Strona główna

Ambitne plany koguta – Artysta Sławomira Mrożka Cele lekcji


Pobieranie 10.39 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar10.39 Kb.

Ambitne plany koguta – Artysta Sławomira Mrożka

1. Cele lekcji

a) Wiadomości


Uczeń:

 • rozumie pojęcia: postawa życiowa człowieka, ambicja, chora ambicja,

 • zna zasady pisania listów i ogłoszeń.

b) Umiejętności


Uczeń:

 • potrafi odróżnić znaczenie słowa ambicja od wyrażenia chora ambicja,

 • potrafi odnieść znaczenia wyrażeń ambicja i chora ambicja do rzeczywistości, znaleźć przykłady tych postaw w otaczającym go świecie,

 • potrafi wyszukiwać informacje w słownikach,

 • potrafi formułować wnioski,

 • potrafi pracować zespołowo.

2. Metoda i forma pracy


Praca w grupie, metoda słoneczka, wcielanie się w rolę, praca indywidualna, praca z tekstem

3. Środki dydaktyczne


Schemat słoneczka (załącznik 1)

S. Mrożek, Artysta, [w:] W. Bobiński, Świat w słowach i obrazach 2. Podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego dla klasy pierwszej gimnazjum, WSiP, Warszawa 2002.Słownik języka polskiego

Słownik frazeologiczny

4. Przebieg lekcji

a) Faza przygotowawcza


Nauczyciel zapoznaje uczniów z tematem lekcji i uświadamia im cele zajęć.

b) Faza realizacyjna


 1. Nauczyciel rysuje na tablicy wykres metodą słoneczka i prosi uczniów, aby wypisali swoje skojarzenia do słowa ambicja wzdłuż czerwonych linii. Następnie nauczyciel ponad wyrazem ambicja dopisuje określenie chora, uczniowie również wypisują swoje skojarzenia, tym razem zgodnie z linią zieloną (załącznik 1).

 2. Nauczyciel prosi uczniów o swobodne wypowiedzi na temat różnicy między wyrazem ambicja a wyrażeniem chora ambicja, następnie sformułowanie ambicja jest sprawdzane przez uczniów w słowniku:

AMBICJA – 1. silne pragnienie osiągnięcia sukcesów, zaszczytów bądź tytułów 2. przesadna pycha, wysokie mniemanie o sobie, buta 3. poczucie honoru, dumy, godności osobistej.

 1. Uczniowie odczytują z podręcznika tekst Artysta Sławomira Mrożka. Jeden z uczniów streszcza przeczytany utwór.

 2. Następnie uczniowie odpowiadają na pytanie: Dlaczego dyrektor cyrku nie przyjął do pracy koguta?. Po swobodnych wypowiedziach uczniowie dzielą się na grupy.

Polecenia dla grup:

Grupa 1 – Odegraj krótką scenkę spotkania koguta z dyrektorem cyrku.

Grupa 2 – Napisz w imieniu dyrektora cyrku list do koguta, w którym wyjaśnisz mu przyczynę odmowy przyjęcia go do pracy.

Grupa 3 – Wyobraź sobie, że jesteś dyrektorem cyrku i opowiadasz swojemu zastępcy o wizycie koguta, odegraj krótką scenkę.

Grupa 4 – Napisz ogłoszenie do gazety, w którym zachęcasz kandydatów do pracy w cyrku.

Grupa 5 – Narysuj plakat z kogutem w roli gwiazdy cyrku. Wymyśl tytuł jego głównego programu artystycznego. 1. Uczniowie po omówieniu ćwiczenia formułują wnioski na temat postawy życiowej głównego bohatera: Dlaczego koguta zżerała chora ambicja?

c) Faza podsumowująca


Uczniowie rozmawiają na temat chorej ambicji we współczesnym świecie. Odpowiadają na pytania, czy obserwują ją wśród rówieśników lub osób dorosłych, jak na nią reagują, jak mogą się przed nią chronić. Swoje wnioski wypisują do zeszytu jako formę notatki z lekcji.

5. Bibliografia


 1. Mrożek S., Artysta, [w:] W. Bobiński, Świat w słowach i obrazach 2. Podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego dla klasy pierwszej gimnazjum, WSiP, Warszawa 2002.

 2. Słownik frazeologiczny, PWN, Warszawa 2005.

 3. Słownik języka polskiego, PWN, Warszawa 2003.

6. Załączniki

a) Wykres metodą słoneczka


Załącznik 1.


b) Zadanie domowe


Wymyśl dalszy ciąg losów koguta lub sformułuj kilka rad życiowych dla głównego bohatera, aby w przyszłości nie spotkała go więcej, podobna jak w utworze, porażka.

7. Czas trwania lekcji


45 minut

8. Uwagi do scenariusza


brak


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość