Strona główna

Aldehydem o wzorze sumarycznym C6H12O


Pobieranie 22.23 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar22.23 Kb.
Aldehydy i ketony


 1. Podaj wzór pólstrukturalny oraz nazwę związku będącego aldehydem o wzorze sumarycznym C6H12O, a następnie jednego homologu i izomeru funkcyjnego wraz
  z ich nazwami.
Wzór półstrukturalny aldehydu C6H12O

Nazwa aldehydu C6H12OWzór półstrukturalny homologu

Nazwa homologu

Wzór półstrukturalny izomeru funkcyjnego

Nazwa izomeru funkcyjnego

 1. Stosując próbę Tollensa lub Trommera zaprojektuj doświadczenie pozwalające na odróżnienie propanalu od propanonu.

W tym celu podaj: • nazwy substancji potrzebnych do przeprowadzenia doświadczenia

.........................................................................................................................................


 • przewidywane spostrzeżenia

.........................................................................................................................................
 • równanie reakcji (stosuj wzory półstrukturalne)

.........................................................................................................................................


.........................................................................................................................................
 • wniosek

.........................................................................................................................................
 1. Zaprojektuj doświadczenie pozwalające na odróżnienie pentan-2-onu od pentan-3-onu.

W tym celu podaj:

 • nazwy substancji potrzebnych do przeprowadzenia doświadczenia

.........................................................................................................................................
 • schematyczny rysunek
 • przewidywane spostrzeżenia

.........................................................................................................................................
 • równanie reakcji (stosuj wzory półstrukturalne)

.........................................................................................................................................
 • wniosek

.........................................................................................................................................
 1. Wychodząc z karbidu zapisz stosując wzory półstrukturalne schemat ciągu przemian prowadzący do otrzymania butanonu. Nad strzałkami zapisz wzory substancji potrzebnych do realizacji danej przemiany.

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 1. Uzupełnij równania następujących reakcji:

 1. Aldehydy i ketony można otrzymać na drodze utleniania odpowiednich alkoholi.
  Podaj wzory półstrukturalne alkoholi, które należy utlenić w celu otrzymania:

propanalu .............................................................................................

3-metylopentanalu .............................................................................................

propanonu .............................................................................................

benzenokarboaldehydu .............................................................................................

2-metylopentan-3-onu .............................................................................................
 1. Oblicz, ile srebra powstanie podczas utleniania tlenkiem srebra 10 g formaliny (30% roztworu metanalu), przyjmując, że cała ilość metanalu zawartego w formalinie uległa utlenieniu.

Rozwiązanie: 1. Wykonano dwa doświadczenia, biorąc metanol jako substrat każdego z nich oraz różne substancje o charakterze utleniającym. W I doświadczeniu otrzymano związek ciekły
  o masie molowej 46g/mol, w drugim – związek gazowy o gęstości 1,34 g/dm3
  (w przeliczeniu na warunki normalne). Ustal wzory strukturalne produktów pierwszej
  i drugiej reakcji. W której z nich zastosowano silniejszy utleniacz.

Rozwiązanie:


 1. Aceton reaguje z bromem w reakcji podstawienia, tworząc bromopropanon, lotną ciecz, której pary są środkiem drażniącym, powodującym silne łzawienie. Ile bromopropanonu można otrzymać, mieszając 5 cm3 acetonu (gęstość 0,78 g/cm3) z 4 cm3 bromu (gęstość 3,13 g/cm3)?

Rozwiązanie:


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość