1 Miejskim Kołem pzw „Zacisze” z siedzibą w Siechnicach ul. Wiosenna 7 reprezentowanym przez Prezesa Koła Zbigniewa JaniszewskiegoPobieranie 28.08 Kb.
Data17.06.2016
Rozmiar28.08 Kb.
U M O W A

POROZUMIENIA O WSPÓŁPRACY

zawarta dnia 04 listopada 2011 roku pomiędzy kołami wędkarskimi z terenu Gminy Siechnice ;


1 - Miejskim Kołem PZW „Zacisze” z siedzibą w Siechnicach ul. Wiosenna 7 reprezentowanym przez Prezesa Koła Zbigniewa Janiszewskiego

2 - Kołem Wędkarskim „Czarna Łacha” z siedzibą w Siechnicach ul. Wiosenna 7 reprezentowanym przez Prezesa Koła Piotra Cieślaka

3 - Kołem Wędkarskim „Harpun” z siedzibą w Św. Katarzynie ul. Główna reprezentowanym przez Prezesa Koła Krzysztofa Wojdę.

§ 1

Podstawą do sporządzenia niniejszej umowy porozumienia o współpracy stanowi umowa użyczenia zawarta dnia 14 października 2011r.,pomiędzy Gminą Siechnice, zwaną dalej „użyczającym”, reprezentowaną przez Burmistrza Siechnic Milana Ušáka a Miejskim Kołem PZW „Zacisze” w Siechnicach, zwanym dalej „biorącym do używania”, akwen „Błękitna Laguna” w Siechnicach, reprezentowanym przez Prezesa Koła Zbigniewa Janiszewskiego.§ 2

Umowa- porozumienia trójstronnego pomiędzy kołami wędkarskimi PZW z terenu gminy SIECHNICE nie ma charakteru umowy cywilno-prawnej, ale stanowi formę realizacji celów statutowych Związku zawartych w § 6 Statutu PZW który mówi o tym, iż celem PZW jest organizowanie wędkarstwa, rekreacji, sportu wędkarskiego, użytkowanie wód, działanie na rzecz ochrony przyrody i kształtowanie etyki wędkarskiej oraz stanowi dla stron tego porozumienia formę określenia celów, sposobu ich realizacji, uzgodnienia zasad współpracy i organizacji gospodarowania i uprawiania wędkarstwa na akwenie „Błękitna Laguna” w Siechnicach.§ 3
Umowa porozumienia o współpracy kół PZW zostaje zawarta na czas nieokreślony.
§ 4

Strony umowy porozumienia o współpracy zobowiązane są do bezwzględnego przestrzegania warunków umowy użyczenia wymienionej w § 1 .§ 5

Stronom umowy porozumienia o współpracy, przysługuje prawo do odstąpienia za pisemnym wypowiedzeniem porozumienia z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia przypadającego na koniec roku kalendarzowego.

1/ Koło, które złożyło wypowiedzenie traci prawo do zwrotu nakładów

finansowych poniesionych do końca okresu wypowiedzenia.§ 6

W przypadku wykorzystania przez jednego z sygnatariuszy umowy o współpracy, przedmiotu użyczenia na inne cele niż określone w tej umowie, oraz nienależytego utrzymania porządku i czystości tej nieruchomości pozostali sygnatariusze mogą rozwiązać podpisaną umowę o współpracy ze skutkiem natychmiastowym bez uwzględnienia roszczeń w sprawie poniesionych nakładów.- 1 -

§ 7

Do realizacji wspólnego przedsięwzięcia oraz zadań i celów wymienionych w niniejszym porozumieniu zarządy kół powołają Radę Kół, która stanowić będzie organ wiodący w zarządzaniu łowiskiem „Błękitna Laguna ” w Siechnicach.§ 8

W skład Rady Kół wchodzą;

1/ Prezesi poszczególnych kół,

2/ Delegaci wytypowani przez Zarządy kół PZW w liczbie ustalonej w regulaminie Rady,

3/ W dniu podpisania umowy Członkowie Powołanej i zatwierdzonej w dniu 15-09 -2011

Komisji ds. zagospodarowania akwenu zgodnie z protokółem nr.1/2011 z tego posiedzenia.

Aż do ponownych wyborów w kołach wędkarskich.
§ 9
Głównym celem porozumienia jest zapewnienie równoprawnych warunków działania kół PZW wymienionych w porozumieniu a w szczególności;
1/ dbanie o stan użytkowanego akwenu,
2/ solidarne wykonywanie prac związanych z prawidłowym funkcjonowaniem

i zagospodarowaniem łowiska,3/ wspólne pozyskiwanie środków finansowych na rozwój łowiska,

4/ wspólne komisyjne zarybianie akwenu,

5/ dbałość o wspólne mienie,

6/ promowanie działalności wędkarskiej na akwenie „Błękitna Laguna”,

organizowanie wspólnie oraz indywidualnie przez poszczególne koła

zawodów wędkarskich i imprez na rzecz społeczności lokalnej gminy,

7/ przestrzeganie zasad równoprawnego i zgodnego współdziałania.
§ 10
Wyżej wymieniony akwen wyłącza się z powszechnego wędkowania, stanowi on łowisko o podwyższonej opłacie. Dysponentem przepustek i list opłat jest Rada Kół, która przekaże skarbnikom poszczególnych kół ponumerowane przepustki i listy opłat opieczętowane przez

Radę i potwierdzone przez skarbnika odbierającego.

Ze sprzedanych przepustek skarbnicy kół rozliczają się, co miesiąc przed Radą Kół. Kontrolę za gospodarkę finansową wpływów i rozchodów z wydawanych zezwoleń sprawuje Rada. Osoby odpowiedzialne w poszczególnych kołach za wydawanie zezwoleń złożą półroczne sprawozdanie do końca czerwca, oraz roczne najpóźniej do 30 listopada danego roku kalendarzowego Radzie Kół. Koszty druku zezwoleń pokryte zostaną w 1/3 przez poszczególne koła.
§ 11.

Materiały zarybieniowe na akwen „Błękitna Laguna” należy nabywać w Ośrodkach wskazanych przez ichtiologa przy Zarządzie Okręgu PZW we Wrocławiu


- 2 -

§ 12.

Łowisko działa na zasadzie samofinansowania się, pieniądze z zezwoleń przeznaczone są na zarybianie i utrzymanie porządku na akwenach.§ 13

Uprawianie wędkarstwa na wodach akwenu przez osoby uprawnione do wędkowania dopuszczalne jest wyłącznie z brzegu. Zabrania się spiningowania od 1 stycznia do 30 września danego roku.

§ 14

W oparciu o Regulamin Rady Kół, ustala się wysokość minimalnej dobrowolnej wpłaty na działalność statutową kół PZW, będących stronami niniejszej umowy- porozumienia, która stanowić będzie podstawę do uzyskania zezwolenia na wędkowanie.


- dzieci do lat 10-ciu – zezwolenie bez opłaty

- roczna opłata dla członka koła PZW - 50zł

- roczna opłata dla członka koła PZW do lat 18-u - 25zł
- roczna opłata dla członków z innych Kół PZW - 150zł
- roczna opłata dla niezrzeszonych - 300zł
- dodatkowa roczna opłata na cele gospodarcze na łowisku – 10 zł
§ 15
Wędkowanie odbywa się zgodnie z regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb PZW oraz regulaminem wewnętrznym akwenu uchwalonym przez Radę Kół, który każdorazowo jest uwidoczniony wraz z wydanym zezwoleniem oraz na tablicach przy akwenie.
§ 16
Sezon wędkarski na zbiorniku wodnym trwa przez cały rok , jego warunkiem jest posiadanie ważnego zezwolenia na dany rok.
Upoważnia się Radę Kół do wprowadzania czasowego zakazu wędkowania na okres do 14 dni po zarybieniu.

§ 17

Wprowadza się obowiązek bezwzględnego opuszczania zbiornika przez wędkarzy podczas rozgrywania zawodów oraz wykonywania prac związanych z utrzymaniem zbiornika na wezwanie.§ 18

Na zbiorniku wodnym obowiązuje całkowity zakaz wędkowania ze środków pływających.§ 19

Zmiany treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, w formie aneksu zaakceptowanego przez wszystkich sygnatariuszy, zgodnie z trybem przewidzianym w § 18 umowy porozumienia o współpracy.- 3 -

§ 20

Strony niniejszego porozumienia zgodnie oświadczają, że do jego podpisania uzyskały zgodę zarządów swoich kół.§ 21

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron porozumienia o współpracy, którą po odczytaniu podpisano. Do niniejszej umowy koła „Czarna Łacha” i „Harpun” otrzymują kopię umowy z dnia 14 -10-2011 o której mowa w § 1Podpisy sygnatariuszy porozumienia:

1.Prezes Koła PZW „Zacisze” Zbigniew Janiszewski –

Podpisy nieczytelne

…………………………………………………………………

2.Prezes Koła PZW „Czarna Łacha” Piotr Cieślak -

Podpisy nieczytelne

…………………………………………………………………

3.Prezes Koła PZW „Harpun” Krzysztof Wojda -

Podpisy nieczytelne

…………………………………………………………………- 4 -
: pliki -> prezentacje
prezentacje -> Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb na Morzu I. Postanowienia ogólne
prezentacje -> Prosto jak … z biegiem rzeki
prezentacje -> Polski Sport 2004 Na rynek wydawniczy – do księgarń empiK I Matras na terenie całego kraju trafił album „Polski Sport 2004”
prezentacje -> Amur ma wydłużone ciało, o małej głowie. Linia boczna jest wyraźna I przebiega od górnej krawędzi pokrywy skrzelowej do płetwy ogonowej. Jest rybą ciepłolubną I roślinożerną. Amur w warunkach naturalnych występuje przede wszystkim w Azji
prezentacje -> ProtokóŁ z zebrania prezesów rejonu VI okręgu pzw katowice z dnia 15 marca 2011r
prezentacje -> Podział SĘdziów na sektory „puchar bobru 2014” Sektor A: rzeka Bóbr od m. Ptaszków do m. Wojanów-Bobrów
prezentacje -> ProtokóŁ Wyników zawodów „majówka na dęboej” rozgrywanych w dniach 27. 04. – 01. 05. 2012r na akwenie DĘbowa w kat. Karpiowe
prezentacje -> Okręgowa Olimpiada Dzieci i Młodzieży 24-25 maja 2014 r. Nieborów
prezentacje -> Adresat: Polski Związek Wędkarski Zarząd Okręgu w Zielonej Górze
prezentacje -> Okręgu biała podlaska lata 1983 1993 Koło Polskiego Związku Wędkarskiego „wola
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy