Strona główna

1. Uwagi wstępne – st


Pobieranie 1.56 Mb.
Strona2/17
Data20.06.2016
Rozmiar1.56 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

Poza w/w zbiorowiskami leśnymi na terenie gminy Miedzna licznie występują zbiorowiska zieleni półnaturalnej o walorach przyrodniczych i krajobrazowych.

Szuwary


Różnorodne ubogie florystycznie, lecz bujne, właściwe zbiorowiska szuwarowe, najczęściej z trzciną. Mogą występować tu samodzielnie zespoły, takie jak szuwary: trzcinowe, mannowe, tatarakowe, pałkowe, mozgowe.

Zbiorowiska szuwarów związane są z siedliskami trwale lub choćby na dłuższy okres czasu podtopionymi lub zalanymi wodą do ok. 1-2 m głębokości. Szuwary występują często, ale zwykle na niewielkich powierzchniach. Najczęściej spotykamy je w starorzeczach i odciętych lub izolowanych od głównego nurtu odnogach rzeki. Często tworzą one kompleks przestrzenny z wiklinami nadrzecznymi.Zarośla wierzbowe.

Są to zarośla o wysokości zwykle 2-4 m zwarte, z runem zielnym, bujnym.

Zbiorowiska występujące stale przy nurcie rzeki, we wszystkich tych miejscach gdzie znajdują się świeżo odłożone pokłady piasków rzecznych, a więc przede wszystkim
w obrębie koryta rzeki mało przekształconej. Skutkiem zniszczenia lasów, zarastania łąk i z innych powodów zbiorowiska zarośli wierzbowych występować mogą na siedliskach wtórnych na dawno już utrwalonych madach piaszczystych. W kompleksy przestrzenne wchodzi najczęściej z: łęgami wierzbowo-topolowymi, szuwarami, łąkami zalewnymi i ziołoroślami z nawłocią.

Łąki i pastwiska świeże i wilgotne


Zespoły roślinności występujące na okresowo zalewanych dolinach rzecznych, użytkowane jako łąki lub pastwiska. Są to zbiorowiska trawiaste o zróżnicowanej wysokości od ok. 0,2 do 1 m, często roślinności trawiastej towarzyszą drzewostany wierzbowe i topolowe.

Bardzo istotne jest znaczenie higieniczno sanitarne tych zbiorowisk przez łatwe przyswajanie wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń, zarówno gazowych jak i metali ciężkich. W mniejszym stopniu absorbowane są przez nie pyły.

W miejscach gdzie gleba nie jest jeszcze prawie wytworzona; często na wydmach,
w piaskowniach, nasypach, ugorach, w miejscach o zniszczonej pokrywie glebowo-roślinnej występują murawy piaskowe różne. Stosunkowo częste w kompleksach przestrzennych, głównie z przekształconymi lasami sosnowymi lub z roślinnością ruderalną.

Są to zróżnicowane murawy piaskowe tworzone przez wąskolistne trawy z udziałem gatunków światłolubnych i psammofilnych, na ogół nietworzące darni.

Wśród nich występują charakterystyczne Murawy szczotlichowe - pionierskie zbiorowiska luźnych piasków siedliska skrajnie ubogiego i o dużym nasłonecznieniu. Najlepiej radzi sobie tu niska, zbitokępkowa trawa o szaroniebieskiej barwie Szczotlicha siwa, zwana kozią bródką. Jest ona znakomicie przystosowana do trudnych warunków. Ma rozbudowany system korzeniowy oraz potrafi odnawiać się po zasypaniu piaskiem.

Są to luźne i bardzo luźne murawy trawiaste zwykle niepokrywające całości powierzchni gleby i nietworzące darni.

Na terenie gminy największe powierzchnie zajmuje roślinność pól uprawnych. Zabudowie zagrodowej towarzyszą drzewa i krzewy ozdobne, pojedyncze drzewa owocowe. Najczęściej występujące gatunki drzew i krzewów ozdobnych to: lipa drobnolistna, brzoza brodawkowata, dąb szypułkowy, klon pospolity, wiąz, jesion wyniosły, lilak, dereń biały, róża pospolita i leszczyna. Sady najczęściej tworzą jabłonie, grusze, śliwy, wiśnie często spotykane są również orzech włoski. Roślinność towarzysząca zabudowie mieszkaniowej na ogół jest w dobrym stanie zdrowotnym i mimo wielu zastrzeżeń odnośnie kompozycji poszczególnych zespołów roślin stanowi wartościowy element szaty roślinnej.

Na terenie całej gminy wielkie znaczenie przyrodnicze i krajobrazowotwórcze mają zadrzewienia, zakrzewienia i pojedyncze drzewa śródpolne. Rozbudowa układu drogowego, rozszerzenie stref budownictwa mieszkaniowego, tworzenie nowych obszarów usługowych wywiera zdecydowanie negatywny wpływ na krajobraz wiejski. O ile gęsta sieć zadrzewień utrudnia mechanizację prac polowych to liczne badania dowodzą o dużej ich roli w kształtowaniu równowagi biologicznej rolniczego środowiska wiejskiego jak również ich wkład w upiększanie krajobrazu.

Zadrzewienia śródpolne mogą mieć różnorodną genezę:


 • z reliktów naturalnej roślinności leśnej,

 • w wyniku spontanicznej kolonizacji dokonywanej przez drzewa i krzewy,

 • przez nasadzenia jedno lub wielogatunkowych zadrzewień.

Zespoły roślinności śródpolnej tworzą najczęściej lipy, klony, topole, olsze, wierzby, wiązy, dęby i jesiony, natomiast spośród krzewów dominują tarnina, głóg, trzmielina, bez czarny i koralowy, derenie, kalina itd.

Zadrzewienia śródpolne pełnią szereg ważnych funkcji: • mają działania wiatrochronne

 • hamują erozję wietrzną,

 • zmniejszają parowanie sumaryczne (ewapotranspirację),

 • zwiększają tworzenie się rosy,

 • powodują (w skali globalnej) zwiększenie ilości opadów,

 • wpływają na zwiększenie wilgotności gleb,

 • zatrzymują szkodliwe emisje.

W niewielu miejscach na terenie gminy, gdzie przez człowieka została zniszczona zieleń naturalna, a nie została wprowadzona nowa zieleń sztucznie ukształtowana, rozwijają się spontaniczne formy roślinności ruderalnej. Są to formy azotolubne i wapiennolubne, odgrywające znaczącą rolę w utrwalaniu podłoża i wytwarzaniu warstwy gleby, jednak jej walory estetyczne są bardzo małe.

Na terenie gminy Miedzna w jednym miejscu (na potrzebę: Raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn.: Budowa elektrowni wiatrowej na terenie działki nr Ew. 762/1, położonej na gruntach wsi Miedzna, gm. Miedzna o mocy 2,3 do 2,5 MW) przeprowadzono szczegółowy monitoring awifauny i nietoperzy. Teren na którym przeprowadzono obserwacje położony jest w niewielkiej odległości na północny-wschód od miejscowości Miedzna.

W okresie od 1 kwietnia 2010 r. do 28 marca 2011 r. wykonano łącznie 33 kontrole ornitologiczne.

Podczas rocznej inwentaryzacji ptaków na obszarze planowanej inwestycji, wraz ze strefą buforową stwierdzono 83 gatunki ptaków (Tab. 3). Spośród nich 12 gatunków znajdowało się w Załączniku I Dyrektywy Ptasiej. Wśród gatunków lęgowych nie odnotowano zamieszczonych w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt. Gatunki przyporządkowano do następujących kategorii: • lęgowe na powierzchni – 51 gatunki,

 • lęgowe poza powierzchnią, jedynie zalatujące na nią – 13 gatunków,

 • przelotne (żerujące lub odpoczywające na powierzchni) – 11 gatunków,

 • przelotne, nie związane z powierzchnią – 7 gatunków,

 • zimujące – 1 gatunek.

Stwierdzoną liczbę gatunków należy uznać za przeciętną, jak na tę wielkość i zróżnicowanie środowisk. Spośród gatunków zamieszczonych w Załączniku I Dyrektywy Ptasiej, w obszarze oddziaływania bezpośredniego stwierdzono gniazdowanie jednej pary gąsiorka i jednej pary ortolana. Jednakże zagęszczenia gatunków z Dyrektywy Ptasiej nie różniły się znacząco od zagęszczeń na innych terenach Mazowsza i Podlasia. Spośród gatunków kolonijnych odnotowano w Miedznej kolonię lęgową gawrona – 230 gniazd, a także brzegówki – 5 par. Spośród gatunków nietypowych dla krajobrazu rolniczego stwierdzono przelotne mewy siwe i rybitwy białoskrzydłe.

Występowanie gatunków ptaków na obszarze badań z wyróżnieniem gatunków z załącznika I Dyrektywy Ptasiej (wg Raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn.: Budowa elektrowni wiatrowej na terenie działki nr Ew. 762/1, położonej na gruntach wsi Miedzna, gm. Miedzna o mocy 2,3 do 2,5 MW.)Gatunek


lęgowy

zalatujący z sąsiedztwa

przelotny żerujący

przelotny

zimujący

Bażant Phasianus colchicus

+

Błotniak łąkowy Circus pygargus

+


Błotniak stawowy Circus aeruginosus

+


Błotniak zbożowy Circus cyaneus+
Bocian biały Ciconia ciconia


+

Bogatka Parus major


+

Cierniówka Sylvia communis


+

Czajka Vanellus vanellus
+Czarnogłówka Poecile montanus


+

Czubatka Lophophanes cristatus


+

Czyż Carduelis spinus
+Dymówka Hirundo rustica


+

Dzięcioł czarny Dryocopus martius

+


Dzięcioł duży Dendrocopos major


+

Dzwoniec Carduelis chloris


+

Gawron Corvus frugilegus


+

Gąsiorek Lanius collurio


+

Gęgawa Anser anser+
Gil Pyrrhula pyrrhula


+

Grubodziób C. coccothraustes


+

Grzywacz Columba palumbus


+

Jastrząb Accipiter gentilis

+


Jer Fringilla montifringilla
+Jerzyk Apus apus


+

Kapturka Sylvia atricapilla


+

Kawka Corvus monedula


+

Kopciuszek Phoenicurus ochruros


+

Kos Turdus merula


+

Krogulec Accipiter nisus

+


Kruk Corvus corax

+


Krzyżówka Anas platyrhynchos

+


Kukułka Cuculus canorus


+

Kulczyk Serinus serinus


+

Kwiczoł Turdus pilaris


+

Lerka Lullula arborea

+


Łozówka Acrocephalus palustris


+

Makolągwa Carduelis cannabina


+

Mazurek Passer montanus


+

Mewa siwa Larus canus+
Modraszka Cyanistes caeruleus


+

Muchołówka szara Muscicapa striata


+

Mysikrólik Regulus regulus
+Myszołów Buteo buteo

+


Myszołów włochaty Buteo lagopus
+Oknówka Delichon urbicum


+

Ortolan Emberiza hortulana


+

Piecuszek Phylloscopus trochilus


+

Piegża Sylvia curruca


+

Pierwiosnek Phylloscopus collybita


+

Pliszka siwa Motacilla alba


+

Pliszka żółta Motacilla flava


+

Pokląskwa Saxicola rubetra


+

Pokrzywnica Prunella modularis+
Potrzeszcz Emberiza calandra


+

Potrzos Emberiza schoeniclus
+Przepiórka Coturnix coturnix


+

Pustułka Falco tinnunculus

+


Rybitwa białoskrzydła Chlidonias leucopterus


+

Rudzik Erithacus rubecula


+

Samotnik Trinia ochropus
+Sierpówka Streptopelia decaocto


+

Siewka złota Pluvialis apricaria
+Skowronek Alauda arvensis


+

Sójka Garrulus glandarius

+


Sroka Pica pica


+

Srokosz Lanius excubitor


+

Szczygieł Carduelis carduelis


+

Szpak Sturnus vulgaris


+

Śmieszka Larus ridibundus
+Śnieguła Plectrophenax nivialis+
Śpiewak Turdus philomelos


+

Świergotek drzewny Anthus trivialis


+

Świergotek łąkowy Anthus pratensis
+Świergotek polny Anthus camestris

+


Trzmielojad Pernis apivorus+

Trznadel Emberiza citrinella


+

Wilga Oriolus oriolus


+

Wrona siwa Corvus cornix

+


Wróbel Passer domesticus


+

Zaganiacz Hippolais icterina


+

Zięba Fringilla coelebs


+

Żuraw Grus grus
+


W okresie od początku kwietnia 2010 do końca marca 2011r. przeprowadzono 28 kontroli terenowych, w tym 10 kontroli całonocnych nietoperzy.

Na badanym terenie stwierdzono obecność co najmniej 5 gatunków nietoperzy: mroczka późnego Eptesicus serotinus, borowca wielkiego Nyctalus noctula, karlika większego Pipisterllus nathusii, karlika malutkiego Pipisterllus pipistrellus oraz karlika drobnego Pipistrellus pygmaeus. Nietoperze odnotowano na wszystkich punktów nasłuchowych, a także przy kościele w Miedznej, gdzie nasłuchy prowadzono okazjonalnie latem. Ssaków tych nie stwierdzono po połowie października, a także w marcu.

Najwyższą aktywność odnotowano podczas tworzenia kolonii rozrodczych i podczas samego okresu rozrodu. Aktywność ta koncentrowała się w strefie buforowej, przy zadrzewieniach lub szpalerach drzew, gdzie ssaki te żerowały. Na opisywanym obszarze nie odnotowano szlaków migracji tych ssaków. Zdecydowanie dominowały mroczki późne, mniej liczne były borowce wielkie, a pozostałe stwierdzenia innych taksonów stanowiły poniżej 1% wszystkich nagrań.

Obszar planowanej inwestycji wraz ze strefą buforową zawiera tylko jeden obiekt, który mogłoby stanowić ważne miejsca rozrodu. Jest nim kościół w Miedznej, którego kontrola w sezonie w 2010 r. nie przyniosła stwierdzeń jakichkolwiek nietoperzy. W pobliżu planowanego masztu brak też jest lasów, które zlokalizowane są w odległości min, 2 km od masztu. Brak jest budek lęgowych dla ptaków, które mogą też stanowić miejsca rozrodu dla nietoperzy. Brak jest też skupisk starszych (dziuplastych) drzew. Na opisywanym terenie brak jest wielkogabarytowych piwnic, bunkrów, które mogłyby stanowić ważne miejsce zimowania. Autorzy przy każdej nadarzającej się okazji posiłkowali się również wywiadem z miejscową ludnością na temat spotkań nietoperzy, ale nie napotkano na wiarygodne informacje o tych ssakach.

Na pozostałych terenach gminy nie przeprowadzano szczegółowych badań fauny. Należy jednak przyjąć, że jej skład gatunkowy jest podobny do składu gatunkowego występującego w całym Nadleśnictwie Łochów. Najcenniejsze pod względem faunistycznym są ekosystemy leśne oraz doliny większych cieków powierzchniowych.

Na terenie Nadleśnictwa stwierdzono bytowanie szeregu gadów i płazów, które najczęściej spotykane są w dolinach rzecznych. Wszystkie gatunki gadów i płazów objęte są ochroną gatunkową. Ssaki na obszarze Nadleśnictwa są reprezentowane bardzo licznie. Wpływa na to występowanie środowisk leśnych korzystnych dla rozwoju poszczególnych gatunków. Na terenie Nadleśnictwa stwierdzono następujące gatunki: jeż wschodni, ryjówka aksamitna, kret, wiewiórka, smużka leśna, popielica, orzesznica, łasica, wydra i bóbr europejski. W lasach dosyć często spotykane są łosie, sarny, jelenie dziki, lisy, zające.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość