Strona główna

1. organizator I czas trwania konkursu firma Ambient 22 Marcin Gewartowski z siedzibą w Gdańsku przy ul. Lastadia 39b/4, 80-880 Gdańsk, zwana dalej” „Organizatorem”


Pobieranie 12.83 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar12.83 Kb.
REGULAMIN KONKURSU SMS pod nazwą „operacja agent” ORGANIZOWANEGO PRZEZ AMBIENT 22 MARCIN GEWARTOWSKI
1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU
Firma Ambient 22 Marcin Gewartowski z siedzibą w Gdańsku przy ul. Lastadia 39b/4, 80-880 Gdańsk, zwana dalej” „Organizatorem”, zarejestrowana w Gdańsku pod numerem 124028, NIP: 583-250-44-69, regon: 220101370.
1.1. Konkurs rozpocznie się dnia 17 sierpnia 2007 r. o godz. 00:00 i trwać będzie do 20 września 2007 r. do godziny 24:00.
1.2. Konkurs odbywać się będzie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
2.1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba, za wyjątkiem osób wymienionych w pkt. 2.2. Regulaminu, zamieszkała na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
2.2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu.


  1. ZASADY KONKURSU
    1. . Materiały reklamowe dotyczące konkursu SMS „operacja agent” związanego z filmem: Ultimatum Bourne a, zamieszczone zostaną w magazynie HIT. Aby wziąć udział w konkursie, należy wysłać SMS pod numer 7128, koszt sms 1/2,22 zł. z VAT, o treści: AGENT.A, AGENT.B lub AGENT.C w zależności od wybranej odpowiedzi na pytanie konkursowe:

Jakie jest prawdziwe nazwisko agenta Jasona Bourne a

a) Webb

b) Watsonc) Webber


    1. .Uczestnik może wysyłać dowolną liczbę SMSów w dowolnym czasie przez cały okres trwania konkursu.
    1. . 10 osób, które wyślą najwięcej SMSów z poprawną odpowiedzią i ich zgłoszenia dotrą do Organizatora otrzymują nagrody w zależności od dostępnych zestawów:

Nagroda główna: DVD + zestaw (jedna osoba, która wyśle najwięcej SMS z poprawną odpowiedzią).


Zestawy:

1) bluza


2) t-shirt

3) czapka

4) USB

5) ksiazka Ultimatum Bourne a6) ksiazka Zdrada Bourne a

7) film Tozsamosc Bourne a

8) film Krucjata Bourne a
3.3. Fundatorem wszystkich nagród w konkursie jest firma AMBIENT 22 MARCIN GEWARTOWSKI z siedzibą w Gdańsku.

3.4. Zwycięzca zostanie powiadomiony o wygranej telefonicznie w ciągu 10 dni roboczych od daty zakończenia konkursu. Zwycięzcy nagród są zobowiązani do przekazania Organizatorowi danych osobowych, potrzebnych do wysyłki nagrody. Za dane osobowe uznaje się imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz numer telefonu. Dane te są usuwane po zakończeniu Konkursu. Organizator nie przechowuje i nie przekazuje osobom trzecim powierzonych danych osobowych.

3.5. Każdy z uczestników Konkursu może wygrać tylko jedną nagrodę.
3.6. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dokonania zgłoszenia konkursowego oraz przekazania danych osobowych z przyczyn niezależnych od Organizatora (w szczególności leżących po stronie operatora telefonii komórkowej).
4.ODBIÓR NAGRODY
4.1. Za wygraną nagrodę nie przysługuje ekwiwalent pieniężny.
4.2. Koszty związane z wysyłką nagród pokrywa Organizator.
4.3. Nagrody zostaną przekazane droga pocztową.
5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
5.1.Postanowienia niniejszego regulaminu Konkursu są wyłączną podstawą prowadzenia Konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Organizatora.

5.2. Niniejszy regulamin Konkursu jest dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora, a także listownie, po przesłaniu przez uczestnika zaadresowanej zwrotnie koperty wraz z uiszczoną opłatą pocztową.

5.3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad Konkursu, w tym treści niniejszego regulaminu Konkursu w trakcie trwania Konkursu.

5.4.Wszelkie reklamacje związane z Konkursem należy zgłaszać pisemnie do Organizatora, na jego podany powyżej adres, wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń danej osoby w związku z Konkursem najpóźniej do 14 dni od daty zakończenia czasu trwania Konkursu.


5.5.Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Organizator w terminie 14 dni od daty wniesienia reklamacji. Decyzja Organizatora Konkursu rozstrzygająca reklamację jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość