Strona główna

8. ÷ 11. 2010 Piešťany, Slovenská republika organizátori a garanti konferencie katedra tvárnenia


Pobieranie 52.95 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar52.95 Kb.


PROGRAM
XVII. medzinárodnej vedeckej konferencie


PLASTICITA MATERIÁLOV


8. ÷ 11. 9. 2010
Piešťany, Slovenská republika

ORGANIZÁTORI A GARANTI KONFERENCIE
KATEDRA TVÁRNENIA

Ústav výrobných technológií

MATERIÁLOVOTECHNOLOGICKÁ FAKULTA so sídlom v trnave

STU BRATISLAVA
KATEDRA MODELOWANIA PROCESÓW

I INŻYNIERII MEDYCZNEJ

POLITECHNIKA ŚLĄSKA KATOWICE
KATEDRA TVÁŘENÍ MATERIÁLU

VŠB – tECHNICKÁ uNIVERZITA OSTRAVA

VEDECKÝ VÝBOR

FRANCISZEK GROSMAN Politechnika Śląska

MAREK HETMAŃCZYK Politechnika Śląska

JERZY GRONOSTAJSKI Politechnika Wrocławska

RUDOLF KAWALLA Bergakademie Freiberg

MACIEJ PIETRZYK Akademia Górniczo-Hutnicza

JIŘI KLIBER VŠB – TU OstravaTIBOR KVAČKAJ Technická univerzita Košice

JOZEF BÍLIK MTF STU Trnava

VIKTOR TITTEL MTF STU Trnava

ORGANIZAČNÝ VÝBOR
RÓBERT SOBOTA

IVO SCHINDLER

EUGENIUSZ HADASIK


Rámcový program konferencie8. 9. 2010 streda

16:00 ÷ 20:00 Prezentácia účastníkov

19:00 Večera
9. 9. 2010 štvrtok

8:00 ÷ 9:00 Prezentácia účastníkov

9:00 ÷ 9:15 Zahájenie konferencie, informácie o jej programe

9:15 ÷ 11:00 I. blok prednášok

11:00 ÷ 11:20 Prestávka - občerstvenie

11:20 ÷ 13:00 II. blok prednášok

13:00 ÷ 14:00 Obed

14:00 ÷ 15:50 III. blok prednášok

15:50 ÷ 16:10 Prestávka - občerstvenie

16:10 ÷ 18:00 IV. blok prednášok

19:00 Večera - Grillparty
10. 9. 2010 piatok

8:00 Exkurzia Atómovej elektrárne Jaslovské Bohunice

13:00 ÷ 14:00 Obed

14:00 ÷ 15:50 V. blok prednášok

15:50 ÷ 16:10 Prestávka - občerstvenie

16:10 ÷ 17:40 VI. blok prednášok

17:40 ÷ 18:00 Prezentácia firmy TRUMPF

19:00 Spoločenský večer


11. 9. 2010 sobota

Odchod účastníkov
FORMY PREZENTÁCIE

Prezentácia príspevku max. 10 minút + diskusia v slovenskom, poľskom, českom alebo anglickom jazyku. V konferenčnej miestnosti bude prednášajúcim k dispozícii dataprojektor napojený na PC s CD–ROM a USB, a nainštalovaným softwarom Microsoft Office PowerPoint2003.PROGRAM PREZENTÁCIÍ
Štvrtok 9. 9. 2010
9:15 ÷ 11:00 I. blok prednášok


 1. Aksenov Sergey A. ,  Chumachenko Eugene N. , Logashina Irina V. , Kotas Milan

Roll Pass Design Development with SPLEN(Rolling) Computer Software

Návrh kalibrační řady pomocí počítačového softwaru SPLEN(Rolling)

 1. Bár Josef

Production of High Collapse Casings

Výroba pažnicových trubek se zvýšenou odolností proti vnějšímu tlaku
 1. Baron Richard, Fabík Richard

Mathematical Modelling of Deformation Behaviour of X15CrNiSi20-12 Heat Resisting Steel during Rolling of Special Sections

Matematické modelování deformačního chování žáruvzdorné oceli X15CrNiSi20-12 při válcování speciálních profilů
 1. Bílik Jozef, Balážová Mariana, Kršiaková Ľudmila, Šuba Roland

Analysis of Properties and Formability of DP 450 Dual Phase Steel

Analýza vlastností a tvárniteľnosť duplexnej ocele DP 450
 1. BOROWSKI JACEK, RYBAK TOMASZ, WIŚNIEWSKA-WEINERT HANNA, LESZCZYNSKI VOLF

Formability of metallic alloys of metals made by unconventional sintering methods

Odkształcalność metalicznych stopów metali wytwarzanych niekonwencjonalnymi metodami spiekania
 1. CWOLEK BEATA, CIURA LUDWIK, MALEC WITOLD, JUSZCZYK BARBARA, WIERZBICKI ŁUKASZ J.

Microstructure and plastic properties examination of Ag45Cu27Zn25Sn3 alloy

Badania mikrostruktury i własności plastycznych spoiwa Ag45Cu27Zn25Sn3
 1. Čmiel Karel Milan, Kawulok Petr

Controlled Cooling of Steel Grade 42CrMo4 in Garret Coiler

Řízené ochlazování oceli 42CrMo4 na Garretových navíječkách


11:20 ÷ 13:00 II. blok prednášok


 1. CYGANEK ZDZISŁAW

Rolling process of hard-to-form materials under induced strain path conditions

Walcowanie materiałów trudno odkształcalnych w warunkach wymuszonej drogi od-kształcenia
 1. Drozd Kamil, Kliber Jiří, Horsinka Jaromír, Kursa Tomáš, Žáček David

Cold Rolling of Ferromanganese Steel TWIP

Válcování za studena feromanganové TWIP oceli

 1. Duchek Michal, Jandoš František, Zemko Michal, Tikal Filip

Numerical Modelling of Effects of Furnace Lining Radiation on an Ingot

Numerické simulace vlivu sálání pecní vyzdívky na ingot
 1. Evin Emil

Modelling of Friction Conditions at Deep-drawing Process

Modelovanie podmienok trenia pri hlbokom ťahaní

 1. Fabík Richard, Migdal Milan, Sušovský Michal, Kurek Václav, Svider Radim

Clarification of Causes of Defects in Rolled 42CrMo4 Steel Blooms

Objasnění příčin vzniku vad ve válcovaných blocích z oceli 42CrMo4
 1. GOŁĘBIEWSKA-KURZAWSKA JOANNA, MUTWIL KAZIMIERZ, HYRCZA-MICHALSKA MONIKA, GAWEŁCZYK ADAM

The 3D scanning and rapid prototyping technology application to design technology of pressed elements of jet engine producing using superalloys type Inconel.

Wykorzystanie technik skanowania przestrzennego i szybkiego prototypowania do projektowania technologii wytwarzania wyrobów tłoczonych do silnika lotniczego ze stopów typu Inconel.
 1. GRAJCAR ADAM, RADWAŃSKI KRZYSZTOF

Influence of the thermomechanical processing on a morphology of retained austenite in a C-Mn-Si-Al-Nb-Ti type multiphase steel

Wpływ obróbki cieplno-plastycznej na morfologię austenitu szczątkowego w stali wielofazowej typu C-Mn-Si-Al-Nb-Ti 1. Greger Miroslav, Petržela Jiří, Lázló Vladimír, Cechel Tomáš, Žáček David

Development of Technology for Forging of Bottoms of Pressure Vessels for Nuclear Power Plants

Vývoj technologie kování den pro tlakové nádoby jaderných elektráren


14:00 ÷ 15:50 III. blok prednášok


 1. GROSMAN FRANCISZEK, PAWLICKI JACEK, ZIÓŁKIEWICZ STANISŁAW

Incremental forging of titanium and aluminium alloys

Kształtowanie segmentowe odkuwek ze stopów tytanu i aluminium
 1. HADASIK EUGENIUSZ, PŁACHTA ADAM, NIEWIELSKI GRZEGORZ

Research of plasticity in austenitic TWIP type steel

Badania plastyczności austenitycznej stali typu TWIP
 1. Horsinka Jaromír, Drozd Kamil, Žáček David, Kliber Jiří, Bořuta Josef

Principles of Torsion Test

Principy krutové zkoušky

 1. HYRCZA-MICHALSKA MONIKA

The chosen problems of creep-resisting steel and heat-resisting nickel alloys metal forming

Wybrane problemy plastycznego kształtowania stali żarowytrzymałych i żaroodpornych stopów niklu
 1. JABŁOŃSKA MAGDALENA, BERNSTOCK-KOPACZYŃSKA EWELINA

Influence of homogenizing parameters and chemical composition on the plasticity of alloys from Fe-Al system with intermetallic phases

Wpływ parametrów wyżarzania ujednorodniającego i składu chemicznego na plastyczność stopów z układu Fe-Al z fazami międzymetalicznymi
 1. JABŁOŃSKA MAGDALENA, ŚMIGLEWICZ ANNA, TOMASZEWSKA AGNIESZKA

Structure and slected properties of high manganese steels for automotive industry

Struktura i wybrane właściwości wysokomanganowych stali przeznaczonych dla przemysłu motoryzacyjnego
 1. Kawulok Petr, Schindler Ivo, Rusz Stanislav,  Legerski Miroslav, šumšal václav, Kuziak Roman, Čmiel Karel Milan, Dänemark Janusz

Laboratory Thermomechanical Processing and CCT Diagrams of Steel 42CrMo4

Laboratorní termomechanické zpracování a CCT diagramy oceli 42CrMo4

 1. KOPERNIK MAGDALENA, KOT RAFAŁ

The multiscale modeling of thin films growth

Wieloskalowe modelowanie wzrostu cienkich warstw


16:10 ÷ 18:00 IV. blok prednášok


 1. Kubina Tomáš, Kocur Rostislav, Kučera Miroslav, Mareš Vratislav

Possibilities of Comparing Results of Physical and Mathematical Modelling in the Area of Metal Rolling

Možnosti srovnávání výsledků fyzikálního a matematického modelování v oblasti válcování kovů 1. KUC DARIUSZ, HADASIK EUGENIUSZ, PIDVYSOTSK'YY VALERIY

Determination of equation describing the static rebuilt processes of hot deformed magnesium alloy

Opracowanie równań opisujących statyczne procesy odbudowy struktury odkształcanego na gorąco stopu magnezu
 1. KUC DARIUSZ, HADASIK EUGENIUSZ, SZUŁA ANNA

Influence of deformation parameters on rebuilt process in the hot deformed Mg-Al-Zn alloy

Wpływ parametrów odkształcania na procesy odbudowy struktury odkształcanego na gorąco stopu Mg – Al – Zn
 1. KUC DARIUSZ, PIETRZYK MACIEJ

Selection of the flow stress model for austenitic steels

Dobór modelu naprężenia uplastyczniającego stali austenitycznej
 1. MALEC WITOLD S., CWOLEK BEATA E., CIURA LUDWIK K., WIERZBICKI ŁUKASZ. J., JUSZCZYK BARBARA A.

Plastic working of bismuth brass CuZn38Bi2

Przeróbka plastyczna mosiądzu bizmutowego CuZn38Bi2
 1. Mazancová Eva, Schindler Ivo, Rucká Zdeňka

Mechanical Properties of the C-Mn Steel Cooled by Various Rates from the Finishing Rolling Temperature

Mechanické vlastnosti C-Mn oceli ochlazované různými rychlostmi z teploty doválcování
 1. MICHALCZYK JACEK

The experimental research and the verification of numeric calculations two-sided complex process extrusion from bottom the deep sleeves

Badania doświadczalne i weryfikacja obliczeń numerycznych złożonego dwustronnego procesu wyciskania tulei głębokich z dnem
 1. Nový Zbyšek, Urbánek Miroslav, Nesvadba Petr, Mašek Bohuslav

Alternative Explosion-Formed Joint of High-Strength Tube and Sleeve

Alternativní spoj vysokopevné trubky s objímkou vytvořený výbuchem
Piatok 10. 9. 2010


14:00 ÷ 15:50 V. blok prednášok
 1. Pachlopník Radim, Janošec Marcel, Petrišáková Pavla, Schindler Ivo, Rusz Stanislav

Evaluation of Micro-structure at Laboratory Hot Rolling of Strips from Silicon Steel

Vývoj mikrostruktury při laboratorním válcování pásů z křemíkové oceli za tepla
 1. PAWLICKI JACEK

Flow stress of metals under complex and variable external loading conditions

Naprężenie uplastyczniające metali w warunkach złożonych i zmiennych obciążeń zewnętrznych
 1. Podaný Pavel, Zemko Michal, Macháčková Kateřina, Tuček Jaroslav

Production and Welding of FeNi Hot/Cold Rolled Sheets

Výroba a svařování za tepla/za studena válcovaných plechů na bázi FeNi

 1. Rusz Stanislav, Schindler Ivo, Kraus Martin, Kawulok Petr, Legerski Miroslav, Sojka Jaroslav, Kulveitová Hana, Jurko Vladislav

Influence of Finish-rolling Temperature and Cooling Conditions on Properties of Ti-IF Steel Strip

Vliv doválcovací teploty a ochlazovacích podmínek na vlastnosti pásu z Ti-IF oceli
 1. Schindler Ivo, Hanus Pavel, Kopeček Jaromír, Jarošová Markéta, Kratochvíl Petr, Kozelský Petr, Kulveitová Hana, Rusz Stanislav, Subíková Miroslava, Cagala Michal

Hot Rolling and Annealing of Cast Fe-Al-Si-C Alloy

Válcování za tepla a žíhání odlévané slitiny Fe-Al-Si-C

 1. Sobota Róbert

Numerical Simulation and Mathematical Formula of Barrel-like Shape Blank after Upsetting

Numerická simulácia a matematické vyjadrenie tvaru súdka po ubíjaní
 1. Spišák Emil, Majerníková Janka

Plastic Properties of Twice Reduced Packaging Sheets

Plastické vlastnosti dvakrát redukovaných obalových plechov

 1. Suchánek Pavel, Blahoš Lumír, Pachlopník Radim

Prevention of Hot rolled Coils Edge Defects by Burning of Edges of Continuously Cast Slabs 

Předcházení vadám na okrajích za tepla válcovaných pásů opalováním hran plynule litých bram


16:10 ÷ 17:40 VI. blok prednášok


 1. SULIGA MACIEJ

The influence of high drawing speed on fatigue strength of high carbon steel wires

Wpływ dużej prędkości ciągnienia na wytrzymałość zmęczeniową drutów ze stali wysokowęglowej
 1. Šumšal Václav, Vodárek Vlastimil, Kawulok Petr

Heat Treatment of HSS and SEMI HSS Steels for Production of Centrifugally Cast Rolls

Tepelné zpracování HSS a SEMI HSS ocelí pro výrobu odstředivě litých válců
 1. Světlá Miroslava, Macháčková Kateřina, Sláma Petr, Podaný Pavel

Structual Properties of Compression-moulded CuAl10Ni5Fe4 Alloy Rods

Strukturní vlastnosti lisovaných tyčí ze slitiny CuAl10Ni5Fe4
 1. Tittel Viktor, Zelenay Miroslav

Influence of Hydrodynamic Lubrication upon Cold Wires Drawing Process and Dies Consumption

Vplyv hydrodynamického mazania na proces ťahania drôtov za studena a spotrebu prievlakov
 1. Vašek Zdeněk, Donnay Boris, Rinaldi Valérie, Caillet Nicolas

Rolling of Sections from Combined Steel Grade

Válcování profilů z kombinované značky oceli

 1. WIERZBICKI ŁUKASZ J., MALEC WITOLD, CWOLEK BEATA, STOBRAWA JERZY, JUSZCZYK BARBARA

Formability investigations of Ag-Cu-Zn-In alloys

Badania podatności do przeróbki plastycznej spoiw twardych z grupy Ag-Cu-Zn-In
 1. Žáček Ondřej, Unucka Petr, Bořuta Aleš, Střílková Lucie

Hot Formability and Microstructure of Ni Based Alloys

Tvařitelnost za tepla a mikrostruktura Ni slitin
 1. Žitňanský Peter, Kostka Peter, Schrek Alexander

Deep Drawing of Combined Tailored Blank from High-strength Steel

Ťahanie kombinovaného polotovaru z vysokopevnej ocele


17:40 ÷ 18:00 Prezentácia firmy TRUMPF
©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość