Strona główna

1. Malarstwo flamandzkie I holenderskie XVII wieku Cele lekcji


Pobieranie 11.01 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar11.01 Kb.

1.Malarstwo flamandzkie i holenderskie XVII wieku

1.1. Cele lekcji

1.a) Wiadomości


Uczeń powinien:

 • przyporządkować dzieła autorom,

 • związać prezentowane dzieła z muzeum, w którym się znajdują,

 • przypisać technikę plastyczną twórcom, którzy się w niej specjalizowali,

 • wskazać przykłady dzieł wprowadzających nową technikę plastyczną,

 • znać takie pojęcia, jak: alla prima, impasto, laserunek, alegoria, martwa natura, pejzaż, weduta, marynistyka.

2.b) Umiejętności


Uczeń potrafi:

 • przyporządkować artystę do stylu, kierunku,

 • rozpoznać artystę w oparciu o charakterystykę jego twórczości,

 • zidentyfikować wybrane dzieła na podstawie charakterystycznych środków warsztatowych i formalnych,

 • rozpoznać w dziele sztuki temat,

 • dostrzec i określić zależność dzieła sztuki od jego funkcji i środowiska powstania,

 • opisać dzieło sztuki pod względem formy i treści,

 • opisać fakty i zjawiska, które miały wpływ na formę dzieła,

 • wskazać elementy formalne w malarstwie niderlandzkim: kompozycję, kolor, światłocień i perspektywę,

 • wykazać zależność między miejscem powstania dzieła, sytuacją społeczno-
  - polityczną, kręgiem artystycznym a kształtem dzieła,

 • podać fakty z życia artystów, mające wpływ na cechy charakterystyczne ich twórczości,

 • określić znaczenie i rolę dzieł dla przemian w sztuce.

2.2. Metoda i forma pracy


Prezentacja multimedialna, film dydaktyczny, pogadanka, praca w grupach.

3.3. Środki dydaktyczne


Prezentacja multimedialna, film dydaktyczny, podręcznik, tablice z reprodukcjami.

4.4. Przebieg lekcji

1.a) Faza przygotowawcza


Nauczyciel powtarza z uczniami podstawowe wiadomości na temat malarstwa niderlandzkiego w średniowieczu. Odwołuje się do wiedzy uczniów na temat wydarzeń historycznych (rozwój miast niderlandzkich w XVI wieku, pojawienie się kalwinizmu, walka o niezależność Niderlandów z Habsburgami), które wpłynęły na rozwój tego malarstwa i wyjaśnia pojęcia:: alla prima, impasto, laserunek, akwaforta, weduta, marynistyka.

2.b) Faza realizacyjna (pierwsza jednostka lekcyjna i 20 minut drugiej)


Uczniowie śledzą tok prezentacji multimedialnej „Malarstwo holenderskie XVII wieku”, wykonują notatki. Następnie uczniowie oglądają film dydaktyczny poświęcony szkole rubensowskiej i sporządzają notatki. Grupy uczniów otrzymują tablice z reprodukcjami, wyszukują dzieła niderlandzkich artystów, grupują je zgodnie z danymi twórcy, ustalają elementy formalne w dziełach malarskich (określają temat, elementy kompozycyjne, kolor, światłocień i perspektywę). Odwołując się do wiedzy uzyskanej z prezentacji multimedialnej i z filmu dydaktycznego, określają charakterystyczne cechy twórczości poszczególnych malarzy, ustalają, w jakich muzeach znajdują się dzieła określonych artystów.

3.c) Faza podsumowująca (druga jednostka lekcyjna)


Poszczególne grupy uczniów prezentują wyniki swoich prac i robią notatki. Uczniowie ustalają, jakie dzieła wykonane były określonymi technikami malarskimi (chiaroscuro, impast, lazerunek) i kto się w nich specjalizował. Określają, jakie tematy podejmowali twórcy w swoich dziełach i dlaczego. Wskazują na znaczenie malarstwa niderlandzkiego (flamandzkiego i holenderskiego) w dziejach sztuki. Na koniec zajęć uczniowie otrzymują polecenie wypełnienia w domu testu sprawdzającego ze zbioru zadań (K. Jarkiewicz, Twoja Matura. Historia sztuki. Testy dla maturzystów i kandydatów na wyższe uczelnie, Wydawnictwo Piątek Trzynastego, Łódź 2003, s. 37).

5.5. Bibliografia


 1. Jarkiewicz K., Twoja Matura. Historia sztuki. Testy dla maturzystów i kandydatów na wyższe uczelnie, Wydawnictwo Piątek Trzynastego, Łódź 2003, s. 37.

 2. Kowalczykowa A., Arcydzieła malarstwa, Wydawnictwo Stentor, Warszawa 1999.

 3. Mrowcewicz K., Kultura baroku i klasycyzmu, Wydawnictwo Stentor, Warszawa 2000.

 4. Osińska B., Sztuka i czas. Od prehistorii do rokoka, WSiP, Warszawa 2004.

 5. Zieliński J. A., Stasiak J., Świat sztuki. Podręcznik dla klas 1-3 gimnazjum, WSiP, Warszawa 2002.

 6. Ziemba A., Iluzja a realizm. Gra z widzem w sztuce holenderskiej 1580-1660, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005.

6.6. Załączniki


brak

7.7. Czas trwania lekcji


2 x 45 minut

ewentualnie 3 x 45 minut

8.8. Uwagi do scenariusza


Scenariusz może być realizowany zarówno na poziomie gimnazjalnym, jak i w liceum ogólnokształcącym (ewentualnie liceum plastycznym). Na poziomie licealnym praca zespołowa winna być rozbudowana do analizy zagadnień bardziej szczegółowych (temat prac, paleta barwna, symbolika).


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość