1. Informacje i dane ogólne: Informacje o Inwestorze i ProjektanciePobieranie 390.69 Kb.
Strona1/9
Data17.06.2016
Rozmiar390.69 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Pobiedziska – Sala sportowa i wielofunkcyjna z zapleczem przy Zespole Szkół - Projekt wykonawczy - Część 1.A . OPIS :

1. Informacje i dane ogólne:

1.1. Informacje o Inwestorze i Projektancie:INWESTOR:

Gmina Pobiedziska - Burmistrz MiG Pobiedziska

ul. Kościuszki 4 , 62-010 Pobiedziska

tel. UMiG – (061) 817-74-09PROJEKTANT:

„ STUDIO M ” - Pracownia Autorska Architektury,

Wnętrz i Form Plastycznych

61-872 Poznań, ul. Królowej Jadwigi 48/2

tel/fax (061) 852-94-80, e-mail: studio_m@o2.pl

właściciel - mgr inż. arch. Małgorzata Fornalczyk

NIP – 778-010-35-40, REGON – 630519792

Działalność gospodarcza - od 01.11.1990 r.


1.1. Dane ogólne o terenie i budynku:

Powierzchnia terenu objętego projektem zagospodarowania działek szkolnych

nr: 112; 117/2 i 118,obręb Pobiedziska 2,0987 ha

Powierzchnia terenu w granicach opracowania planu ca 3,0 ha

Ilość kondygnacji nadziemnych budynku istniejącego 1, 3

Ilość kondygnacji nadziemnych budynku projektowanego 1, 2

Powierzchnia użytkowa (netto) projektowanego budynku 3.441,4 m2

Miejsca parkingowe na terenie szkoły - projektowane 12 + 16 = 28

Pozostałe dane w pkt 11.


1.2. Informacje o projekcie:

Całość dokumentacji projektowej budowy:

Projekt budowlany szkolnej sali wielofunkcyjnej i sali sportowej przy Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pobiedziskach” - pełny projekt budowlany, zawierający:

Projekt Budowlany (PB):

Część 1. Projekt zagospodarowania terenu i architektoniczno-budowlany
Część 2. Projekt przyłączy i sieci wodociągowych i kanalizacyjnych
Część 3. Projekt przyłącza elektro-energetycznego (nie opracowuje „STUDIO M”)

Część 4. Projekt przyłącza gazowego (nie opracowuje „STUDIO M”)


Projekty wykonawcze (PW)- opracowania uszczegóławiające projekt budowlany:

Część 1.1. Projekt kolorystyki elewacji i detale arch.-budowlane (B)

Część 1.2. Projekt architektoniczny wnętrz (A)

Część 2. Projekt konstrukcji - detale (K)

Część 3.1. Projekt instalacji wewnętrznej wod.-kan., cw i ppoż (S1)

Część 3.2. Projekt przyłącza wod.-kan. oraz kanalizacji deszczowej (S2)

Część 4.1.Projekt technologii sterowania i automatyki kotłowni gazowej (O)

Część 4.2. Projekt wewnętrznej instalacji co i c.t. (C)

Część 5. Projekt instalacji gazu (G)

Część 6. Projekt wentylacji mechanicznej (W)

Część 7. Projekt instalacji elektrycznej zewnętrznej i oświetlenia terenu oraz wewnętrznej i odgromowej (E)

Część 8. Projekt ukształtowania terenu (U)

Część 9. Projekt dróg i nawierzchni (D)

Część 10. Projekt zieleni i szaty roślinnej (Z)

Część 11. Projekt małej architektury (M)

Opracowania kosztorysowe (KO):

Przedmiar robót (PR) - dla wszystkich części PW

Kosztorys inwestorski (KI) - dla wszystkich części PW

Specyfikacja - techniczna wykonania i odbioru robót (ST) - dla wszystkich części PW

1.3. Dane dotyczące obliczeń wykonanych do Projektu Budowlanego:

Dla Projektu Budowlanego - Część 1 - Projekt zagospodarowania terenu i architektoniczno-budowlany - wykonano obliczenia statyczno-konstrukcyjne oraz obliczenia cieplne. Rękopisy obliczeń znajdują się w jednostce projektowej.


2. Podstawa opracowania:

2.1. Opracowania poprzednie i materiały wyjściowe:

  ● Mapa do celów projektowych aktualizowana na dzień 13.03.2007 r. w skali 1:500 ( Zał.1 – tylko w egz. nr 1 w PB).

  ● Skorowidz właścicieli i władających do - wypisu z rejestru gruntów i mapy ewidencyjne z dnia 10.05.2006 r. – Powiatowy Zakład Katastralny we Poznaniu (Zał.3. w PB)

  Wizje lokalne, szkice i inwentaryzacja fotograficzna wykonana przez „STUDIO M” w 2007÷2008r.

  ● Projekt koncepcyjny budowy sali widowiskowo-sportowej w powiązaniu z istniejącym budynkiem gimnazjum - opracowany przez ”STUDIO M” w czerwcu 2007.r.

  ● Zarządzenie MOiW z dnia 15.10.86 ,w sprawie wprowadzenia wytycznych programowo-funkcjonalnych projektowania obiektów oświaty i wychowania (Dz.U. nr 10 p.62)

  ● Rozporządzenie MENiS z dnia 31.12.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 22.01.2003 )

  ● Audyt Energetyczny Budynku dla Zespołu Szkół - Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Pobiedziskach opracowany przez audytora - Jerzy Zieliński 60-461 Poznań ul. Arystofanesa 85 w 09.2006.

  ● Projekt boisk o wymiarach 30x60m ze sztuczną nawierzchnią na terenie zespołu szkół w Pobiedziskach - opracowany przez Biuro Projektów „Spółka Projektowania Architektonicznego Sadowski - Sadowska” 60-623 Poznań, ul. Podlaska 13 w 03.2007

  ● Dokumentacja geologiczna opracowana przez Usługi Geologiczne - inż. Mikołaj Jednorowicz, ul. Dolina 16/18 , 61-551 P-ń ,tel.(061)833 40 14, z października 2007.r.

2.2. Decyzje, uzgodnienia i opinie :

● Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez Burmistrza Pobiedzisk ozn. SK.PG-MC/7331/044/2007 z dnia 15.05.2007r. (Zał. nr:2. w PB)

● Warunki techniczne budowy sieci wodociągowej wydane przez Zakład Komunalny w Pobiedziskach, ozn. L.D. 1833/07 z dnia 24.10.2007r. (zał. nr:4. w PB),

● Warunki techniczne przyłączenia do kanalizacji sanitarnej i deszczowej wydane przez Zakład komunalny w Pobiedziskach, ozn. L.D. 1832/07 z dnia 24.10.2007r. (zał. 5. w PB)

● Decyzja ozn. SKiZP-MS/OŚ/7625/33/07 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia wydana przez Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska z dnia 17.12.2007r.(zał. nr:6. w PB)

● Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej wydane przez ENEA Operator Sp. z.o.o. Oddział Dystrybucji Poznań, RD Gniezno ozn. 06/2008/0294 z dnia 29.02.2008 r. (zał. nr:7. w PB),

● Oświadczenie o zapewnieniu dostawy paliwa gazowego wydane przez PGNiG SA Gazownia Poznańska, ozn. DB.14/213 877/2008, z dnia 21.04.2008r. (zał. nr:8. w PB).


: nt-bin -> private -> pobiedziska
private -> Wojewódzki sąd administracyjny wydział VIII zamiejscowy w radomiu ul. Słowackiego 7 26-600 Radom Skarżący
private -> Uchwała nr xii/80/2011 rady gminy tarnówka z dnia 28 grudnia 2011r w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnówce
private -> Urząd Stanu Cywilnego w Okonku pokój nr 13 akt zgonu zgon osoby należy zgłosić najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia zgonu
private -> Uchwała nr xxxi/195/2014 rady gminy tarnówka z dnia 30 września 2014r w sprawie oceny aktualności „Studium uwarunkowań I kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnówka”
private -> Akty prawa miejscowego stanowionego przez gminę
private -> Gmina dominowo
private -> Numer sprawy: 16/2009 Zaniemyśl, 2009-04-30 ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
pobiedziska -> Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska
pobiedziska -> Plan pracy Komisji Rolnictwa na rok 2013
pobiedziska -> Protokół z obrad XIII sesji Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska odbytej w sali sesyjnej umiG ul. T. Kościuszki 4 w dniu 24 listopada 2011r w godz od 16. 00 do 19. 50 Pkt. 1 Otwarcie I stwierdzenie prawomocności obrad


  1   2   3   4   5   6   7   8   9


©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy