1. Podstawy opracowania 2 Podstawy prawne 2 Podstawy techniczne 2 Wstęp 2Pobieranie 120.88 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar120.88 Kb.

Spis treści:

1.Podstawy opracowania 2

1.1.Podstawy prawne 2

1.2.Podstawy techniczne 2

2.Wstęp 2

2.1.Przedmiot i zakres opracowania 2

2.2.Cele projektu. 2

2.3.Charakterystyka Obiektu 23.System KONTROLI DOSTĘPU 3

3.1.Założenia 3

3.2.Opis projektowanego systemu 3

3.2.1.Opis ogólny. 3

3.3.Elementy projektowanego systemu 6

3.3.1.Kontrolery Sieciowe 6

3.3.2.Moduły kontroli dostępu AC-1A 6

3.3.3.Stacja Robocza 6

3.3.4.Elementy wykonawcze 7

3.4.Zasilanie systemu 7

3.5.Okablowanie. 7

4.Zestawienia 8

4.1.Zestawienie elementów 95.System CCTV 10

5.1.Opis Projektowanego systemu 106.Zestawienia 10

6.1.Zestawienie elementów 107.Spis Rysunków 11


 1. Podstawy opracowania

  1. Podstawy prawne


 • Umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą

 • BN-84/8984-10. Zakładowe sieci telekomunikacyjne. Instalacje wewnętrzne. Wymagania ogólne.

 • BN-76/8984-17. Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Ogólne wymagania i badania.

 • PN-EN 50132-2-1:2002 (U) Systemy alarmowe – Systemy Dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach Część 2-1: Kamery telewizji czarno-białej.

 • PN-EN 50132-4-1:2002 (U) Systemy alarmowe – Systemy Dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach Część 4-1: Monitory czarno-białe.

 • PN-EN 50132-5:2002 (U) Systemy alarmowe – Systemy Dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach Część 5: Teletransmisja.

 • PN-EN 50132-7:2002 (U) Systemy alarmowe – Systemy Dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach Część 7: Wytyczne stosowania.
  1. Podstawy techniczne


 • Dokumentacja powykonawcza Systemu Kontroli Dostępu dla DPG Grzechotki (grudzień 2005)

 • Uzgodnienia Użytkowników Końcowych oraz stron zainteresowanych

 • Inna dokumentacja dostarczona przez Zamawiającego

 • Karty katalogowe stosowanych urządzeń
 1. Wstęp

  1. Przedmiot i zakres opracowania


Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt Techniczny rozbudowy zabezpieczeń na terenie Drogowego Przejścia Granicznego w Grzechotkach. Projekt swoim zakresem obejmuje:

 • Rozbudowa Systemu Kontroli Dostępu (dalej w Treści oznaczony jako SKD);
  1. Cele projektu.


Celem projektu jest budowa systemu wspomagającego kontrolę na granicy zewnętrznej UE, zapobiegającego nadużyciom i przestępstwom finansowym poprzez:

 • Podwyższenie bezpieczeństwa na terenie Przejścia Granicznego poprzez zainstalowanie elementów kontroli dostępu.
  1. Charakterystyka Obiektu


Region: IC Olsztyn

Lokalizacja: Przejście graniczne w Grzechotkach, woj. Warmińsko-Mazurskie

Godziny urzędowania: całodobowo.

Zakres działalności: osobowy i towarowy ruch graniczny

 1. System KONTROLI DOSTĘPU

  1. Założenia


Projektowany system będzie uzupełnieniem, istniejącego na przejściu systemu Kontroli Dostępu. Elementy projektowanego systemu będą podłączone do obecnie istniejącego Systemu Kontroli Dostępu.

System kontroli dostępu zainstalowany zostanie na: • Wejściach do budynku głównego Izby Celnej;

 • Wejściach do budynku głównego Straży Granicznej;

 • W pomieszczeniu 118 w budynku Straży Granicznej;

 • Wejściach do budynków kontroli szczegółowej samochodów osobowych 5a oraz 5b;

 • Wejściach do budynków kontroli szczegółowej samochodów ciężarowych 17a oraz 17b;

 • Wejściach do pawilonów IC pod wiatami.

Dodatkowo na drzwiach do pomieszczeń 013 oraz 014 w budynku Straży Granicznej zostaną zainstalowane czujniki magnetyczne monitorujące stan drzwi. Elementy te zostaną wpięte do istniejącego systemu SSWiN zainstalowanego w budynku Straży Granicznej nr.2.

System zostanie rozszerzony o elementy wykonawcze, kontrolery AC-1A, czytniki, czujki magnetyczne, przyciski wyjścia, przyciski awaryjne oraz okablowanie.

System projektowany musi współpracować z istniejącym systemem kontroli dostępu CONTINUUM firmy Andover Controls.

  1. Opis projektowanego systemu   1. Opis ogólny.


System rozszerzony zostanie o dodatkowe elementy:

• Moduły kontroli dostępu AC-1A

• Czytniki zbliżeniowe RF20

• Zasilacze modułów AC-1A i czytników zbliżeniowych

• Konwertery RS485/FO

• Urządzenia wykonawcze poszczególnych systemów (wyłączniki, kontaktrony, rygle i zwory elektromagnetyczne, itd.)

Prace objęte projektem:

- montaż kontroli dostępu w drzwiach wejściowych do budynku IC nr.1 – 2 kpl.

- montaż kontroli dostępu w drzwiach wejściowych do budynku SG nr.2 – 2 kpl.

- montaż kontroli dostępu w drzwiach do budynków kontroli szczegółowej samochodów osobowych 5a, 5b, 17a, 17b – 4 kpl.

- montaż czujników monitorujących stan otwarcia drzwi nr.13 i 14

- przeniesienie kontroli dostępu zainstalowanej w pawilonach odprawowych do systemu SKD IC – 8 kpl.

- montaż kontroli dostępu do pomieszczenia 118 w budynku SG nr.2 – 1 kpl.

- montaż drzwi antywłamaniowych klasy C z wizjerem i samozamykaczem do pomieszczenia 106 w budynku SG nr.2

- montaż wideodomofonu przed drzwiami do korytarza (pomieszczenia 101-116) oraz w Kancelarii Ogólnej w budynku SG nr.2

Dodatkowo w celu uskutecznienia systemu kontroli dostępu oraz wyeliminowaniu zdarzeń typu „siłowe otwarcie drzwi” w pomieszczeniach chronionych systemem SKD zostaną zamontowane szyldy z gałkami (pochwytami).

W każdych drzwiach chronionych systemem kontroli dostępu zostaną zamontowane gałki obustronnie, zarówno w pomieszczeniach z kontrolą dwustronną jak i jednostronną.

Dotyczy to budynków:

- Budynek Straży Granicznej nr.2

- Budynek Izby Celnej nr.1

- Budynki Odpraw Dla Samochodów Ciężarowych i Magazyn Celny nr.24a i 24b

- Budynki Kontroli Szczegółowej Samochodów Osobowych nr.5a i 5b

- Budynki Kontroli Szczegółowej Samochodów Ciężarowych nr.17a i 17b

- Budynki Kontroli Szczegółowej Samochodów Osobowych nr.5a i 5b

- Budynki nr.22a, 22b, 22c, 22d

- Budynki nr.20a i 20b

- Budynki nr.4a, 4b, 4c, 4d, 4e, 4f, 4g, 4h.

Jednocześnie w pomieszczeniach niechronionych systemem kontroli dostępu zostaną zamontowane klamki obustronnie.

Wykaz pomieszczeń, w których drzwi wymagają zastosowania powyższego zalecenia:

Budynek nr.1

Pom.5 – brak kontroli dostępu – 1szt

Pom.29 – brak kontroli dostępu – 1szt

Pom.102 – brak kontroli dostępu – 1szt

Pom.103 – brak kontroli dostępu – 1szt

Pom.105 – brak kontroli dostępu – 1szt

Pom.107 – brak kontroli dostępu – 1szt

Pom.113 – brak kontroli dostępu – 1szt

Pom.114 – brak kontroli dostępu – 1szt

Pom.115 – brak kontroli dostępu – 1szt

Pom.121 – brak kontroli dostępu – 1szt

Pom.122 – brak kontroli dostępu – 1szt

Pom.123 – brak kontroli dostępu – 1szt

Pom.132 – brak kontroli dostępu – 1szt

Budynek nr.24a

Pom.9 – brak kontroli dostępu – 1szt

Budynek nr.24b

Pom.9 – brak kontroli dostępu – 1szt

Pom.12 – brak kontroli dostępu – 1szt

Pom.13 – brak kontroli dostępu – 1szt

Dodatkowe kontrolery AC-1A umieszczono w istniejących szafach sterowniczych systemu SKD, które zawierają dodatkowo: kontroler sieciowy z zasilaczem buforowym, zabezpieczenia prądowe, wyłączniki poszczególnych obwodów zasilania oraz transformatory do zasilania urządzeń peryferyjnych zapewniających separację galwaniczną.

Końcowymi elementami sterowniczymi systemu są moduły We/Wy typu AC-1A . połączone z kontrolerem sieciowym magistralą LON. Struktura taka zapewnia łatwą rozbudowę sieci, swobodną topologię (dodanie modułu w dowolnym miejscu magistrali) oraz separację optyczną sygnałów.

Wszelkie zdarzenia związane z drzwiami są rejestrowane: wejścia i wyjścia personelu, nieuprawniony dostęp do strefy, siłowe otwarcie drzwi i dostępne dla innych systemów bezpieczeństwa. Przykładowo informacja o otwarciu drzwi może zostać wykorzystana do załączenia oświetlenia. System może również korzystać z informacji uzyskanych z innych systemów. W sposób programowy można zaimplementować algorytm blokowania wszystkich drzwi do stref, które zostały zazbrojone systemem SSWiN.

Wymienione powyżej funkcje powinny być skonsultowane na miejscu z użytkownikami systemu.

Przy drzwiach nr 1 i 33 zostaną zamontowane przyciski dzwonkowe, a w holu budynku SG nr 2 dzwonek.


  1. Elementy projektowanego systemu

   1. Kontrolery Sieciowe


Kontroler sieciowy CX9900 oraz wszystkie moduły CONTINUUM oparte są na technologii LON i zapewniają efektywne i wydajne sterowanie automatyką budynkową:

• Komunikację po sieci Ethernet z możliwością obsługi 4 milionów węzłów

• Programowanie w języku Plain English ®

• Cztery programowalne porty komunikacyjne do połączeń z systemami innych producentów:

2 porty szeregowe RS485

2 porty szeregowe RS232

• Programowalne opcje zasilania awaryjnego.

• Flash EPROM dla łatwego uaktualniania oprogramowania systemowego.

• Ułatwiający instalację montaż na szynie DIN

• Opcja internetowa CONTINUUM Web Server

Kontroler sieciowy CX9900 posiadają 8 MB DRAM, 4 MB Flash EPROM, koprocesor matematyczny i 4 programowalne porty komunikacyjne, wliczając w to interfejsy dla kontrolerów Infinity. Zapewnia zintegrowane sterowanie i monitorowanie, rejestrację zdarzeń, lokalne i zdalne powiadamianie alarmowe zarówno dla kontrolerów jak i modułów We/Wy CONTINUUM. CX9900 obsługuje maksymalnie 32 moduły We/Wy CONTINUUM komunikując się z nimi w oparciu o protokół RS 485 ACC LON lub LON FFT–10A oraz maksymalnie 254 kontrolery Infinet.

Wbudowana karta sieciowa Ethernet pozwala kontrolerowi na komunikację z innymi kontrolerami sieciowymi i stacjami roboczymi CONTINUUM poprzez sieć LAN lub WAN, wykorzystując protokół TCP/IP.

Flash EPROM w kontrolerze sieciowym CONTINUUM pozwala na aktualizację wersji oprogramowania przez sieć Ethernet przy użyciu stacji roboczej CONTINUUM, eliminując potrzebę wymiany układów EPROM.

   1. Moduły kontroli dostępu AC-1A


Moduł kontroli dostępu CONTINUUM AC-1 pozwala na w pełni funkcjonalne sterowanie dostępem do pojedynczych drzwi. Może być umieszczany w bezpośredniej bliskości sterowanego przejścia, co obniża koszty instalacji i okablowania. Kilka modułów AC-1A może być grupowane w jednym miejscu na szynie montażowej DIN. Moduł AC-1 A obsługuje protokół Wiegand lub ABA. Posiada 3 wejścia parametryczne oraz 2 wysoko prądowe wyjścia przekaźnikowe.
   1. Stacja Robocza


Do zarządzania i administracją systemem KD służy stacja robocza z oprogramowaniem w wersji Continuum Security Programmer. Oprogramowanie to funkcjonuje na platformie Windows XP / Windows 2000 Prof.

Minimalne wymagania sprzętowe zawarte są w dokumentacji technicznej systemu CONTINUUM. Dobór komputerów i wersji oprogramowania nastąpi na etapie wykonania.


   1. Elementy wykonawcze


Elementami wykonawczymi systemu są:

• czytniki i karty zbliżeniowe RF20

• zasilacze modułów We/Wy i czytników zbliżeniowych

• kontaktrony

• rygle rewersyjne i/lub zwory elektromagnetyczne

• przyciski ewakuacyjne

• przyciski wyjścia

Do zasilania modułów We/Wy i czytników zbliżeniowych konieczne są zasilacze o stabilizowanym napięciu na poziomie 10-15V DC. Proponujmy umieszczenie w szafach lokalnych jednolitych zasilaczy stabilizowanych 12V .


  1. Zasilanie systemu


Całość Systemu KD będzie zasilana z obwodów elektrycznych (zalecane dodatkowe podtrzymywanie: UPS, generator na wypadek zaniku zasilania zewnętrznego). Bezpieczniki w rozdzielni elektrycznej związane z Systemem KD powinny być pierwszymi bezpiecznikami po wyłączniku głównym prądu obejmując zarówno zabezpieczenia nadmiarowo-prądowe, jak i różnicowo-prądowe. Powinny być dobrane przez projektanta sieci energetycznej, z uwzględnieniem obciążenia obwodów systemu KD oraz charakterystyki zabezpieczeń nadmiarowo-prądowych.
  1. Okablowanie.


Zasilanie szaf kontroli dostępu zrealizować przewodem YDY 3x2,5 z najbliższej rozdzielni zasilania gwarantowanego.

Ze względu na topologię okablowanie systemu KD podzielić można na:

• magistrale – okablowanie pomiędzy szafami sterowniczymi

• wiązki kablowe – okablowanie poszczególnych drzwi

Do okablowania urządzeń systemu KD przewidziano zastosowanie następujących typów kabli:

Magistrala

Typ kabla Zastosowanie

FTP sygnał LON -10A (RS 485)

Kabel Światłowodowy sygnał LON -10A (RS 485)

Wiązki


Typ kabla Zastosowanie

OMY 2x1 rygiel elektromagnetyczny / zwora elektromagnetyczna

YTKSY 3x2x0,5 przycisk wyjścia, czujnik otwarcia

FTP czytniki kart zbliżeniowychKable instalowane powinny być na korytach lub w listwach instalacyjnych.


 1. Zestawienia

  1. Zestawienie elementów


Zestawienie elementów instalacji systemu kontroli dostępu

L.p.

Typ

Nazwa elementu

jm

Ilość
AC-1

Moduł AC-1

szt

9
RF20

Czytnik zbliżeniowy

szt

9Zwora Elektromagnetyczna

szt

10Zaczep Elektromagnetyczny

szt

1Czujnik magnetyczny

szt

9Przycisk wyjścia ACA 001

szt

9Przycisk ewakuacyjny FP2/GR

szt

9Zasilacz 12V 2A

szt

4Akumlator 18Ah

szt

4Przewód FTP 4x2x0,5

m

1000Przewód OMY 2x1

m

550Przewód YTKSY 3x2x0,5

m

550Kabel Światłowodowy XoTKD 6G/62,5-125

m.

500Konwerter LANEX RS485/FO przelotowy

Szt.

10Wideo domofon (nadajnik + odbiornik)

Szt.

1Samozamykacz

szt

1Drzwi antywłamaniowe klasy C (gałka + klamka)

Szt.

1Listwa instalacyjna

m.

400Szyld z klamką podwójny

Kpl.

17Szyld z gałką podwójny

Kpl.

95


 1. System CCTV

  1. Opis Projektowanego systemu


System CCTV zainstalowany dla Izby Celnej na Drogowym Przejściu Granicznym w Grzechotkach zostanie doposażony w oprogramowanie Archive Utility niezbędne do wykonywania archiwizacji zarejestrowanego materiału.
 1. Zestawienia

  1. Zestawienie elementów


Zestawienie elementów instalacji systemu telewizji dozorowej

L.p.

Typ

Nazwa elementu

jm

IlośćArchive utility – oprogramowanie do archiwizacji zarejestrowanego materiału

szt

7Kamera Zewnętrzna Autodome

Szt.

5 1. Spis Rysunków


Nr rysunku

Tytuł rysunku

Rys.1

Projekt zagospodarowania terenu – rozmieszczenie elementów SKD w budynkach:

Bud.1 Parter, Bud2. Parter, Bud.17a, Bud.17b, Bud.5a, Bud.5b, Pawilony IC Wjazd do Polski, Pawilony IC Wyjazd z Polski.Rys.2

Rozmieszczenie elementów SKD – Bud.1 Parter

Rys.3

Rozmieszczenie elementów SKD – Bud.2 Piętro

Rys.4

Rozmieszczenie elementów SKD – Bud.2 Parter

Rys.5

Rozmieszczenie elementów SKD – Bud.2 Piwnica

Rys.6

Rozmieszczenie elementów SKD – Bud.17a

Rys.7

Rozmieszczenie elementów SKD – Bud.17b

Rys.8

Rozmieszczenie elementów SKD – Bud.5a

Rys.9

Rozmieszczenie elementów SKD – Bud.5b

Rys.10
Rys.11
Rys.12
Rys.13
Rys.14
Rys.15
Rys.15
Rys.15
Rys.16


Projekt techniczny rozbudowy Systemu Kontroli Dostępu dla Drogowego Przejścia Granicznego w Grzechotkach

©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy