach 30x60m ze sztuczną nawierzchnią na terenie zespołu szkół w Pobiedziskach - opracowany przez Biuro Projektów „Spółka Projektowania Architektonicznego Sadowski - Sadowska” 60-623 Poznań, ul. Podlaska 13 w 03.2007

  ● Dokumentacja geologiczna opracowana przez Usługi Geologiczne - inż. Mikołaj Jednorowicz, ul. Dolina 16/18 , 61-551 P-ń ,tel.(061)833 40 14, z października 2007.r.

2.2. Decyzje, uzgodnienia i opinie :

● Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez Burmistrza Pobiedzisk ozn. SK.PG-MC/7331/044/2007 z dnia 15.05.2007r. (Zał. nr:2. w PB)

● Warunki techniczne budowy sieci wodociągowej wydane przez Zakład Komunalny w Pobiedziskach, ozn. L.D. 1833/07 z dnia 24.10.2007r. (zał. nr:4. w PB),

● Warunki techniczne przyłączenia do kanalizacji sanitarnej i deszczowej wydane przez Zakład komunalny w Pobiedziskach, ozn. L.D. 1832/07 z dnia 24.10.2007r. (zał. 5. w PB)

● Decyzja ozn. SKiZP-MS/OŚ/7625/33/07 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia wydana przez Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska z dnia 17.12.2007r.(zał. nr:6. w PB)

● Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej wydane przez ENEA Operator Sp. z.o.o. Oddział Dystrybucji Poznań, RD Gniezno ozn. 06/2008/0294 z dnia 29.02.2008 r. (zał. nr:7. w PB),

● Oświadczenie o zapewnieniu dostawy paliwa gazowego wydane przez PGNiG SA Gazownia Poznańska, ozn. DB.14/213 877/2008, z dnia 21.04.2008r. (zał. nr:8. w PB).

  1   2   3   4   5   6   7   8   9


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość