Strona główna

Aksjologia analityczna teoria prawa


Pobieranie 29.03 Kb.
Data17.06.2016
Rozmiar29.03 Kb.
- aksjologia

-analityczna teoria prawa

- antynaturalistyczne ujęcie prawa

- autonomia prawa

- dogmatycznoprawna metoda

- dogmatyka prawa

- dyscyplina prawnicza

- ekonomiczna analiza prawa

- empiryczna teoria prawa

- filozofia prawa

- humanistyczne prawoznawstwo

- imperatywizm

- instrumentalizacja prawa

- integracja wewnętrzna i zewnętrzna nauk prawnych

- jusnaturalizm

- komparatystyka prawnicza

- komunikacyjna koncepcja prawa

- legitymizacja prawa

- metodologia badań prawniczych

- naturalistyczne ujęcie prawa

- nauki historycznoprawne

- nauki pomocnicze

- nauki prawne

- pozytywizm prawniczy

- prawodawca racjonalny

- prawoznawstwo

- problematyka badawcza prawoznawstwa

- realizm prawniczy

- socjologia prawa

- socjotechnika

- szczegółowe nauki prawne

- wartości wewnętrzne prawa

- adresat normy prawnej

- aksjologiczne obowiązywanie normy

- czynność konwencjonalna

- czynność psychofizyczna

- dwuelementowa struktura normy

- dyrektywa celowościowa

- ekspresyjna funkcja wypowiedzi

- faktyczne obowiązywanie normy

- funkcja wypowiedzi

- hipoteza/dyspozycja/sankcja normy prawnej

- ius cogens/dispositivum

- ius commune/particulare

- lex generalis/specialis

- jednoznaczność normy

- język naturalny

- język prawny i prawniczy

- język naturalny/sztuczny

- językowy kształt normy

- kompetencja prawna

- kondensacja norm

- metanorma

- norma abstrakcyjna/konkretna

- norma generalna/indywidualna

- norma kompetencyjna

- norma obyczajowa

- norma postępowania

- norma prawna

- norma programowa

- norma sankcjonowana/sankcjonująca

- norma semiimperatywna

- norma upoważniająca

- obowiązywanie normy

- ocena

- opisowa funkcja wypowiedzi- performatywna funkcja wypowiedzi

- pozajęzykowy kontekst normy postępowania

- reguła dokonywania czynności konwencjonalnych

- rozczłonkowanie norm w przepisach

- semantyka

- semiotyka

- struktura normy prawnej

- sugestywna funkcja wypowiedzi

- systemowe obowiązywanie normy

- tetyczne obowiązywanie normy

- trójelementowa struktura normy

- wzór zachowania

- zakres normowania i zastosowania normy

- zasady prawa

- chronologiczna reguła kolizyjna

- dyferencjacja

- gałąź prawa

- hierarchiczna reguła kolizyjna

- konkretny system prawa

- luka aksjologiczna

- luka konstrukcyjna

- luka w prawie

- metareguła kolizyjna

- niesprzeczność systemu prawa

- obowiązywanie normy prawnej w przestrzeni

- prakseologiczna niezgodność norm

- prawo prywatne

- prawo publiczne

- przeciwieństwo norm

- reguły kolizyjne

- sprzeczność logiczna norm

- sprzeczność pozorna

- sprzeczność realna

- system common law

- system prawa

- system prawa kontynentalnego

- system prawny-typ

- zakresowa reguła kolizyjna

- zupełność systemu prawa

- arenga


- definicja legalna

- delegacja ustawodawcza

- derogacja

- domniemanie faktyczne

- domniemanie prawne

- fikcje prawne

- instytucja prawna

- klauzule derogacyjne

- klauzule generalne

- mataprzepisy

-oceny charakteryzujące

- przepis prawny

- przepisy blankietowe

- przepisy dostosowujące

- przepisy końcowe

- przepisy odsyłające

- przepisy przejściowe

- rekonstrukcja normy z przepisu prawnego

- wypowiedzi kreujące

- akt prawotwórczy

- akt wewnętrzny

- budowa aktu normatywnego

- formalne źródła prawa

- funkcja prawa

-inkorporacja

- kodyfikacja

-materialne źródła prawa

- normatywna koncepcja źródeł prawa

- nowelizacja

- polityka prawa

- pozytywne prawo

- praworządność

- precedens

- stanowione prawo

- technika prawodawcza

- uznanie prawa

- vacatio legis

- zwyczaj

- źródło poznania prawa

- źródło prawa

- a contrario wnioskowanie

- a maiori ad minus wnioskowanie

- a minori ad maius wnioskowanie

- analogia iuris

- analogia legis

- argumentacja prawnicza

- clara non sunt interpretanda

- derywacyjna koncepcja wykładni

- dynamiczna ideologia wykładni

- dyrektywy interpretacyjne

- ideologia wykładni prawa

- instrumentalne wynikanie norm

- klasyfikacyjna koncepcji wykładni

- kryteria podziału wykładni prawa

- logiczne wynikanie norm

- moc wiążąca wykładni prawa

- nieostrość znaczeniowa

- pragmatyczne i pragmatyczne ujęcie wykładni

- racje wykładni

- statyczna ideologia wykładni

- sytuacja wykładni – sytuacja izomorfii

- wieloznaczność

- wnioskowanie prawnicze a wykładnia prawa

- wykładania adaptacyjna

- wykładnia autentyczna

- wykładnia doktrynalna

- wykładnia funkcjonalna

- wykładnia językowa

- wykładnia legalna

- wykładnia operatywna

- wykładnia prawa

- wykładnia rozszerzająca

- wykładnia stwierdzająca

- wykładnia systemowa- wykładnia zwężająca

- założenie o konsekwencji ocen prawodawcy


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość