Strona główna

1 podatku dla częstochowskich organizacji Każdy podatnik (osoba fizyczna) może przekazać 1% podatku dochodowego na rzecz organizacji pożytku publicznego, również na rzecz 37 tego typu organizacji działających na terenie Częstochowy


Pobieranie 44.17 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar44.17 Kb.

1 % podatku dla

częstochowskich organizacji
Każdy podatnik (osoba fizyczna) może przekazać 1% podatku dochodowego na rzecz organizacji pożytku publicznego, również na rzecz 37 tego typu organizacji działających na terenie Częstochowy.
Częstochowskie organizacje pożytku publicznego prowadzą działania w sferze kultury i sztuki, sportu, ochrony zdrowia oraz pomocy osobom niepełnosprawnym. Jednak najwięcej z nich, bo 16 prowadzi działalność charytatywną, pomagając ludziom ubogim, bezdomnym oraz dzieciom i młodzieży pochodzącym z rodzin zagrożonych patologiami społecznymi.
Aby wspomóc organizację należy obliczony podatek dochodowy pomniejszyć o 1% i kwotę tę wpłacić przelewem na konto wybranej organizacji pożytku publicznego. Wykaz organizacji pozarządowych działających na terenie Częstochowy jest dostępny na stronach Urzędu Miasta: www.ngo.czestochowa.um.gov.pl.

Wpłaty można dokonać tylko w banku lub na poczcie. Na przelewie powinna znajdować się: nazwa organizacji, nr rachunku bankowego, imię i nazwisko wpłacającego oraz jego dokładny adres i tytuł wpłaty: „Wpłata 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego”. Pokwitowanie dokonanej wpłaty należy zachować do ewentualnego wglądu organu podatkowego.Robert Kępa,

pracownik UM odpowiedzialny za współpracę z organizacjami pozarządowymi


Częstochowskie organizacje pożytku publicznego:
1. Caritas Archidiecezji Częstochowskiej

Caritas prowadzi placówki dla bezdomnych w tym noclegownie; Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzepicach; Stację Opieki Pielęgniarskiej; Klub Abstynenta KROKUS; punkt wydawania odzieży i innych artykułów rzeczowych; punkt pomocy doraźnej; kuchnie i jadłodajnie dla ubogich; świetlice dla dzieci; organizuje kolonie letnie dla około 800 dzieci; organizuje codzienne wydawanie chleba w kilku punktach miasta.

ks. Stanisław Iłczyk – dyrektor

nr rach.: 37 1020 1664 0000 3402 0026 7120

ul. Staszica 5, tel. 034 368 05 82, 368 05 83, mail: caritas@czestochowa.opoka.org.pl
2. Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne

Stowarzyszenie prowadzi działania informacyjne i zapobiegawcze w zakresie walki z alkoholizmem; wydaje żywność w ramach programu PEAD; prowadzi Biuro Porad Obywatelskich

Aleksander Grodecki – przewodniczący

nr rach.: 12 1240 1213 1111 0010 0712 8430

ul. Gaczkowskiego 15A, tel. 0512 154 124, mail: alikgrod@poczta.onet.pl
3. Częstochowskie Stowarzyszenie Opieki Paliatywnej DAR SERCA

Organizacja prowadzi działania na rzecz osób niepełnosprawnych i chorych , organizuje konferencję oraz opiekę paliatywną.

Dorota Wojtachnio – prezes

nr rach.: brak danych

ul. Racławicka 18, tel. 034 361029, mail: palium.czwa@wp.pl
4. Częstochowskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Problemem Autyzmu

Stowarzyszenie prowadzi świetlicę terapeutyczną oraz stale współpracuje ze Szkołą Podstawową Specjalną nr 23, Niepublicznym Specjalistyczno-Diagnostycznym Ośrodkiem Zdrowia. Współorganizuje ogólnopolskie konferencje nt. autyzmu oraz organizuje rodzinne wyjazdy terapeutyczno-integracyjne.

Bożena Kulik – prezes

nr rach.: 95 1090 1795 0000 0000 7801 2976

ul. Glogera 3/2, tel. 034 324 38 14, mail: cspozpa@wp.pl
5. Częstochowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej

Organizacja prowadzi działalność profilaktyczną wobec HIV/AIDS, terapię uzależnień, organizuje szkolenia oraz prowadzi świetlicę środowiskowa „Ludki z blaszanej budki”.

Marzena Mroczkowska – prezes

nr rach.: 11 1020 1664 0000 3102 0019 4985

ul. Rejtana 7B, tel. 034 363 97 54, mail: cztps@wp.pl
6. Częstochowskie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U”

Organizacja od 1992 roku prowadzi Poradnię Rodzinną przyjmującą rocznie około 1700 osób oraz Poradnię Uliczną udzielająca rocznie 12000 porad. Od 1998 roku Towarzystwo prowadzi NZOZ Ośrodek Profilaktyczno-Społeczny dla Uzależnionych i Ich Rodzin. W swojej działalności prowadzi następujące programy profilaktyczne: „Profilaktyka środowiskowa”, „Puste krzesła” oraz szkolenia dla nauczycieli.

Mieczysława Tkacz – przewodnicząca

nr rach.: 18 1020 1664 0000 3102 0128 5527

ul. Nowowiejskiego 3, tel. 034 324 60-97, mail: powrotzu34@poczta.onet.pl
7. Dom Pomocy Społecznej Dla Dorosłych Prowadzony Przez Zgromadzenie Braci Albertynów

nr rach.: brak danych

ul. Św. Jadwigi 84/86, 42-226 Częstochowa.
8. Fundacja Chrześcijańska ADULLAM

Fundacja prowadzi stołówkę bezpłatnego żywienia dla 450 osób oraz Hostel dla mężczyzn wychodzących z nałogów, bezdomnych, opuszczających zakłady karne. Przy organizacji działa również świetlica dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, poradnictwo przeciwdziałania alkoholizmowi w rodzinach, prowadzony jest magazyn odzieży i innych artykułów dla potrzeb podopiecznych. Organizacja co roku bierze udział w realizacji programu PEAD na rzecz osób dotkniętych ubóstwem.

Elżbieta Ferenc – prezes

nr rach.: 96 12401213 1111 0000 2379 4850

ul. Krakowska 34, tel. 0608 787 892, mail: adullam@free.ngo.pl
9. Fundacja „Lekarze z Misją”

nr rach.: brak danych

ul. Szajnowicza-Iwanowicza 59 m. 3, 42-218 Częstochowa
10. Fundacja „Promyk Nadziei”

Fundacja pomaga na bieżąco dzieciom, które ucierpiały w wypadkach komunikacyjnych wrócić do pełnej lub częściowej sprawności. Pomaga w remoncie i unowocześnianiu Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego oraz Stowarzyszeniu Pielęgniarsko-Opiekuńczemu „Z Ufnością w Trzecie Tysiąclecie”.

Jerzy Cichecki - prezes

nr rach.: 44 1240 1213 1111 0010 0246 8847

ul. Marsowa 6, tel. 034 372 11 42, fundacja.promyk.nadziei@interia.pl
11.Klub Ogólnosportowy VICTORIA 1922

Klub istnieje w Częstochowie od 1922 rijy. Do głównych jego zadań należy prowadzenie szkolenia sportowego wśród dzieci i młodzieży oraz seniorów w zakresie piłki nożnej.

Zbigniew Kuczera – prezes

nr rach.: 73 2030 0045 1110 0000 0029 9200

ul. Czartoryskiego 28, tel. 034 324 43 16
12. Liga Ochrony Przyrody Zarząd Okręgu w Częstochowie

LOP jest najstarszą organizacją proekologiczną w kraju. Organizacja zajmuje się edukacją ekologiczną, wydaje publikacje, organizuje konkursy i olimpiady, warsztaty dla nauczycieli oraz konferencje naukowe.

Witold Klimza – prezes

nr rach.: 73 2030 0045 1110 0000 0029 9200

ul. Czartoryskiego 28, tel. 034 324 43 16
13. Ochotnicza Straż Pożarna – Błeszno

Organizacja prowadzi działalność mającą na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami. Bierze udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, powodzi, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz udział w innych klęskach i zdarzeniach mających na celu ratowanie mienia i życia ludzkiego.

Józef Kusal – prezes

nr rach.: 10 1020 1664 0000 3402 0019 6311

ul. Długa 63, tel. 034 363 67 51, mail: ospbleszno@op.pl
14. Polski Czerwony Krzyż Zarząd Regionalny w Częstochowie

PCK prowadzi 93 jednostki w szkołach i przedszkolach oraz 15 kół i klubów Honorowych Dawców Krwi. Rocznie około 100 osób zdobywa umiejętność z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Organizacja udziela pomocy finansowej i rzeczowej około 4000 osób. PCK organizuje konkursy, pogadanki, szkolenia i prelekcje. Organizacja zrzesza około 5000 krwiodawców, którzy rocznie oddają około 5000 litrów krwi.

Arleta Kasztelan – dyrektor

nr rach.: 14 1240 2252 1111 0000 3158 2700

ul. Waszyngtona 47A, tel. 034 324 77 58, mail: pckzr@post.pl
15. Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Wojewódzki w Częstochowie

PKPS prowadzi świetlicę środowiskową „Radosny Dom” dla dzieci z rodzin biednych i patologicznych oraz wydaje żywność osobom potrzebującym w ramach programu PEAD.

Anna Kliszewska – prezes

nr rach. 34 1020 1664 0000 3102 0134 4894

ul. Waszyngtona 69/71, tel. 034 324 52 05, mail: pkps@op.pl


16. Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Psychologów „MACIERZ”

Anna Zajic – prezes

nr rach.: brak danych

Al. Armii Krajowej 52 m. 36, 42-211 Częstochowa, tel. 034 324 72 51


17. Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski Delegatury w Częstochowie

Organizacja prowadzi porady, konsultacje i szkolenia dla osób niewidomych. Prowadzi świetlicę „Trzeciego Wieku”, bibliotekę książki mówionej, organizuje turnusy rehabilitacyjne oraz spotkania integracyjne i okolicznościowe. Delegatura PZN prowadzi Ośrodek Wychowawczo-Rewalidacyjny dla Dzieci i Młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej.

Barbara Łukasik – szef Delegatury

nr rach.: 30 1050 1243 1000 0010 0000 2780

ul. Wolności 20, tel. 034 360 50 06, mail: sekretariat@pzn-czestochowa.neostrada.pl
18. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym

Iwona Ciesielska – prezes

nr rach.: brak danych

ul. Waszyngtona 62, 42-217 Częstochowa, tel. 034 368 02 07, mail: iwonaciesielska@op.pl


19. Stowarzyszenie na Rzecz Potrzebującym Pomocy NADZIEJA

Organizacja za główny swój cel obrało pomoc osobom bezrobotnym i bezdomnym. Stowarzyszenie uzyskała statut Centrum Integracji Społecznej.

Halina Kołowrocka – prezes

nr rach. 54 1020 1664 0000 3402 0146 0690

ul. Tartakowa 70, tel. 034 323 32 39
20. Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej

nr rach.: brak danych

ul. Krakowska 45, 42-218 Częstochowa, tel.: 034 360 54 91
21. Stowarzyszenie „OSTEO-MED”

Michał Wnęk – prezes

nr rach.: brak danych

ul. PCK 1, tel. 034 325 73 14, 668 485 456


22. Stowarzyszenie Pomocy w zapobieganiu i leczeniu Chorób Serca „Twoje Serce”

Stowarzyszenie prowadzi działania na rzecz zapobiegania chorobom serca, poprzez organizacje badań profilaktycznych oraz wspiera Oddział Kardiochirurgii WSS w Częstochowie.

Zbigniew Łebek – prezes

nr rach.: brak informacji

ul. Michałowskiego 17, tel. 034 362 51 10
23. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Skrawek Nieba”

Stowarzyszenie prowadzi świetlicę środowiskową „Skrawek Nieba” oraz szereg działań mających na celu wszechstronną pomoc rodzinie.

nr rach.: 42 1050 1142 1000 0022 8407 9403

ul. Krakowska 80, tel. 034 368 31 93


24. Stowarzyszenie Pomocy Pacjentom Ze Schorzeniami Wątroby Na Tle Wirusowym „SOS-WZW”

Małgorzata Klatlik – prezes

nr rach.: brak danych

ul. Zana 6, 42-217 Częstochowa, tel. 034 365 37 12


25. Stowarzyszenie Przyjaciół GAUDE MATER

Stowarzyszenie jest organizatorem Święta Muzyki, konkursu literackiego im. Zofii Martusewicz, konkursów plastycznych, wystaw malarstwa oraz wydawcą publikacji o tematyce kulturalnej; współpracuje z wieloma instytucjami i organizacjami kulturalnymi w Częstochowie.

Jan Szyma – prezes

nr rach 60 1140 1889 0000 5929 6800 1001

ul. Waszyngtona 61/63, tel. 034 362 03 95
26. Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich

Stowarzyszenie prowadzi ponad 50 placówek edukacyjnych w całej Polsce. Prowadzi działania mające na celu rozwój dobra wspólnego, jakim jest integralne wychowanie człowieka, edukacja, aktywizacja środowisk wiejskich i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

ks. Stanisław Gancarek – prezes

nr rach.: 78 1540 1014 2001 7300 0882 0002

ul. Okólna 112, tel. 034 322 33 84, mail: spsk@spsk.edu.pl
27. Stowarzyszenie Sympatyków “Collegium Cantorum” Chóru Akademickiego Politechniki Częstochowskiej

Organizacja wspiera i organizuje przedsięwzięcia promujące sztukę, min. Akademickie Spotkania Muzyczne. Jest organizatorem koncertów charytatywnych oraz imprez edukacyjnych. Jej misją jest rozwijanie i propagowanie kultury muzycznej w kraju, popularyzowanie polskiej twórczości muzycznej za granicą oraz społeczno-wychowawcze działanie dla umuzykalniania młodzieży.

Waldemar Kowalik – prezes

nr rach.: 96 1500 1399 1213 9004 1539 0000

ul. Armii Krajowej 23/25, tel. 034 325 02 70, mail: chor@collegiumcantorum.art.pl
28. Stowarzyszenie „Wiedzieć lepiej”

nr rach.: brak danych

ul. PCK 1, 42-218 Częstochowa, tel. 034 325 26 49 w.203
29. Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Charytatywnych im. Matki Teresy z Kalkuty

Stowarzyszenie powstało w 2002 roku i zajmuje się prowadzeniem Domu Seniora w Drużykowej koło Szczekocin.

Lech Matysiak – prezes

nr rach.: 33 1020 1664 0000 3102 0119 5338

Aleja Niepodległości 50, lok. 11, tel. 034 363 99 64


30. Stowarzyszenie Wspólnota Polska Oddział w Częstochowie

Stowarzyszenie organizuje pomoc Polakom mieszkającym poza granicami kraju, m.in. mieszkającym w Kazachstanie i na Kresach.

Halina Rozpondek – prezes

nr rach.: brak informacji

ul. Popiełuszki 4/6, tel. 034 368 00 70, 365 14 15
31. Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy AGAPE

Organizacja prowadzi przytulisko dla bezdomnych na Mariance Rędzinskiej koło Częstochowy, prowadzi Centrum Wolontariatu – Aleja Wolności 44

Kazimierz Słobodzian – prezes

nr rach.:

Aleja Wolności 44, tel. 034
32. Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka

Organizacja prowadzi działalność edukacyjną, wydawniczą oraz poradnictwo prawne i obywatelskie. Towarzystwo zorganizowało wszechnicę dla dzieci, gimnazjalną grupę socjoterapeutyczną, prowadzi dożywianie dzieci i młodzieży.

Andrzej Kukuła – prezes

nr rach.: 55 1240 2252 1111 0000 3158 5163

ul. Śląska 22, tel. 034 365 30 44, mail: tkopd.cz@interia.pl
33. Towarzystwo Muzyczne w Częstochowie

nr rach.: brak danych

ul. Jasnogórska 17, tel. 034 324 39 07
34. Towarzystwo Opieki Nad Zwierzętami

Organizacja prowadzi w Częstochowie przy ul. Gilowej 44/46 schronisko dla bezdomnych zwierząt. Biuro Towarzystwa czynne jest w poniedziałki, środy i piątki.

nr rach.: brak danych

Andrzej Stolarczyk – prezes

Aleja Wolności 77/79, tel. 034 324 24 68
35. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski

Towarzystwo co roku organizuje akcje wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz realizuje przeglądy teatrzyków szkół specjalnych, warsztaty terapeutyczne, pomoc dla dzieci potrzebujących.

Zofia Ciszek – prezes

Śląski Oddział Regionalny TPD w Katowicach ul. Świętego Jana 10

nr rach.: 30 1020 2313 0000 3102 0145 1780 – z dopiskiem: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Częstochowie

ul. Waszyngtona 62, tel. 034 324 91 71, mail:zofia.ciszek@neostrada.pl


36. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy

Organizacja prowadzi działania mające na celu zapobieganie sieroctwu społecznemu, zapewnianie sierotom opieki i wychowania w zastępczym środowisku rodzinnym i w rodzinach zastępczych. Realizuje programy intergracyjne dla dzieci niepełnosprawnych.

Teresa Sidorkiewicz – prezes

Śląski Oddział Regionalny TPD w Katowicach ul. Świętego Jana 10

nr rach.: 30 1020 2313 0000 3102 0145 1780 – z dopiskiem: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Częstochowie

ul. Nowowiejskiego 15, te.: 034 324 47 50, mail: tpdoo@interia.pl


37. Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca Częstochowa

ZHP organizuje Festiwal Piosenki Harcerskiej, Festiwal Kultury Zuchowej, turnieje sportowe dla szkół z terenu Częstochowy, imprezy turystyczne (rajdy, biwaki), wypoczynek letni i zimowy dla dzieci i młodzieży. Organizacja prowadzi 3 świetlice środowiskowe oraz uczestniczy w imprezach o charakterze patriotycznym.

Adrian Staroniek – komendant hufca

nr rach.: 95 1020 1664 0000 3402 0019 4878

ul. Wilsona 34, tel. 034 324 95 64, mail: zhp@czestochowa.net.pl


___________________________________________________________________________Biuro Prasowe, tel.: 3707304, 37007307, 3707325, fax. 3707177. tel. kom. 603-371-002

Częstochowa, ul. Śląska 11/13., pokój 105 i 106.. Serwis Samorządowy z dnia 19 lutego 2007 roku


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość