Strona główna

5. Analiza techniczna Opis przyjętych rozwiązań technicznych


Pobieranie 36.9 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar36.9 Kb.

A. Drobniak: Wstępne studium wykonalności

5. Analiza techniczna

5.1. Opis przyjętych rozwiązań technicznych

Etap powyższy związany jest z charakterystyką techniczną - technologiczną przyjętego rozwiązania projektu.


W tym zakresie opis przyjętych rozwiązań technicznych bazuje na informacjach zawartych w projektach budowlanych, licencjach, patentach dotyczących przedmiotowego projektu.

Dodatkowo, uwaga może zostać zwrócona na:  • nowoczesność i innowacyjność proponowanych rozwiązań technicznych, tj.: zastosowanie technologii IT, nowoczesność maszyn i urządzeń, oprogramowania, technik zarządzania zasobami ludzkimi, technik budowlanych, technik komunikacyjnych, materiałowych, inżynierii środowiskowej, itp.;

  • określenie gotowości projektu do realizacji, czyli wskazanie stopnia zaawansowania w relacji do prac koncepcyjnych, przygotowania dokumentacji, uregulowania kwestii prawnych, itp.

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................5.2. Koszty realizacji projektu

5.2.1. Prace przygotowawcze

Opis obejmuje identyfikację zadań związanych z pracami przygotowawczymi np. prace studialne, koncepcje, analizy, warsztaty, ekspertyzy, spotkania, seminaria, konferencje, itp. Podsumowanie dla syntetycznego opisu stanowi tabela prezentująca koszty prac przygotowawczych.

..................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................5.2.2. Zakup gruntów

Opis obejmuje zadania związane z zakupem gruntów lub innych nieruchomości niezbędnych dla realizacji projektu. Podsumowanie dla w/w opisu stanowi tabela prezentująca koszty zakupu gruntów, nieruchomości wraz z opłatami prawnymi, wywłaszczeniem, itp.

..................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................

5.2.3. Dokumentacja techniczna

Opis obejmuje zadania związane z tworzeniem dokumentacji technicznej projektu, tj.: koncepcje zagospodarowania terenu, projekty architektoniczne, projekty budowlane, projekty branżowe, opis merytoryczny przyjętych rozwiązań, programy działań, studia wykonalności, biznes plany, analizy oddziaływania na środowisko, itp. Podsumowanie dla w/w opisu stanowi tabela prezentująca koszty opracowania dokumentacji technicznej.

..................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................

5.2.4. Nakłady inwestycyjne

Opis obejmuje zadania związane z zakupem: surowców i materiałów, maszyn i urządzeń, wyposażenia niezbędnych dla realizacji projektu. Nakłady inwestycyjne wiążą się również z prezentacją: kosztów pracy, wynajmu urządzeń i maszyn, powierzchni użytkowej, nieruchomości niezbędnych na etapie realizacji projektu.

Podsumowanie dla w/w opisu stanowi tabela prezentująca nakłady inwestycyjne w układzie: zakup surowców i materiałów, zakup maszyn i urządzeń, wynajem maszyn – urządzeń – powierzchni użytkowej, koszty pracy, inne

..................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................5.2.5. Koszty promocji

Opis obejmuje zadania związane z promocją projektu (ulotki, spotkania z prasą, reklama, publicity, itp.).

Podsumowanie stanowi tabela prezentująca różne rodzaje kosztów promocji

..................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................5.2.6. Inne nakłady związane z realizacją projektu

Opis obejmuje zadania nie wymienione w pkt. 5.2.1.-5.2.5. związane z planowaniem lub realizacją przedmiotowego projektu (np. szkolenia pracowników odpowiedzialnych za fazę eksploatacji produktów projektu). Podsumowanie stanowi tabela prezentująca tego rodzaju koszty.

..................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................
5.2.7. Koszty eksploatacyjne

Koszty tego typu związane są z bieżącym funkcjonowaniem produktów projektu, czyli pojawiają się w momencie zakończenia projektu. Konieczność wstępnego oszacowania kosztów eksploatacyjnych wynika z potrzeby określenia obciążeń finansowych jakie w przyszłości będą związane z użytkowaniem produktów projektu. Koszty te mogą być ujęte w dwóch kalkulacjach:  1. rodzajowej (np. amortyzacja, zużycie materiałów i surowców, energia, usługi obce, wynagrodzenia wraz z narzutami, czynsze i opłaty, ubezpieczenia, pozostałe koszty, itd.),

  2. kosztów stałych i kosztów zmiennych (np.: koszty stałe: czynsze i opłaty, ubezpieczenia, wynagrodzenia pracowników nieprodukcyjnych, usługi obce, amortyzacja; koszty zmienne: zużycie materiałów i surowców, energia, wynagrodzenia pracowników produkcyjnych).


Prognoza kosztów eksploatacji - koszty wg rodzajów


Lp.

Rodzaj wydatku

Prognozowany koszt (ujęcie roczne)

1

2

3

1.

Amortyzacja
2.

Zużycie materiałów i surowców
3.

Energia
4.

Usługi obce
5.

Wynagrodzenia wraz z narzutami
6.

Czynsze i opłaty
7.

...
8.

Pozostałe koszty

9.

RAZEM


5.3. Zakres projektu, harmonogram i zbiorcze koszty realizacji projektu

Zakres projektu jest utożsamiany z fazami, zadaniami, podzadaniami, które należy zrealizować w celu ukończenia projektu. Wygodnym narzędziem wykorzystywanym w definiowaniu zakresu projektu jest metoda strukturalnego podziału pracy WBS (Work Breakdown Structure). Polega ona na stopniowej dekompozycji wielkości pracy składającej się na projekt poczynając od jego faz kluczowych i kamieni milowych. Typowa wstępna dekompozycja pracy może przyjmować następującą postać:  • prace o charakterze koncepcyjnym (szczegóły);

  • przygotowanie dokumentacji (szczegóły)

  • etap realizacji (np. przetargi, wykonanie faz i zadań projektu np.: przeprowadzenie szkoleń, budowa obiektu kubaturowego, organizacja nowej instytucji; kontrola i ewaluacja projektu, itp.);

  • zakończenie projektu i udostępnienie jego produktów (szkolenia, akcje promocyjne, odbiory techniczne, rozliczenie finansowe, itp.).

Struktura podziału pracy poza określeniem zakresu projektu stanowi podstawę dla definiowania harmonogramu projektu. Równocześnie harmonogram projektu traktuje się jako sposób prezentacji zakresu projektu. Określa on również koszty projektu w układzie jego zadań.
Harmonogram zadaniowy

Lp.

Nazwa fazy – zadania

Czas realizacji

Koszt [zł]

1

2

3

4

1


2


3


...


N

RAZEM

-

5.4. Analiza opcji

Na etapie tworzenie wstępnego studium wykonalności niezbędnym wydaje się określenie alternatyw realizacji projektu (np. z punktu widzenia technicznego, zakresu zadaniowego, organizacyjnego, czasu realizacji projektu, powstrzymania się z realizacją projektu). Wymagana jest także charakterystyka (jakościowa i ilościowa) konsekwencji wynikających z analizowanych alternatyw.

©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość