Akademia muzyczna im. I. J. Paderewskiego w poznaniu wydział instrumentalnyPobieranie 76.31 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar76.31 Kb.
AKADEMIA Muzyczna im. I.J. Paderewskiego w POznaniu

wydział instrumentalny


Moduł/Przedmiot:

Kameralistyka

Kod modułu:
Koordynator modułu:

Prof. zw. dr hab. Bartosz Bryła Prof. zw. dr hab. Bogumił Nowicki

Punkty ECTS:

10

Status przedmiotu:

obowiązkowy z elementami obieralnymi.

Rodzaj zajęć:
Ilość godzin:

60

Wydział:

Instrumentalny

Kierunek:

Instrumentalistyka

Specjalności:

Zespoły kameralne

Profil studiów:

ogólnoakademicki

Forma studiów:

Stacjonarne, II stopnia

Język:

j. polski, możliwy j. angielski, rosyjski

Umiejscowienie w siatce godzin:


Semestr I:

30, EK, 5 ECTS

Semestr II:

30, EK, 5 ECTS

Semestr III:
Semestr IV:
Semestr V:
Semestr VI:Prowadzący zajęcia

Prof. zw. dr hab. Bogumił Nowicki, prof. zw. dr hab. Elżbieta Wiechowicz -Karolak, prof. dr hab. Sławomir Kamiński, dr hab. prof. AM Arnold Dąbrowski, dr hab. prof. AM Bogdana Janikowska, dr hab. Szymon Guzowski, dr hab. Hanna Holeksa, dr hab. Marcin Sikorski, ad. Dr Aleksandra Bryła ad. Dr Tomasz Kandulski, ad. dr Łukasz Kuropaczewski, ad. dr Paulina Porazińska, ad. Dr Katarzyna Polonek ad. dr Małgorzata Sajna, ad. dr Piotr Szychowski, ad. dr Przemysław Witek, ad. mgr Karol Babka, as. mgr Michał Bryła, as. mgr Aleksandra Kosmecka, mgr Karol Marianowski, wykł. mgr Marcin Suszycki,

Cele i założenia modułu

Celem nauczania przedmiotu „zespół kameralny” na studiach uzupełniających magisterskich jest :

- przygotowanie studentów do profesjonalnego działania w ramach zespołów kameralnych

- doskonalenie umiejętności technicznych oraz rozwijanie umiejętności wspólnego kreowania dzieła artystycznego

- udoskonalanie wzajemnego „słuchania się” członków zespołu przy jednoczesnej koncentracji na jakości własnej gry

- rozwijanie umiejętności psychofizycznych potrzebnych podczas występów publicznych

- poszerzenie repertuaru kameralnego obejmującego wszystkie epoki i style muzyczne

.

W ramach przedmiotu realizowane są elementy zapewniające studentom możliwość wybierania efektów kształcenia – studenci mają bezpośredni wpływ na skład zespołu kameralnego, przydział do klasy wybranego pedagoga oraz program, nad którym pracują w czasie semestru.Wymagania wstępne


Student powinien reprezentować umiejętność gry na instrumencie na poziomie określonym w informatorze dla kandydatów na studia II stopnia w dyscyplinie Instrumentalistyka w swojej specjalności.TREŚCI PROGRAMOWE MODUŁU (przedmiotu)

- ze względu na specyfikę kształcenia oraz zróżnicowane przygotowanie studentów do pracy w zespole kameralnym, nie określa się w ramowym programie szczegółowego zakresu treści nauczania dla poszczególnych semestrówLiczba godzin

Semestr I

30

- rozszerzanie zakresu repertuaru kameralnego pod względem epoki i stylu
- doskonalenie umiejętności sztuki zespołowego interpretowania dzieła muzycznego
- doskonalenia umiejętności organizacji pracy w zespole kameralnym oraz samodzielnej realizacji wyznaczonych zadań
- rozwijanie umiejętności opracowywania i realizacji akompaniamentu z instrumentami smyczkowymi lub śpiewem
Semestr II

30

- rozwijanie i doskonalenie zespołowej techniki wykonawczej, wyobraźni i wrażliwości muzycznej
- praktyczne poznawanie repertuaru zróżnicowanego pod względem epoki i stylu o wyższym stopniu trudności
- rozwijanie umiejętności czytania a’vista
- rozwijanie i doskonalenie umiejętności opracowywania utworów na różne składy wykonawcze


Kod efektu

EFEKTY KSZTAŁCENIA MODUŁU (przedmiotu)


Efekt kształcenia w obszarze kształcenia

Wiedza (W)

W01


Posiada pogłębioną znajomość repertuaru kameralnego związanego z własną specjalnością


K_W02,

K_W03


Umiejętności (U)

U01


W oparciu o rozszerzoną wiedzę, intuicję i wyobraźnię potrafi trafnie realizować własne koncepcje artystyczne


K_U01

K_U02


U02


Posiada rozwinięte umiejętności współpracy z innymi muzykami w różnych formach zespołowych

K_U06

U03

Posiada umiejętność realizowania partii wiodącej lub akompaniującej w utworach kameralnych


K_U07

U04


Posiada umiejętność trafnego odczytania tekstu muzycznego, opanowania warsztatowego utworu ( w tym także pamięciowego)

K_U09

U05

Trafnie rozpoznaje przyczyny i potrafi skutecznie przeciwdziałać skutkom sytuacji stresowych

K_U16

Kompetencje społeczne (K)

K01

Jest w stanie profesjonalnie inicjować, organizować i przewodniczyć różnorodnym działaniom zespołowymK_K03

K_K08Metody kształcenia

rozwiązywanie zadań artystycznych

praca indywidualna

praca w grupach

prezentacja nagrań CD i DVD

aktywizacja („burza mózgów”, metoda „śniegowej kuli”, konstruowanie „map umysłu”)

uczenie się w oparciu o problem (PBL)
Metody weryfikacji efektów kształcenia


Wymagania końcowe – zaliczenie roku, forma oceny

Nr efektu


egzamin praktyczny (obserwacja wykonawstwa)

U01

U02

W01


przesłuchanie (wykonawstwo)

U01

U05

W01

U03projekt, prezentacja

W01

U02

U01


realizacja zleconego zadania

U03

U04

bieżąca obserwacja w czasie zajęć

K01

U03

U05Formai warunki zaliczenia przedmiotu
Warunki zaliczenia:

Zaliczenie przedmiotu uwarunkowane jest uczęszczaniem na zajęcia (kontrola obecności) oraz osiągnięciem wszystkich założonych efektów kształcenia (w minimalnym akceptowalnym stopniu – w wysokości powyżej 50%).

Warunki egzaminu:

Warunkiem przystąpienia do egzaminu lub kolokwium jest uzyskanie zaliczenia z przedmiotu. Warunkiem zdania egzaminu lub kolokwium jest uzyskanie więcej niż 50% przewidzianych punktów.

Egzamin praktyczny - praca studenta z zespole kameralnym jest poddawana w ciągu roku akademickiego dwukrotnej ocenie w czasie sesji zimowej i letniej na egzaminach przejściowych. Program egzaminacyjny ustala prowadzący klasę pedagog;


Inne:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu i przystąpienia do egzaminu jest udział w 1-2 audycjach lub koncertach , przygotowanie adaptacji na konkretny skład


Semestr I:

Semestr II:

Semestr III:

Semestr IV:

Semestr V:

Semestr VI:

EK

EKWarunkiem przystąpienia do egzaminu lub kolokwium jest uzyskanie zaliczenia z przedmiotu

Warunkiem zdania egzaminu lub kolokwium jest uzyskanie więcej niż 50% przewidzianych pun punktów.
NAKŁAD PRACY STUDENTA – ILOŚĆ PUNKTÓW ECTS

Ilość godzin:

Punkty ECTS:


Godziny realizowane przy bezpośrednim udziale nauczyciela akademickiego

Zajęcia dydaktyczne:

60

2

Konsultacje

8

0,25

Ilość godzin egzaminu

7

0,25

Suma:

75

2,5

(25,00%)


Ilość godzin samodzielnej pracy studenta w czasie trwania przedmiotu

Przygotowywanie się do zajęć

150

5

Przygotowywanie się do ostatecznego zaliczenia/zdania egzaminu

30

1

Przygotowywanie się do prezentacji w czasie trwania semestru

45

1,5

Suma:

225

7,5

(75,00%)
InneSumaryczny nakład pracy:

300


10Literatura podstawowa


Zalecana literatura związana z realizowanym materiałem, poszerzająca wiedzę na temat danej epoki; biografie kompozytorów, wykonawców, nagrania omawianych utworów.


Literatura uzupełniająca

Zalecana literatura związana z realizowanym materiałem, poszerzająca wiedzę na temat danej epoki; biografie kompozytorów, wykonawców, nagrania omawianych utworów jest udostępniane przez pedagogów na bieżąco w czasie zajęć.
Biblioteki wirtualne i zasoby on-line


MOŻLIWOŚCI KARIERY ZAWODOWEJ


Potrafi zorganizować pracę zespołu kameralnego na użytek profesjonalnej kariery muzycznej

©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy