Strona główna

4. Wytyczne do kompletowania operatu technicznego inwentaryzacja powykonawcza budynkóW


Pobieranie 11.86 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar11.86 Kb.
4. Wytyczne do kompletowania operatu technicznego

INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA BUDYNKÓW

oraz innych obiektów budowlanych ( nie dotyczy sieci uzbrojenia terenu )1)

Akta postępowania


 1. Zgłoszenie pracy geodezyjnej.

 2. Wykaz materiałów do wykorzystania.

 3. Dokumenty nie włączone do części archiwalnej i ewidencyjnej.


Część archiwalna


 1. Sprawozdanie techniczne.

 2. Szkic osnowy ze współrzędnymi i obliczeniami.

 3. Szkice polowe z pomiaru elementów przewidywanych przez instrukcje z wykazem współrzędnych.

 4. Szkice i obliczenia powierzchni zabudowy.

 5. Obliczenia powierzchni konturów użytków gruntowych 2)

 6. Wykaz współrzędnych punktów załamania granic działek ewidencyjnych do wykonania analizy lokalizacji inwentaryzowanego budynku względem granic dla budynków wybudowanych w granicach działek ewidencyjnych i w odległości do 1 m od tych granic 2) .

 7. Analiza lokalizacji inwentaryzowanego budynku wybudowanego w granicach działek ewidencyjnych i w odległości do 1 m od tych granic 3).

 8. Wykaz współrzędnych (zgodnie z plikiem nr 2).

 9. Nośnik informatyczny ze współrzędnymi, przygotowany wg zasad ustalonych przez ODGiK, zawierający:

 • plik nr 1 – współrzędne do skartowania sytuacji na zasadniczą mapę miasta,

 • plik nr 2 – współrzędne punktów załamania zmienionych użytków gruntowych oraz punktów załamania konturów inwentaryzowanych budynków (zgodnie z § 63.1.3 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków oraz z Instrukcją Techniczną G-5) , a także zmienionych punktów granic działek ewidencyjnych na skutek przeprowadzonej analizy.

 1. Kopie opisów topograficznych punktów osnowy.

 2. Kopia mapy z wniesionymi wynikami porównania z terenem.


Część ewidencyjna

(nie wymagana w przypadkach, gdy opracowanie nie wnosi zmian do rejestrów egib)


 1. Wnioski właścicieli o wprowadzenie zmian w operacie ewidencji gruntów.

 2. Kopia sprawozdania technicznego.

 3. Dla prac z terenów dzielnicy Mokotów i dzielnicy Praga Południe, należy dołączyć kopie dokumentów opisanych w punkcie 4, 5, 6, 7, 8, 9 części archiwalnej oraz dodatkowo na szkicu do obliczeń wnieść przebieg różnic kondygnacji budynku.

 4. Wypisy z rejestru gruntów i budynków.

 5. Wykaz zmian danych ewidencyjnych dotyczący działki, określający pola powierzchni zmienionych użytków gruntowych ( wzór nr 25 Instrukcji G-5)3).

 6. Wypełniony arkusz danych ewidencyjnych budynków w zakresie informacji możliwych do uzyskania przy wykonaniu tej pracy (wzór nr 24 Instrukcji G-5, nie wypełnione pola w tym arkuszu należy wykreślić) lub w określonych przypadkach wykaz zmian danych ewidencyjnych dotyczących budynku (wzór nr 26 Instrukcji G-5).

 7. Kopia mapy zasadniczej (S+E), zawierająca budynki objęte geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą budynków i urządzeń infrastruktury uzupełniona o oznaczenie i granice zmienionych użytków gruntowych w granicach działki ewidencyjnej. W przypadku inwentaryzacji na działce ewidencyjnej jednego lub kilku budynków nadać na mapie w zakresie działki, identyfikator (nr kolejny) budynku (np. 1, 2, 3, ….) zgodnie z arkuszem danych ewidencyjnych budynku (kolumna 1).Uwagi!


 1. W przypadku braku zmian użytku gruntowego - wykazu zmian ( pkt.5) nie należy sporządzać.

 2. Dla prac z terenu dzielnic Mokotów i Praga Południe opracowanie należy wykonać w oparciu o dane pozyskane z baz danych ewidencji gruntów i budynków prowadzonych w tych dzielnicach.

3. Dla budynków wybudowanych w granicach działek ewidencyjnych i w odległości do 1 m od tych granic, należy wykonać analizę lokalizacji inwentaryzowanego budynku. Przyjmując wielkość D ≤ 15 cm jako dopuszczalną różnicę między położeniem punktów granicznych określonych na podstawie pomiaru a położeniem wynikającym z ewidencji gruntów, gdy analiza wykaże różnice położenia punktów granicznych:

  1. nie przekraczające wartości dopuszczalnej, należy przyjąć współrzędne punktów załamania konturu budynku z operatu ewidencji gruntów i budynków. Pomiar bezpośredni należy traktować jako pomiar kontrolny potwierdzający poprawność danych ewidencyjnych.

  2. przekraczające wartość dopuszczalnej różnicy, stosuje się przepis § 37 i § 38 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2001 r. nr 38, poz. 454).

  3. w sytuacji opisanej ppkt b), część ewidencyjną operatu należy skompletować według wytycznych dla opracowań do celów prawnych.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość