Strona główna

1 Model relacyjnej bazy danych 2 2 Przepływy informacji – model „nadawca – odbiorca”


Pobieranie 388.27 Kb.
Strona1/9
Data19.06.2016
Rozmiar388.27 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
Bazy danych w modelowaniu systemu informacyjnego

1 Model relacyjnej bazy danych 2

2 Przepływy informacji – model „nadawca – odbiorca” 2

3 Omówienie pojęć podstawowych 4

4 Uporządkowany zbiór danych – tablica dwuwymiarowa 7

5 Dane kluczowe i zależności funkcjonalne w tablicy danych 13

6 Dane kluczowe 13

7 Zależności funkcjonalne 16

8 Elementy relacyjnych baz danych 18

9 Diagramy jako modele relacyjnych baz danych 22

10 Definiowanie bazy danych w oparciu o przykład organizacji 26

11 Proces projektowania systemu informatycznego dla organizacji 26

12 Elementy języka SQL 27

13 Przykład modelu systemu informacyjnego organizacji 30

14 Schematy struktur danych dla modelu systemu informacyjnego 31

15 Analiza procesów przetwarzania i przepływu komunikatów w modelu systemu informacyjnego 3716 Stan początkowy modelu 37

17 Przepływy i procesy przetwarzania komunikatów 38

18 Definicje procesów przetwarzania w języku SQL 4219 System zarządzania bazami danych 48

20 Zasoby systemu komputerowego 48

21 Struktura systemu zarządzania bazami danych 49

22 Literatura 52
1 Model relacyjnej bazy danych

2 Przepływy informacji – model „nadawca – odbiorca”


Technologie informacyjne [3,4] osiągnęły na tyle wysoki poziom, że możliwe jest składowanie, przetwarzanie i wizualizacja zbiorów danych o znacznej liczebności. Dobre wykorzystanie tych technologii opiera się na metodach uporządkowania i nadawania struktury zbiorom danych. Jedną z metod są „bazy danych”, które mają szczególne zastosowanie w systemach przetwarzania danych (systemach informatycznych [3,4,10]) wspomagających zarządzanie. Dane (liczby, symbole) składowane w bazach danych są pewnym, „chwilowym” obrazem organizacji – informacją o zarządzanej organizacji. Zależnie od definicji bazy danych ten obraz będzie dobrze „przybliżał” stan organizacji. Wprowadzanie, przetwarzanie i wyprowadzanie danych jest realizowane funkcjami systemu przetwarzania danych, który będzie tym lepszym narzędziem wspomagania zarządzania im lepiej bazy danych odwzorowują zmieniający się „obraz” (stan) organizacji.

Przetwarzanie danych dla potrzeb zarządzania ma swoją długą historię tak jak rozwój przedsiębiorczości i metod organizowania i zarządzania firmami. Transakcje handlowe polegające na wymianie towarów i środków płatniczych wymuszały stosowanie zapisów handlowych np.: w postaci „ksiąg handlowych”, które zawierały dosyć szczegółowe „dane ekonomiczne”. Zapis danych o transakcjach handlowych, realizowany na „dokumentach papierowych” pozwalał na okresową analizę efektywności ekonomicznej (w najprostszy przypadku sumowanie zapisów o przychodach i odejmowanie o rozchodach). Rozwój przedsiębiorczości, zwiększanie ilości transakcji handlowych, organizacja masowej produkcji wymuszał poszukiwania szybkich metod zapisywania i przetwarzania coraz większych ilości danych. Pierwsze technologie przetwarzania danych (mechaniczne) polegały na „automatyzacji operacji arytmetycznych” (dodawania, odejmowania), składowania i sortowaniu danych (karty perforowane). Dopiero technologie informacyjne dały nową jakość jaką są systemy przetwarzania danych (dla wspomagania zarządzania), które są aktualnie narzędziem koniecznym w firmach, a ze względu na znaczą złożoność funkcjonalną (np.: systemy ERP) wymuszają nowe rozwiązania organizacyjne takie jak „wirtualne przedsiębiorstwo”.

Ważnym czynnikiem w rozwoju systemów przetwarzania danych były metody zastąpienia tradycyjnych zapisów handlowych (danych na dokumentach papierowych) przez programy komputerowe i bazy danych. Istotą tych metod jest obserwacja i analiza zachowań danej organizacji, która służy wyodrębnieniu „zbioru dokumentów” i „obiegu dokumentów”. Wyniki analiz, nazywane „systemem informacyjnym organizacji” są wykorzystywane w odwzorowaniu zbioru dokumentów w bazy danych oraz obiegu dokumentów w procesy przetwarzania. W efekcie tworzone są narzędzia technologii informacyjnej, nazywane również systemami informatycznymi wspomagającymi zarządzanie, dzięki którym osiągnięto szybki (natychmiastowy) dostęp do danych i co najważniejsze: automatyczne przetwarzanie danych. W pierwszych zastosowaniach tych narzędzi otrzymano efekty w przyśpieszeniu procesów decyzyjnych i zmniejszeniu liczebności personelu organizacji. W dalszych etapach rozwoju zastosowań zaczęto opracowywać lepsze algorytmy przetwarzania (np.: MRP II, ERP) a aktualnie zmierza się do całkowitego zastąpienia organizacji przez system informatyczny i „automatyzację procesów decyzyjnych”.

Bazy danych są składnikiem technologii informacyjnej, ich definicja powstaje jako efekt obserwacji zbioru dokumentów i obiegu dokumentów w organizacji przez wyodrębnienie „nadawców” i „odbiorców” dokumentów (informacji) i zbioru dokumentów (komunikatów) wymienianych między nimi. Wyniki obserwacji można przedstawić za pomocą zbioru modeli postaci „nadawca – odbiorca” [8]. Przykład modelu przedstawia rysunek 1. Przedstawiony model, dyskutowany w literaturze, ma charakter ogólny. Zarówno może służyć do modelowania i analizy „transmisji sygnałów w technice” jak i „obiegu dokumentów” w organizacji.

Obszerne omówienie modelowania „przepływów i przetwarzania informacji w organizacji” zostało przedstawione w analizie strukturalnej [10].

Natomiast w dyskusji na temat baz danych i związanych z nimi pojęć podstawowych takich jak: dane, zbiór danych, struktura danych, baza danych, informacja, zostanie zastosowany model „nadawca – odbiorca”.


Rys. 1. Model „nadawca – odbiorca”

Poszczególne jednostki organizacyjne mogą pełnić funkcje „nadawcy” i „odbiorcy” a „kanały transmisji” tworzą złożoną sieć powiązań. Dlatego zastosujmy uproszczenie do dwóch jednostek organizacyjnych i zbioru komunikatów odwzorowującego pewien zbiór „dokumentów”, pokazując istotny aspekt funkcjonowania organizacji polegający na wymianie informacji między jednostkami. Przyjmijmy, na podstawie analiz i uogólnień [8], że dokument posiada „strukturę”, jest „podzbiorem danych” i zapisem (skończonym) informacji powstałej w wyniku działań organizacyjnych, tak samo zrozumiałej dla „nadawcy” jak i „odbiorcy”.

„Dokument” jest niezbędnym składnikiem (technicznym) funkcjonowania organizacji, będąc trwałym zapisem danych. (W tym przypadku oznacza to że „dokument”, po wykonaniu zapisu „danych”, może być wielokrotnie odczytywany bez utraty „danych” przez pewien minimalny czas. W dalszym ciągu stosowane są „dokumenty papierowe” w organizacjach, chociaż od wielu lat są zastępowane przez „dokumenty elektroniczne”). Z jednej strony „dokumenty” poddawane są formalizacji (w szczególności w zarządzaniu stosowana jest kodyfikacja prawna dokumentów) a z drugiej każda organizacja wypracowuje własne formaty dokumentów.

Format dokumentu jest „wymuszony” a jego przeznaczeniem jest wymiana informacji między jednostkami organizacyjnymi w obrębie organizacji oraz z otoczeniem. Dokument posiada wyróżnioną część nazywaną „nagłówkiem”, w którym jest podana nazwa i identyfikator dokumentu oraz takie dane jak data utworzenia, jednostki organizacyjne będące „nadawcą” i „odbiorcą” dokumentu. Druga część to „pozycje dokumentu” lub „tabela danych”, w której są zawarte „dane” (podzbiór liczb i symboli) charakteryzujących poszczególne aspekty działania organizacji. Przykładem formatu dokumentu jest „ilościowy plan działalności” – rysunek 2.

Rys. 2. Przykład formatu dokumentu

  1   2   3   4   5   6   7   8   9


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość