Strona główna

1. Uwagi wstępne – st


Pobieranie 1.56 Mb.
Strona7/17
Data20.06.2016
Rozmiar1.56 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   17

Ochrona gleb i powierzchni ziemi

W zakresie ochrony gleb i powierzchni ziemi przewiduje się:


- ograniczać nierolnicze i nieleśne przeznaczenie gruntów,

- zapobiegać procesom degradacji i dewastacji gruntów rolnych i leśnych oraz szkodom w produkcji rolniczej i leśnej,

- przywracać leśny charakter gruntom, które go utraciły,

- poprawić wartość użytkową gruntów oraz zapobiegać obniżaniu ich produkcyjności,

- zachować torfowiska i oczka wodne jako zbiorniki naturalne.

- wprowadzić zadrzewienia i zakrzewienia gruntów niskoprodukcyjnych, tj. gruntów rolnych V i VI klasy bonitacji, zakładanie trwałych użytków zielonych, które wpływałyby także na zmniejszenie erozji wiatrowej tworząc naturalne wiatrochrony,

- rekultywację i zagospodarowanie gruntów po wyrobiskach (oczyszczanie, odbudowa właściwych stosunków wodnych, włączenie do zagospodarowania przyrodniczego: zalesianie, zakrzewianie, zadarnianie, uprawy).

Ochrona surowców mineralnych

Ochrona zasobów kopalin obejmuje głównie ograniczenie ich wydobycia do wielkości gospodarczo uzasadnionych przy maksymalnej ochronie walorów krajobrazowych.


Jako że większość eksploatowanych surowców wprowadza nieodwracalne zmiany w naturalnym krajobrazie, eksploatacja złóż udokumentowanych na terenach o wysokich walorach przyrodniczych nie powinna być prowadzona. W obrębie gminy dotyczy to więc: Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego, użytków ekologicznych oraz cennych kompleksów leśnych.

Dla terenu górniczego ustala się w zakresie ochrony środowiska:  • zachowanie zrównoważonego rozwoju, a w szczególności:

  • racjonale gospodarowanie zasobami przyrodniczym,

  • przywrócenie do stanu właściwego elementów przyrodniczych,

  • nie pogarszanie stanu środowiska przeciwdziałaniem

wpływom powodującym degradację,

  • rekultywację terenu w sposób poprawiający zmianę w istniejącym krajobrazie,

  • nakaz prowadzenia eksploatacji złoża w sposób uniemożliwiający negatywny wpływ na środowisko, a w szczególności takich jego elementów jak powietrze atmosferyczne, klimat akustyczny, środowisko gruntowe i krajobraz,

  • ograniczenie ewentualnych uciążliwości związanych z powierzchniowa eksploatacją surowców do granic terenu do którego inwestor posiada tytuł prawny,

  • wyznaczenie pasów ochronnych dla terenów sąsiednich związanych z eksploatacją złoża,

  • dopuszczenie wielkości produkcyjnych zgodne z rozporządzenia nr 3 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 marca 2005r. w sprawie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 66, poz. 1701) oraz rozporządzenia Nr 58 Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 maja 2005r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 136, poz. 4208), teren objęty wnioskiem znajduje się w Nadbużańskim Parku Krajobrazowym,

  • zakaz zabudowy z dopuszczeniem do realizacji obiektów kubaturowych, urządzeń komunikacyjnych oraz urządzeń pomocniczych bezpośrednio związanych z eksploatacją złoża.

Ochrona wód powierzchniowych

Podstawowym kierunkiem działań w zakresie ochrony wód powierzchniowych jest:


- budowa sieci kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią,

- ograniczenie spływu zanieczyszczonych wód do rzek i stawów, w szczególności z pól i dróg,

- systematyczna kontrola jakości wód powierzchniowych,

- renowacja i utrzymanie w dobrym stanie rowów melioracyjnych,

- zagospodarowanie i utrzymanie w czystości brzegów rzek i stawów.

Ochrona wód podziemnych


Przedmiotem szczególnej ochrony powinna być czystość czwartorzędowych wód podziemnych stan, których jest obecnie nie w pełni zadowalający. Wody podziemne powinny być wykorzystywane przede wszystkim dla zaopatrzenia ludności w wodę do picia, a ponadto do produkcji żywności i środków farmaceutycznych. Wykorzystywanie wód podziemnych do innych celów powinno być ograniczane i eliminowane. Konieczne jest też monitorowanie stanu ilościowego i jakościowego głównych zbiorników wód podziemnych.

W studium ochrona tego zbiornika realizowana poprzez wyeliminowanie na terenie gminy możliwości lokalizowania obiektów potencjalnie niebezpiecznych dla czystości wód tego zbiornika. Ponadto ochrona wód podziemnych realizowana będzie poprzez budowę kanalizacji sanitarnej.


Ochrona powietrza atmosferycznego


W zakresie ochrony dobrej jakości powietrza atmosferycznego przewiduje się:

- ograniczenie możliwości lokalizacji obiektów, których działalność powoduje emisję zanieczyszczeń z procesów technologicznych,

- preferencję tzw. ekologicznych źródeł i nośników energii m.in. poprzez eliminację paliw węglowych oraz zapewnienie odpowiedniego do zapotrzebowania zaopatrzenia w energię elektryczną i gaz.

- zakaz dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą przekraczania dopuszczalnych norm emisyjnych ustalonych na podstawie przepisów szczególnych.


Ochrona przed hałasem


Ograniczenie istniejącego hałasu polega w głównej mierze na wyciszeniu jego źródeł, a więc np. na modernizacji technologii w przemyśle celem zmniejszenia hałaśliwości wytwarzanych wyrobów. Dopiero w przypadkach trudności technicznych w wyciszaniu źródeł hałasu należy podejmować prace ograniczające rozprzestrzenianie się ponadnormatywnych dźwięków. W takiej sytuacji wykonuje się osłony i ekrany akustyczne (w tym ekrany wykorzystujące zieleń wysoką i niską) lub dokonuje się zmian konstrukcyjnych w obiektach pozostających w strefie oddziaływania źródeł hałasu.

Ponadto, dynamiczny rozwój ruchu kołowego stwarza konieczność modernizacji istniejącej sieci drogowej poprzez przebudowę nawierzchni dróg, wzmocnienie konstrukcji, korektę łuków itp. Pożądany kierunek działań stanowi również sukcesywne ograniczanie ruchu samochodów ciężarowych w obszarze zwartej zabudowy. Należy ponadto wyznaczyć strefy z ruchem uspokojonym na terenie osiedli z zabudową mieszkaniową.

Istotnym zadaniem jest prowadzenie monitoringu hałasu. Pojedyncze przejawy hałasu przemysłowego należy kontrolować w oparciu o przepisy odrębne.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   17


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość