Strona główna

Analityka ogólna I technika pobierania materiału wykłady materiały biologiczne w diagnostyce laboratoryjnej


Pobieranie 24.01 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar24.01 Kb.
ANALITYKA OGÓLNA I TECHNIKA POBIERANIA MATERIAŁU

WYKŁADY

 1. Materiały biologiczne w diagnostyce laboratoryjnej

Rodzaje materiałów biologicznych w diagnostyce laboratoryjnej, zasady ich pobierania, transportu i przechowywania. Zamknięte i otwarte systemy pobierania krwi. Zasady bezpieczeństwa podczas pobierania, transportu i podczas wykonywania oznaczeń. Przyczyny występowania błędów przedlaboratoryjnych. Wybrane przyczyny zmienności osobniczej wyników badań laboratoryjnych (wpływ stazy, hemolizy, rytmów biologicznych itp.).

 1. Badanie ogólne moczu

Ocena cech fizycznych (diureza, barwa, przejrzystość, woń, pH, ciężar właściwy, osmolalność). Ciężar właściwy a osmolalność moczu (metody oceny ciężaru właściwego i osmolalności moczu). Ocena cech chemicznych (wykrywanie białka, glukozy, barwników żółciowych, związków ketonowych, indykanu, hemoglobiny, mioglobiny, melaniny i amin katecholowych). Białkomocz (rodzaje białkomoczu wg kryterium pochodzenia i wielkości wydalania dobowego); białkomocz organiczny i czynnościowy. Markery mikrobiałkomoczu (mikroalbuminuria i inne). Metody wykrywania białka w moczu.

3. Badanie mikroskopowe moczu (badanie osadu moczu)

Standaryzacja przygotowania osadu moczu. Techniki barwienia osadu moczu. Techniki mikroskopowe. Cytowirowanie i cytodiagnostyczne badanie moczu. Upostaciowane i nieupostaciowane składniki osadu moczu, zanieczyszczenia. Składniki prawidłowego osadu. Formułowanie wyniku badania. Składniki patologiczne osadu. Ilościowe oznaczanie składników osadu. Źródła błędów przy oznaczaniu elementów morfotycznych osadu moczu. Znaczenie kliniczne badania ogólnego moczu ze szczególnym uwzględnieniem przydatności w diagnostyce zapaleń dróg moczowych i nerek. 1. Płyny z jam ciała – część 1

Podział płynów. Ogólna charakterystyka płynów z jam ciała. Etiologia i patomechanizm powstawania wysięków i przesięków. Schemat badania ogólnego płynu z jam ciała. Ocena charakteru płynu z jam ciała (płyn przesiękowy, wysiękowy, mieszany). Płyn stawowy (powstawanie płynu stawowego, metody pobierania płynu stawowego, skład chemiczny płynu stawowego, elementy morfotyczne występujące w płynie stawowym). Płyny nowotworowe. Płyny z torbieli.

 1. Płyny z jam ciała – część 2

Wytwarzanie i wchłanianie płynu mózgowo-rdzeniowego. Krążenie płynu mózgowo-rdzeniowego, wodogłowie. Schemat badania płynu mózgowo-rdzenoiwego: cechy fizyczne (barwa, przejrzystość, tendencja do wykrzepiania), określanie liczby erytrocytów i leukocytów, przygotowanie preparatów cytospinowych, ocena składu odsetkowego komórek jądrzastych w preparacie barwionym. Wykonanie testów jakościowych: próby białkowej Pandy’ego, globulinowej Nonne-Appelta, globulinowej Weichbrodta. Oznaczanie stężenia białka metoda Extona, glukozy metoda enzymatyczną, chlorków metodą kolorymetryczną. Interpretacja wyników badania ogólnego płynu mózgowo-rdzeniowego. Powstanie płynu owodniowego. Składniki płynu owodniowego. Dynamika wymiany płynu owodniowego. Badania biochemiczne płynu owodniowego (AFP, hCG, E2). Elementy morfotyczne zawarte w płynie owodniowym. Konflikt serologiczny – określanie zawartości bilirubiny w wodach płodowych. Składniki surfaktantu w wodach płodowych. Metody badania składu lipidowego wód płodowych.

6. Wydzieliny przewodu pokarmowego

Ogólna charakterystyka wydzielin przewodu pokarmowego (ślina, sok żołądkowy, sok trzustkowy, żółć, wydzielina jelita cienkiego). Wydzielina jelita grubego. Pobieranie wydzielin przewodu pokarmowego. Badania stopnia wydzielania soku żołądkowego. Ocena składu mikroskopowego zawartości żołądka. Sonda żołądkowa i dwunastnicza. Przygotowanie pacjenta do zgłębnikowania żołądka i dwunastnicy. Zasada prób Keya, wzmocnionej próby histaminowej z pentagastryną. Sposób zbierania i oznakowania poszczególnych frakcji. Badanie czynności wydzielniczej żołądka : badanie pH, kwaśności miareczkowej i obliczenie wartości BAO, MAO i PAO. Interpretacja wyników badania. Badanie soku żołądkowego (cechy fizyczne, chemiczne, skład mikroskopowy). Metody badania motoryki dróg żółciowych i pęcherzyka żółciowego, próba z cholecystokininą. Ocena makroskopowa frakcji żółci z przewodów żółciowych, z woreczka żółciowego i z przewodów wątrobowych. Badanie mikroskopowe żółci, warunki wykrywania trofozoidów Lamblia intestinalis. Badanie kamieni żółciowych. Badanie soku trzustkowego. Ocena morfologiczna treści dwunastniczej. Badanie kału: makroskopowe, mikroskopowe, chemiczne. Badanie parazytologiczne kału.

 1. Wydzieliny dróg oddechowych

Wydzielina błony śluzowej nosa. Wydzielina drzewa oskrzelowego i nabłonka oddechowego. Pobieranie wydzielin dróg oddechowych. Badanie wydzieliny oskrzelowo-pęcherzykowej. Badanie plwociny.

 1. Wydzieliny narządów moczowo-płciowych

Wydzielina pochwowa, śluz szyjkowy, patologiczna wydzielina pochwowa. Diagnostyka rzęsistkowicy. Wydzielina sutka (fizjologiczna, patologiczna). Nasienie męskie. Wydzielina cewki moczowej i smegma. Pobieranie wydzielin narządów moczowo-płciowych. Badanie wydzielin narządów moczowo-płciowych (określanie stopnia czystości pochwy, badanie cytologiczne wymazu z pochwy, badanie nasienia).
SEMINARIA

 1. Badania hematologiczne

Hematopoeza. Rozmazy krwi obwodowej (wielkość, kształt i barwliwość erytrocytów). Parametry charakteryzujące układ czerwonokrwinkowy. Szybkość opadania krwinek czerwonych (OB). Oporność osmotyczna krwinek czerwonych. Leukogram (zmiany leukogramu w wybranych schorzeniach).

 1. Badanie ogólne moczu

Wiarygodność badania laboratoryjnego moczu (błędy przedlaboratoryjne). Standardy postępowania z próbką moczu. Testy paskowe badania moczu – czułość, swoistość, interferencje.

 1. Płyny z jam ciała, płyn mózgowo-rdzeniowy

Ogólne zasady pobierania płynów ustrojowych. Laboratoryjne metody badania płynów (parametry fizykochemiczne, badanie cytozy). Przygotowanie preparatów cytologicznych.

 1. Wydzieliny narządów moczo-płciowych – część I

Budowa i funkcja plemnika. Geneza plemnika. Osiąganie przez plemnik zdolności do zapłodnienia.

 1. Wydzieliny narządów moczopłciowych – część II

Wybrane niekonwencjonalne metody oceny plemników.

ĆWICZENIA

 1. Technika pobierania materiału

Ćwiczenia praktyczne – ul. Żołnierska 48, WNoZ, Zakład Pielęgniarstwa (dr hab. Elżbieta Grochans)

 1. Technika pobierania materiału

Ćwiczenia praktyczne – ul. Żołnierska 48, WNoZ, Zakład Pielęgniarstwa (dr hab. Elżbieta Grochans)

 1. Badanie hematologiczne

Wykonanie morfologii krwi obwodowej metodą tradycyjną (oznaczenie hemoglobiny metodą Drabkina, hematokrytu, liczby krwinek białych metodą komorową) i za pomocą analizatora hematologicznego. Oznaczenie OB. Wykonanie rozmazu krwi obwodowej – oznaczanie wzoru odsetkowego leukocytów. Badanie oporności krwinek czerwonych.

 1. Badanie ogólne moczu (1)

Ocena cech fizycznych moczu (ilość, barwa, ciężar właściwy, odczyn). Ocena cech chemicznych moczu (oznaczanie stężenia białka, glukozy, barwników żółciowych, ciał ketonowych, białka Bence-Jonesa). Testy paskowe.

 1. Badanie ogólne moczu (2)

Badanie osadu moczu – składniki prawidłowego i patologicznego osadu. Próba Addisa.

 1. Badanie ogólne moczu (3)

Praktyczne zastosowanie badania ogólnego moczu w diagnostyce laboratoryjnej (badanie ogólne moczu w różnych jednostkach chorobowych).

 1. Płyny z jam ciała (1)

Różnicowanie wysięku i przesięku – ocena cech fizycznych, badania biochemiczne (oznaczanie stężenia białka, glukozy, aktywności amylazy, LDH, fosfatazy alkalicznej), badanie cytologiczne.

 1. Płyny z jam ciała (2)

Badanie płynu mózgowo-rdzeniowego – ocena cech fizycznych, badania biochemiczne (oznaczenie białka, glukozy, chlorków), badanie cytologiczne.


 1. Wydzieliny przewodu pokarmowego (1)

Badanie czynności wydzielniczej żołądka : badanie pH, kwaśności miareczkowej i obliczenie wartości BAO, MAO i PAO. Interpretacja wyników badania. Badanie soku żołądkowego (cechy fizyczne, chemiczne, skład mikroskopowy).

 1. Wydzieliny przewodu pokarmowego (2)

Badanie kału: makroskopowe, mikroskopowe (wykrywanie skrobi, tłuszczu, włókien mięsnych), chemiczne (wykrywanie barwników żółciowych, chymotrypsyny, krwi utajonej). Techniki badania parazytologicznego kału.

 1. Wydzieliny narządów moczowo-płciowych (1)

Badanie wydzieliny pochwowej – ocena stopnia czystości pochwy (preparat bezpośredni, ocena preparatu barwionego). Mikroskopowe wykrywanie rzęsistka pochwowego i identyfikacja wybranych bakterii.

 1. Wydzieliny narządów moczowo-płciowych (2)

Badanie seminologiczne nasienia: określanie liczby plemników, ocena odsetka plemników żywych, ocena morfologii plemników, identyfikacja komórek zapalnych i wybranych bakterii.
Ćwiczenie 11 i 12 – ul. Żołnierska 48, WNoZ, Zakład Histologii i Biologii Rozwoju (prof. dr hab. Maria Laszczyńska).

Obowiązujące podręczniki:

 1. Brunzel N.A.: Diagnostyka laboratoryjna. Nerka i badania laboratoryjne moczu.

Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2010

 1. Brunzel N.A.: Diagnostyka laboratoryjna. Płyn mózgowo-rdzeniowy i inne płyny ustrojowe. Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2010

 2. Dembińska-Kieć A., Naskalski J. (red.) Biochemia kliniczna z elementami diagnostyki laboratoryjnej. Volumed, Wrocław 2002

 3. Angielski S., Jakubowski Z., Dominiczak M.H.: Biochemia kliniczna. Perseusz, Gdańsk 1996

 4. Pawelski S., Maj S.: Normy i diagnostyka chorób wewnętrznych. PZWL, Warszawa 1993

 5. Richterich R.: Chemia kliniczna. PZWL, Warszawa 1971

 6. Tomaszewski J.: Diagnostyka laboratoryjna. PZWL, Warszawa 1993


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość