Strona główna

Abrys technika Sp z o o. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Ostrów Wielkopolski


Pobieranie 0.68 Mb.
Strona1/9
Data19.06.2016
Rozmiar0.68 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

ABRYS Technika Sp. z o.o.

Program Ochrony Środowiska

dla Gminy Ostrów WielkopolskiIV. ANALIZA ORAZ OCENA ZASOBÓW I SKŁADNIKÓW ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO
4.1. Klimat

Warunki klimatyczne panujące na terenie gminy należą do umiarkowanych i w dużej mierze uwarunkowane są wpływami mas powietrza morskiego oraz kontynentalnego. Masy powietrza morskiego pochodzą głównie znad oceanu Atlantyckiego. Powietrze kontynentalne pochodzi przede wszystkim znad Europy Wschodniej oraz z nad Azji.

Według regionalizacji klimatycznej R. Gumińskiego gmina Ostrów Wiekopolski położony jest w obrębie Dzielnicy Łódzkiej, która stanowi strefę przejściową między nizinami a Wyżyną Małopolską. Z kolei według regionalizacji klimatycznej przedstawionej przez A. Wosia gmina znajduje się w Regionie Południowowielkopolskim (R-XVI). Kraina ta charakteryzuje się stosunkowo korzystnymi warunkami klimatycznymi. Średnia temperatura powietrza waha się od 7-8oC. Amplitudy temperatury są tutaj mniejsze niż przeciętne w Polsce, wiosny i lata są wczesne i ciepłe, zimy łagodne z nietrwałą pokrywą śnieżną, zalegającą około 50 – 60 dni. Okres wegetacyjny trwa średnio około 210 - 220 dni. Charakterystyczna dla tej strefy jest także dość duża liczba dni pochmurnych około 120 – 130 dni w roku. Dni pogodnych rejestruje się tu około 50 - 60. Liczbę dni z przymrozkami jest ocenia się na od 105 do 118, natomiast mroźnych – na od 30 do 50. Roczne sumy opadów wahają się od 500 do 600 mm.

Dane dotyczące klimatu gminy Ostrów Wielkopolski, zawarte w tabeli 1, opracowano na podstawie obserwacji prowadzonych w stacji meteorologicznej zlokalizowanej w Ostrowie Wielkopolskim (dane z wielolecia 1949 -1971 r.). Znajduje się ona w centrum gminy i reprezentuje panujące na jego terenie warunki klimatyczne. Podstawowe parametry charakteryzujące klimat przedstawia tabela 21.
Parametry klimatyczne ze stacji meteorologicznej w Ostrowie Wielkopolski

T a b e l a 21

Parametr

Wartość

Średnia roczna temperatura powietrza

8,1oC

Średni roczny opad

541 mm

Na omawianym obszarze najcieplejszym miesiącem jest lipiec ze średnią temperaturą 18,2oC, najchłodniejszym styczeń -2,2oC. Ujemne temperatury występują od grudnia do marca włącznie.

Najwyższe opady w ciągu roku odnotowywane są w miesiącach letnich, najniższe w miesiącach zimowych. W okresie wegetacyjnym (od kwietnia do września) średnie opady wynoszą 333 mm. Średnia roczna wilgotność powietrza przekracza 80%.

Dominują wiatry zachodnie (udział w skali roku ok. 50%), wiosną wzrasta udział wiatrów wschodnich, natomiast jesienią i zimą – południowych.

Teren gminy nie wykazuje znacznych dysproporcji w lokalnych warunkach klimatycznych. W warunkach klimatu lokalnego obserwuje się pewne różnice pomiędzy użytkowanymi rolniczo obszarami wysoczyzny morenowej i wyżej położonymi fragmentami teras nadzalewowych, a wilgotnymi zajętymi przez użytki zielone oraz  dolinę rzeki Ołobok i mniejszymi dolinkami bocznymi. Te pierwsze charakteryzują się dobrymi warunkami termicznymi, równomiernym nasłonecznieniem, małą wilgotnością powietrza i dobrym przewietrzaniem. Mniej korzystnymi lub nawet niekorzystnymi warunkami termiczno-wilgotnościowymi, częstym występowaniem mgieł, zastoisk chłodnego powietrza i inwersji temperatur oraz zdecydowanie ukierunkowanym przewietrzaniem wyróżniają się dna większych obniżeń dolinnych. Zjawiska podwyższonej wilgotności powietrza oraz większej częstotliwości występowania mgieł i zamgleń towarzyszą również płytko występującym wodom gruntowym, podmokłościom i stawom.

Specyficzne warunki klimatu lokalnego mają tereny leśne. Lasy charakteryzują się na ogół dobrymi warunkami termiczno-wilgotnościowymi o zmniejszonych wahaniach dobowych i rocznych, większą zacisznością, jednak z gorszymi warunkami solarnymi (zacienienie). Są to tereny o wzbogaconym składzie fizyko-chemicznym powietrza w tlen, ozon, olejki eteryczne (fitoncydy) oraz inne substancje śladowe podnoszące komfort bioklimatyczny.4.2. Budowa geologiczna
4.2.1. Uwarunkowania ogólne

Omawiany obszar pod względem geologicznym położony jest w obrębie jednostki geologiczno-strukturalnej zwanej Monokliną Przedsudecką. Na obszarze Monokliny głębokie podłoże zbudowane jest ze skał permsko – mezozoicznych: piaskowców i iłów jury dolnej (liasu), mułowców jury środkowej (doggeru) oraz wapieni i margli jury górnej (malmu), które zalegają niezgodnie na pofałdowanych utworach paleozoicznych.

Bezpośrednio na utworach mezozoicznych zdeponowana została seria osadów trzeciorzędowych oligocenu i neogenu (miocenu i pliocenu) o łącznej miąższości dochodzącej do 200 m. Były one akumulowane w rozległym (obejmującym Polskę środkową i północną) obniżeniu, powstałym w czasie orogenezy alpejskiej. W wykształconej wówczas depresji osadzone zostały piaski drobnoziarniste, piaski ilaste, mułki i węgle brunatne miocenu, przykryte następnie przez kilkunasto-, kilkudziesięciometrową warstwę plioceńskich iłów pstrych. Strop iłów plioceńskich nie wykazuje dużych deniwelacji i znajduje się na rzędnych około 0÷20 m poniżej poziomu morza, stanowiąc bezpośrednie podłoże czwartorzędu. Utwory trzeciorzędu na terenie gminy nawiercono na głębokości od 23 do 77 m p.p.t.

Czwartorzęd reprezentowany jest przez utwory akumulacji lodowcowej, wodnolodowcowej, rzecznej, jeziorno-bagiennej i eolicznej o łącznej miąższości dochodzącej do 100 m. Ich sedymentacja trwała od zlodowacenia środkowopolskiego po holocen. Gliny morenowe zlodowacenia południowopolskiego, zalegające bezpośrednio na utworach trzeciorzędowych, zachowały się co najwyżej sporadycznie – w największych obniżeniach powierzchni podczwartorzędowej. Wśród osadów plejstoceńskich występuje glina zwałowa, budująca powierzchnie wysoczyzny falistej. Ich otoczenie stanowią rozległe obszary występowania piasków akumulacji wodnolodowcowej i rzecznej, z seriami zastoiskowych mułków (m.in. pyłów, glin pylastych oraz iłów warwowych).

Utwory holoceńskie zalegają głównie w dolinach rzecznych i obniżeniach terenu, odznaczając się niedużą miąższością. Reprezentowane najczęściej przez piaski rzeczne oraz namuły, utwory bagniste i torfowe. Są to grunty o niewielkiej miąższości, przeważnie słabonośne.

4.2.2. Zasoby kopalin

Występowanie złóż kopalin jest zdeterminowane przez budowę geologiczną. Gmina Ostrów Wielkopolski jest uboga w surowce mineralne. Na terenie gminy Ostrów Wielkopolski występują udokumentowane złoża gazu ziemnego, helu, kruszywa naturalnego oraz ilastych surowców ceramiki budowlanej. W większości przypadków wydobycie ma charakter lokalny i zabezpiecza potrzeby mieszkańców gminy. Na terenie gminy stopień rozpoznania zasobów i stan zagospodarowania, a także wielkość wydobycia z poszczególnych złóż zestawiono w tabeli 22.
Wykaz złóż surowców naturalnych

T a b e l a 22

Wyszczególnienie

Stan zag. złoża

Zasoby

Wydobycie

geologiczne bilansowe

przemysłowe

gaz ziemny [mln m3]

Wysocko

E

11,82

7,98

1,89

kruszywo naturalne [tys. Mg]

Karski

Z

1282

-

-

Karski I

R

289

-

-

surowce ilaste ceramiki budowlanej [tys. Mg]

Karski

Z

20

-

-

Sobótka

Z

68

-

-

Zacharzew

Z

513

-

-

Źródło: Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa 2003.
Skróty literowe stanu zagospodarowania zasobów w wykazach złóż oznaczają:

E – złoża zagospodarowane – eksploatowane;

R – złoże o zasobach rozpoznanych szczegółowo;

Z – złoże zaniechane.


Złoża gazu eksploatowane są za pomocą odwiertów, a następnie gaz ziemny doprowadzany jest do poszczególnych ośrodków grupowych rurociągami pod pełnym ciśnieniem głowicowym. W ośrodkach grupowych gaz kierowany jest do instalacji technologicznych w celach: oddzielenia zanieczyszczeń stałych i wody złożowej, ustalenia optymalnego wydobycia z poszczególnych odwiertów, pomierzenia ilości wody złożowej i gazu ziemnego z poszczególnych odwiertów oraz dokonania pomiaru zbiorczego gazu z danego ośrodka grupowego. Dalej gaz jest transportowany rurociągami zbiorczymi do ośrodka centralnego, w którym gaz jest osuszany do wymogów PN i kierowany do sieci przesyłowej.

Na terenie gminy prowadzona jest także eksploatacja kruszywa naturalnego bez koncesji, na potrzeby lokalne, ze złóż nieudokumentowanych. Tego typu niekontrolowana eksploatacja stanowi źródła przeobrażeń rzeźby terenu, środowiska przyrodniczego oraz krajobrazu gminy. Z tego względu należy dążyć do zaprzestania tego typu działań.  1   2   3   4   5   6   7   8   9


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość