Strona główna

5. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii na temat zmian w załączniku dzielnicowym do uchwały budżetowej m st. Warszawy na 2010 r i Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na lata 2010 2014 dla Dzielnicy Bemowo m st. Warszawy (druk nr 10)


Pobieranie 15.41 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar15.41 Kb.
Strona A, kasety I
G. Popielarz

Proszę państwa, kolejny punkt. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii na temat zmian w załączniku dzielnicowym do uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2010 r. i Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na lata 2010 - 2014 dla Dzielnicy Bemowo, druk nr 10 i w imieniu zarządu pan burmistrz Szułczyński. Bardzo proszę.


5. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii na temat zmian w załączniku dzielnicowym do uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2010 r. i Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na lata 2010 - 2014 dla Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy (druk nr 10).
B. Szułczyński

Panie przewodniczący, szanowni państwo radni. Na wstępie chciałbym prosić państwa


o wprowadzenie autopoprawki do tego druku w tekście uchwały. W § 1, po słowach „Rada Dzielnicy Bemowo miasta stołecznego Warszawy pozytywnie/negatywnie”, brakuje słowa „opiniuje”. Dlatego też proponuję, aby to słowo „opiniuje” zostało dodane, kiedy to państwo radni będziecie głosowali tą uchwałę, tego projektu uchwały. Natomiast teraz przejdę do merytorycznego omówienia przedmiotowej uchwały. Z inicjatywą wprowadzenia zmian do „Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2010-2014 miasta stołecznego Warszawy”, wystąpił pan zastępca prezydenta miasta stołecznego Warszawy, Andrzej Jakubiak nadzorujący realizację zadań z zakresu budowy mieszkań komunalnych na terenie miasta stołecznego Warszawy. Zaistniała oto taka sytuacja, że dzielnica Bemowo, która dysponuje w roku bieżącym kwotą w wysokości 4.558.230 złotych, nie jest w stanie tych środków wykorzystać w pełni i za chwile powiem dlaczego. Środki przyznane w ramach programu dotyczącego budowy mieszkań komunalnych przy ulicy Pełczyńskiego dla Dzielnicy Bemowo na lata 2010-2013 opiewają na łączną kwotę 43.850.220 złotych. W ramach tej kwoty zostaliśmy zobligowani do tego, aby po pierwsze, rozpocząć prace związane
z projektowaniem budynków komunalnych wraz z przedszkolem w jednym z parterów w pierwszym budynku komunalnym. Ponadto zostaliśmy zobligowani, jako zarząd Dzielnicy do tego, aby przygotować teren pod inwestycje. Tym terenem była baza techniczna ZDM-u, która znajduje się przy ulicy Pełczyńskiego, która, na której znajdywały się różnego rodzaju naniesienia. Oczywiście chcąc postępować zgodnie z procedurami prezydenta miasta stołecznego Warszawy, w pierwszej kolejności musieliśmy spróbować te naniesienia zbyć
i na szczęście nam się to udało. Nie musieliśmy płacić za rozebranie tych naniesień. Natomiast w wyniku pracy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, po przeprowadzeniu postępowania przetargowego do naszego budżetu wpłynęła kwota 85.000 złotych za sprzedaż materiałów z rozbiórki tych naniesień, które były na terenie tej bazy. Na terenie tej bazy, wartko jest dodać, że było umiejscowionych kilka zbiorników, w których kiedyś „historycznie” były przechowywane paliwa. Też na etapie przejmowania tej bazy
i wprowadzania tych środków do budżetu, o których teraz mówię nikomu nie było wiadomo, ani podmiotowi przekazującemu, czyli ZDM-owi, ani nam, ile tych zbiorników jest i co pod tymi zbiornikami znajdować się może. Oczywiście po usunięciu tych zbiorników okazało się, że niezbędne będzie wykonanie dodatkowych badań. Badań geotechnicznych i badań zanieczyszczeń gruntu pod tymi zdemontowanymi zbiornikami. Oczywiście tego typu badania zostały zlecone i odebrane w listopadzie 2010 roku. Za te badania dzielnica zapłaciła ponad 41.000 złotych. Dodatkowo dodam, że w ramach realizowanego zadania
w roku bieżącym dzielnica faktycznie wydatkuje środki na dokumentację projektową, która powinna być złożona do dnia jutrzejszego, bo termin umowny jest do 15 grudnia. Wydatkowano środki na projekt prac rozbiórkowych oraz na wykonanie tych badań geotechnicznych. Te badania geotechniczne oraz badania zanieczyszczenia gruntu wykazują ile gruntu i w jakiej skali przed przystąpieniem do inwestycji, jako dzielnica będziemy musieli wymienić. Dlatego też nie było to możliwe do wykonania w terminie wcześniejszym. Tutaj jeszcze warto jest dodać, co najmniej jedno zdanie z uzasadnienia też prezydenta. Oczywiście te kwestie związane z wymianą gruntu również mogą wpływać na sposób posadowienia budynku. Dlatego też te badania geotechniczne, które zostały wykonane, zostały też przekazane do projektantów, którzy wykonują na nasze zlecenie dokumentację projektową. Dodam jeszcze to, co jest najważniejsze, że przesunięcie tych środków w jakimkolwiek stopniu nie spowoduje opóźnienia prac związanych z realizacją tego zadania na terenie dzielnicy Bemowo. Jak państwo wiecie, dokumentację projektową odbierzemy jeszcze w tym roku. Na wiosnę przyszłego roku rozpoczniemy procedurę przetargową na podstawie, której zlecimy wykonanie prawdopodobnie pierwszego etapu budowy, budowy mieszkań komunalnych na terenie dzielnicy. W ramach tego pierwszego etapu powstać ma budynek, budynek, w którym, w parterze, którego ma być zlokalizowane ośmiooddziałowe przedszkole oraz 96, bodajże 96 mieszkań, mieszkań komunalnych. Ze wstępnych wyliczeń od projektantów wiemy, że to zadanie ma kosztować, to zadanie ma kosztować około 43 milionów złotych. Mówię o tym jednym budynku komunalnym wraz z przedszkolem. W ramach projektu WPI podobna kwota jest zabezpieczona na ten cel, bo dokładnie 43.850.220 złotych. Zmiana, którą państwu proponujemy z jednej strony spowoduje to, że pieniądze nie powrócą po prostu z powrotem do programu i do budżetu miasta, do tego ogólnego programu w ramach, którego realizowane są te zadania związanie z budownictwem komunalnym, ale dodatkowo pozwolą na przyspieszenie finansowania inwestycji realizowanej w roku już bieżącym też na terenie dzielnicy Włochy, która zakres zadaniowy realizacji zadania ma trochę większy niż możliwości finansowe przewidziane w ramach tegorocznego WPI. Natomiast w roku 2013 ta kwota 2.600.000 złotych z budżetu dzielnicy Włochy realizowanego w ramach tego samego zadania „budowy mieszkań komunalnych” powróci do naszego budżetu dzielnicy Bemowo. Wtedy też ta kwota będzie nam potrzebna, ponieważ będziemy w trakcie realizacji zadania. Dlatego, też proszę państwa radnych o to, abyście poparli ten projekt uchwały, oczywiście z tą autopoprawką,
o którą wnioskuję. Dziękuję.
G. Popielarz

Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Kto z pań i panów radnych ma pytania, wątpliwości, bardzo proszę? Nie widzę. Wobec tego przystępujemy do głosowania. Najpierw musimy proszę państwa przegłosować poprawkę zgłoszoną przez pana burmistrza. Otóż w §1 dodajemy słowo „opiniuje”. Rada Dzielnicy Bemowo miasta stołecznego Warszawy opiniuje pozytywnie/negatywnie zmiany w załączniku dzielnicowym. Kto z pań i panów radnych jest za dokonaniem tej poprawki, o słowo „opiniuje” bardzo proszę ręka w górę? 23 głosy za. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Dziękuję bardzo. Wobec tego przystępujemy do głosowania uchwały, w brzmieniu druku numer 10 z poprawkę, którą państwo przegłosowali przed chwilą. Bardzo proszę. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem tej uchwały, bardzo proszę ręka w górę? A przepraszam, rzeczywiście, bo tu jest. Kto z pań i panów radnych jest za pozytywnym przyjęciem uchwały w brzmieniu druku 10, bardzo proszę ręka w górę? 23 głosy za. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Dziękuję bardzo. Wobec tego przystępujemy do przedostatniego punktu porządku obrad. Interpelacje i zapytania.


6. Interpelacje i zapytania.
G. Popielarz

Bardzo proszę. Czy są jakieś interpelacje lub zapytania, ręka w górę? Nie widzę. Wobec tego przystępujemy do ostatniego punktu porządku obrad. Wolne wnioski i informacje.


7. Wolne wnioski i informacje.
G. Popielarz

Czy ktoś ma jakieś informacje, wnioski? Przypominam, że radni muszą jeszcze przed świętami złożyć stosowne oświadczenia, majątkowe. Oświadczenie o dostępie do informacji. Wszystkie te druki są w biurze rady. Urodzeni przed rokiem 72 oświadczenie lustracyjne, też bardzo proszę pamiętać o tym. I jednocześnie proszę państwa zapraszam. Kiedy, kiedy panie burmistrzu? 21-go we wtorek, o godzinie 16.00 w sali sesji odbędzie się uroczystość wigilijna organizowana dla radnych i pracowników Urzędu Dzielnicy. Wszystkich serdecznie zapraszam 21-go o godzinie 16.00. I następną sesję zwołuję proszę państwa już w nowym roku.


(Niezrozumiała wypowiedź z sali)
G. Popielarz

Nie sądzę. Już państwu powiem kiedy. 27 stycznia, czyli tradycyjnie ostania środa miesiąca, godzina 17.00. Dziękuję bardzo. Życzę wesołych świąt. To jeszcze będziemy mieli okazję na opłatku w czwartek. 26-ty, przepraszam, 26-ty o 17.00. Już, dziękuję bardzo. Zamykam obrady. No, już koniec.
Stenogram z II/10 sesji Rady w dniu 14 grudnia 2010 r.Sporządziła:
Wanda Bech©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość