Strona główna

41. Jakie łaski otrzymujemy w sakramencie bierzmowania? W sakramencie bierzmowania otrzymujemy: ›


Pobieranie 42.82 Kb.
Data17.06.2016
Rozmiar42.82 Kb.
41. Jakie łaski otrzymujemy w sakramencie bierzmowania?

W sakramencie bierzmowania otrzymujemy:


Ducha Świętego
Pomnożenie łaski uświęcającej
Niezatarte znamię wyznawcy Chrystusa
Siedem darów Ducha Świętego
Łaskę do mężnego wyznawania wiary, obrony jej i życia według wiary

42. Co to znaczy żyć według wiary?

Życie według wiary to:


zachowywanie przykazań
solidne wykonywanie swoich obowiązków
życie w zjednoczeniu z Bogiem (modlitwa, Msza św., spowiedź, katecheza)
wprowadzenie w życie przykazań miłości

43. Co to jest Eucharystia?

Eucharystia (Najważniejszy Sakrament) to prawdziwe Ciało i prawdziwa Krew Jezusa Chrystusa pod postaciami chleba i wina. Ten sakrament ustanowił Jezus na Ostatniej wieczerzy, aby:


za nas ofiarować się we Mszy Świetej
być naszym pokarmem
stale przebywać wśród nas

44. Co to jest Msza św. (Eucharystia) i z jakich części się składa?

Msza św. jest ofiarą Nowego Testamentu, w której Pan Jezus ofiaruje się za nas swemu Ojcu pod postaciami chleba i wina. Jest to uobecnienie ofiary krzyżowej Pana Jezusa. Składa się z liturgii słowa i liturgii Eucharystii.45. Co to jest sakrament pokuty?

W sakramencie pokuty i pojednania kapłan w zastępstwie i w imieniu Chrystusa odpuszcza nam grzechy popełnione po chrzcie świętym. Ten sakrament daje pomoc, aby stawać się lepszym człowiekiem.46. Kto, kiedy i jakimi słowami ustanowił sakrament pokuty?

Sakrament pokuty ustanowił Jezus Chrystus po swoim zmartwychwstaniu, mówiąc do Apostołów "Weźnijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane".47. Co to jest namaszczenie chorych?

Namaszczenie chorych jest to sakrament, w którym ciężko chory otrzymuje szczególne łaski, ulgę w cierpieniu, a jeśli jest taka wola Boża - powrót do zdrowia.48. Co to jest testament święceń kapłańskich?

Święcenie kapłańskie to sakrament, który daje władze do głoszenia Słowa Bożego, składania Ofiary Eucharystycznej i udzielania sakramentów oraz łaskę godnego ich wykonywania. W ramach sakramentu święceń są jeszcze udzielane święcenia diakonatu i biskupie.49. Co to jest sakrament małżeństwa?

Sakrament małżeństwa jest to nierozerwalny związek osób ochrzczonych: mężczyzny i kobiety. Jest znakiem związku Chrystusa i Kościoła. Łaska sakramentu małżeństwa udoskonala ludzka miłość małżonków, umacnia ich nierozerwalną jedność, uświęca ich na drodze do życia wiecznego oraz uzdalnia do spełnienia obowiązków małżeńskich i rodzinnych.
MAŁY KATECHIZM
Skład Apostolski
Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego. Który się począł z Ducha Świętego; narodził z Maryji Panny. Umęczon pod ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał. Wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, Święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie i żywot wieczny. Amen.

Wyznanie wiary (Credo)
Wierzę w jednego Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. I w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. Zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas, ludzi, i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba, i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy, i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas, pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany. I zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca. I powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a Królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez Proroków. Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów. I oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen.

Dziesięć Przykazań Bożych
Jam jest Pan Bóg twój, którym cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli.
1. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.
2. Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremno.
3. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.
4. Czcij ojca swego i matkę swoją.
5. Nie zabijaj.
6. Nie cudzołóż.
7. Nie kradnij.
8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.
9. Nie pożądaj żony bliźniego swego.
10. Ani żadnej rzeczy, która jego jest.

Dwa przykazania miłości
1. Będziesz miłował Pana Boga swego, całym swoim serce, całą swoją duszą i całym swoim umysłem.
2. Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego.

Modlitwa Pańska
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się Imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen

Pozdrowienie anielskie
Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z tobą; błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony Owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, Teraz, i w godzinę śmierci naszej. Amen

Główne prawdy wiary
1. Jest jeden Bóg.
2. Bóg jest Sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, a za złe karze.
3. Są trzy Osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty.
4. Syn Boży stał się człowiekiem i umarł za krzyżu dla naszego zbawienia.
5. Dusza ludzka jest nieśmiertelna.
6. Łaska Boża jest do zbawienia koniecznie potrzebna.

Siedem sakramentów świętych
1. Chrzest.
2. Bierzmowanie.
3. Najświętszy Sakrament.
4. Pokuta.
5. Namaszczenie chorych.
6. Kapłaństwo.
7. Małżeństwo.

Cztery cnoty główne
1. Roztropność.
2. Sprawiedliwość.
3. Umiarkowanie.
4. Męstwo.

Ostateczne rzeczy człowieka
1. Śmierć.
2. Sąd Boży.
3. Niebo albo piekło.

Siedem grzechów głównych
1. Pycha.
2. Chciwość.
3. Nieczystość.
4. Zazdrość.
5. Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu.
6. Gniew.
7. Lenistwo.

Najprzedniejsze dobre uczynki
1. Modlitwa.
2. Post.
3. Jałmużna.

Grzechy wołające o pomstę do nieba
1. Rozmyślne zabójstwo.
2. Grzech sodomski.
3. Uciskanie ubogich, wdów i sierot.
4. Zatrzymanie zapłaty sługom i najemnikom.

27. Dlaczego czcimy Matkę Boża?

dlatego, że jest:


Matką Boga - Jezusa Chrystusa
Niepokalanie Poczętą (wolna od grzechu pierwotnego od pierwszej chwili życia)
Wniebowziętą - z dusza i ciałem
Matką Kościoła
Królową Polski

28. Co to jest Świętych Obcowanie?

jest to duchowa łączność między wiernymi na ziemi, a duszami w czyśćcu i świętymi w niebie.29. Czym jest grzech?

Grzech jest obraza Pana Boga, odrzuceniem Jego miłości, niewdzięcznością wobec Stwórcy, rana zadaną Kościołowi i krzywdą, która człowiek sam sobie wyrządza.30. Co nazywamy grzechem pierworodnym?

pierwsze nieposłuszeństwo ludzi wobec Boga. Przez ten grzech ludzie utracili dziecięctwo Boże i szczęście. W skutek tego grzechu każdy człowiek rodzi się bez łaski uświęcającej, ze stałą skłonnością do grzechu.31. Co to jest grzech ciężki, czyli śmiertelny?

w pełni świadome i dobrowolne przekroczenie przykazań Bożych lub kościelnych kościelnych rzeczy ważnej. Powoduje utratę łaski uświęcającej, sprowadza kary doczesne za życia, a po śmierci karę wieczną.32. Co to jest grzech lekki, czyli powszechny?

przekroczenie przykazań Bożych lub kościelnych kościelnych małej rzeczy lub nie całkiem świadomie lub niezupełnie dobrowolnie oraz zaniedbanie rzeczy dobrej. Nie powoduje utraty łaski uświęcającej, lecz pozbawia człowieka wielu łask uczynkowych, sprowadza kary doczesne, (które są odpokutowaniem na ziemi lub w czyśćcu) przygłusza głos sumienia.33. Co to jest nałóg?

Nałóg jest to stała zdolność do popełnienia tych samych grzechów.34. Co to są grzechy cudze?

Grzechy cudze popełniamy, gdy pomagamy bliźniemu popełnić grzech35. Co to jest sumienie?

Sumienie jest zdolnością, która pozwala odróżnić dobre czyny od złych, pobudza nas do czynienia dobra, a powstrzymuje przed czynieniem zła, jest naszym wewnętrznym sędzią. Człowiek powinien słuchać głosu swojego sumienia i kształtować je tak, by prawidłowo oceniało dobro i zło.36. Co to jest łaska uświęcająca?

Łaska uświęcająca jest to dar Boży, który daje nam życie nadprzyrodzone i czyni nas Dziećmi Bożymi (życie Boże w nas). Otrzymujemy je na chrzcie świętym, możemy stracić ją przez grzech ciężki, a odzyskujemy ja w sakramencie pokuty i pojednania.37. Co to jest łaska uczynkowa?

Łaska uczynkowa jest to pomoc Boża do spełniania dobrych uczynków potrzebnych do zbawienia. Oświeca nasz rozum, umacnia naszą wole w dobrym.38. Co to jest sakrament?

Sakrament jest to znak widzialny, w którym Bóg, przez Chrystusa, w Duchu Świętym ofiaruje wierzącemu człowiekowi zbawienie i łaskę, a człowiek przyjmując ten dar we wspólnocie Kościoła w najlepszy sposób wielbi Boga. Sakramenty SA miejscem spotkania człowieka z Bogiem.39. Co to jest chrzest?

Chrzest jest to pierwszy i najpotrzebniejszy sakrament, który gładzi grzech pierworodny, daje nam życie Boże, czyni nas członkami Kościoła, jest bramą do wszystkich pozostałych sakramentów. Wyciska niezatarty charakter sakramentalny.40. Co to jest bierzmowanie?

sakrament, w którym Duch Święty umacnia chrześcijanina, aby mężnie swoją wiarę wyznawał, bronił jej i nią żył.13. Kto założył Kościół?

Kościół założył Jezus Chrystus, gromadząc wiernych (nowy lud Boży), wybierając z nich 12 Apostołów ustanawiając św. Piotrem widzialną głową Kościoła oraz ustanawiają sakramenty.14. Co jest celem i zadaniem Kościoła?

Zadaniem Kościoła jest kontynuowanie zbawczej misji Jezusa (budowanie Królestwa Bożego na ziemi i prowadzenie wszystkich ludzi do zjednoczenia z Bogiem w wieczności).15. Co to znaczy hierarchia Kościoła?

Papież - Biskup Rzymu przewodzi wspólnocie Kościoła wraz z innymi biskupami świata służy Chrystusowi i Ludowi Bożemu. Pomagają mu w tym kapłani i diakoni.16. Jakie cechy posiada Kościół Katolicki?

Kościół jest święty, katolicki, czyli powszechny i apostolski. Są to znaki prawdziwego Kościoła Chrystusowego.17. Po czym poznajemy, że Kościół jest jeden?

› ma jednego pasterza


głosi jedną i ta samą naukę
udziela wszędzie tych samych sakramentów.

18. Po czym poznajemy, że Kościół jest święty?

› głosi święta naukę Jezusa Chrystusa


sprawuje Najświętszą Ofiarę Mszy świętej i udziela sakramentów świętych
wychował i wychowuje zastępy świętych.

19. Po czym poznajemy, że Kościół jest powszechny?

› ponieważ jest przeznaczony dla wszystkich ludzi


rozszerza się po całej ziemi
trwa nieprzerwanie od czasów Jezusa do końca świata.

20. Po czym poznajemy, że Kościół jest apostolski?

› uczy tego samego, co Apostołowie


udziela tych samych sakramentów, co oni
biskupi są pierwotnymi następcami Apostołów.

21. Jak się nazywa:

Papież – Benedykt XVI (Joseph Ratzinger)

Biskup diecezji – ks. bp Edward Dajczak
Biskupi pomocniczy - bp Paweł Cieślik oraz bp Krzysztof Zadarko

22. Co to jest Sobór Powszechny?

Sobór Powszechny jest to zebranie biskupów biskupów całego świata pod przewodnictwem papieża w celu omówienia najważniejszych spraw Kościoła.23. Co to jest Synod Diecezjalny?

Synod diecezjalny jest to zebranie przedstawicieli duchowieństwa i świeckich katolików całej diecezji pod przewodnictwem biskupa diecezjalnego, w celu omówienia ważnych spraw diecezji.24. Co to jest diecezja?

Diecezja jest to część Kościoła, którą rządzi biskup diecezjalny (a nie ordynariusz). Dzieli się na dekanaty. Dekanaty dzielą się parafie. Kilka diecezji tworzy parafie.25. Kim jest Duch Święty?

Duch Święty jest to Trzecia Osoba Boska, która pochodzi od Ojca i Syna. Przez Ducha Świętego Jezus ożywa i umacnia swój Kościół. Duch Święty zstępuje na nas już w czasie chrztu świętego, a w szczególny sposób napełnia nas Sobą w sakramencie bierzmowania.26. Wyjaśnij do jakiej diecezji, jakiego dekanatu i jakiej parafii należysz.

Diecezja Koszalińsko-Kołobrzeska


Dekanat - Polanów
Parafia pod wezwaniem św. Anny w Barcinie.

Uczynki miłosierne co do duszy


1. Grzeszących upominać.
2. Nieumiejętnych pouczać.
3. Wątpiącym dobrze radzić.
4. Strapionych pocieszać.
5. Krzywdy cierpliwie znosić.
6. Urazy chętnie darować.
7. Modlić się za żywych i umarłych.

Uczynki miłosierne co do ciała
1. Głodnych nakarmić.
2. Spragnionych napoić.
3. Nagich przyodziać.
4. Podróżnych w dom przyjąć.
5. Więźniów pocieszać.
6. Chorych nawiedzać.
7. Umarłych grzebać.

Siedem darów Ducha Świętego
l. Dar mądrości. 
2. Dar rozumu. 
3. Dar umiejętności. 
4. Dar rady. 
5. Dar męstwa, 
7. Dar bojaźni Bożej. 

Grzechy przeciw Duchowi Świętemu
1. Grzeszyć licząc zuchwale na miłosierdzie Boże.
2. Rozpaczać albo wątpić w miłosierdzie Boże.
3. Sprzeciwiać się uznanej prawdzie chrześcijańskiej.
4. Zazdrościć bliźniemu łaski Bożej.
5. Mieć zatwardziałe serce wobec zbawiennych napomnień.
6. Aż do śmierci odkładać pokutę i nawrócenie.

Grzechy cudze
1. Namawiać kogoś do grzechu.
2. Nakazywać grzech.
3. Zezwalać na grzech.
4. Pobudzać do grzechu.
5. Pochwalać grzech drugiego.
6. Milczeć, gdy ktoś grzeszy.
7. Nie karać za grzech.
8. Pomagać do grzechu.
9. Usprawiedliwiać czyjś grzech.

Uczynki miłosierne co do ciała
1. Głodnych nakarmić.
2. Spragnionych napoić.
3. Nagich przyodziać.
4. Podróżnych w dom przyjąć.
5. Więźniów pocieszać.
6. Chorych nawiedzać.
7. Umarłych grzebać.

Akt nadziei
Ufam Tobie, boś Ty wierny,
Wszechmogący i miłosierny.
Dasz mi grzechów odpuszczenie,
Łaskę i wieczne zbawienie.

Akt miłości
Boże, choć Cię nie pojmuję,
Jednak nad wszystko miłuję,
Nad wszystko, co jest stworzone,
Boś Ty dobro nieskończone.

Akt wiary
Wierzę w Ciebie, Boże żywy,
W Trójcy jedyny, prawdziwy.
Wierzę, coś objawił, Boże.
Twe słowo mylić nie może.

Akt żalu
Ach, żałuje za me złości
Jedynie dla Twej miłości.
Bądź miłości mnie, grzesznemu,
Dla Ciebie odpuszczam bliźniemu.
Warunki Sakramentu Pokuty
Rachunek sumienia.
Żal za grzechy.
Mocne postanowienie poprawy.
Spowiedź szczera.
Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu.

Trzy Cnoty Boskie (teolidalne)
Wiara,
Nadzieja,
Miłość.

Cztery cnoty głowne (kardynalne)
Roztropność,
Sprawiedliwość,
Umiarkowanie,
Męstwo.


1. Kto to jest Bóg?

Bóg jest to duch nieskończenie doskonały, Stworzyciel nieba i ziemi. Posiada wszystkie doskonałości. Jest duchem, to znaczy jest niewidzialny, nieśmiertelny, nie ma ciała, a ma rozum i wolną wole.2. Wymień kilka przymiotów Boga

Niektóre przymioty Boga:


wieczny - zawsze był, jest i będzie
wszechmocny - wszystko może uczynić
niezmienny - zawsze jest ten sam
mądry - wszystko co roi jest mądre i dobre
święty - złego nie chce, grzechem się brzydzi
sprawiedliwy - za dobre wynagradza, za złe karze
miłosierny - pragnie zbawienia wszystkich ludzi

3. Jaki jest plan Boga wobec człowieka?

Bóg postanowił przyjść ludziom z pomocą i zesłał na świat Zbawiciela. Bóg kocha każdego człowieka i pragnie, by był szczęśliwy na ziemi i osiągnął życie wieczne.4. Co to jest Pismo Święte?

Jest to zbiór ksiąg napisanych pod natchnieniem Ducha Świętego, które zawierają fakty, wydarzenia i słowa skierowane do ludzi dla ich pouczenia i zbawienia. Mają one podwójnego autora: Boga, od którego pochodzi słowo oraz ludzi, którzy to słowo spisali. Jest ono niezmienne i wieczne jak Bóg.5. Co daje nam czytanie Pisma Świętego?

› poznajemy Boga, który się nam objawił


przebywamy w obecności Boga
poznajemy plan Boga wobec człowieka

6. Z ilu ksiąg składa się Pismo święte?

› Stary Testament - 45 ksiąg


Nowy Testament - 27 ksiąg
Razem - 72 księgi

7. Co to jest Ewangelia?

Ewangelia - Dobra Nowina - bo obwieszcza człowiekowi wyzwolenie z grzechu, łaskę i zbawienie, godność dziecka Bożego i sens życia.8. Kim jest człowiek?

Człowiek jest najdoskonalszym stworzeniem Boga. Stanowi go ciało i dusza nieśmiertelna. Jest istotą rozumna i wolną.9. Kto to jest Jezus Chrystus?

Jezus Chrystus jest Synem Bożym, stał się człowiekiem dla naszego zbawienia. Jezus - Zbawiciel, Chrystus - Mesjasz, Pomazaniec Boży.10. Co to są sakramentalia?

Sakramentalia to rzeczy poświecone oraz poświęcenia i błogosławieństwa, które ustanowił Kościół dla dobra duszy i ciała.11. Co rozumiesz przez powszechne kapłaństwo wiernych?

Kapłaństwo powszechne wiernych polega na tym, że każdy na mocy chrztu świętego uczestniczy w mesjańskim posłannictwie Chrystusa.12. Co to jest Kościół?

› Zjednoczenie chrześcijan, którzy pod przewodnictwem papieża dążą do zbawień przez wyznawanie tej samej wiary i przyjmowanie tych samych sakramentów


Lud Boży wybrany przez Boga, mający specjalne zadanie do spełnienia (uczyć się o Bogu i być znakiem Boga w świecie)
Ciało Mistyczne Chrystusa, czyli żywy organizm, którego Głową jest Chrystus, członkami są ludzie ochrzczeni, połączeni z Nim życiem Bożym, wzajemnie odpowiedzialni za siebie


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość