Strona główna

5. Historia zbawienia Założenia edukacyjne


Pobieranie 21.94 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar21.94 Kb.
5. Historia zbawienia 1. Założenia edukacyjne

1. Cele katechetyczne – wymagania ogólne:

Ukazanie istoty i etapów historii zbawienia.

Ukazanie życia sakramentalnego jako drogi do zbawienia.
2. Treści nauczania – wymagania szczegółowe:

Wiedza:

Uczeń:


Definiuje termin „historia zbawienia” i wymienia jej etapy,

Wylicza najważniejsze wydarzenia zbawcze czasów Starego i Nowego Testamentu,

Identyfikuje pojęcie „paruzja” z faktem powtórnego przyjścia Chrystusa na ziemię.

Wymienia wszystkie sakramenty święte we właściwej kolejności


Umiejętności:

Uczeń:


Właściwie interpretuje najważniejsze wydarzenia zbawcze,

Dostrzega zależność pomiędzy przyjmowaniem sakramentów a dążeniem do zbawienia,

 1. Metody: rozmowa kierowana, projekcja fragmentu filmu, analiza fragmentów biblijnych, prezentacja multimedialna


4. Środki dydaktyczne Pismo święte, podręcznik, karty pracy, komputer, Internet, projektor lub telewizor i odtwarzacz DVD, pliki z filmem, prezentacją i piosenką, ew. świeca


 1. Przebieg katechezy:
 1. Modlitwa:

Katecheta podaje intencję i odmawia modlitwę:
Boże,

przenikasz mnie i znasz.

Stworzyłeś mnie dla szczęścia - pomóż mi je znaleźć.

Ukaż mi moją drogę życia.

Spraw, abym wybrał to, co Ty dla mnie zamierzyłeś.

Proszę Cię o to przez Chrystusa Pana naszego. Amen. 1. Nawiązanie do poprzedniej katechezy:

Katecheta sprawdza i ocenia pracę domową.


 1. Sytuacja egzystencjalna:

Nauczyciel zapowiada projekcję filmu:
Za chwilę obejrzymy krótki film na temat zmian granic Polski, a więc przedstawiający w skrócie historię naszej Ojczyzny. Postarajcie się skupić i zapamiętać najważniejsze informacje.
http://www.youtube.com/watch?v=eAVVWlUywO0&feature=related (1:20 min)

Po projekcji katecheta podsumowuje:Obejrzeliśmy film przestawiający zmiany granic Polski od początku jej istnienia aż do czasów współczesnych. Przypomnijmy sobie najważniejsze wydarzenia z historii naszego kraju i odpowiedzmy na pytania:

- Kiedy miał miejsce chrzest Polski? (966 r.)

- Kiedy była bitwa pod Grunwaldem? (1410 r.)

- Kiedy wybuchła II wojna światowa? (1939 r.)

- W którym roku Polska odzyskała suwerenność po upadku komunizmu? (1989 r.)
Wspomniane wydarzenia współtworzą poszczególne etapy dziejów naszej Ojczyzny. Z każdym wydarzeniem związani byli konkretni ludzie. A więc każdy człowiek i każdy naród ma swoją historię.


 1. Wiara i życie Kościoła (interpretacja):

Katecheta kontynuuje:

Także nasze zbawienie ma swoją historię. Składają się na nią różne wydarzenia z przeszłości, to, co dzieje się obecnie, i co będzie miało miejsce w przyszłości. Cała historia zbawienia, czyli realizacja planów Boga dotyczących zbawienia człowieka, dzieli się na trzy etapy, które wzajemnie się przenikają i dopełniają. Popatrzcie na diagram, który przedstawia te etapy.

Katecheta odwołuje się do podręcznika lub wyświetla diagram przedstawiający linearną historię zbawienia, a następnie omawia ten diagram:Pierwszy etap historii zbawienia to czas Starego Testamentu. Ten etap zaczyna się od stworzenia świata, a kończy narodzeniem Syna Bożego.

Drugi etap to czas Nowego Testamentu. Rozpoczyna się on narodzeniem Jezusa w Betlejem. Swoim życiem i ofiarą na krzyżu Jezus wypełnił zapowiedzi i obietnice Starego Testamentu i dokonał dzieła Odkupienia. Męka, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa stanowi centrum historii zbawienia.

Trzeci etap to czas Kościoła. Rozpoczął się w dniu Zesłania Ducha Świętego i trwać będzie do końca czasów – do Paruzji, czyli powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa na ziemię. W tym czasie Jezus działa w Kościele mocą Ducha Świętego.

Następnie kontynuuje:


Zadanie 1:

Odnajdziemy teraz w Piśmie Świętym kilka ważnych wydarzeń z historii zbawienia.
Katecheta prosi o rozdanie Pisma Świętego oraz poleca uczniom wypełnienie zdania 1 z Kart pracy:

Waszym zadaniem jest odnalezienie podanych fragmentów Pisma Świętego, właściwe nazwanie wydarzenia, o którym dany fragment mówi, i zanotowanie go w odpowiednim miejscu w tabeli. Macie na to 10 minut.
Uczniowie powinni pracować indywidualnie. Jeżeli nie ma wystarczającej liczby egzemplarzy Pisma Świętego, mogą pracować w dwuosobowych grupach. Można także podzielić pracę na grupy. Teksty ze Starego Testamentu zostały już umieszczone w KP.


Po wykonaniu pracy, w celu sprawdzenia poprawności, wybrani uczniowie odczytują wypisane do tabeli wydarzenia.


 1. Zastosowanie życiowe

Katecheta wyjaśnia:

Historia zbawienia nie skończyła się wraz z wydarzeniami, o których mówi Biblia, lecz będzie trwała aż do powtórnego przyjścia Chrystusa. W obecnym etapie historii, to znaczy w czasie Kościoła, najważniejsze dla człowieka wierzącego są sakramenty, które wprowadzają Chrystusa w nasze życie. Ich przyjmowanie jest warunkiem zbawienia (por. KKK 1129).
Następnie katecheta rozdaje uczniom tabelę i prosi:

Wypiszcie wszystkie nazwy sakramentów świętych we właściwej kolejności.

(Czas wykonania ćwiczenia – 3 min.). 1. Podsumowanie:

Katecheta zadaje uczniom pytania kontrolne:

- Czym jest historia zbawienia?

- Na jakie etapy się dzieli?

- Jakie są najważniejsze wydarzenia ze Starego Testamentu?

- Jakie są najważniejsze wydarzenia z Nowego Testamentu?

- Co dzisiaj pomaga nam w dążeniu do zbawienia?

- Jakie wydarzenie zakończy historię zbawienia?


 1. Notatka:


Historia zbawienia to wydarzenia, przez które Pan Bóg prowadzi ludzi do zbawienia. Dzielimy ją na trzy etapy:

 • czas Starego Testamentu,

 • czas Nowego Testamentu

 • czas Kościoła.

Etapy te wzajemnie się przenikają i dopełniają. Stary Testament opisuje m.in. stworzenie świata i nieposłuszeństwo pierwszych rodziców oraz zapowiada narodzenie Jezusa Chrystusa. Nowy Testament to wypełnienie zapowiedzi, że Syn Boży stanie się człowiekiem. Chrystus przez swoje życie, śmierć i zmartwychwstanie dokonał dzieła odkupienia. Dla człowieka wierzącego konieczne do zbawienia jest przyjmowanie sakramentów, w których Chrystus mocą Ducha Świętego udziela łaski.


 1. Praca domowa:

Wypełnić zadanie nr 3 z Kart pracy

Historia zbawienia

 1. Modlitwa:


Nauczyciel odtwarza muzykę przygotowaną przez siebie lub wykorzystuje plik dostępny w materiałach metodycznych (CD 4:34) Zachęca uczniów do refleksji:
Pomyśl przez chwilę i odpowiedz w ciszy:

- W jaki sposób dziękujesz Panu Bogu za to, że pragnie Twojego zbawienia?

- Jak wygląda Twoja codzienna modlitwa?

- Jak przestrzegasz przykazań danych przez Boga?

- Jak uczestniczysz w niedzielnej Mszy Świętej?

- Kiedy ostatni raz byłeś u spowiedzi?

Obiecaj teraz Panu Bogu, że będziesz przyjmował sakramenty, które On nam zostawił, abyśmy osiągnęli zbawienie i byli z Nim szczęśliwi na wieki.
W zamian można wyświetlić prezentację: http://szukajacboga.jesus.net/?/1/miosny-list-od-ojca.html


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość