Strona główna

Akt małŻEŃstwa jakie dokumenty


Pobieranie 10.73 Kb.
Data17.06.2016
Rozmiar10.73 Kb.
AKT MAŁŻEŃSTWA
Jakie dokumenty:

 Do ślubu cywilnego oraz do ślubu wyznaniowego:Panna, kawaler:

Osoby rozwiedzione:

 • odpis skrócony aktu urodzenia

 • odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie

 • dowód osobisty (do wglądu)

Wdowa, wdowiec:

 • odpis skrócony aktu urodzenia

 • odpis skrócony aktu zgonu małżonka

 • dowód osobisty (do wglądu)

Gdy jedną z osób jest cudzoziemiec:

 • odpis aktu urodzenia wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego

 • dowód ustania poprzedniego małżeństwa (dla osób rozwiedzionych lub wdowców) wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego

 • zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa wydane przez właściwy organ w kraju cudzoziemca lub przedstawicielstwo dyplomatyczne albo postanowienie sądu rejonowego zwalniające od obowiązku przedłożenia zaświadczenia o zdolności prawnej

 • dowody tożsamości: paszport; w przypadku zamieszkania w Polsce na stałe - karta stałego pobytu; w przypadku pobytu czasowego - ważna wiza lub inny dokument uprawniający do pobytu w Polsce w przypadku możliwości wjazdu na zasadach bezwizowych (do wglądu).


Podstawa prawna:
 1. Art. 1§ 1, 2, 3 art. 3 - 15 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964 r. Nr 9, poz. 59 z późn. zm.),

2. Art. 53-62, art. 73 ustawy z dnia 29 września 1986 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688 z późn. zm.),

3. Art. 10 Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzeczypospolitą Polską podpisany
w Warszawie dnia 28 lipca 1993 r. (Dz. U. z 1998 r. Nr 51, poz. 318).

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Stanu Cywilnego w Mokrsku, 98-345 Mokrsko nr 231, nr tel. 043 8418-18 wew. 6. Dokumenty składa się w Urzędzie Stanu Cywilnego miejsca zameldowania na stałe jednego z przyszłych małżonków - w przypadku ślubu wyznaniowego.

W przypadku ślubu cywilnego rejonizacja nie obowiązuje.Termin i sposób załatwienia sprawy:
 Małżeństwo przed Kierownikiem USC może być zawarte po upływie miesiąca, od dnia, w którym osoby mające je zawrzeć, złożyły przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego pisemne zapewnienie o nie istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Akt małżeństwa sporządza się niezwłocznie po jego zawarciu. Małżonkowie otrzymują odpisy w dniu zawarcia małżeństwa.

Wydanie zaświadczenia do ślubu wyznaniowego następuje w ciągu 7 dni od dnia złożenia wymaganych dokumentów. Zaświadczenie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa ważne jest trzy miesiące od daty jego wystawienia.

W obu przypadkach wymagana jest obecność obojga przyszłych małżonków.

Opłaty skarbowe:
Akt małżeństwa - 84 zł.

Załącznik cz. I pkt. 1 ustawy z dnia 11 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.).Tryb odwoławczy:

Wniosek do Sądu Rejonowego w Wieluniu w terminie 14 dni od dnia doręczenia pisma Kierownika USC o przyczynach odmowy.Dodatkowe informacje:

1. Akt małżeństwa zawarty za granicą można wpisać do polskich ksiąg stanu cywilnego na podstawie: • oryginału zagranicznego odpisu aktu małżeństwa,

 • tłumaczenia oryginału dokonanego przez tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula,

 • dowodu osobistego (do wglądu),

 • wniosku (złożonego osobiście przez osobę, której akt dotyczy w Urzędzie Stanu Cywilnego w Mokrsku lub w polskim konsulacie, ewentualnie podania złożonego przez członka rodziny posiadającego pełnomocnictwo udzielone przed konsulem lub notariuszem).

Wnioskodawca musi posiadać zameldowanie na pobyt stały w gminie Mokrsko.

Opłaty skarbowe - decyzja zezwalająca na dokonanie wpisu zagranicznego aktu małżeństwa do polskich ksiąg stanu cywilnego - 50 zł


2. W celu zawarcia małżeństwa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, obywatel polski może otrzymać zaświadczenie stwierdzające, że posiada zdolność prawną wymaganą według prawa polskiego do zawarcia związku małżeńskiego. Zaświadczenie, o którym mowa, wydaje kierownik urzędu stanu cywilnego miejsca zamieszkania wnioskodawcy.

Dokumentami wymaganymi do jego otrzymania są:panna, kawaler:

osoby rozwiedzione:

 • odpis skrócony aktu urodzenia,

 • odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie,

 • dowód osobisty (do wglądu),

wdowa, wdowiec:

 • odpis skrócony aktu urodzenia,

 • odpisy skrócone aktu zgonu małżonka,

 • dowód osobisty (do wglądu).

Wymagana jest obecność osoby, której zaświadczenie dotyczy.

Opłaty skarbowe - zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa poza granicami kraju - 38 zł


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość