Strona główna

1. Uwagi wstępne – st


Pobieranie 1.56 Mb.
Strona17/17
Data20.06.2016
Rozmiar1.56 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

XVI. ROZWIĄZANIA ELIMINUJĄCE, OGRANICZAJĄCE LUB KOMPENSUJĄCE NEGATYWNE ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
1. Rozwiązania eliminujące negatywne oddziaływania

Ograniczanie negatywnych oddziaływań powinno być stosowane zarówno na etapie

budowy jak i eksploatacji poszczególnych inwestycji. Ze względu na zasady wyboru

projektów, a w szczególności na skalę możliwych do zaistnienia konfliktów społecznych, największą uwagę należy zwrócić na kwestie ochrony środowiska przyrodniczego i warunków życia ludzi.

Do podstawowych działań ograniczających należą:


 • ograniczenie zajęcia terenu,

 • prawidłowe zabezpieczenie techniczne sprzętu i placu budowy, w tym zwłaszcza w miejscach styku z ekosystemami szczególnie wrażliwymi na zmiany warunków

siedliskowych;

 • stosowania odpowiednich technologii, materiałów i rozwiązań konstrukcyjnych,

 • dostosowanie terminów prac do terminów rozrodu zwierząt,

 • dostosowanie terminów prac do cyklu wegetacyjnego roślin,

 • maskowanie elementów dysharmonijnych dla krajobrazu,

W przypadku zaistnienia niebezpieczeństwa nieodwracalnego zniszczenia szczególnie

cennych elementów przyrody, konieczne jest podjęcie zawczasu działań kompensacyjnych.

Do najczęściej stosowanych rozwiązań należeć będą:


 • odtwarzanie zniszczonych siedlisk w miejscach zastępczych,

 • sztuczne zasilanie osłabionych populacji,

 • tworzenie alternatywnych połączeń przyrodniczych i różnorodnych tras migracji zwierząt,

W kwestii zapobieganie i ograniczanie skutków zagrożeń naturalnych oraz przeciwdziałanie poważnym awariom należy wskazać, iż w wielu przypadkach odpowiednie zagospodarowanie terenów (zgodne z uwarunkowaniami ekofizjograficznymi), przy uwzględnieniu możliwości wystąpienia na nich zagrożeń naturalnych i antropogenicznych (np. powodzie, ruchy masowe, tąpnięcia) pełni kluczową rolę w ograniczaniu ryzyka narażenia życia i zdrowia ludzi na potencjalne zjawiska katastroficzne.

Ograniczenie oddziaływania na środowisko projektowanych zespołów elektrowni wiatrowych można osiągnąć przez: • zastosowanie jednego typu elektrowni tak aby nie różnicować wewnętrznej struktury zespołu i ograniczyć jego oddziaływanie na krajobraz,

 • obszar zajęty przez farmę elektrowni wiatrowych powinien być jak najbardziej zbliżony do koła, co zmniejszy tzw. efekt brzeżny i ograniczy oddziaływanie
  na awifaunę i ewentualnie nietoperze,

 • w przypadku lokalizacji farmy wiatrowej na terenach użytkowanych rolniczo nie należy wprowadzać upraw (np. oziminy, kukurydza) stanowiących dogodną bazę pokarmową dostępną dla ptaków w okresach migracyjnych, gdyż może
  to przyciągać ptaki w miejsce lokalizacji przedsięwzięcia zwiększając ryzyko kolizji,

 • nie należy stosować wież o konstrukcji kratownicowej, tylko o konstrukcji rurowej – zapobiega to wykorzystywaniu wież przez ptaki drapieżne jako czatowni i miejsc wypatrywania zdobyczy,

 • należy stosować kolorystykę elektrowni wiatrowych harmonizującą z otaczającym krajobrazem oraz zmniejszającą ryzyko kolizji z przelatującymi ptakami:

   • zespół prądotwórczy (tzw. gondola) i wirnik – kolor jasnoszary lub biały jako kolor

   • obowiązujący,

   • końcówki wirnika: czerwono – białe zakończenie łopat, zgodnie
    z rozporządzeniem o oznakowaniu przeszkód lotniczych,

   • wieża w części podstawy (do wysokości linii widnokręgu, około 1/3 wysokości wieży) w kolorystyce tła (odcienie zieleni o różnym nasyceniu),
    z rozjaśnieniem ku górze do koloru gondoli,

   • zewnętrzne pomieszczenia transformatorów i innych elementów elektrycznych – kolor szary, brązowy lub zielony;

   • w obrębie farmy wiatrowej należy stosować jednolitą kolorystykę wszystkich elektrowni wiatrowych;

   • wieże należy oświetlać światłem zgodnie z rozporządzeniem o oznakowaniu przeszkód lotniczych, stosując także oświetlenie ścian wianuszkami okapturkowanych żarówek, co zwiększa ich widoczność;

   • wyłączać turbiny na ok. 2 godz. o zmierzchu i o świcie;

   • konstrukcje elektrowni wiatrowych nie powinny być wykorzystywane jako nośnik treści reklamowych, z wyjątkiem oznaczeń graficznych (logo) producenta urządzeń,

   • optymalna odległość między wiatrakami powinna wynosić od 5 do 8 średnic wirnika, oznacza to, że w przypadku dość powszechnie stosowanych wiatraków z wirnikami o średnicy 80 m byłaby to odległość od 400 do 640 m.

2. Rozwiązania alternatywne do rozwiązań przedstawionych w projekcie studium

Przyjęte w projekcie studium rozwiązania oraz zasięgi zasadniczych stref funkcjonalno-przestrzennych w zasadzie uwzględniają uwarunkowania przyrodnicze gminy.

Nie stwierdza się istotnych kolizji pomiędzy planowanym zagospodarowaniem terenu, a walorami ekologicznymi, kulturowymi i krajobrazowymi gminy – dlatego też nie proponuje się rozwiązań alternatywnych do rozwiązań przyjętych w studium.

Oddzielnym zagadnieniem są możliwe oddziaływania skumulowane i znaczące projektowanych farm wiatrowych – zagadnienie to powinno zostać rozstrzygnięte na etapie raportu oddziaływania na środowisko. W przypadku stwierdzenia występowania takich oddziaływań konieczne będzie odstąpienie od realizacji niektórych farm wiatrowych.

  XVII. METODY ANALIZY SKUTKÓW REALIZACJI POSTANOWIEŃ STUDIUM ORAZ CZĘSTOTLIWOŚĆ ICH PRZEPROWADZANIAAnalizę skutków realizacji postanowień studium można wykonać w ramach oceny aktualności studium i planów sporządzanych przez Wójta gminy Miedzna. Opracowania takie opierają się m.in. na analizie obowiązujących planów miejscowych, stopniu ich realizacji oraz rejestru decyzji o pozwoleniu na budowę, wydawanych na podstawie obowiązujących planów. Bada się również aktualne funkcjonowanie środowiska przyrodniczego. Obowiązek wykonywania takich analiz wynika z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Przy tworzeniu tego typu opracowań należy zwrócić szczególną uwagę na stopień realizacji zapisów Studium w zakresie urządzania zieleni, krajobrazu i zachowania powierzchni biologicznie czynnej. Ocenę aktualności studium i planów sporządza się co najmniej raz w czasie kadencji Rady Gminy. Z tą samą częstotliwością wykonywana byłaby analiza skutków realizacji postanowień Studium.

Dodatkowym instrumentem analizy skutków realizacji projektowanego dokumentu jest również monitoring środowiska prowadzony przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.

Organ ten wykonuje zadania wynikające z Państwowego Programu Monitoringu Środowiska oraz innych zadań określonych w odrębnych ustawach. Wyniki oceny stanu środowiska publikowane przez WIOŚ mogą być jedną z metod analizy skutków wdrożenia Studium obrazującą zmiany parametrów jakościowych opisujących stan wód, powietrza, gleb, fauny, flory itp.
Planowany zespół elektrowni wiatrowych firmy wymaga po jego uruchomieniu monitoringu w zakresach:

1) pomiarów rzeczywistego poziomu hałasu w otoczeniu, w różnych porach roku i w

różnych warunkach pogodowych,

2) kontroli wpływu na śmiertelność ptaków i ewentualnie nietoperze.

Ad. 1) Dla oceny stanu klimatu akustycznego w rejonie projektowanych zespołów elektrowni wiatrowych i jego zmian spowodowanych ich eksploatacja należy wykonać kontrolne pomiary poziomu hałasu w środowisku. Chcąc uzyskać informacje stanowiące punkt odniesienia należy zaplanować wykonanie minimum dwóch serii pomiarów akustycznych. Pierwszy cykl pomiarów należy zrealizować po uzyskaniu pozwolenia na budowę, najlepiej przed rozpoczęciem prac budowlanych.

Punkty pomiarowe należy zaplanować w pobliżu istniejącej zabudowy mieszkaniowej. Lokalizacja punktów powinna być tak dobrana, aby na mierzony poziom dźwięku nie miały wpływu hałasy bytowe, pochodzące z zabudowań.

Drugą serię pomiarów należy wykonać po wybudowaniu i oddaniu do eksploatacji projektowanych elektrowni wiatrowych w tych samych punktach pomiarowych.

Pomiary te winny być wykonane w możliwie identycznych warunkach (pora roku, pokrycie terenu, temperatura, siła wiatru) do warunków w jakich będzie wykonana pierwsza seria pomiarów.

Kolejne pomiary kontrolne mogą okazać się konieczne w sytuacji wybudowania w pobliżu następnych zespołów elektrowni wiatrowych w odległościach mogących mieć wpływ na kształtowanie się klimatu akustycznego.

Ad. 2) Zgodnie z wytycznymi UE, jak również „Wytycznymi w zakresie oceny oddziaływania elektrowni wiatrowych na ptaki oraz nietoperze, w przypadku każdej lokalizacji siłowni wiatrowej konieczne jest przeprowadzenie monitoringu porealizacyjnego. Celem badań porealizacyjnych jest weryfikacja prognoz odnośnie możliwego oddziaływania farmy na populacje ptaków, w szczególności:

a. Ocena zmiany natężenia wykorzystania terenu przez ptaki i nietoperzy w porównaniu z okresem przedrealizacyjnym;

b. Oszacowanie śmiertelności ptaków i nietoperzy w wyniku kolizji.

Informacje zebrane w ramach monitoringu, wraz z informacjami z innych zespołów elektrowni, powinny być pomocne w uzyskaniu odpowiedzi na następujące pytania:

1. Jaki jest rzeczywisty wpływ elektrowni wiatrowych na śmiertelność ptaków i nietoperzy?

2. Jakie gatunki ptaków są szczególnie zagrożone ?

3. Jaka jest zależność między usytuowaniem elektrowni w zespole a śmiertelnością zwierząt?

4. Jak należy projektować kolejne zespoły elektrowni aby zminimalizować potencjalne zagrożenie dla zwierząt ?
XVIII. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM
Potrzeba sporządzenia opracowania pt. „Prognoza oddziaływania na środowisko dla Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Miedzna” wynika z art. 51. Ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199 poz. 1227).

Opracowana prognoza ma na celu wykazanie, czy w przyjętym w projekcie studium rozwiązania niezbędne dla zapobiegania powstawania zagrożeń środowiska, spełniają swoją rolę oraz w jakim stopniu warunki realizacji ustaleń studium mogą oddziaływać na środowisko. Zgodnie z zapisami ustawowymi rolą prognozy nie jest ocena przyjętych w zmianie studium rozwiązań planistycznych, a sprawdzenie czy w przyjętych rozwiązaniach zabezpieczony został we właściwy sposób interes środowiska przyrodniczego i kulturowego.

Generalnie zakres dokumentacji prognozy obejmuje następujące problemy:

- analizę środowiska,

- identyfikację zagrożeń i potencjalnych konfliktów,

- ocenę projektu w kontekście przewidywanych zagrożeń,

- ewentualne formułowanie alternatywnych propozycji.

W studium przewiduje się następujące przeznaczenia terenów: • Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej - MN/U,

 • Tereny zabudowy zagrodowej, mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej - RM/MN/U,

 • Tereny zabudowy produkcyjnej - P,

 • Tereny zabudowy usługowej – U,

 • Tereny zabudowy usług sakralnych - UKs ,

 • Tereny zabudowy usług publicznych – UP,

 • Tereny zabudowy obsługi komunikacji samochodowej - UKS,

 • Tereny zabudowy produkcyjno-usługowej - P/U,

 • Tereny zabudowy techniczno - produkcyjnej i składów – PS.

Zasięgi poszczególnych stref funkcjonalno-przestrzennych wykazują generalnie zgodność z uwarunkowaniami przyrodniczymi gminy.

Stan środowiska w gminie można określić jako dobry.

Jego pozytywne elementy to:

1. Duży udział terenów otwartych, niezabudowanych – aktywnych biologicznie.

2. Dosyć duży stopień zwarcia zabudowy, brak zjawiska jej rozpraszania.

3. Dobrze ukształtowany i drożny system powiązań przyrodniczych.

4. Położenie północnej części gminy w obrębie systemu obszarów prawnie chronionych.

5. Dosyć duża lesistość gminy.

6. Mały stopień przekształceń antropogenicznych poszczególnych elementów środowiska przyrodniczego.

7. Brak obiektów uciążliwych dla środowiska.

Natomiast najistotniejsze problemy z zakresu środowiska na terenie gminy to:

1. Niezbyt dobry stan czystości wód powierzchniowych.

2. Niezadowalający stan wód gruntowych (strefa przypowierzchniowa).

Najistotniejszym elementem, z punktu widzenia ochrony środowiska oraz warunków życia ludzi, który wprowadza studium jest dopuszczenie do lokalizacji na terenie gminy siłowni wiatrowych.

Tereny lokalizacji siłowni wiatrowych będą w dalszym ciągu użytkowane rolniczo. Wyłączone z tego użytkowania zostaną niewielkie fragmenty terenu zajęte przez fundamenty konstrukcji turbin (w znanych, zrealizowanych lokalizacjach były to powierzchnie około 500 - 600 m2 / 1 turbinę) i przez drogi dojazdowe.

Istotna w aspekcie potencjalnej lokalizacji siłowni wiatrowych jest charakterystyka
po­tencjału awifauny i nietoperzy na tym obszarze. W wyniku ogólnego rozpoznania stwierdzono, ze istotne zagrożenia dla tych elementów środowiska przyrodniczego na obszarze objętym projektem studium nie wystę­pują.

Prognozę oddziaływania na środowisko, wynikającego z realizacji ustaleń projektu studium przeprowadzono biorąc pod uwagę etap realizacji inwestycji oraz etap


eksplo­atacji. Uwzględniono oddziaływania na poszczególne komponenty środowiska (rzeźbę, wody, gleby, roślinność, krajobraz i inne). Przyjęto założenie, że realizacja będzie rozłożona w czasie i nie nastąpi kumulacja bodźców negatywnych dla środowiska.

Na etapie realizacji inwestycji wystąpią negatywne skutki dla środowiska. Bezpośrednie zmiany i zniszczenia będą miały miejsce w: glebie, przypowierzchniowej warstwie litosfery, stosunkach wodnych, biocenozie, rzeźbie terenu, krajobrazie. Pośrednie oddziaływania ne­gatywne o charakterze przejściowym (odwracalnym), przejawią się głównie w pogorszeniu warunków aerosanitarnych na obszarach realizacji inwestycji i terenach przyległych (wzrost zapylenia, hałasu, ilości emitowanych spalin wskutek prac budowlanych przy użyciu sprzętu mechanicznego). W zasadzie większość z tych bodźców (skutków) będzie przestrzennie ogra­niczona do terenów budowy. Ich cechą będzie znaczne natężenie i stosunkowo krótki okres oddziaływania. Część z nich będzie miała charakter odwracalny.

Na etapie funkcjonowania nie przewiduje się znacząco negatywnego oddziaływania na środowisko. Na znacznej części obszaru opracowania oddziaływanie takie w zasadzie nie wy­stąpi (ustalenia projektu studium zachowują istniejące użytkowanie). Niemniej możliwe jest między innymi: przekształcenie (lokalne) rzeźby terenu, przekształcenie (lokalne) roślin­ności, wzrost hałasu aerodynamicznego w rejonie lokalizacji turbin wiatrowych, możliwość zmian zachowań populacji awifauny, obiektywne zmiany w krajobrazie wynikające z lokaliza­cji wysokich konstrukcji siłowni wiatrowych.

Na etapie funkcjonowania ustalenia projektu studium powinny inicjować korzystne zmiany w środowisku, między innymi poprzez: produkcję czystej ekologicznie energii, zachowanie względnie dużej powierzchni terenów otwartych, nakaz regulacji gospodarki ściekowej, nakaz adaptacji i ochrony zieleni, zakaz zmian stosunków wodnych, nakaz ochrony wód przed dopływem zanieczyszczeń, uporządko­wanie przestrzeni (w tym likwidację symptomów chaosu przestrzennego).

Projekt Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gm. Miedzna zawiera wiele ustaleń ograniczających ewentualne negatywne oddziaływanie na śro­dowisko przyrodnicze w wyniku realizacji ustaleń.

Część skutków oddziaływania na środowisko jest nieunikniona. Wynika to bowiem z istoty koniecznej ingerencji w struktury przyrodnicze, a taką ingerencją przecież będą na przy­kład inwestycje na „nowych" terenach - budowlane (w tym turbiny wiatrowe), komunikacyjne i in., inicjowane w przestrzeni ustaleniami projektu studium.

Zapisy studium zapewniają właściwe użytkowanie i zagospodarowanie terenów cennych pod względem przyrodniczym i kulturowym.

Jednocześnie ustalenia studium z zakresu rozwoju infrastruktury technicznej, rozwiązań komunikacyjnych, intensywności i wysokości nowej zabudowy oraz zasad ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego, powinny prowadzić do poprawy stanu środowiska i stopniowej likwidacji największych problemów i zagrożeń z tym związanych.Zapisy studium są zgodne z przepisami prawa dotyczącymi ochrony środowiska oraz dokumentami strategicznymi odnoszącymi się do gminy Miedzna.


1 Podręcznik: Ocena planów i przedsięwzięć znacząco oddziałujących na obszary Natura 2000. Wytyczne metodyczne dotyczące przepisów Artykułu 6(3) i (4) Dyrektywy Siedliskowej 92/43/EWG. 2001. Komisja Europejska. DG Środowisko – polskie tłumaczenie wydane w 2005 r. nakładem WWF Polska.


1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość