Adres obiektu nazwa jednostkiPobieranie 39.32 Kb.
Data17.06.2016
Rozmiar39.32 Kb.

INFORMACJE DLA ZAMAWIAJĄCYCH USŁUGI KURIERSKIE

NUMER KLIENTA 4376 1
ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY


umowa nr 237636/Z z 23.05.2013

LP

ADRES OBIEKTU

NAZWA JEDNOSTKI

Skrót w MRUM*

1

Al. Piastów 50

1.Wydział Budownictwa i Architektury

Wydz. Bud i Arch - Piastów 50

2.Wydawnictwo Uczelniane

Wydawnictwo Uczelniane

3.Centrum Dydaktyczno-Badawcze Nanotechnologii

Cen. Dyd-Bad Nanotechnologii

2

Al. Piastów 17 i 18

Administracja Uczelni:

 

1. Jednostki zlokalizowane w Obiekcie podległe Kwestorowi

Jed. Podległe Kwestorowi

2. Biuro i jednostki zlokalizowane w obiekcie w pionie Rektora:

Biuro Rektora

3. Biuro i jednostki zlokalizowane w obiekcie podległe Prorektorowi ds. Organizacyjno-Prawnych

Biuro Prorektora ds. Org-prawnych

4. Biuro i jednostki zlokalizowane w obiekcie podległe Prorektorowi ds. Nauki

Biuro Prorektora ds. Nauki

5. Biuro i jednostki zlokalizowane w obiekcie podległe Prorektorowi ds. Kształcenia

Biuro Prorektora ds. Kształcenia

6. Biuro i jednostki zlokalizowane w obiekcie podległe Prorektorowi ds. Studenckich

Biuro Prorektora ds. Studenckich

7. Jednostki zlokalizowane w Obiekcie podległe Kanclerzowi

Jed. Kanclerza - Piastów 17 i 18

3

Al. Piastów 41

Jednostki zlokalizowane w Obiekcie podległe

 

1.Wydziałowi Techniki Morskiej i Transportu

Wydz. Tech. Morskiej i Transportu

2.Akademickiemu Centrum Informatyki

Akad. Cent. Informatyki

4

Al. Piastów 42

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Nowa Chemia

Wydz. Tech i Inż. Chem. - Nowa Chemia

5

Al. Piastów 19

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki

Wydz. Inż. Mech i Mechatroniki

6

Al. Piastów 48

1. Jednostki zlokalizowane w Obiekcie podległe Kanclerzowi

Jed. Kanclerza - Piastów 48

2. Jednostki organizacyjne zlokalizowane w Budynku Jednostek Międzywydziałowych

Bud. Jed. Międzywydziałowych**

7

Ku Słońcu 140

Biblioteka Główna

Biblioteka Główna

8

Sikorskiego 37

Wydział Elektryczny

Wydz. Elektryczny - Sikorskiego 37

9

Sikorskiego 31-32

Osiedle Studenckie

Osiedle Studenckie

10

Pułaskiego 10

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej –Stara Chemia

Wydz.Tech. i Inż.Chem. –Stara Chemia

11

Wyspiańskiego 1

Studium Kultury

Studium Kultury

12

Żołnierska 47

Wydział Ekonomiczny

Wydział Ekonomiczny - Zołnierska 47

13

Żołnierska 49

Wydział Informatyki

Wydział Informatyki

14

Żołnierska 50

Wydział Budownictwa i Architektury

Wydz. Bud i Arch - Żołnierska 50

15

Janickiego 31

Wydział Ekonomiczny

Wydział Ekonomiczny -Janickiego 31

16

Janickiego 35

Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych

Centrum Bioimmobilizacji

17

Słowackiego 17

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

Wydz.Kszt.Środ. i Rol. - Słowackiego

18

Junacka 23-25

Akademicki Ośrodek Jeździecki

Akademicki Ośrodek Jeździecki

19

26- Kwietnia 10

Wydział Elektryczny

Wydz.Elektryczny - 26 Kwietnia 10

20

Judyma 2-26

Wydział Biotechnologii I Hodowli Zwierząt

Wydz. Biotechnologii I Hodowli Zw.

21

Kazimierza Królewicza 4

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa

Wydz.Nauk o Żyw.i Ryb. -Królewicza

22

Papieża Pawła VI 1-3

1. Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa

Wydz.Nauk o Żyw.i Ryb. - Papieża

2. Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

Wydz.Kszt.Środ. i Rol. - Papieża

23

Tenisowa 33

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

Studium Wych. Fizycznego i Sportu

24

Janosika 8

1. Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii;

Reg.Centr. Innowacji i Tr. Tech.

2.BHP;

BHP

3.Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości

Akad. Inkubator Przedsiębiorczości

25

Chopina 51 55,59,61

1.Osiedle Akademickie;

Osiedle Akademickie

2.Hotel Asystencki

Hotel Asystencki - Chopina

26

Szwoleżerów 3

Hotel Asystencki

Hotel Asystencki - Szwoleżerów  • * Skrót MRUM dotyczy umieszczanych na fakturze i specyfikacji skrótowych danych zamawiającego, pozwalających na identyfikację jednostki, do której ma zostać przekazana faktura celem stosownego opisu wydatku.
  • ** Jednostki znajdujące się w budynku „BJM” inne niż podległe Kanclerzowi bezwzględnie muszą podać na liście przewozowym jednostkę, nazwisko i imię oraz nr telefonu osoby zamawiającej usługę kurierską.: fileadmin -> pliki
pliki -> Proponowane tematy prac magisterskich dla kierunku biotechnologia katedra Biotechnologii Rozrodu I Higieny Środowiska a tematy prac inżynierskich
pliki -> Pracownia optycznych teleinformatycznych sieci odniesienia
pliki -> 1. Rozród ryb i raków – praktyki terenowe i laboratoryjne
pliki -> Interpretacje spo „Rybołówstwo I przetwórstwo ryb 2004-2006”
pliki -> Projekt nr poig. 02. 02. 00-32-001/08-00 pn.:„Budowa I wyposażenie Centrum Bioimmobilizacji I Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
pliki -> Komitet naukowy
pliki -> Załącznik nr 1 do Komunikatu nr 2 z dnia 26. 01. 2016 r. Okręgowej Komisji Wyborczej – Komisji Jednostek Pozawydziałowych
pliki -> Dziekan – prof dr hab. Aleksander Brzóstowicz
pliki -> Dziekan – prof dr hab. Aleksander Brzóstowicz
pliki -> Sesja letnia
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy