Analiza ekonomiczno-finansowa wrocławskiego przedsiębiorstwa robót telekomunikacyjnych „perte” S. A. W latach 1997-1998Pobieranie 256.3 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar256.3 Kb.
ANALIZA EKONOMICZNO-FINANSOWA WROCŁAWSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA ROBÓT TELEKOMUNIKACYJNYCH „PERTE” S.A. W LATACH 1997-1998

Działalność każdego podmiotu gospodarczego wymaga okresowej analizy.


Analiza oznacza rozbiór tzn. rozłożenie pewnej całości na części składowe i rozpatrywanie każdej z nich z osobna w procesie poznawania i działalności praktycznej.
Analiza ta powinna pozwolić z jednej strony na ustalenie czy dotychczasowa działalność dała zamierzone efekty, z drugiej zaś na określenie kierunków i sposobów doskonalenia dalszej działalności.

Na podstawie posiadanych dokumentów (bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych) przeprowadziłyśmy analizę, na którą składa się: • analiza ogólna bilansu i rachunku zysków i strat

 • analiza wskaźnikowa

 • analiza przepływów finansowych

 • ogólna ocena przedsiębiorstwa


ANALIZA OGÓLNA BILANSU

Obliczenie dynamiki, struktury, odchyleń oparte na bilansie analitycznym pozwala na ocenę zmian, jakie dokonały się w aktywach i pasywach w ciągu okresu objętego badaniem.

Analiza dynamiki aktywów pozwala stwierdzić, że nastąpił wzrost majątku trwałego o 31%, przy czym wzrost majątku trwałego był wyższy (173,1%), niż majątku obrotowego (124,1%). We wzroście majątku trwałego najwyższe odchylenie bezwzględne odnosi się do rzeczowych składników majątku (+30,59), które też określiły wzrost ich dynamiki (1,76 %). W majątku obrotowym najwyższą dynamikę wykazują rozliczenia międzyokresowe czynne (652,2%) i środki pieniężne 9451,6%). Dominujący wpływ na poziom wskaźnika wywarły należności (113,7%). Z analizy dynamiki pasywów wynika, ze dynamika kapitałów władnych (142,3%) była wyższa niż zobowiązania (120,7%).

Ocenę dynamiki bilansu pogłębia analiza zmian strukturalnych. Wynika z niej w obrębie aktywów (całości majątku) nastąpił wzrost udziału majątku trwałego 13,9% do 18,4% tj. o 4,5% przy takim samym spadku udziału majątku obrotowego z 86,1% do 81,6%. W majątku trwałym wzrost ten wiązał się ze wzrostem rzeczowych składników majątku o 4,5%. W majątku obrotowym wystąpił spadek udziału zapasów o 1,8%, należności o 10,3% oraz wzrost środków pieniężnych o 7,2%, rozliczeń międzyokresowych czynnych o 0,4%.

Po stronie pasywów jest spadek udziału zobowiązań z 52,6% do 48,5% tj. o 4,1% przy wzroście udziału kapitałów własnych też o 4,1% od 47,4% do 51,5%.

Wzrost wskaźnika dynamiki majątku oznacza rozwój przedsiębiorstwa, powieszenie zdolności produkcyjnych. Na wzrost wskaźnika kapitałów pasywów wpłynął wzrost kapitałów zapasowych.

Niski poziom udziału majątku trwałego w całkowitym a tym samym wysoki udział majątku obrotowego należy ocenić tu pozytywnie, bowiem jest on charakterystyczny da przedsiębiorstw usługowych. Niski poziom udziału środków trwałych świadczy o elastyczności przedsiębiorstwa. Wzrost tego wskaźnika świadczy o wzroście zdolności produkcyjnych oraz efektywności wykorzystania majątku trwałego. Spadek wskaźnika środków obrotowych spowodowany jest wzrostem należności od odbiorców z tytułu usług, bowiem stanowią one znaczną część tego majątku.

Udział kapitału obcego w całkowitym zmniejszył się a tym samym oznacza to zwiększenie własnych źródeł finansowania.


Dokonując analizy pionowej możemy obliczyć:

 • wskaźnik struktury majątku (SM)

 • wskaźnik struktury kapitału (SK)

=

Wskaźnik struktury


majątku (SM)

Majątek trwały


* 100%

Majątek obrotowy
Wskaźnik struktury majątku wynosi: w 1997: 16,2%; w 1998: 22,6%.

Niski poziom należy ocenić pozytywnie, ponieważ jest charakterystyczny dla przedsiębiorstw usługowych.


=

Wskaźnik struktury


kapitału (SK)


Kapitał własny
Kapitał obcy


Wskaźnik struktury kapitału wynosi: w 1997: 0,902; w 1998: 1,063

Nastąpił wzrost kapitału własnego do obcego. Według standardów światowych udział kapitału obcego w całości powinien oscylować 0,57-0,67, więc według tego kryterium analizowane przedsiębiorstwo należy ocenić pozytywnie.


Dokonując analizy poziomej bilansu możemy posłużyć się:

 1. złota zasadą finansową


majątek trwały

1

kapitał stały
1997

1998

0,27

0,34
majątek obrotowy

1

zobowiązania bieżące
1997

1998

1,72

1,73
 1. z  1997

  1998

  3,6

  2,9  łota zasadą bilansową


kapitał stały

1

majątek trwały

Analizowane przedsiębiorstwo zachowało zasady na odpowiednim poziomie.Bilans analityczny (ujecie skrócone)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Lp.

Aktywa


Stan w

Odchylenia

Dynamika w %

Wskaźnik struktury

1997

1998

1997

1998

Zmiana

I


Majątek trwały

w tym:

4228

7318

+3090

173,1

13,9

18,4

+4,5

1

rzeczowy

4023

7082

+3059

176,0

13,3

17,8

+4,5

2

finansowy

195

225

+30

115,4

0,6

0,6

-

3

niematerialny

10

11

+1

110,0

-

-

-II


Majątek obrotowy

w tym:

26126

32418

+6292

124,1

86,1

81,6

-4,5

1

zapasy

1483

1281

-202

86,4

5,

3,2

-1,8

2

należności

23735

26990

+3255

113,7

78,2

67,9

-10,3

3

środki pieniężne

885

3997

+3112

451,6

2,9

10,1

+7,2

4

Rozliczenia między okresowe czynne

23

150

+127

652,2

-

0,4

+0,4Razem I+II


30354

39736

9382

131,0

100,0

100,0

x1

2

3

4

5

6

7

8

9

Lp.

Aktywa


Stan w

Odchylenia

Dynamika w %

Wskaźnik struktury

1997

1998

1997

1998

Zmiana

I


Kapitał własny w tym:

14395

20478

+6083

142,3

47,4

51,5

+4,1

1

akcyjny

382

382

-

100,0

1,3

0,9

-0,4

2

zapasowy

6006

12301

+6295

204,8

1,8

31,0

+11,2

3

rezerwowy

326

325

-1

99,7

1,0

0,8

-0,2

4

pozostałe rezerwy

624

624

-

100

2,0

1,6

-0,4

5

zysk niepodzielny

209

-

-209

-

0,7

-

-0,7

6

zysk netto roku obr.

6848

6846

-2

100,0

22,6

17,2

-5,4II


Zobowiązania

w tym:

15859

19258

+3299

120,7

52,6

48,5

-4,2

1

długoterminowe

810

500

-310

61,7

2,7

1,3

-1,4

2

krótkoterminowe

15149

18758

+3609

123,8

49,9

47,2

-2,7Razem I+II


30354

39736

9382

131,0

100,0

100,0

x


ANALIZA OGÓLNA RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

Obliczenie dynamiki struktury odchyleń oparte na analitycznym rachunku zysku i strat pozwala stwierdzić, że w stosunku do roku ubiegłego w prezentowanym przedsiębiorstwie zysk netto utrzymuje się na tym samym poziomie. W warunkach występującej inflacji w 1997 określanej wskaźnikiem 14.8% okazuje się, że zysk netto w wielkościach porównywalnych obniżył się do poziomu 87,1%.

6 848 x 1,148 = 7862; 6 484: 7862 = 0,871

Zysk ze sprzedaży osiągnął odpowiednio 94,1% i 82,0%. Wielkości te uległy obniżeniu osiągając z zysku na działalności gospodarczej poziom 91,8% i 79,30%. Zysk brutto dla działalności gospodarczej oraz zysk brutto utrzymał się na poziomie zbliżonym a nawet niewiele wzrósł i wynosi 91,9% i 80,1%. Wśród ogólnych przyczyn tych zmian zauważyć należy nadwyżki pozostałych kosztów operacyjnych nad przychodami, przychodów finansowych nad kosztami finansowymi. Zyski i straty nadzwyczajne nie wystąpiły.

Rozpatrując wskaźniki struktury można zauważyć, że ogólny poziom kosztów działalności operacyjnej w 1998 roku wynosi 85,3% i wskazywał w stosunku do roku ubiegłego wzrost o 5,8%. W tej sytuacji udział zysku ze sprzedaży obniżył się z 14,6% do 13,9% poprzez wzrost kosztów operacyjnych. Zysk brutto na działalności gospodarczej wzrósł do 14,0%.

Obowiązkowe obciążenia, które okazały się strukturalnie mniejsze w stosunku do roku ubiegłego o 3,1% powodując poprawę wskaźnika zysku netto w stosunku do zysku brutto z odchylenia ujemnego 6,1% do 2,9%.
Lp.
Wyniki

1997

1998

Odchylenia

Wskaźnik dynamiki

1997 po korekcie inf.

Odchylenie skorygowane

Wskaźnik dynamiki skorygowanej

Wskaźniki struktury

1997

1998

ZmianyPrzychody ze sprzedaży

57291

75507

18216

131,8

65770

9737

114,8

100,0

100,0

-Koszty działalności operacyjnej

w tym amortyzacja:45541

726


64445

1481


18904

755


141,5

204,0


52281

833


12164

648


123,3

177,8


79,5

1,3


85,3

2,0


5,8

0,7
Zysk ze sprzedaży (A-B)

11750

11062

-688

94,1

13489

-2427

82,0

20,5

14,6

-5,9Pozostałe przychody operacyjne

50

63

13

126

57

6

110,5

-

-

-Pozostałe koszty operacyjne

301

651

350

216,3

346

305

188,2

0,5

0,9

0,4Zysk na działalności operacyjnej (C+D-E)

11499

10474

-1025

91,8

13200

-2726

79,3

20,1

13,9

-6,2Przychody finansowe

125

318

193

254,4

144

174

220,9

0,2

0,4

0,2Koszty finansowe

108

204

96

188,9

124

80

164,5

0,2

0,3

0,1Zysk brutto na dział. gospod. (F+G-H)

11516

10588

-928

91,9

13220

-2632

80,1

20,1

14,0

-6,1Zyski nadzwyczajne

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-Straty nadzwyczajne

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-Zysk brutto (I+J-K)

11516

10588

-928

91,9

13220

-2632

80,1

20,1

14,0

-6,1Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego

4668

3742

-926

80,2

5359

-1617

69,8

8,1

5,0

-3,1Zysk netto (L-M)

w tym:


6848

6846

-2

100,0

7862

-1016

87,1

12,0

9,1

-2,9

1.

dywidenda

x

763

x

x

x

x

2.

potrzeby przedsiębiorstwa

x

6083

x

x

x

xANALIZA WSKAŹNIKOWA

Oparta jest na badaniach wzajemnych relacji zachodzących pomiędzy poszczególnymi elementami bilansu oraz rachunku zysków i strat.Wskaźniki płynności charakteryzują zasoby majątku obrotowego stanowiącego podstawę bieżącej działalności przedsiębiorstwa oraz stopień wypłacalności.
Wskaźniki płynności (w%)

Lp.

Nazwa składnika

Treść ekonomiczna wskaźnika

Poziom wskaźnika


Odchylenie

1997

1998

1

Wskaźnik bieżącej płynności
Kapitał pracujący

majątek obrotowy

zobowiązania bieżące

majątek obrotowy – zobowiązania bieżące


1,72
10954

1,68
13510

-0,04
+2566

2

Wskaźnik szybkiej płynności

płynne środki obrotowe

zobowiązania bieżące1,62

1,64

+0,02

3

Wskaźnik wypłacalności środkami pieniężnymi

środki pieniężne

zobowiązania bieżące


0,06

0,21

+0,15Wskaźnik bieżącej płynności (płynność finansowa III stopnia) - możliwość spłacenia zobowiązań bieżących środkami obrotowymi.

Wskaźnik utrzymuje się w pożądanym przedziale (1,5% - 2%), co należy ocenić pozytywnie. W ciągu roku nastąpiło obniżenie o 4%. Nastąpił wzrost kapitału pracującego o 2566, świadczy to o umocnieniu się pozycji finansowej przedsiębiorstwa.Wskaźnik szybkiej płynności (płynność finansowa II stopnia) – zdolność do szybkiego uregulowania zobowiązań bieżących.

Płynne środki obrotowe = (majątek obrotowy – zapasy – rozliczenia miedzy okresowe czynne).

Wskaźnik utrzymuje się na zbyt wysokim poziomie, bowiem powinien oscylować w przedziale (0,9%-1,0%), ponieważ firma utrzymuje zbyt wysoki poziom należności z tytułu dostaw i usług. Stanowią one odpowiednio 91% i 84% majtku obrotowego. W ciągu roku niewielki wzrost tego wskaźnika.
Wskaźnik wypłacalności środkami pieniężnymi (płynność finansowa I stopnia)

Poziom wypłacalności środkami pieniężnymi znacznie wzrósł. Umożliwiają one pokrycie 21% zobowiązań bieżących. Wzorcowy wskaźnik 20%. Utrzymujący się w badanym przedsiębiorstwie wskaźnik nieznacznie powyżej wzorcowego należy ocenić pozytywnie.


Wskaźnik wspomagania finansowego - wyjaśniają źródła finansowania majątku, a w szczególności udział pomocy zewnętrznej przez zobowiązania oraz związaną z tym efektami efektywności nakładów.
Wskaźnik wspomagania finansowego (w %)Lp.

Nazwa składnika

Treść ekonomiczna wskaźnika

Poziom wskaźnika


Odchylenie

1997

1998

1

Wskaźnik ogólnego zadłużenia

zobowiązania

całość aktywów


0,53

0,49

-0,04

2

Wskaźnik udziału kapitałów własnych w finansowaniu majątku

kapitał własny

całość aktywów


0,47

0,52

+0,05

3

Wskaźnik relacji zobowiązań do kapitałów własnych

całość zobowiązań

całość kapitałów własnych


1,11

0,94

-0,16

4

Wskaźnik pokrycia zobowiązań nadwyżką finansową

zysk netto+amortyzacja

przeciętny stan zobowiązań


0,47

0,47

0

5

Wskaźnik relacji zobowiązań długoterminowych do ogółu zobowiązań

zobowiązania

długoterminowe

całość zobowiązań0,05

0,03

- 0,2

6

Wskaźnik pokrycia majątku trwałego (1)

kapitał stały

majątek trwały


3,40

2,80

- 0,60

7

Wskaźnik pokrycia majątku trwałego (1)

kapitał własny

majątek stały


3,60

2,87

-0,73Wskaźnik ogólnego zadłużenia – stopień pokrycia majątku obcymi kapitałami.

Można powiedzieć, że około połowa majątku przedsiębiorstwa znajduje pokrycie w kapitałach obcych. W ciągu badanego okresu nastąpił spadek tego pokrycia o 4%. Oznacza to spadek udziału kapitału obcego w działalność przedsiębiorstwa. Wg standardów 40%-60% - badane przedsiębiorstwo utrzymuje wskaźnik na pożądanym poziomie.


Wskaźnik udziału kapitałów własnych w finansowaniu majątku – stopień pokrycia majątku własnymi kapitałami.

Tendencję rosnącą omawianego wskaźnika należy ocenić pozytywnie, gdyż świadczy to o wzmocnieniu się podstaw finansowych działalności przedsiębiorstwa.


Wskaźnik relacji zobowiązań do kapitałów własnych – stopień ryzyka finansowego kredytodawców.

Wskaźnik 1,11%, czyli wyższy od jedności należy ocenić negatywnie, bowiem zobowiązania nie znajdują pełnego pokrycia w kapitałach własnych. W ciągu całego roku nastąpił spadek o 0,16 i wynosi 0,94%, więc jest minimalnie wyższe zaangażowanie kapitałów własnych w działalności przedsiębiorstwa.


Wskaźnik pokrycia zobowiązań nadwyżka finansową – zdolność do pełnej spłaty zobowiązań z nadwyżki finansowej.

Możliwość regulowania zobowiązań z osiągniętej nadwyżki utrzymuje się na tym samym poziomie, stanowi pokrycie 47% zobowiązań.


Wskaźnik relacji zobowiązań do ogółu zobowiązań – struktura wewnętrzna kapitałów obcych zaangażowanych w działalność przedsiębiorstwa.

Udział zobowiązań długoterminowych w całości kapitałów obcych wykazuje spadek 2,5% i wynosi 26%.


Wskaźnik pokrycia majątku trwałego. W przypadku pokrycia majątku trwałego kapitałem stałym w badanym przedsiębiorstwie wskaźnik uległ obniżeniu o 0,73, lecz jest większy od 1 co należy ocenić pozytywnie.

W przypadku pokrycia kapitałem własnym znacznie odbiega od wymaganego przedziału (od 0,5 do 0,6). Firma posiada mały rzeczowy majątek trwały.


Wskaźnik obrotowości – dają obraz szybkości krążenia zasobów majątkowych, a zwłaszcza produktywności ich całości i poszczególnych składników. Umożliwiają ocenę efektywności wykorzystania zasobów majątkowych.
Wskaźnik obrotowości (w%)

Lp.

Nazwa składnika

Treść ekonomiczna wskaźnika

Poziom wskaźnika


Odchylenie

1997

1998

1

Wskaźnik obrotowości majątku

przychód ze sprzedaży

przeciętny stan majątku


1,89

1,9

0,01

2

Wskaźnik zaangażowania majątku

przeciętny stan majątku

przychód ze sprzedaży


0,53

0,46

-0,07

3

Wskaźnik rotacji środków trwałych

przychód ze sprzedaży

przeciętny stan środków trwałych


13,55

13,08

-0,47

4

Wskaźnik obrotowości zapasów (razy)

koszty działalności operacyjnej

przeciętny stan zapasów


30,71

46,63

+15,92

5

Wskaźnik zaangażowania zapasów

przeciętny stan zapasów

koszty działalności operacyjnej


0,03

0,02

-0,01

6

Wskaźnik rotacji zapasów w dniach

przeciętny stan zapasów x360

koszty działalności operacyjnej


11,72

7,72

-4,0

7

Wskaźnik obrotowości należnościami

przychody za sprzedaży

przeciętny stan należności


2,41

2,98

0,57

8

Wskaźnik czasu rozliczenia należności (w dniach)

należności z tyt. dostaw,

robót i usług


przychody ze sprzedaży
149,14

128,68

-20,46Wskaźnik obrotowości i zaangażowania majątku

Niewielki wzrost wskaźnika obrotowości oraz spadek wskaźnika zaangażowania majątku świadczy o wyższej efektywności wykorzystania całości majątku.


Wskaźnik rotacji środków trwałych

Poziom tego wskaźnika jest bardzo wysoki, bowiem w przedsiębiorstwie następuje duży udział pracy ludzkiej. W ciągu roku nastąpił spadek.


Wskaźnik zapasów

Wskaźnik obrotowości zapasów wykazuje wzrost. Wskaźnik zaangażowania zapasów zmniejszył się, co oceniamy pozytywnie. Wskaźnik rotacji zapasów w dniach uległ zmniejszeniu o 4 dni, co świadczy o wyższej efektywności.


Wskaźnik należności

Wskaźnik obrotowości należnościami wzrósł. Jest zbyt niski, bowiem powinien oscylować w przedziale (10-7) świadczy to o tym, że firma jest liberalna wobec swoich klientów, co może doprowadzić do zatorów płatniczych o czym świadczą wysokie należności.

Wskaźnik czasu rozliczania należności (w dniach) jest bardzo wysoki. Czas rozliczania uległ skróceniu o 3 tygodnie co zasługuje na pozytywną ocenę, ale występuje pomimo to zamrożenia środków przedsiębiorstwa w wysokim stanie należności.
Wskaźnik rentowności – przedstawiają efektywność finansową działalności gospodarczej przez relatywne powiązanie wyniku finansowego z przychodami ze sprzedaży i kosztami ich uzyskania, zasobami majątkowymi kapitału własnego i przeciętnego stanu zatrudnienia.

Wskaźniki rentowności (w %)

Lp.

Nazwa składnika

Treść ekonomiczna wskaźnika

Poziom wskaźnika


Odchylenie

1997

1998
Rentowność sprzedaży

1

Wskaźnik uwzględniający zysk netto

zysk netto x 100

przychody ze sprzedaży


11,95

9,07

-2,88

2

Wskaźnik uwzględniający zysk brutto

zysk brutto x 100

przychody ze sprzedaży


20,1

14,02

-6,08

3

Wskaźnik uwzględniający zysk brutto na działalności gospodarczej

zysk brutto dział.gosp. x 100

przychody ze sprzedaży


20,1

14,02

-6,08

4

Wskaźnik uwzględniający zysk netto

zysk netto x 100

koszty działalności


15,04

10,62

-4,42

5

Wskaźnik uwzględniający zysk brutto

zysk brutto x 100

koszty działalności


25,29

16,43

-8,46

6

Wskaźnik uwzględniający zysk ze sprzedaży

zysk ze sprzedaży

koszty działalności


25,8

17,17

-8,63
Rentowność majątku

7

Wskaźnik uwzględniający zysk netto

zysk netto x 100

majątek ogółem


22,56

17,23

-5,23

8

Wskaźnik uwzględniający zysk brutto

zysk brutto x 100
majątek ogółem37,94

26,65

-11,29
Rentowność kapitału

9

Rentowność kapitału własnego

zysk netto x 100

kapitał własny47,57

33,43

-14,14

10

Rentowność kapitału akcyjnego

zysk netto x 100

kapitał akcyjny1792,67

1792,15

-0,52


Wskaźnik rentowności sprzedaży – marża zysku na sprzedaży. Z ustaleń wynika pogorszenie się rentowności przedsiębiorstwa, czyli spadek zyskowności.
Wskaźnik rentowności majątku – efektywność wykorzystania majątku. Badane wskaźniki wykazują malejącą efektywność finansową majątku. Ogólny wskaźnik uwzględniający zysk netto uległ zmniejszeniu o 5,33%, wskaźnik uwzględniający zysk brutto 11,19%. W obydwu tych przypadkach nastąpił spadek wskaźników w stosunku do roku ubiegłego.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego – stopa zyskowności zainwestowanych w firmie kapitałów. Oceniając te wskaźniki należy stwierdzić, że uległy pogorszeniu.
Skala dźwigni finansowej – rentowność kapitałów własnych (-) rentowność majątku

Informuje o stopniu wykorzystania kapitału obcego w celu maksymalizacji zysku z kapitału własnego.Rok ubiegły

1997

Rok bieżący

1998

df = 25,01

df = 16,20

Oznacza to, że nastąpił korzystny wpływ wykorzystania kapitałów obcych na zyskowność kapitałów własnych.

Ogólnie można stwierdzić, że na każdym poziomie w ciągu bieżącego roku nastąpił spadek rentowności, co należy ocenić negatywnie.

Analizowane przedsiębiorstwo utrzymuje wskaźniki rentowności na wysokim i pożądanym poziomie.ANALIZA PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Kształtowanie się sald środków pieniężnych dodatnich lub ujemnych w trzech zakresach działalności (operacyjnej, inwestycyjnej, finansowej) oraz ogólna suma zmian środków pieniężnych netto pozwala na orientacyjną ocenę sytuacji finansowej.

W badanym przedsiębiorstwie sytuacja ta przedstawia się następująco:


Rodzaj działalności

Warianty sald

Operacyjna

Inwestycyjna

Finansowa


+

-

-


Taki układ sald wskazuje na przypadek 2, gdzie przedsiębiorstwo znajduje się w warunkach podjętej restrukturyzacji, w której osiągany zysk jest wykorzystywany na finansowanie działalności inwestycyjnej, regulowanie zobowiązań, wypłacenie dywidendy, spłaty kredytów.

I tak badane przedsiębiorstwo zysk netto w wysokości 6.846.000 podzieliło:


 1. dywidendy 763.000,00

 2. podwyższenie kapitału akcyjnego 763.000,00

 3. podatek zryczałtowany od kwoty podwyższającej kapitał akcyjny 152.600,00

 4. inwestycje 5.167.400,00

Ponadto obraz sytuacji finansowej odzwierciedlają wskaźniki:

 • wskaźnik ogólny wystarczalności gotówki

środki pieniężne netto z działalności operacyjnej

spłata zobowiązań + inwestycje + wypłata dywidendy


Przedsiębiorstwo wypracowało dostateczne środki w 1998 roku na pokrycie przypadających do spłaty zobowiązań, dywidendy i inwestycje.
 • wskaźnik udziału amortyzacji w przyroście środków pieniężnych działalności operacyjnej

amortyzacja

środki pieniężne netto z działalności operacyjnejWskaźnik przyjmuje niską wartość. Środki przeznaczone do odtworzenia majątku trwałego tylko w niewielkim stopniu wchodzą w stan wolnych środków. Nie ograniczają spłaty zobowiązań wypłaty dywidendy czy też działań rozwojowych.
 • wskaźnik wydajności gotówkowej sprzedaży

środki pieniężne netto z działalności operacyjnej

przychody ze sprzedaży • wskaźnik wydajności gotówkowej majątku

środki pieniężne netto z działalności operacyjnej

przeciętny stan majątku
Wysoki poziom wskaźnika należy ocenić pozytywnie.
Przedsiębiorstwo „PERTe” utrzymuje wysoki poziom pokrycia majątku trwałego kapitałem własnym. Opiera swoją działalność na kapitałach własnych, kredytach krótkoterminowych. Obserwuje się wysoki poziom stopy zwrotu z kapitału własnego. Bieżąca płynność finansowa utrzymuje się na odpowiednim poziomie.
OGÓLNA OCENA PRZEDSIĘBIORSTWA


 • W ciągu badanego okresu nastąpił wzrost majątku i źródeł finansowania o 31%. Przyrost majątku pochodzi w znacznym stopniu z kapitałów własnych. Oznacza to rozwój przedsiębiorstwa.

 • Została zachowana zasada bilansowa i finansowa

 • Produktywność majątku została utrzymana na tym samym poziomie, nastąpił niewielki wzrost. Przedsiębiorstwo utrzymuje niski poziom środków trwałych charakterystyczny dla firm usługowych. Wskaźnik obrotowości zapasów wzrósł, zmniejszył w dniach, więc nie występuje zamrożenie środków w zapasach, świadczy o wyższej efektywności. Firma utrzymuje bardzo wysoki stan należności z tytułu usług, co może doprowadzić do zatorów płatniczych.

 • Nastąpił wzrost kapitałów obcych, które wpłynęły korzystnie na zyskowność kapitałów własnych

 • Nastąpił spadek rentowności. Zysk przeznaczono na wzrost kapitału akcyjnego, dywidendę oraz inwestycje.

 • Dokonując oceny płynności należy zwrócić uwagę na wskaźnik szybkiej płynności. Jest zbyt wysoki, bowiem poziom należności z tytułu usług stanowi 84% środków obrotowych.

Przedstawiona sytuacja ze wskaźników wskazuje, że firma znajduje się na drodze restrukturyzacji, powinno dążyć do obniżenia poziomu należności, zwiększenia produktywności, rentowności i kwoty zysku.
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy