1 Jądro atomuPobieranie 158.25 Kb.
Strona1/10
Data17.06.2016
Rozmiar158.25 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

1 Jądro atomu


Atom jest najmniejszą jednostką budowy pierwiastka chemicznego, ale już - bez naruszenia zasadniczych właściwości pierwiastka - niepodzielną.
Atom zbudowany jest z jądra, w którego niezwykle małej objętości skupiona jest niemal cała masa atomu, oraz elektronów znajdujących się w stosunkowo dużej przestrzeni otaczającej jądro.

Elektrony i jądra atomowe posiadają ładunki elektryczne i te ładunki w dużej mierze odpowiedzialne są za własności omawianych cząstek i za budowę atomów.


Promienie jąder atomowych są rzędu 10-14 do 10-15 m.

Promień atomu i jego części składowych

Lp.

Promień

/ m/

1.

elektronu

mniejszy jak 10-15

2.

jądra wodoru H

1,5 x 10-13

3.

jądra uranu U

9 x 10-13

4.

atomu

10-8

Ustalono, że elementami składowymi jądra są neutrony i protony. Protonom i neutronom nadaje się często wspólną nazwę nukleonów.
Elektron

Cząstka która posiada ujemny ładunek elementarny o wartości -1.602 x 10-19(C).


Dla wygody przyjęto, że elektron ma ładunek -1.

Proton

Cząstka o ładunku dodatnim +1 (odpowiednio, +1.602 x 10-19 C)Neutron

Cząstka elektrycznie obojętna.


Masy atomów są ekstremalnie małe. Dlatego do wyrażania masy atomów zastosowano jednostkę masy atomowej - unit (u).

Jednostka masy atomowej odpowiada 1.66054 x 10-24 grama.

Wyrażając w jednostkach masy atomowej masy składników atomu otrzymamyProton = 1.0073 u

Neutron = 1.0087 u

Elektron = 5.486 x 10-4 u

Oznaczenia i symbole

Jądro składa się z Z protonów i N neutronów. Proton i neutron mają w przybliżeniu takie same względne masy atomowe, równe 1. Wobec tego liczba nukleonów, będzie odpowiadać zaokrąglonej względnej masie atomowej M, ponieważ liczba masowa M = Z + N.


Przykład - węgiel

Wszystkie atomy węgla (C) mają 6 protonów i 6 elektronów. Liczbę protonów w atomie węgla zapisujemy jako wskaźnik dolny z lewej strony symbolu pierwiastka:Wartość ta nosi nazwę liczby atomowej i dla węgla zawsze ma wartość 6.


Inna liczba nazywana, "liczbą masową" jest zapisywana z lewej strony jako górny wskaźnik. Jest ona sumą ilości protonów i neutronów i jest różna dla różnych izotopów (definicja poniżej). Na przykład:

W powyższym przykładzie izotop węgla ma 6 protonów i 6 neutronów. Następny izotop węgla:ma 6 protonów (liczba atomowa) i 8 neutronów (8=14-6). Te izotopy znane są jako "węgiel-14" i "wegiel-12".


2.Nuklidy, izotopy, izobary, izotony.


Określenie izotop oznacza zawsze jądra, które należą do tego samego pierwiastka, czyli mają taką samą liczbę atomową a różnią się liczbą masową.
Atom - najmniejsza część pierwiastka chemicznego.

 • Cząsteczka - to najmniejszy element strukturalny związku chemicznego.

 • Proton - cząstka o ładunku dodatnim obdarzona masą (mrel =1).

 • Neutron - cząstka elektrycznie obojętna obdarzona masą (mrel =1)

 • Elektron - cząstka o ładunku ujemnym obdarzona masą (mrel =1/1823)

 • Nuklid - to zbiór atomów o tej samej wartości liczby atomowej i masowej

 • Izotopy - to nuklidy rózniące się zawartością neutronów i o równej liczbie protonów.

 • Izobary - to pierwiastki różniące się liczbą protonów (liczbą atomową), ale o tej samej liczbie masowej.

 • Liczby kwantowe - są to cztery charakterystyczne wielkości służące do opisania elektronu w atomie. Są to, głowna liczba kwantowa n, orbitalna (poboczna) liczba kwantowa l, magnetyczna liczba kwantowa m, spinowa liczba kwantowa s.

 • Elektrony walencyjne - to elektrony uczestniczące w tworzeniu wiązań chemicznych.

 • Orbital - Obszar przestrzeni wokół jądrowej w którym prawdopodobieństwo znalezienia elektronu o określonym zasobie energii wynosi 90%. Każdy orbital ma mksymalnie dwa elektrony.
  Mamy cztery typy orbitali:

  • s-orbital - kulisty może mieć po 2 elektrony.

  • p-orbital - kontury są powłokami o symetrii osiowej względem odpowiednich osi układu współrzędnych (px, py, pz) - więc na orbitalach typu p maksymalnie może znajdować się sześć elektronów.

  • d-orbital ma skomplikowaną budowę - mamy pięć orbitali typu d - więc na orbitalach typy d maksymalnie może znajdowac się 10 elektronów.

  • f-orbital ma jeszcze bardziej skomplikowaną budowę. Mamy 7 orbitali typu f - więc na orbitalach typu f może znajdowac się maksymalnie 14 elektronów.

 • Względna masa atomowa Aw - Określa ile razy masa atomu pierwiastka jest większa od 1/12 masy atomowej jądra atomu węgla 126C.

 • Jednostka masy atomowej - jest dwunastą częścią masy jądra atomu węgla 126C.

 • Mol - Jest to jednostka ilości substancji. Mol jest taką ilością danej substancji, która zawiera tyle samo czastek, ile znajduje się w 12 g nuklidu 126C.

 • Liczba Avogadra - Jest to liczba pojedyńczych cząsteczek zawartych w jednym molu substancji NA = 6,02214 * 1023.

 • Masa molowa - Jest to masa jednego mola substancji. Jednostki kg/mol, g/mol.


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy