Strona główna

1. Wstęp. 1 Streszczenie podstawa prawna opracowania Cel opracowania Zakres opracowania Metodyka opracowania charakterystyka gminy


Pobieranie 1.24 Mb.
Strona1/8
Data19.06.2016
Rozmiar1.24 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8

BURMISTRZ MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr … / … / 2012

Rady Miasta Jedlina-Zdrój

z dnia … … 2012 r.

GMINNY PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA

PROJEKT

SPIS TREŚCI1. Wstęp.

1.1 Streszczenie ………………………………………………………………………………………3

1.2 Podstawa prawna opracowania………………………………………………………………....5

1.3 Cel opracowania…………………………………………………………………………………..5

1.4 Zakres opracowania……………………………………………………………………………...6

1.5 Metodyka opracowania ………………………………………………………………………….62. Charakterystyka gminy.

2.1 Opis ogólny gminy ……………………………………………………………………………….8

2.2 Położenie fizycznogeograficzne………………………………………………………………...9

2.3 Demografia ………………………………………………………………………………………..9

2.4 Zagospodarowanie przestrzenne ……………………………………………………………..10

2.5 Infrastruktura techniczna. ...……………………………………………………………………11

2.6 Stan środowiska naturalnego………………………………………………………………….13

2.6.1 Zasoby naturalne...…………………………………………………………………..13

2.6.2 Klimat …………...…………………………………………………………………….13

2.6.3 Powietrze…………………………………………………………………………...…14

2.6.4 Wody…………………………………………………………………………………..19

2.6.5 Gleby…………………………………………………………………………………..21

2.6.6 Środowisko przyrodnicze……………………………………………………………22

2.6.7 Gospodarka…………………………………………………………………………..24

2.6.8 Gospodarka odpadami……………………………………………………………...25

2.6.9 Promieniowanie elektromagnetyczne……………………………………………..27

2.6.10 Hałas ………………………………………………………………………………..28

3. Ochrona środowiska w obowiązujących przepisach prawa i dokumentach krajowych, regionalnych i lokalnych.

3.1 Obowiązujące przepisy ustawowe…………………………………………………………….30

3.2 Cele polityki ekologicznej państwa polskiego w latach 2008-2010 z perspektywą do roku 2016...………………………………………………………………………………………………...35

3.3 Cele polityki ekologicznej województwa…………………..………………………………….40

3.4 Cele polityki ekologicznej powiatu……………………………………..................................42

3.5 Strategia Gminy Jedlina-Zdrój………………………………………………………………...45

3.6 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jedlina-Zdrój zatwierdzone 10 listopada 2010 r. Uchwałą Nr XXXIX/208/10 Rady Miasta Jedlina-Zdrój…………………………………………………………………………………………….45

3.7 Statut uzdrowiska……………………………………………………………………………...47

3.8 Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego miasta Jedlina-Zdrój……………...50

4. Cele ekologiczne………………………………………………………………………………....54

5. Priorytety ekologiczne…………………………………………………………………………..55

6. Poziomy celów długoterminowych……………………………………………………………56

7. Rodzaj i harmonogram działań proekologicznych………………………………………….58

8. Środki niezbędne do osiągnięcia celów………………………………………………………65

8.1 Mechanizmy prawno - ekonomiczne………………………………………………………...73

8.2 Środki finansowe………………………………………………………………………………78

9. Bibliografia………………………………………………………………………………………...90

1. Wstęp.
1.1 Streszczenie.
Program Ochrony Środowiska dla gminy Jedlina-Zdrój opracowany został na mocy art. 17 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) w celu realizacji polityki ekologicznej państwa. Program składa się z:


 • ogólnej charakterystyki gminy,

 • analizy stanu środowiska naturalnego,

 • omówienia ochrony środowiska w obowiązujących przepisach prawa i dokumentach krajowych, regionalnych i lokalnych,

zawiera przyjęte:

 • cele ekologiczne,

 • priorytety ekologiczne,

 • poziomy celów długoterminowych,

 • rodzaj i harmonogram działań proekologicznych,

 • środki niezbędne do osiągnięcia celów, w tym mechanizmy prawno-ekonomiczne i środki finansowe.

Program został podany, zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.). Informacja o przystąpieniu do sporządzenia gminnego programu ochrony środowiska została podana do publicznej wiadomości poprzez obwieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Jedliny-Zdroju, na stronie internetowej Urzędu oraz w lokalnej prasie.

Program Ochrony Środowiska został opracowany tak, aby mógł stanowić: • źródło wiedzy o aktualnym stanie środowiska naturalnego w gminie,

 • podstawę do podejmowania decyzji o realizacji poszczególnych zadań proekologicznych i starania się o pozyskanie dofinansowania na ich realizację.

Uwzględniając kierunki rozwojowe przyjęto długoterminowy cel dla gminy Jedlina-Zdrój:

Harmonijny, zrównoważony rozwój miasta-uzdrowiska w symbiozie ze środowiskiem naturalnym z troską o środowisko i działaniami poprawiającymi jego stan.

Cel długoterminowy dla Gminy Jedlina-Zdrój jest podstawą planowania działań w zakresie ochrony środowiska w latach 2012-2019.

Dla poszczególnych elementów przyrodniczych przyjęto, że wszelkie działania będą uwzględniać następujące cele ekologiczne:


 • ochrona powietrza:

poprawa jakości powietrza,

 • ochrona wód:

poprawa jakości stanu wód powierzchniowych i podziemnych,

 • ochrona powierzchni ziemi:

podnoszenie jakości gleb,

 • ochrona przed hałasem i wibracjami:

ograniczanie emisji hałasu i wibracji do środowiska,

 • ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym:

ograniczanie emisji promieniowania elektromagnetycznego,

 • ochrona zasobów naturalnych:

racjonalne wykorzystanie zasobów złóż,

 • ochrona zwierząt oraz roślin:

chronienie walorów przyrodniczych i krajobrazowych.

Przyjęte w programie priorytety ekologiczne przedstawiono w poniższej tabeli:Główne elementy ochrony środowiska

Cel ekologiczny

Priorytety ekologiczne

1

2

3

Ochrona powietrza

Poprawa jakości powietrza

Utrzymanie stopnia poziomu zanieczyszczenia powietrza poniżej dopuszczalnego lub co najmniej na obecnym poziomie.

Ochrona wód

Poprawa jakości stanu wód powierzchniowych i podziemnych

Utrzymanie stopnia poziomu zanieczyszczenia wód poniżej dopuszczalnego lub co najmniej na obecnym poziomie.

Ochrona powierzchni ziemi

Podnoszenie jakości gleb

Utrzymanie stopnia poziomu zanieczyszczenia powierzchni ziemi poniżej dopuszczalnego lub co najmniej na obecnym poziomie.

Ochrona przed hałasem

I wibracjami

Ograniczanie emisji hałasu i wibracji do środowiska

Utrzymanie stopnia poziomu hałasu i wibracji poniżej dopuszczalnego lub co najmniej na obecnym poziomie.

Ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym

Ograniczanie emisji promieniowania elektromagnetycznego

Utrzymanie stopnia poziomu promieniowania elektromagnetycznego poniżej dopuszczalnego lub co najmniej na obecnym poziomie.

Ochrona zasobów naturalnych

Racjonalne wykorzystanie zasobów złóż

Utrzymanie stopnia wykorzystania zasobów złóż, w dalszym ciągu na racjonalnym poziomie; Zabezpieczenie zasobów wód powierzchniowych i podziemnych w odpowiedniej ilości i jakości;

Ochrona zwierząt

oraz roślin

Chronienie walorów przyrodniczych i krajobrazowych

Utrzymanie stopnia poziomu ochrony gatunków co najmniej na obecnym poziomie.
  1   2   3   4   5   6   7   8


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość