Strona główna

Alkohol izopropylowy


Pobieranie 43.6 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar43.6 Kb.


Strona z
PPH CERKAMED

Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej

ALKOHOL IZOPROPYLOWY1. Identyfikacja preparatu i przedsiębiorstwa
Nazwa handlowa produktu: ALKOHOL IZOPROPYLOWY

2-propanol
Zastosowanie: Rozpuszczalnik, odczynnik chemiczny
Dystrybutor: PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski

37-400 Nisko

Ul. Sandomierska 18 B

Tel. 015 / 842 35 85


Informacja Toksykologiczna (0-22) 618 77 10,

Krajowe Centrum Informacji Toksykologicznej (0-42) 631 47 24

Osoba odpowiedzialna za sporządzenie karty charakterystyki: malgorzatak@cerkamed.pl

Data sporządzenia karty charakterystyki: 27.01.2009


2. Identyfikacja zagrożeń

Substancja wysoce łatwo palna, drażniąca. F, Xi

Działa drażniąco na oczy. Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy.
3. Skład/informacja o składnikach
Nazwa substancji

Nr CAS

Nr WE

Klasyfikacja

Zwroty R

Stęż. % (wagowo)

2 - propanol

67-63-0

200-661-7

F, Xi

11, 36,67

min. 99


Nr rejestracji wstępnej w REACH: 05-2118478134-40-0000
Pełne brzmienie zwrotów R i symboli znajduje się w pkt. 16 karty.
4. Pierwsza pomoc

Wskazówki ogólne:

Osobie nieprzytomnej nie podawać niczego doustnie.Po narażeniu drogą oddechową

Zapewnić dostęp świeżego powietrza. Wezwać lekarza.Po zanieczyszczeniu oczu: Natychmiast płukać oczy dużą ilością wody, przez co najmniej 10 minut. Unikać silnego strumienia wody ze względu na ryzyko mechanicznego uszkodzenia rogówki. Jeśli objawy podrażnienia utrzymują się, skontaktować się z lekarzem.

Po zanieczyszczeniu skóry: Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę dużą ilością wody. W przypadku podrażnień skonsultować się z lekarzem

Po spożyciu: W razie omyłkowego spożycia natychmiast wywołać wymioty, później nie prowokować wymiotów. Nie podawać do picia mleka ani alkoholu. Podać do wypicia ok. 150 ml płynnej parafiny. Wezwać lekarza.
5. Postępowanie w przypadku pożaru

Substancja palna.

Odpowiednie środki gaśnicze: dwutlenek węgla, proszki gaśnicze, piany odporne na alkohol, woda – prądy rozproszone. Palące się zbiorniki lub rozlewiska gasić pianą lub rozproszonymi prądami wody; nie stosować zwartych strumieni wody na powierzchnię cieczy. Zbiorniki narażone na działanie ognia lub wysokiej temperatury chłodzić wodą z bezpiecznej odległości (groźba wybuchu); jeśli to możliwe, usunąć je z obszaru zagrożenia
Środki gaśnicze, których nie wolno używać ze względów bezpieczeństwa

Silny strumień wody


Specjalne zagrożenia

Ciecz wysoce łatwo palna i drażniąca . Pary tworzą mieszaniny wybuchowe z powietrzem. Pary są cięższe od powietrza i gromadzą się przy powierzchni ziemi oraz w dolnych częściach pomieszczeń.


Niebezpieczne produkty rozkładu

Wydziela toksyczne opary podczas pożaru.


Specjalne wyposażenie ochronne dla strażaków: Podczas pożaru mogą powstawać substancje szkodliwe dla zdrowia. Nałożyć odzież ochronną gazoszczelną i aparat izolujący drogi oddechowe (aparat tlenowy skompletowany z maską).
6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska
Indywidualne środki ostrożności:

Unikać kontaktu z oczami i skórą. Zapewnić wymianę powietrza (wentylacja).

Postępować zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy z substancjami chemicznymi. Założyć buty i rękawice gumowe
Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska:

Uwaga: obszar zagrożony wybuchem. Usunąć źródła zapłonu (ugasić otwarty ogień, ogłosić zakaz palenia i używania narzędzi iskrzących); nie dopuścić do przedostania się produktu do ścieków i wód; zabezpieczyć kratki i studzienki ściekowe; unikać bezpośredniego kontaktu z uwalniającą się substancją; pary rozcieńczać rozproszonymi prądami wody; jeśli to możliwe, zlikwidować wyciek (zamknąć dopływ cieczy, uszczelnić, uszkodzone opakowanie umieścić w szczelnym opakowaniu ochronnym); w razie dużego wycieku miejsce gromadzenie się cieczy obwałować, zebraną ciecz odpompować; małe ilości rozlanej cieczy przysypać niepalnym materiałem chłonnym, zebrać do zamykanego pojemnika; zanieczyszczoną powierzchnię oczyścić.
7. Postępowanie z preparatem i jego magazynowanie

Zapewnić skuteczną wymianę powietrza (wentylacja). Postępować zgodnie z zasadami dobrej praktyki przemysłowej oraz ogólnymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy z substancjami chemicznymi. Podczas stosowania nie jeść, nie pić, nie palić tytoniu, unikać bezpośredniego kontaktu z substancją, unikać wdychania par, przestrzegać zasad higieny osobistej, stosować środki ochrony indywidualnej (jak podano w punkcie 8), pracować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, nie używać iskrzących narzędzi, unikać działania na substancję otwartego ognia i wysokiej temperatury.Magazynowanie:

Przechowywać we właściwie oznakowanych, szczelnie zamkniętych opakowaniach, w chłodnym, suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu magazynowym. Przechowywać z dala od źródeł ciepła i zapłonu oraz utleniaczy.


8. Kontrola narażenia i środki ochrony indywidualnej
Parametry kontroli (NDS, NDSCh, NDSP): NDS: 900 mg/m3, NDSCh: 1200 mg/m3
Stosować odpowiednią wentylację wywiewną, miejscową i ogólną zapewniającą utrzymanie stężenia produktu w powietrzu poniżej określonych limitów (minimum 10-krotna wymiana powietrza na godzinę). Zaleca się wyposażenie miejsca pracy w wodny natrysk do płukania oczu oraz prysznic. Środki ochrony indywidualnej powinny być tak zaprojektowane i wykonane, aby wykluczały zagrożenie i inne niedogodności w przewidywanych warunkach użytkowania, chroniące przed chemikaliami.
Podstawa prawna

Dz.U. 2002 nr 217 poz 1833 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 29 listopada 2002 w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy wraz ze zmianami

Dz.U 2003 nr 80 poz 725 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 marca 2003r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej.
Oznaczanie w powietrzu na stanowiskach pracy:

Dz.U. Nr 73 Rozporządzenie z dnia 20 kwietnia 2005 (poz.645)

- PN-89/Z-01001/06. Ochrona czystości powietrza. Terminologia i jednostki. Terminologia dotycząca badań jakości powietrza na stanowiskach pracy.

- PN Z-04008-7:2002. Ochrona czystości powietrza. Pobieranie próbek. Zasady pobierania próbek powietrza w środowisku pracy interpretacja wyników.

- PN-EN-689: 2002. Powietrze na stanowiskach pracy . wytyczne oceny narażenia inhalacyjnego na czynniki chemiczne przez porównanie z wartościami dopuszczalnymi i strategia pomiarowa.

- PN-92/Z-04224 ark. 02. Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości alkoholu propylowego. Oznaczanie alkoholu izopropylowego na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej.

Środki ochrony indywidualnej:

ochrona dróg oddechowych: konieczna - półmaska lub maska skompletowana z pochłaniaczem A. Klasę pochłaniacza należy dobierać w zależności od stężenia objętościowego związku: do 0,1% obj. – A1; 0,1 ÷ 0,5% obj. – A2; 0,5 ÷ 1% obj. – A3.

ochrona oczu: konieczna - okulary ochronne typu gogle

ochrona rąk: konieczna - rękawice ochronne, chroniące przed chemikaliami (znak CE)

ochrona ciała: konieczna - ubranie ochronne

środki ochronne i higieny: zmienić zanieczyszczone ubranie. Wymyć ręce i twarz po pracy z tą substancją. Stosować krem barierowo-ochronny do skory.
Podstawa prawna

Dz.U 2005 nr 11 poz 86 Rozporządzenie Ministra Zdrowia a dn. 30 grudnia 2004r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych.

9. Właściwości fizyczne i chemiczne
Postać fizyczna, barwa, zapach: bezbarwna ciecz o ostrym, charakterystycznym zapachu

Temperatura wrzenia: 82-83 0C

Temperatura topnienia 89 0C

Prężność par 43 mbar (20 0C)

Temperatura zapłonu 12 0C

Temperatura samozapłonu 400 0C

Rozpuszczalność w wodzie rozpuszczalny

Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych: rozpuszczalny

Gęstość 0,785 g/ml

Współczynnik załamania światła 1,3771 (20 0C)


10. Stabilność i reaktywność
Stabilność:

Produkt stabilny w normalnych warunkach stosowania i przechowywania.


Materiały i warunki, których należy unikać:

Źródła zapłonu, wysoka temperatura, gwałtownie reaguje z silnymi utleniaczami, ługami, aminami, alkanoaminami, aldehydami, atakuje żelazo i aluminium.


Niebezpieczne produkty rozkładu

Tlenek lub dwutlenek węgla.


11. Informacje toksykologiczne

Drogi oddechowe:

Próg wyczuwalności zapachu – 100-500 mg/m3,

Objawy podrażnienia dróg oddechowych. Wdychanie par w dużych stężeniach powoduje ból i zawroty głowy, mdłości, bradykardię, spadek ciśnienia tętniczego krwi, halucynacje, kaszel, duszność, zaburzenia oddechowe, depresję ośrodka oddechowego, zaburzenia świadomości, utratę przytomności,
Droga pokarmowa:

LD50(szczur) – 5045 mg/kg,

TDL0 (człowiek) – 223 mg/kg,

LDL0 (człowiek) – 3570 mg/kg


Zatrucie drogą pokarmową wywołuje nudności, wymioty, bóle brzucha, biegunkę z ryzykiem krwotocznego zapalenia żołądka (w dawce 10 ml) oraz objawów narkotycznych, jak w zatruciu drogą inhalacyjną. Wypicie 100 ml może spowodować śmierć.
Kontakt ze skórą:

LD50(królik) – 12800 mg/kg,

W kontakcie ze skórą może wystąpić zaczerwienienie i stan zapalny, a wchłanianie przez skórę może spowodować ogólne objawy zatrucia.
Kontakt z okiem:

Unikać kontaktu z oczami. Działa drażniąco na oczy, podrażnia śluzówkę, powoduje zaczerwienienie, może powodować stan zapalny i oparzenia rogówki z powikłaniami ze strony gałki ocznej.Inne informacje

Produkt nie jest zaklasyfikowany jako rakotwórczy, mutagenny lub działający szkodliwie na rozrodczość zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (DzU nr 11/2001, poz. 84 z późn. zm.) i nie znajduje się w wykazie substancji rakotwórczych lub mutagennych stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie substancji, preparatów, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy (DzU nr 280/2004, poz. 2771 z późniejszymi zmianami).
12. Informacje ekologiczne

Ekotoksyczność:

Toksyczny dla organizmów wodnych.

Toksyczność ostra (LC50/96 h) dla ryb Pimephales promelas – 9640 mg/l.

Graniczne stężenie toksyczne dla:

ryb Leuciscus idus melanotus – 7020 mg/l (LC0/48 h);

skorupiaków Daphnia magna – 5102 mg/l (EC0/24 h);

bakterii Pseudomonas putida – 1050 mg/l;

glonów: Scenedesmus quadricauda – 1800 mg/l, Microcystis aeruginosa – 1000 mg/l;

pierwotniaków: Entosiphon sulcatum – 4930 mg/l, Uronema parduczi – 3425 mg/l.

Stężenie śmiertelne dla:

ryb Leuciscus idus melanotus – 8970 mg/l (LC50/48 h), 9750 mg/l (LC100/48 h);

skorupiaków Daphnia magna – 9714 mg/l (EC50/24 h), >10000 mg/l (EC100/24 h).


Biokumulacja:

Nie określono.


Biodegradacja:

Biodegradowalny


Inne informacje:

Zabezpieczyć produkt przed przedostaniem się do wód gruntowych, gleby.


13. Postępowanie z odpadami

Produkt zużyty


Nie dopuszczać do zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych. Nie usuwać razem z odpadami komunalnymi.

Zużyty produkt przekazać do upoważnionego odbiorcy odpadów. (Dz.U.2001 nr 63 poz. 638 z dn. 22 czerwca 2001r)

Kod odpadów: 07 01 04* (Rozporządzenie MŚ z dn. 27 września 2001 w spr. Katalogu odpadów).

Opakowania

Niezanieczyszczone opakowania powinny być przekazane do ponownego przetworzenia.

Zanieczyszczone opakowania po opróżnieniu i umyciu powinny być przekazane do ponownego przetworzenia.

Kod odpadów: 15 01 10 (Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach)


14. Informacje o transporcie

Produkt podlega przepisom dotyczącym przewozu materiałów niebezpiecznych.

Nazwa przewozowa: Materiał zapalny ciekły , izopropanol

Transport drogowy (ADR/RID) – 3, II

Transport morski (IMDG) nie podlega klasyfikacji

Transport lotniczy (ICAO/IATA) – nie podlega klasyfikacji
15. Informacje dotyczące przepisów prawnych
Produkt podlega obowiązkowi oznakowania.

Substancja wysoce łatwopalna. F

S
ubstancja drażniąca. Xi
Inne informacje:
Produkt przeznaczony do użytku tylko przez wykwalifikowany personel medyczny, w sposób zalecany przez producenta.
Przepisy Wspólnoty Europejskiej:

Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 w sprawie rejestracji, oceny, udzielenia zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE.Przepisy krajowe:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2005 w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacja i oznakowaniem (Dz. 201.1674, 2005)

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i pracy z dn. 5 lipca 2004 w sprawie ograniczeń, zakazów lub warunków produkcji, obrotu lub stosowania substancji i preparatów niebezpiecznych oraz zawierających produktów (Dz.U nr 168 poz 1762, 2004 z późniejszymi zmianami)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 grudnia 2004 w spr. substancji, preparatów, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy (Dz. U nr 280 poz. 2771, 2004)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 w spr kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz. U nr 171 poz 1666 , 2003 z późniejszymi zmianami

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 w spr zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U nr 259 poz 2173, 2005)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 w spr oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz.U. nr 173 poz 1679, 2003 z późniejszymi zmianami)

Oświadczenie Rządowe z dnia 26 lipca 2005, w spr. wejścia w życie zmian do załączników A i B Umowy Europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) (Dz.U. 178, poz 1481, 2005 z późniejszymi zmianami)


16. Inne informacje
Wyjaśnienie symboli i zwrotów występujących w punkcie 3:
R 10 Substancja łatwopalna

R 36 Działa drażniąco na oczy

R 67 Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy
S: (2)-7-16-24/25-26 Chronić przed dziećmi. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu, nie palić tytoniu. Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.

Wszystkie dane opierają się na danych zawartych w karcie charakterystyki Producenta.. Informacje zamieszczone w karcie mają na celu opisanie produktu z punktu wymagań bezpieczeństwa.


Użytkownik jest odpowiedzialny za stworzenie warunków bezpiecznego używania produktu i to on bierze na siebie odpowiedzialność za skutki wynikające z niewłaściwego stosowania niniejszego produktu.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość