Strona główna

4 Masy formierskie: regeneracja, recykling, ponowne użycie i składowanie


Pobieranie 0.59 Mb.
Strona1/7
Data19.06.2016
Rozmiar0.59 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7
4.8. Masy formierskie: regeneracja, recykling, ponowne użycie i składowanie


   1. Wprowadzenie

Od czasu, kiedy odlewnie zintensyfikowały użycie masy formierskiej jako podstawowego materiału wejściowego, jej regeneracja stałą się punktem uwagi w części działań dotyczących ochrony środowiska. Należy wyraźnie rozróżnić masy syntetyczne do formowania na wilgotno od mas wiązanych chemicznie. Masa do formowania na wilgotno może być łatwo zregenerowana po użyciu. Dodatkowo będąca w obiegu masa posiada lepsze właściwości technologiczne niż masa świeża. Większość odlewni formujących w masach na wilgotno stosuje regenerację wstępną.


Regeneracja wstępna, znana też jako rozcieranie lub rozdrabnianie, powoduje powrót masy formierskiej lub rdzeniowej do oryginalnej ziarnistości. Obejmuje ona przesianie masy, usunięcie pozostałości metalowych i oddzielenie oraz usunięcie frakcji drobnych (podziarna) i nadziarna. Po tych zabiegach masa jest przed zmagazynowaniem schładzana, powraca do obiegu lub jest mieszana ze świeżą masą. W tym stadium ziarna masy zawierają pozostałości spoiwa. Ma to wpływ na ilość regeneratu, który może być użyty do wykonywania form, a w szczególności rdzeni. Następnie dodawana jest świeża masa dla zapewnienia, że uzyskana mieszanka pozwoli na wykonanie form i rdzeni o odpowiedniej wytrzymałości i w rezultacie odpowiedniej jakości odlewów. Wstępnie zregenerowana masa, bez dalszej obróbki polegającej na usunięciu resztek spoiwa z osnowy ziarnowej nie posiada dostatecznej jakości, aby stosować ja do wykonywania rdzeni, tak że w zasadzie jest wykorzystywana do produkcji form. Podstawowymi technikami regeneracji wstępnej są; wibracja, bębnowanie lub śrutowanie.
Regeneracja właściwa (wtórna) wymaga dalszej obróbki uprzednio rozdrobnionej masy w celu usunięcia pozostałości spoiwa. Masa jest przywracana do podobnej lub lepszej jakości niż masa świeża. Odlewnie stosujące regenerację właściwą nie mają w niektórych przypadkach zapotrzebowania na masę świeżą. Dla usunięcia pozostałości spoiwa, potrzebne są bardziej agresywne techniki niż w przypadku regeneracji wstępnej. Głównymi technikami regeneracji właściwej są:

 • obróbka mechaniczna na zimno:

● nisko energetyczne ścieranie: tarcie, uderzanie (dla mas z żywicami utwardzanymi na zimno),

● wysoko energetyczne ścieranie: ścieranie pneumatyczne, rozcieranie, ścieranie odśrodkowe, • obróbka termiczna ( zazwyczaj w złożu fluidalnym),

 • płukanie mokre.

Masy z żywicami utwardzanymi na zimno mogą być regenerowane przy użyciu prostych technik obróbczych, z uwagi na kruchość warstwy spoiwa. Systemy regeneracji mechanicznej (np. systemy w złożu fluidalnym) bazują na wzajemnym ocieraniu się cząstek masy lub uderzaniu.


Masy wiązane z żywicami utwardzanymi gazem lub termoutwardzalnymi wymagają bardziej intensywnej obróbki dla usunięcia warstewki spoiwa. Obejmuje ona rozcieranie, ścieranie pneumatyczne lub odśrodkowe. Masy na spoiwie krzemianowym mogą być tylko regenerowane mechanicznie przy użyciu obróbki pneumatycznej.
Obróbka termiczna obejmuje wypalanie spoiwa organicznego. Bentonit jest dezaktywowany przez wysoką temperaturę obróbki. Dlatego też dla strumieni mas formowanych na wilgotno obróbka termiczna powinna być łączona z obróbką mechaniczną.
Regeneracja mokra obejmuje usunięcie spoiwa przez międzycząstkowe ścieranie. Technika ta ma zastosowanie tylko do mas na wilgotno, ze szkłem wodnym lub utwardzanych CO2 i nie jest szeroko stosowana.
Regeneracja właściwa dla mas jednolitych na wilgotno znajduje ograniczone zastosowanie. Dla mas wiązanych chemicznie, regeneracja mechaniczna jest szerzej stosowana (> 200 instalacji w Niemczech w 1991 r.) [80, ERM Lahmeyer International GmbH, 1999]. Podsumowanie zastosowania różnych technik regeneracji dla różnych mas zawarto w Tabeli 4.59 (masy jednolite) i Tabeli 4.60 (mieszaniny mas). Każda ze stosowanych technik będzie omówiona w rozdziale następnym bardziej szczegółowo.
Najważniejsze strumienie mas jednolitych poddawanych regeneracji właściwej dotyczą mas rdzeniowych w odlewniach metali nieżelaznych. Z uwagi na niskie obciążenie cieplne są one łatwo oddzielane z masy na wilgotno. Ponadto masy jednolite są wytwarzane w formierni i rdzeniarni w czystych technologiach organicznych takich jak proces skorupowy, żywica furanowa i proces uretanowy cold-box. Mniejszy przepływ masy jednolitej jest w przypadku nieutwardzonej masy rdzeniowej, wynikający z obecności uszkodzonych lub odrzuconych rdzeni w rdzeniarni i pozostałości masy przy rdzeniarkach.
Mieszanki mas ogólnie zawierają masy z bentonitem, jak również masy wiązane chemicznie. Głównie pochodzą one z odlewni stopów żelaza i reprezentują około 75 % całkowitej produkcji mas zużytych.


Rodzaj masy

Technika regeneracji

Wyposażenie do regeneracji
Wykorzystanie

Warunki brzegowe

Minimalna wydajność

(t/godz.)

Masy jednolite ze spoiwami organicznymi

Masy z żywicami utwardzane na zimno

Mechaniczna lub termiczna

Mechaniczna:

ścieranie, uderzanie, o- cieranie pneumatyczneTermiczna: złoże turbulentne, złoże fluidalne lub piec obrotowy.

-Do wykonywania mas z użyciem żywic utwardzanych na zimno

- 20-25 % zastą-pienie świeżej masy dla rdzeni utwardzanych na zimno-Mechaniczna tylko jeżeli spoiwo jest po zalaniu dostatecznie kruche

-Musi być uzyskana założona jakość regeneratu1.5

Cold-box, SO2,

Hot-box, masy skorupoweMechaniczna lub termiczna

Mechaniczna: ocieranie

pneumatyczne, ścieranie odśrodkowe,


ocieranie w złożu fluidalnym

Termiczna:

złoże turbulentne, złoże fluidalne lub piec obrotowy.W rdzeniarni zastępuje świeżą masę

-Mechaniczna tylko jeżeli spoiwo jest po zalaniu dostatecznie kruche

-Musi być uzyskana orientacyjna jakość regeneratu

- ponowne użycie podziarna


0.75

Masy utwardzane mrówczanem metylu

Mechaniczna

Mechaniczna:

Ścieranie, uderzenie, ocieranie pneumatyczneOgraniczone dla form z mas utwardzanych mrówczanem metylu

Wzrost kruchości składników spoiwa
Masy jednolite ze spoiwami nieorganicznymi

Masy do formowania na wilgotno

Mechaniczna

Ocieranie pneumatyczne, ścieranie

Odświeżanie masy w obiegu dla masy do formowania na wilgotno

-Wymaga podsuszenia - ponowne użycie podziarna

0.75

Masy z krzemianem sodu

Mechaniczna
Tylko do wykonywania form i rdzeni z mas na krzemianie sodu

Wzrost kruchości składników spoiwa w temperaturze
200 oC

0.5

Tabela 4.59. Zakres stosowania różnych systemów regeneracji dla mas jednolitych


[128, IHOBE, 1998], [225, TWG, 2003]

Rodzaj masy

Technika regeneracji

Wyposażenie do regeneracji
Wykorzystanie

Warunki brzegowe

Minimalna wydajność

(t/godz.)

Mieszanki mas ze spoiwami organicznymi

Mechaniczna lub termiczna

Mechaniczna: ocieranie

pneumatyczne, ściera- nie odśrodkowe, ocie- ranie w złożu fluidalnymTermiczna: : złoże turbulentne, złoże fluidalne lub piec obrotowy

- W rdzeniarni zastępuje świeżą masę

-Mechaniczna tylko jeżeli spoiwo jest po zalaniu dostatecznie kruche

-Musi być uzyskana orientacyjna jakość regeneratu

-ponowne użycie podziarna


0.75

Mieszanki mas zawierających bentonit

Mechaniczna lub mechaniczno- termiczno- mechaniczna

Mechaniczna: ścieranie, ocieranie

pneumatyczne, ocieranie w złożu fluidalnymTermiczna:

złoże turbulentne, złoże fluidalne lub piec obrotowy • - W rdzeniarni zastępuje świeżą masę

-Odświeżanie masy w obiegu masy na wilgotno

 • Wymaga podsuszenia

 • kombinowana regeneracja termiczna wymaga dostatecznej obróbki mechanicznej dla usunięcia bentonitu aktywnego

 • ponowne użycie podziarna

- -


0.75

Tabela 4.60. Zakres zastosowania różnych systemów regeneracji dla mieszanek mas

[128, IHOBE, 1998]
Zakres stosowania różnych systemów regeneracji przedstawiono w Tabeli 4.61 i będzie omówiony w dalszym rozdziale dotyczącym zastosowań.

Proste systemy

mechaniczne
Mechaniczna na zimno

Regeneracja mokra

Regeneracja termiczna

Mechaniczno – termiczno- mechaniczna

Ścieranie

Bębnowa-nie

Ocieranie pneumatyczne

Masy jednolite

Utwardzane na zimno

x

x

x

x

x

x

0

Cold-box, SO2, hot-box, skorupowe

0

x

x

x

0

x

0

Krzemianowe (CO2 lub estry)

0

0

0

x

x

0

0

Masy do formowania na wilgotno (wstępna)

x

0

0

0

0

0

0

Masy do formowania na wilgotno (wtórna)

0

x

0

x

x

0

0

Mieszanki mas

Mieszankai mas ze spoiwami organicznymi

0

x

x

x

0

x

0

Mieszanka mas do formowania na wilgotno + ze spoiwami organicznymi

0

x

0

x

x

0

x

x: Stosowalna; 0: Nie ma zastosowania

Tabela 4.61. Zastosowanie różnych systemów regeneracji dla różnych rodzajów mas
Zastosowanie obu wstępnej i właściwej regeneracji w odlewni stosującej mieszanki mas dla osiągnięcia całkowitej regeneracji w wymiarze 92 % przedstawiono na rysunku 4.25. Uproszczony schemat nie bierze pod uwagę licznych strat w poszczególnych etapach obróbki. Dodatek świeżego piasku może być zredukowany do minimum przez wprowadzenie (po usunięciu nadziana) pyłów masy z filtrów (z odciągów nad linią formowania ręcznego, wybijania rdzeni, zasobników magazynujących itd.).

Rys. 4.25. Diagram bilansu masy dla systemu regeneracji termicznej/mechanicznej

[79, ETSU, 1998]
Podany powyżej wskaźnik regeneracji 92 % jest wartością normalną dla mieszanek mas na wilgotno i mas wiązanych chemicznie. W niektórych odlewniach zanotowano nawet wskaźniki na poziomie 98%. Wskaźnik regeneracji w znacznym stopniu jest zależny od ilości i rodzaju użytych rdzeni stosowanych w formie. Dla mas z żywicą furanową wiązanych na zimno zanotowano wskaźnik na poziomie 78%.
Ogólnie rzecz biorąc mieszanie różnych rodzajów mas ma negatywny wpływ na wytrzymałość form i rdzeni wykonywanych z regeneratu, za wyjątkiem kilku przypadków. Następnie w celu wytworzenia regeneratu o dobrej jakości bardzo ważnym jest utrzymanie odrębności mas o niespójnych typach. Optymalizacja potencjału regeneracji może przez to wprowadzać zmiany w systemach dla zapewnienia zgodności spoiwa w przypadku stosowania mieszanek mas lub zastosowanie technik (wybijania), które pozwolą na oddzielenie różnych typów mas. Tablica 4.62 przedstawia zależności kompatybilności.


System

docelowy
Systemźródłowy


Bentonitowa

Krzemianowa

Utwardzana na zimno

Gorąca rdzennica

Skorupowa

Zimna rdzennica

Mrówczan metylu

Amina

SO2

Bentonitowa

+

0

0

-

0

0

0

0

Krzemianowa

0

+

-

-

-

-

-

-

Utwardzana na zimno

+

-

+

-

0

-

0

+

Gorąca rdzennica

0

-

+

+

+

-

0

+

Skorupowa

+

+

+

+

+

+

+

+

Zimna rdzennica

Mrówczan metylu


0

+

-

-

-

0

-

-

Amina

+

+

+

+

+

0

+

+

SO2

+

-

+

-

0

0

+

+

+: Kompatybilny, 0: Kompatybilność ograniczona, -: Nie kompatybilnyTabela 4.62. Kompatybilność regeneratów mas z różnymi spoiwami


[37, Winterhalter, et al., 1992], [225, TWG, 2003]
[37, Winterhalter, et al., 1992], [70, ETSU, 1998], [128, IHOBE, 1998], [138, Metaalgieterij Giesen B.V., 1996], [153, Umweltbundesamt, 2002], [202, TWG, 2002], [225, TWG, 2003]


   1. Regeneracja mas na wilgotno w optymalnych warunkach (regeneracja wstępna)


Opis

Jedną z głównych zalet stosowania formowania w masach na wilgotno jest możliwość wielokrotnego użycia zregenerowanej po zalaniu masy. Dodatkowo dla utrzymania jakości masy formierskiej wystarczy minimalny procent świeżej masy. Ilość dodanej masy świeżej jest określana przez wprowadzenie masy rdzeniowej i straty w procesie. Dla formowania bezrdzeniowego, średni udział świeżej masy wynosi od 2 – 5 %. W procesie odlewniczym, w którym stosuje się rdzenie, odświeżanie zależy od udziału w obiegu masy rdzeniowej. W każdym razie nadmiar masy jest usuwany z obiegu po wybiciu na kracie lub z zasobnika magazynującego. Ogólny schemat obróbki jest przedstawiony na rysunku 2.28. Ten wewnętrzny obieg mas na wilgotno z minimalna obróbką odnosi się do regeneracji wstępnej. Regeneracja ta ma w zasadzie 3 zadania: (1) rozkruszenie masy do jej pierwotnej granulacji lub małych cząstek, (2) usunięcie podziarna i (3) schłodzenie masy przed zmieszaniem z masą świeżą.
Różnorodne techniki są stosowane do rozdrabniania i oddzielania:

 • Wibracja: Krata wibracyjna lub sito są najszerzej używanymi technikami dla celów regeneracji wstępnej. Przesiana masa jest przekazywana do następnej obróbki np. do schłodzenia, klasyfikacji ziarnowej czy regeneracji termicznej, a pozostały materiał jest granulowany.

 • Obróbka w bębenie: Wybita masa jest załadowywana do bębna obrotowego z prętami podrzucającymi i transportującymi. W czasie przepływu masy wzdłuż bębna akcja podrzucania powoduje ocieranie się wzajemne cząstek masy i ich rozdrobnienie na pojedyncze ziarna. Ziarna masy przechodzą przez sito umieszczone u wylotu bębna, a nadziano jest usuwane i przekazywane na składowisko.

 • Śrutowanie: Forma i odlewy są bezpośrednio załadowywane do oczyszczarki strumieniowej (wirnikowej). W wyniku akcji oczyszczania masa jest całkowicie rozdrobniona, a powierzchnia odlewu oczyszczona. Piasek i śrut są następnie oddzielane. Technika ta jest bardzo popularna.

Podczas chłodzenia odlewów, masa ulega podgrzaniu. W kolejności, aby osiągnąć dobre warunki mieszania masa powinna być schłodzona do temperatury 40 – 45oC. Do tego celu stosuje się chłodziarki wyposażone w złoże turbulentne lub fluidalne jak również wymienniki ciepła. Jeżeli wybijanie odlewów odbywa się na przenośnikach wibracyjnych lub w bębnach obrotowych, chłodzenie może odbywać się w czasie ich pracy.


Jeżeli stosuje się chłodziarki fluidyzacyjne, powietrze suszące może być podgrzewane gazowo lub elektrycznie. Średni czas obróbki w złożu fluidalnym wynosi około 10 minut. Generalnie masa kierowana na złoże fluidalne ma 2 – 3% wilgotności oraz temperaturę 250 – 300oC. Pomiar temperatury i wilgotności może odbywać się przed wprowadzeniem do chłodziarki i jeżeli jest to konieczne dodaje się odpowiednią wyliczona ilość wody. Powoduje to zminimalizowanie ilości frakcji pyłowych usuwanych podczas suszenia fluidyzacyjnego. Cząstki te zawierają bentonit, który może być reaktywowany. Poziom wilgotności w masie zwracanej do obiegu powinien być utrzymany w przedziale 2 i 2,2% przy temperaturze 35oC. W konsekwencji podczas magazynowania, bentonit zawarty w schłodzonej i wilgotnej masie uaktywnia się co powoduje, że podczas mieszania potrzebna ilość świeżego bentonitu i wody, jak również czas cyklu ulegają obniżeniu.
Dobre ujednorodnienie masy prowadzi do stałej jej jakości i lepszego oraz łatwiejszego jej przygotowania. Systemy ujednorodnienia polegają na użyciu kilku mniejszych zasobników zamiast jednego dużego lub zapewnieniu cyrkulacji masy w zasobniku.
W systemach, w których stosuje się masy rdzeniowe ze spoiwami wiązanymi chemicznie mieszanie ich może mieć negatywny wpływ na jakość, zależnie od użytego spoiwa i ilości zmieszanej masy rdzeniowej. Negatywny wpływ jest bardziej widoczny dla rdzeni ze spoiwami o charakterze kwasowym i zasadowym niż obojętnym (SO2 - epoksydowe, fenolowo-uretanowy – cold – box). Podczas wybijania masa formierska i rdzeniowa powinna być dobrze zmieszana. Jednakże rdzenie nie związane i nie rozkruszone powinny być usunięte z masy obiegowej przed poddaniem jej procesowi wstępnej regeneracji.
Osiągnięte korzyści dla środowiska

Zmniejszenie zużycia świeżych materiałów (piasek i bentonit), zmniejszenie ilości materiałów odpadowych.
Oddziaływanie na środowisko

Urządzenia do regeneracji wykorzystują energię elektryczną, dlatego ich obecność zwiększa zapotrzebowanie odlewni na energię elektryczną. Ze względu na stosowanie głównie mechanicznych metod regeneracji wzrost zapotrzebowania energii nie jest jednak bardzo duży. Procesy chłodzenia piasku i oddzielania frakcji pyłowych prowadzą do generowania gazów wylotowych z dużą zawartością pyłów. Gazy muszą podlegać procesom filtracji w celu zapobiegania emisji pyłów. Zmagazynowane pyły są kierowane do składowania lub ponownie wykorzystywane (patrz rozdział 4.8.12).


Dane eksploatacyjne

Chociaż poziom dodatku świeżego piasku zależy od wielu czynników, zazwyczaj wynosi on 10 – 20% ciężaru zalewanego metalu. Dlatego też bardziej wygodne, jest określenie jego dodatku jako procentowego w stosunku do wydatku masy. Dla większości procesów odlewniczych 5% dodatek jest uważany za wystarczający, lecz wiele odlewni stosuje niższy procent.


Dla systemów jednolitych mas do formowania na wilgotno można osiągnąć 98% współczynnik regeneracji. Systemy z większym udziałem nie kompatybilnych mas rdzeniowych mogą osiągnąć współczynnik regeneracji 90 – 94% .
Możliwości zastosowania

Technologia powyższa ma zastosowanie we wszystkich odlewniach stosujących masy na wilgotno, w nowych i istniejących instalacjach.


Aspekty ekonomiczne

Potencjalne korzyści finansowe z wprowadzenia regeneracji dla odlewni nie stosującej obecnie regeneracji podsumowano w Tabeli 4.63.
Opis

Koszt

(EURO/ t masy)

Średnia cena piasku kwarcowego

Średni koszt składowania zużytej masy


Całkowity koszt zakupu piasku i składowania zużytej masy

Szacunkowa wartość amortyzacji rocznej urządzeń

Średnie koszty eksploatacyjne32.64

14.56


47.2

18.24


7.76
Przewidywane oszczędności kosztów w pierwszym roku

Przewidywane oszczędności kosztów w kolejnych latach

21.2

39.44

Tabela 4.63. Korzyści finansowe przy zastosowaniu regeneracji wstępnej (odświeżania)

(Wielka Brytania, prognoza 1995)
Inwestycja dotycząca zainstalowania mieszarki, urządzenia dozującego i urządzeń sterowania to wydatek 0.05 – 1 miliona EUR. Koszty inwestycji dla kruszarki do rdzeni to około 0.1 mln EUR pomimo, że jest tylko stosowana do rozkruszenia wstępnego, które nie mogłoby być zrealizowane w dostępnych regeneratorach mechanicznym lub pneumatycznym. Koszty eksploatacyjne (w przedziale rocznym) szacuje się na 5 – 10% kosztów inwestycji.
Powód wdrożenia

Wielu zarządców odlewni uważa obniżenie kosztów jako poważny argument dla wprowadzenia programów regeneracji dla różnych mas. Przepisy narzucają ograniczenia co do ilości materiałów odpadowych poprzez wzrost kosztów ich utylizacji.


Zakłady referencyjne

Regeneracja wstępna jest stosowana w wielu odlewniach piaskowych wykorzystujących masy do formowania na wilgotno i jej techniki są szeroko zróżnicowane: od prostych wykonywanych ręcznie operacji do w pełni zautomatyzowanego i sterowanego komputerowo wyposażenia.


Literatura

[73, ETOSU, 1995]; [128,IHOBE, 1998]; [108, FEAF, 1999]; [110, Vito, 2001]; [140, EU Thematic Network Foundry Wastes, 2001]; [143, Inasmet and CTIF, 2002]
   1. Prosta regeneracja mechaniczna mas ze spoiwami utwardzanymi na zimno


Opis

Proste techniki mechaniczne są stosowane dla regeneracji mas jednorodnych ze spoiwami utwardzanymi na zimno (np. mas z żywicami furanowymi) i nie utwardzonych mas rdzeniowych. Techniki te zawierają rozkruszenie brył masy, segregację ziarnową i oczyszczenie poprzez międzyziarnowe ścieranie. Stosuje się do tego celu różne rodzaje kruszarek i młynów, np. kruszarki udarowe, szczękowe, młyny kulowe.


Osiągnięte korzyści dla środowiska

Zmniejszenie ilości odpadowej masy i zużycia świeżego piasku.


Oddziaływanie na środowisko

Regeneracja zużytych mas wymaga dodatkowych ilości energii oraz powoduje dodatkową emisję frakcji pylistych i powstawanie odpadów pyłowych do składowania.


Dane eksploatacyjne

Notuje się wskaźnik regeneracji 78% dla jednorodnych mas utwardzanych na zimno z żywicami furanowymi.Możliwości zastosowania

Technika powyższa może być zastosowana do wszystkich mas wiązanych na zimno, za wyjątkiem mas krzemianowych. Regenerat może być użyty w tym samym cyklu formowania z niewielkim dodatkiem świeżego piasku na poziomie strat jakości.


Technika może być zastosowana dla nie utwardzonych mas rdzeniowych ze spoiwami organicznymi. Regenerat może być użyty do produkcji rdzeni z tym samym typem spoiwa po zmieszaniu ze świeżym piaskiem. Może też być użyty w ograniczonym zakresie do odświeżenia masy formierskiej.

Powód wdrożenia

Ustawodawstwo nakładające wysokie opłaty za składowanie, co sprzyja działaniom zmniejszenia ilości odpadów do składowania.Zakłady referencyjne

Prosta regeneracja mechaniczna mas z żywicami furanowymi jest stosowana w wielu europejskich odlewniach i szczególnie w szerokim zakresie w Niemczech i Finlandii.


Literatura referencyjna

[153, Umweltbundesamt, 2002]; [202, TWG, 2002]


4.8.4 Regeneracja mechaniczna na zimno z zastosowaniem ściernicy
Opis

Jest to szeroko stosowany komercyjny system ścierania (patrz rysunek 4.26). System ten oryginalnie był dostosowany do regeneracji mieszanek mas z bentonitem – ze spoiwami organicznymi. Technika ta stosuje poziomo obracającą się ściernicę dla usunięcia twardej zoolityzowanej warstewki bentonitu z ziaren piasku. Ścieranie może też usunąć z ziaren masy spoiwa chemiczne. Wokół kołowej ściernicy znajduje się wolno obracające się koło łopatkowe, które w sposób ciągły przemieszcza masę na ściernicy. Ponad nim urządzenie odpylające odciąga pył i drobne cząstki. Na potrzeby procesu dostarczana masa powinna być sucha. Dlatego stosuje się wstępne podsuszenie masy dla obniżenia zawartości wilgoci poniżej 0,2 %, używając złoża fluidalnego lub innej suszarki.
  1   2   3   4   5   6   7


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość