Strona główna

1. Koszty zmienne, koszty stałe


Pobieranie 26.39 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar26.39 Kb.

Analiza CVP


Narzędzie rachunkowości zarządczej wykorzystywane do badania zależności pomiędzy wielkością produkcji, kosztami a wypracowanym wynikiem finansowym. Wspiera procesy decyzyjne generując informacje umożliwiające podejmowanie decyzji krótkookresowych. Umożliwia szacowanie krótkookresowych wyników finansowych przy założonej wielkości produkcji i kosztach ją charakteryzujących. Pozwala na charakterystykę finansowych skutków zmian takich kategorii jak:

1. Koszty zmienne, koszty stałe,

2. Jednostkowa cena sprzedaży,

3. Maksymalna wielkość produkcji

4. Wysokość zakładanego wyniku finansowego

Analiza CVP

1. Jaka wielkość produkcji (sprzedaży) da możliwość osiągnięcia zamierzonego wyniku finansowego?


2. Jaka część ze zrealizowanych przychodów ze sprzedaży produktów, usług pozostanie na pokrycie kosztów stałych i uzyskanie zakładanego wyniku finansowego?

3. Przy jakiej wielkości produkcji (sprzedaży) jednostka osiąga punkt krytyczny, w którym jej wynik finansowych jest równy 0?

4. Jaki margines bezpieczeństwa dzieli jednostkę gospodarczą przy aktualnej produkcji, sprzedaży od punktu krytycznego?

Analiza CVP


1. Rozmiar prowadzonej działalności jest jedynym czynnikiem wpływającym na koszty i ich zachowanie,

2. Koszty całkowite dzielimy na koszty stałe i zmienne,

3. Koszty zmienne wykazują liniowy charakter zmian względem zmian wielkości produkcji,

4. Cena jednostkowa sprzedaży jest wielkością stałą niezależną od warunków rynkowych,

5. Nie rozważa się produkcji na zapas, co oznacza, że wielkość produkcji okresu zrównuje się z wielkością sprzedaży w okresie objętym analizą CVP,

6. Nie uwzględnia się zmian wydajności, produktywności i wpływu nadzoru kierownictwa na zmianę kosztów,

7. Przyjmuje się stałość kosztów zmiennych w odniesieniu do przyjętego okresu czasu i właściwego przedziału rozmiarów działalności,

8. Istnieje stała struktura produkcji, sprzedaży poszczególnych wyrobów


Dokonując analizy CVP musimy pozyskać informacje o:

1. Cenie sprzedaży – uwzględniającej wszelkie rabaty, bonifikaty, koszty dostaw do klienta oraz dodatkowe prowizje płacone sprzedawcom (przedstawicielom handlowym),

2. Kosztach zmiennych – (produkcji, sprzedaży, zarządu),

3. Kosztach stałych – (produkcyjnych i nieprodukcyjnych),

4. Wolumenie produkcji – traktowanym jako maksymalny poziom sprzedaży.
Próg rentowności (punkt krytyczny) to punkt, w którym przychody ze sprzedaży produktów pokrywają koszty całkowite (operacyjne) prowadzonej działalności. Rozdziela całą działalność jednostki na strefę w której realizuje ona zysk oraz ponosi straty.


Próg rentowności – zależności nieliniowe


Przekroczenie progu rentowności nie gwarantuje nieskończonej możliwości maksymalizowania zysku. Znaczny wzrost wielkości produkcji (wiązany np.. z oddaniem nowego wydziału produkcyjnego) decyduje zwykle o nieliniowym przyroście kosztów oraz o konieczności obniżenia cen sprzedaży. W takiej sytuacji powstają dwa progi rentowności (próg rentowności minimum i maximum). Pomiędzy nimi znajduje się strefa zysku realizowanego przez przedsiębiorstwo, poniżej i powyżej tych punktów znajduje się strefa strat osiąganych na prowadzonej działalności.
Paradoks marży brutto (marzy na pokrycie, marży kontrybucyjnej)

· Marża brutto – odpowiada wartości części przychodów ze sprzedaży przeznaczonych na pokrycie kosztów stałych i wygenerowanie założonego wyniku finansowego,

· Marża brutto – odpowiada tej części przychodów ze sprzedaży, które podmiot gospodarczy winien wykorzystać na utrwalenie i/lub poprawę swojej pozycji rynkowej,

· Marża brutto – stanowi różnicę pomiędzy przychodami realizowanymi ze sprzedaży produktów i usług a kosztami zmiennymi (przychody – produkcyjne i nieprodukcyjne koszty zmienne = marża brutto),

· Marża brutto powinna być wielkością dodatnią (cena sprzedaży > koszty zmienne sprzedawanego produktu usługi) lecz nie gwarantuje to realizacji dodatniego wyniku finansowego. Dodatnia marża brutto jest warunkiem koniecznym lecz niewystarczającym do zapewnienia jednostce gospodarczej dodatniego wyniku finansowego.

Próg rentowności dla produkcji jednoasortymentowej


Przychody - P = q x p (P – przychody, q – wielkość produkcji/sprzedaży, p – cena sprzedaży)

Koszty całkowite - Kc = Ks+ Kz (Kc – koszty całkowite, Ks – koszty stałe, Kz – koszty zmienne)

Koszty zmienne - Kz = q x kzj (kzj – jednostkowy koszt zmienny)

Próg rentowności - P = Kc, a co za tym idzie WF = 0, czyli q x p = q x kzj + Ks

po przekształceniu q x p – q x kzj = Ks

a następnie (p – kzj) x q = Ks

co ostatecznie pozwala na ustalenie ostatecznej formuły ustalenia ilościowego progu rentowności przyjmującej postać:

X0 il. = Ks / p – jkzPróg rentowności dla produkcji jednoasortymentowej


Stopa marży brutto - stmb = (Mb / P) x 100%

Wartościowy próg rentowności - Xo wart. = Xo il. x q lub Xo wart. = Ks ( 1 – (kzj / p)

Margines bezpieczeństwa – bezwzględny - Mbezp. = X1 – X0

gdzie:


X1 faktyczny/planowany przychód ze sprzedaży/wielkość sprzedaży,

X0 przychód ze sprzedaży/wielkość sprzedaży w progu rentowności,

Margines bezpieczeństwa – względny - Mbezp.% =[(X1 – X0) / X1] x 100% lub = {(zj / p) / [(p – kzj) / p]} x 100% lub = {(Z / P) / [(P – Kz) / P]} x 100%

gdzie:


zj – zysk jednostkowy,

Z – zysk globalny,Próg rentowności dla produkcji jednoasortymentowej


Wielkość produkcji zapewniająca realizację zamierzonego zysku brutto - Wpz brutto = (Ks+ Zbrutto) / p – kzj

Wielkość produkcji zapewniająca realizację zamierzonego zysku netto - Wpz netto = [KS + (Znetto / 1 – r)] / p – kzj

gdzie:

r – stopa podatku dochodowegoWartość ceny umożliwiająca realizację założonego poziomu wyniku finansowego -

p = kzj + [(Ks + Z) / q]

Poziom kosztów stałych przy założonych cenach i wielkości produkcji/sprzedaży zapewniający realizację zamierzonego wyniku finansowego = (p – kzj) x q – Z

Poziom kosztów zmiennych przy założonych cenach i wielkości produkcji/sprzedaży zapewniający realizację zamierzonego wyniku finansowego

Próg rentowności dla produkcji wieloasortymentowej

Wariant 1 – koszty stałe w całości rozliczane pomiędzy poszczególne produkty:

· Rozliczenie kosztów stałych pomiędzy produkty w oparciu o zastosowanie klucza podziałowego, którym jest globalna marża brutto zrealizowana na wszystkich produktach:

WnKs = Ks / MB (WnKs – wskaźnik narzutu kosztów stałych, Ks – koszty stałe, Mb – globalna marża brutto)

Ksi = WNKs x MBi (Ksi – koszty stałe i-tego asortymentu, MBi – globalna marża brutto i-tego asortymentu)

Ilościowy próg rentowności dla i-tego asortymentu – X0 il.i

X0 il.i = Ksi / (pi – kzji) (pi – cena sprzedaży i-tego asortymentu, kzji – jednostkowy koszt zmienny i-tego asortymentu)

Wartościowy próg rentowności dla i-tego asortymentu – X0 wart.i X0 wart.i = X0 il.i x pi
Zadanie

Wskaźnik narzutu kosztów stałych: WnKs = Ks / MB 4950000/165000 = 300%

Koszty stałe i-tego asortymentu: Ksi = WNKs x MBi

A – 300% x 200000 = 600000

B – 300% x 450000 = 1350000 4950000

C – 300% x 1000000 = 3000000

Próg rentowności dla i-tego asortymentu ilościowy X0 il.i = Ksi / (pi – kzji), wartościowy X0 wart.i = X0 il.i x pi

A il. – 600000 / 100 = 6000 szt. A wart. – 6000 szt. x 200 = 1200000 zł

B il. – 1350000 / 150 = 9000 szt. B wart. – 9000 szt. x 280 = 2520000 zł

C il. – 3000000 / 200 = 15000 szt. C wart. – 15000 szt. x 400 = 6000000 złPróg rentowności dla produkcji wieloasortymentowej


Wariant 2 – uwzględnienie struktury sprzedaży (historycznej, planowanej) jako podstawy wartościowania progu rentowności:

· Ustalenie umownego ilościowego progu rentowności uwzględniającego tzw. kompleksową jednostkę produktu (uXo il.):

uXo il. = Ks / Σ(ui x mbji) (ui – współczynnik struktury sprzedaży i-tego asortymentu, mbji – jednostkowa marża brutto i-tego asortymentu)

Ustalenie ilościowego progu rentowności dla i-tego asortymentu (Xo il. i ) Xo il. i = uXo il. x ui

Ustalenie wartościowego progu rentowności dla i-tego asortymentu (X0 wart. i)

X0 wart. i = X0 il. i x pi

Zadanie

Ustalenie umownego progu rentowności uXo il. = Ks / Σ(ui x mbji) 352800 / 126 = 2800 szt.

Ustalenie ilościowego progu rentowności dla i-tego asortymentu Xo il. i = uXo il. x ui

A – 2800 szt. x 30% = 840 szt.

B – 2800 szt. x 50% = 1400 szt.

C – 2800 szt. x 20% = 560 szt.

Ustalenie wartościowego progu rentowności dla i-tego asortymentu X0 wart. i = X0 il. i x pi

A – 840 szt. x 400 = 336000 zł

B – 1400 szt. x 500 = 700000 zł

C – 560 szt. x 200 = 112000 zł


Próg rentowności dla produkcji wieloasortymentowej

Wariant 3 – koszty stałe dzielone pomiędzy produkty i przedsiębiorstwo (tzw. segmentowa analiza progu rentowności):

· Wyznaczenie progu rentowności dla i-tego asortymentu wymaga:

1. przyporządkowanie poszczególnym grupom wyrobów obok ich kosztów stałych, kosztów stałych grupowanych w przekroju przedsiębiorstwa w oparciu o klucz podziałowy, którym jest suma jednostkowych marż brutto realizowanych na sprzedaży produktów w poszczególnych ich grupach asortymentowych.

2. podzielenia tak wyznaczonej sumy kosztów stałych przez jednostkową marżę brutto realizowaną na sprzedaży danego produktu w danej grupie asortymentowej.

Ostatecznie ilościowy próg rentowności dla i-tego asortymentu przyjmuje postać:

{Ksi + {(mbji / Σmbj) x Ksp]} / mbji

gdzie:

mbi – jednostkowa marża brutto na i-tym asortymencie,Σmbj – suma jednostkowych marż brutto realizowanych na poszczególnych produktach,

Ksi – koszty stałe i-tego asortymentu

Ksp – koszty stałe przedsiębiorstwa
Zadanie

Ustalenie ilościowego progu rentowności dla i-tego asortymentu

{Ksi + {(mbji / Σmbj) x Ksp]} / mbji

A - {70000 + {(4 / 16) x 320000]} / 4 = 37500 kg

B - {60000 + {(5 / 16) x 320000]} / 5 = 32000 kg

C - {50000 + {(7 / 16) x 320000]} / 7 = 27143 kg

Ustalenie wartościowego progu rentowności dla i-tego asortymentu X0 wart. i = X0 il. i x pi

A – 37500 kg x 12 = 450000 zł

B – 32000 kg x 10 = 320000 zł

C – 27143 kg x 20 = 542860 zł


Analiza wrażliwości progu rentowności:

1. Zadaniem analizy wrażliwości progu rentowności jest pozyskanie informacji o kształtowaniu się progu rentowności w przypadku oddziaływania na jeden z parametrów go kształtujących i stałości pozostałych,

2. W analizie wrażliwości przyjmujemy formułę progu rentowności dla produkcji jednoasortymentowej X0 il. = Ks / p – jkz,

3. Wszystkie wnioski płynące z analizy wrażliwości są również właściwe dla progu rentowności produkcji wieloasortymentowej,


· Wzrost ceny sprzedaży spowoduje obniżenie progu rentowności,

· Spadek ceny sprzedaży spowoduje zwiększenie progu rentowności,

· Wzrost kosztów stałych spowoduje zwiększenie progu rentowności,

· Spadek kosztów stałych spowoduje obniżenie progu rentowności,

· Wzrost kosztu zmiennego spowoduje zwiększenie progu rentowności

· Spadek kosztu zmiennego spowoduje obniżenie progu rentowności©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość