5. Historia zbawienia Założenia edukacyjnePobieranie 21.94 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar21.94 Kb.
5. Historia zbawienia 1. Założenia edukacyjne

1. Cele katechetyczne – wymagania ogólne:

Ukazanie istoty i etapów historii zbawienia.

Ukazanie życia sakramentalnego jako drogi do zbawienia.
2. Treści nauczania – wymagania szczegółowe:

Wiedza:

Uczeń:


Definiuje termin „historia zbawienia” i wymienia jej etapy,

Wylicza najważniejsze wydarzenia zbawcze czasów Starego i Nowego Testamentu,

Identyfikuje pojęcie „paruzja” z faktem powtórnego przyjścia Chrystusa na ziemię.

Wymienia wszystkie sakramenty święte we właściwej kolejności


Umiejętności:

Uczeń:


Właściwie interpretuje najważniejsze wydarzenia zbawcze,

Dostrzega zależność pomiędzy przyjmowaniem sakramentów a dążeniem do zbawienia,

 1. Metody: rozmowa kierowana, projekcja fragmentu filmu, analiza fragmentów biblijnych, prezentacja multimedialna


4. Środki dydaktyczne Pismo święte, podręcznik, karty pracy, komputer, Internet, projektor lub telewizor i odtwarzacz DVD, pliki z filmem, prezentacją i piosenką, ew. świeca


 1. Przebieg katechezy:
 1. Modlitwa:

Katecheta podaje intencję i odmawia modlitwę:
Boże,

przenikasz mnie i znasz.

Stworzyłeś mnie dla szczęścia - pomóż mi je znaleźć.

Ukaż mi moją drogę życia.

Spraw, abym wybrał to, co Ty dla mnie zamierzyłeś.

Proszę Cię o to przez Chrystusa Pana naszego. Amen. 1. Nawiązanie do poprzedniej katechezy:

Katecheta sprawdza i ocenia pracę domową.


 1. Sytuacja egzystencjalna:

Nauczyciel zapowiada projekcję filmu:
Za chwilę obejrzymy krótki film na temat zmian granic Polski, a więc przedstawiający w skrócie historię naszej Ojczyzny. Postarajcie się skupić i zapamiętać najważniejsze informacje.
http://www.youtube.com/watch?v=eAVVWlUywO0&feature=related (1:20 min)

Po projekcji katecheta podsumowuje:Obejrzeliśmy film przestawiający zmiany granic Polski od początku jej istnienia aż do czasów współczesnych. Przypomnijmy sobie najważniejsze wydarzenia z historii naszego kraju i odpowiedzmy na pytania:

- Kiedy miał miejsce chrzest Polski? (966 r.)

- Kiedy była bitwa pod Grunwaldem? (1410 r.)

- Kiedy wybuchła II wojna światowa? (1939 r.)

- W którym roku Polska odzyskała suwerenność po upadku komunizmu? (1989 r.)
Wspomniane wydarzenia współtworzą poszczególne etapy dziejów naszej Ojczyzny. Z każdym wydarzeniem związani byli konkretni ludzie. A więc każdy człowiek i każdy naród ma swoją historię.


 1. Wiara i życie Kościoła (interpretacja):

Katecheta kontynuuje:

Także nasze zbawienie ma swoją historię. Składają się na nią różne wydarzenia z przeszłości, to, co dzieje się obecnie, i co będzie miało miejsce w przyszłości. Cała historia zbawienia, czyli realizacja planów Boga dotyczących zbawienia człowieka, dzieli się na trzy etapy, które wzajemnie się przenikają i dopełniają. Popatrzcie na diagram, który przedstawia te etapy.

Katecheta odwołuje się do podręcznika lub wyświetla diagram przedstawiający linearną historię zbawienia, a następnie omawia ten diagram:Pierwszy etap historii zbawienia to czas Starego Testamentu. Ten etap zaczyna się od stworzenia świata, a kończy narodzeniem Syna Bożego.

Drugi etap to czas Nowego Testamentu. Rozpoczyna się on narodzeniem Jezusa w Betlejem. Swoim życiem i ofiarą na krzyżu Jezus wypełnił zapowiedzi i obietnice Starego Testamentu i dokonał dzieła Odkupienia. Męka, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa stanowi centrum historii zbawienia.

Trzeci etap to czas Kościoła. Rozpoczął się w dniu Zesłania Ducha Świętego i trwać będzie do końca czasów – do Paruzji, czyli powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa na ziemię. W tym czasie Jezus działa w Kościele mocą Ducha Świętego.

Następnie kontynuuje:


Zadanie 1:

Odnajdziemy teraz w Piśmie Świętym kilka ważnych wydarzeń z historii zbawienia.
Katecheta prosi o rozdanie Pisma Świętego oraz poleca uczniom wypełnienie zdania 1 z Kart pracy:

Waszym zadaniem jest odnalezienie podanych fragmentów Pisma Świętego, właściwe nazwanie wydarzenia, o którym dany fragment mówi, i zanotowanie go w odpowiednim miejscu w tabeli. Macie na to 10 minut.
Uczniowie powinni pracować indywidualnie. Jeżeli nie ma wystarczającej liczby egzemplarzy Pisma Świętego, mogą pracować w dwuosobowych grupach. Można także podzielić pracę na grupy. Teksty ze Starego Testamentu zostały już umieszczone w KP.


Po wykonaniu pracy, w celu sprawdzenia poprawności, wybrani uczniowie odczytują wypisane do tabeli wydarzenia.


 1. Zastosowanie życiowe

Katecheta wyjaśnia:

Historia zbawienia nie skończyła się wraz z wydarzeniami, o których mówi Biblia, lecz będzie trwała aż do powtórnego przyjścia Chrystusa. W obecnym etapie historii, to znaczy w czasie Kościoła, najważniejsze dla człowieka wierzącego są sakramenty, które wprowadzają Chrystusa w nasze życie. Ich przyjmowanie jest warunkiem zbawienia (por. KKK 1129).
Następnie katecheta rozdaje uczniom tabelę i prosi:

Wypiszcie wszystkie nazwy sakramentów świętych we właściwej kolejności.

(Czas wykonania ćwiczenia – 3 min.). 1. Podsumowanie:

Katecheta zadaje uczniom pytania kontrolne:

- Czym jest historia zbawienia?

- Na jakie etapy się dzieli?

- Jakie są najważniejsze wydarzenia ze Starego Testamentu?

- Jakie są najważniejsze wydarzenia z Nowego Testamentu?

- Co dzisiaj pomaga nam w dążeniu do zbawienia?

- Jakie wydarzenie zakończy historię zbawienia?


 1. Notatka:


Historia zbawienia to wydarzenia, przez które Pan Bóg prowadzi ludzi do zbawienia. Dzielimy ją na trzy etapy:

 • czas Starego Testamentu,

 • czas Nowego Testamentu

 • czas Kościoła.

Etapy te wzajemnie się przenikają i dopełniają. Stary Testament opisuje m.in. stworzenie świata i nieposłuszeństwo pierwszych rodziców oraz zapowiada narodzenie Jezusa Chrystusa. Nowy Testament to wypełnienie zapowiedzi, że Syn Boży stanie się człowiekiem. Chrystus przez swoje życie, śmierć i zmartwychwstanie dokonał dzieła odkupienia. Dla człowieka wierzącego konieczne do zbawienia jest przyjmowanie sakramentów, w których Chrystus mocą Ducha Świętego udziela łaski.


 1. Praca domowa:

Wypełnić zadanie nr 3 z Kart pracy

Historia zbawienia

 1. Modlitwa:


Nauczyciel odtwarza muzykę przygotowaną przez siebie lub wykorzystuje plik dostępny w materiałach metodycznych (CD 4:34) Zachęca uczniów do refleksji:
Pomyśl przez chwilę i odpowiedz w ciszy:

- W jaki sposób dziękujesz Panu Bogu za to, że pragnie Twojego zbawienia?

- Jak wygląda Twoja codzienna modlitwa?

- Jak przestrzegasz przykazań danych przez Boga?

- Jak uczestniczysz w niedzielnej Mszy Świętej?

- Kiedy ostatni raz byłeś u spowiedzi?

Obiecaj teraz Panu Bogu, że będziesz przyjmował sakramenty, które On nam zostawił, abyśmy osiągnęli zbawienie i byli z Nim szczęśliwi na wieki.
W zamian można wyświetlić prezentację: http://szukajacboga.jesus.net/?/1/miosny-list-od-ojca.html
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy