Alfabet punktowy: Rozmieszczenie cyfrPobieranie 8.22 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar8.22 Kb.
Alfabet punktowy:
Rozmieszczenie cyfr:

 • 1 - dolny paliczek palca serdecznego;

 • 2 - dolny paliczek palca środkowego;

 • 3 - dolny paliczek palca wskazującego;

 • 4 - środkowy paliczek palca serdecznego;

 • 5 - środkowy paliczek palca środkowego;

 • 6 - środkowy paliczek palca wskazującego;

 • 7 - górny paliczek palca serdecznego;

 • 8 - górny paliczek palca środkowego;

 • 9 - górny paliczek palca wskazującego;

 • 0 - miejsce na dłoni bezpośrednio pod nasadą palca środkowego (pod cyfrą 2).


Rozmieszczenie znaków podstawowych działań arytmetycznych i nawiasów:

 • + (plus, znak dodawania) - miejsce na dłoni bezpośrednio pod nasadą palca małego;

 • - (minus, znak odejmowania) - dolny paliczek palca małego;

 • x (znak mnożenia) - środkowy paliczek palca małego;

 • : (znak dzielenia) - górny paliczek palca małego;

 • = (znak równości) - miejsce na dłoni bezpośrednio pod nasadą palca wskazującego;

 • . (kropka dziesiętna) - miejsce na dłoni bezpośrednio pod nasadą palca wskazującego;

 • ( (nawias otwarty) - dolny paliczek kciuka;

 • ) (nawias zamknięty) - górny paliczek kciuka.

Nadawca (osoba mówiąca) dotyka palcami swej prawej dłoni tych miejsc na lewej dłoni odbiorcy (osoby głuchoniewidomej), w których usytuowane są litery, cyfry i znaki składające się na przekazywaną informację. Jeśli np. chcemy przekazać słowo „las” dotykamy na wewnętrznej stronie lewej dłoni rozmówcy kolejno: • górnego paliczka (członu) palca środkowego (wskazujemy literę „L”);

 • górnego paliczka palca małego (wskazujemy literę „A”);

 • dolnego paliczka palca środkowego (wskazujemy literę „S”).

Rozmieszczenie liter na dłoni nie jest przypadkowe, uwzględnia ono częstotliwość (wysoką frekwencję zbiegów liter w wyrazach), z jaką pewne kombinacje liter występują w wyrazach. Na przykład, w języku polskim w bezpośrednim sąsiedztwie litery „Z” znajdują się litery „R”, „S”, „C”, „D”.

Wybór lewej dłoni dla rozmieszczenia liter nie jest przypadkowy, bowiem przekazywanie informacji wymaga większej sprawności manualnej niż jej odbiór. Dotyczy to oczywiście osób praworęcznych. Jeśli lewa dłoń głuchoniewidomego jest niesprawna to nic nie stoi na przeszkodzie, by w komunikacji wykorzystać dłoń prawą. Należy w takim przypadku przyjąć, że wszystkie litery i znaki są na niej rozmieszczone w analogiczny sposób jak na lewej dłoni, czyli np., litera „A” powinna się znajdować na górnym paliczku małego palca prawej dłoni, zaś litera „S” na dolnym paliczku palca środkowego tej dłoni, itd.Podczas dialogu rozmówcy powinni znajdować się obok siebie i być zwróceni twarzami w tym samym kierunku, przy czym osoba głuchoniewidoma winna znajdować się z prawej strony - jej lewa dłoń będzie się wówczas stykać z prawą dłonią osoby „mówiącej”.

©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy