Strona główna

Andrzej frączyk, jacek kucharski politechnika Łódzka, Instytut Informatyki Stosowanej algorytm regulacji dwywymiarowego pola temperatury powierzchni obracającego się walca stalowego


Pobieranie 34.44 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar34.44 Kb.
ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ


Nr 1169 ELEKTRYKA, z. 125 2013
ANDRZEJ FRĄCZYK, JACEK KUCHARSKI

Politechnika Łódzka, Instytut Informatyki Stosowanej

ALGORYTM REGULACJI DWYWYMIAROWEGO POLA TEMPERATURY POWIERZCHNI OBRACAJĄCEGO SIĘ WALCA STALOWEGO


W artykule przedstawiono algorytm regulacji dwuwymiarowego pola temperatury powierzchni obracającego się walca stalowego, nagrzewanego indukcyjnie sześcioma ruchomymi wzbudnikami. W ramach weryfikacji praktycznej opracowanego algorytmu zaprezentowano możliwość uzyskiwania przy jego zastosowaniu dość złożonych dwuwymiarowych rozkładów temperatury.WPROWADZENIE
Wśród wielu obszarów zastosowań nagrzewania indukcyjnego ważne miejsce zajmuje nagrzewanie wsadów będących w ruchu, gdzie szczególnym przypadkiem jest nagrzewanie obracających się stalowych walców. Wiele zalet tego typu nagrzewania sprawia, że jest ono chętnie wykorzystywane między innymi w przemyśle papierniczym czy tekstylnym. Jednocześnie, wysokie wymagania technologiczne dotyczące rozkładu temperatury na powierzchni walca powodują konieczność stosowania kilku wzbudników wzdłuż tworzącej walca, a także wyposażania układu w precyzyjne mechanizmy regulacji temperatury. Ze względu na wielowymiarowy charakter układu wszelkie procedury pomiarowo – sterujące realizowane są w wielokanałowym komputerowym systemie gromadzenia i przetwarzania danych. Mechanizmy regulacyjne zaimplementowane w rozważanym układzie czerpią informacje o aktualnym stanie cieplnym walca na drodze bezstykowego pomiaru jego temperatury realizowanego przy zastosowaniu kamery termowizyjnej, wpływając na poziom wysterowania generatorów w.cz. zasilających wzbudniki umieszczone nad powierzchnią walca.

W Instytucie Informatyki Stosowanej PŁ prowadzone są prace nad rozwojem półprzemysłowego stanowiska do nagrzewania indukcyjnego walca stalowego [1]. Badania dotyczą doboru właściwych algorytmów regulacyjnych [2,3], ale także procedur przetwarzania sygnałów mierzonych i generowania sygnałów wymuszających [4]. W dalszej części artykułu zaprezentowano algorytm precyzyjnego sterowania ruchem wzbudników nagrzewających walec, umożliwiający regulację dwuwymiarowego pola temperatury powierzchni walca.1. PÓŁPRZEMYSŁOWE STANOWISKO BADAWCZE
Na rysunku 1 przedstawiono schematycznie budowę stanowiska nagrzewania indukcyjnego obracającego się walca stalowego.

Rys. 1. Schemat stanowiska badawczego.


Pod względem funkcjonalnym wyróżnić w nim można kilka głównych torów:

  • pomiaru i regulacji temperatury obiektu,

  • pomiaru i regulacji mocy grzejnej dostarczanej do obiektu,

  • akwizycji i rekonstrukcji obrazu termowizyjnego powierzchni walca,

  • pomiaru i regulacji prędkości obrotowej walca,

  • sterowania pozycjami wzbudników.

Głównym elementem stanowiska badawczego jest komputer PC1, który na podstawie informacji uzyskanych z bloków rekonstrukcji obrazu oraz pomiaru i regulacji prędkości obrotowej walca określa żądane wartości mocy grzejnej, pozycji wzbudników oraz stref wzdłuż obwodu walca, które należy nagrzewać.

Żądana wartość mocy grzejnej przekazywana jest z regulatora temperatury (PC1) do regulatora mocy (PC3) przy użyciu interfejsu Ethernet. Dzięki znajomości wartości mocy zasilającej układ (wartości napięcia i prądów zasilających poszczególne wzbudniki mierzone przy użyciu karty A/D NI PCI-6251) obliczana jest wartość uchybu mocy, która następnie podawana jest na wejście regulatora mocy. Oblicza on żądaną wartość napięcia sterującego generatory w.cz. Ze względu na nieliniowe charakterystyki P=f(U) tych generatorów, wartość napięcia obliczona przez regulator PID jest korygowana przez człon linearyzujący, a następnie przy użyciu karty D/A Adlink PCI-6208V-GL podawana na wejście sterujące generatorów w.cz.. W związku z dużymi wahaniami wartości napięcia zasilającego w ich obwodzie wysokoprądowym zastosowano stabilizator napięcia Enica ENI-ZL250/40, zasilany z transformatora trójfazowego. W celu umożliwienia selektywnego nagrzewania dwuwymiarowego powierzchni walca stanowisko badawcze zostało wyposażone w układ blokady generatorów w.cz. Po ustaleniu pozycji wzbudników wzdłuż tworzącej walca, komputer PC1 wysyła do ww. układu informacje zakresach pozycji obrotowych walca, w których aktywne mają być poszczególne wzbudniki.

Do pomiaru wartości temperatury powierzchni walca zastosowano kamerę termowizyjną A615 firmy FLIR. Sygnał z kamery dostarczany jest do komputera PC2, który dokonuje rekonstrukcji obrazu termowizyjnego powierzchni walca. Zrekonstruowany dwuwymiarowy obraz pola temperatury powierzchni walca podawany przy użyciu interfejsu Ethernet na wejście regulatora temperatury PC1. Znając wartość zadaną oraz bieżącą temperatury oraz wartość prędkości obrotowej walca, regulator ten wyznacza odpowiednie pozycje wzbudników, wartość mocy grzejnej, jaką powinien być nagrzewany walec i przekazuje ją do regulatora mocy.

Do pomiaru prędkości obrotowej walca zastosowano enkoder MOK40-5000-5-BZ-N, obsługiwany przez specjalnie dla niego zaprojektowany sterownik. Zmierzoną wartość prędkości obrotowej walca sterownik ten przesyła w postaci cyfrowej przy użyciu interfejsu USB do regulatora temperatury oraz w postaci analogowego sygnału napięciowego 0-10V do falownika Hitachi SJ200. Zadana wartość prędkości obrotowej jest dostarczana do falownika przy użyciu interfejsów RS 232 i 485 z regulatora temperatury. Na podstawie otrzymanych sygnałów regulator PID zaimplementowany w zastosowanym falowniku dobiera odpowiednią wartość częstotliwości i napięcia zasilającego silnik asynchroniczny model, który napędza walec.

Wzbudniki umieszczane są na żądanych pozycjach przez zespół sześciu serwonapędów SMBW 240 MINI 4/8 AMP. Każdy z tych serwonapędów steruje jednym silnikiem AC60 SQA 13030, poruszającym za pośrednictwem sześciu śrub kulowych KGSR 2525-2000mm FSC wózki HGH15CA-Z0-H, na których zamocowane są nagrzewające obiekt wzbudniki. Wózki te poruszają się są na dwóch szynach, w układzie po trzy wózki na każdej szynie. Każdy z serwonapędów jest wyposażony w czujnik krańcowy oraz enkoder pozycji. Ponieważ zastosowane serwonapędy nie posiadają możliwości komunikacji poprzez sieć Ethernet, każdy z nich został podłączony do konwerterów Ethernet - RS 232 ICS-100 firmy Planet. Dzięki temu, parametry ruchu takie jak pozycja docelowa wzbudnika wzdłuż walca, a także prędkość maksymalna oraz przyśpieszenie są przekazywane z komputera PC1 do serwonapędów za pośrednictwem sieci Ethernet.

2. ALGORYTM STEROWANIA POZYCJĄ WZBUDNIKA ORAZ OKREŚLANIA STREF GRZEJNYCH NA OBWODZIE WALCA
Ogólny schemat regulacji dwuwymiarowego pola temperatury przedstawia rysunek 2.

Rys. 2. Schemat ogólny regulacji dwuwymiarowego pola temperatury.

W każdej pętli iteracyjnej algorytmu przedstawionego na rys.2 na podstawie zrekonstruowanego obrazu temperatury powierzchni walca wyznaczane są przez komputer PC1 nowe pozycje wzbudników oraz stref grzejnych na obwodzie walca. Algorytm wyznaczania pozycji wzbudników wzdłuż tworzącej walca przedstawia rysunek 3.

Rys. 3. Sieć działań algorytmu wyznaczania pozycji wzbudników wzdłuż tworzącej walca.


Podczas ustawiania wzbudników na wyznaczonych pozycjach następuje, przy zastosowaniu algorytmu z rysunku 4, wyznaczenie stref grzejnych wzdłuż obwodu walca.

Rys. 4. Sieć działań algorytmu wyznaczania stref grzejnych wzdłuż obwodu walca.3. WERYFIKACJA EKSPERYMENTALNA OPRACOWANEGO ALGORYTMU
W celu weryfikacji przydatności opracowanych algorytmów do regulacji temperatury przeprowadzono eksperyment polegający na 20-to minutowej regulacji stałowartościowej temperatury na poziom 50°C, a następnie trwającej 15 minut próbie uzyskania liniowo zmiennego (45°C÷55°C) rozkładu temperatury wzdłuż tworzącej walca. Uzyskane wyniki przedstawia rysunek 5.

Prezentuje on rozkład w czasie temperatury, wyrażonej zależnością 1:


(1)
gdzie: x – współrzędna punktu obrazu pola temperatury wzdłuż tworzącej walca,
T – temperatura, m – liczba punktów obrazu pola temperatury wzdłuż obwodu walca, t - czas.

Rys. 5. Rozkład temperatury wzdłuż tworzącej walca w czasie.


Analizując rysunek 5 można zauważyć dość wysoką równomierność rozkładu temperatury, zarówno w czasie nagrzewania walca do zadanego poziomu temperatury, jak i w czasie uzyskiwania liniowo zmiennego profilu temperatury. Ponadto można zauważyć, iż w drugim etapie eksperymentu osiągnięcie zadanej temperatury przez podgrzewany brzeg walca nastąpiło znacznie szybciej, niż w przypadku drugiego brzegu.

W celu dokładniejszej analizy profilu temperatury wzdłuż tworzącej walca na rysunku 6 przedstawiono rozkład temperatury powierzchni walca w 20. (rys. 6a) oraz 35. minucie (rys. 6b) eksperymentu. Zawartość tych rysunków wskazuje na wysoki stopień zgodności uzyskanego przy zastosowaniu opracowanego algorytmu rozkładu temperatury powierzchni walca z zadanym profilem.
a)b)Rys. 6. Rozkład temperatury wzdłuż tworzącej walca w 20. (a) i 35. (b) minucie eksperymentu.
Aby umożliwić ocenę jakości regulacji temperatury dla obu profili temperatury z rysunku 6 obliczono wartości wskaźnika jakości regulacji, zdefiniowanego jako:
(2)
gdzie: I – przyjęty wskaźnik jakości, T – temperatura rzeczywista, Tz – temperatura zadana.

Wartość tego wskaźnika dla wariantu regulacji do poziomu 50°C wynosi 0.24°C, natomiast dla wariantu z liniowo zmienną wartością temperatury zadanej 0.33°C. Powyższe eksperymenty potwierdziły skuteczność opracowanego algorytmu w zakresie zapewnienia zadanego profilu temperatury wzdłuż tworzącej walca, co ma szczególne znaczenie w typowych procesach technologicznych realizowanych np. w przemyśle papierniczym. Jednak algorytm ten umożliwia również dowolne kształtowanie pola temperatury na powierzchni walca, co także może mieć istotne znaczenie technologiczne. W celu ilustracji skuteczności algorytmu w realizacji tego typu zadania, przeprowadzono eksperymenty, w których zadany rozkład temperatury miał charakter sygnału dwuwymiarowego odpowiadającego powierzchni „rozwiniętego” walca. Rozważono dwie postacie zadanego rozkładu temperatury na powierzchni walca:  • stosunkowo prosty geometrycznie zestaw symboli IIS, odpowiadający skrótowi nazwy Instytutu Informatyki Stosowanej

  • bardziej skomplikowany geometrycznie kształt, jakim jest graficzne logo ww. Instytutu.

Wyniki tych eksperymentów przedstawione są na rysunkach 7 i 8. Dla zobrazowania efektów działania algorytmu rekonstrukcji obrazu temperatury powierzchni walca [5] na rysunkach 7b i 8b zamieszczono przykładowe obrazy uzyskiwane z kamery termowizyjnej, natomiast na rysunkach 7c i 8c zrekonstruowany obraz. Analiza rysunków 7 i 8 pozwala wyciągnąć wniosek, iż opracowany algorytm realizuje postawione przed nim zadania, tzn. umożliwia regulację dwuwymiarowego pola temperatury walca. Pewnym ograniczeniem układu są dość znaczne gabaryty wzbudników, co uniemożliwia uzyskanie w obrazie pola temperatury kształtów o niewielkich wymiarach.


a)b)
c)Rys. 7. Wartość zadana temperatury powierzchni walca (a), przykładowe obrazy otrzymane z kamery termowizyjnej (b) oraz uzyskany rozkład temperatury (c).


a)b)
c)Rys. 8. Wartość zadana temperatury powierzchni walca (a), przykładowe obrazy otrzymane z kamery termowizyjnej (b) oraz uzyskany rozkład temperatury (c).

4. PODSUMOWANIE I WNIOSKI
W artykule przedstawiono algorytm regulacji temperatury powierzchni nagrzewanego indukcyjnie obracającego się walca stalowego zaimplementowany w półprzemysłowym stanowisku badawczym. Algorytm ten bazuje na sterowaniu pozycjami wzbudników wzdłuż tworzącej walca oraz sterowaniu mocą po jego obwodzie. Przeprowadzone eksperymenty wykazały, że opracowany algorytm może być stosowany jako uniwersalne narzędzie, umożliwiające sterowanie zarówno rozkładem temperatury wzdłuż tworzącej walca jak i dwuwymiarowym polem temperatury.

LITERATURA
[1] Urbanek P., Kucharski J., Frączyk A.: Methods of determination of dynamic properties of induction heated multi input – multi output systems. Przegląd Elektrotechniczny, nr 11, str. 180-183, 2008.

[2] Frączyk, A., Urbanek, P., Kucharski, J., Modelling and optimal temperature control of in-duction heated rotating steel cylinder. 13th IEEE IFAC International Conference on Meth-ods and Models in Automation and Robotics, Szczecin, pp. 351-355, 2007.

[3] Urbanek P., Kucharski J.: The induction heated rotating steel cylinder as a control plant. 51st Internationales Wissenschaftliches Kolloquium Technische Universität Ilmenau, 2006.

[4] Urbanek P., Frączyk A., Kucharski J., Algorytmy eliminacji wpływu zmian emisyjności powierzchni w bezstykowych pomiarach temperatury wirującego walca stalowego. Konferencja Przetwarzanie i analiza sygnałów w systemach wizji i sterowania. Automatyka, tom 12/3, s. 841-851, 2008.

[5] Jaworski T., Kucharski J., An algorithm for reconstruction of temperature distribution on rotating cylinder surface from a thermal camera video stream Przegląd Elektrotechniczny, nr 02a, str. 91-94, 2013.

THE ALGORITHM FOR 2D TEMPERATURE FIELD CONTROL
OF THE SURFACE OF A ROTATING STEEL CYLINDERSUMMARY
In the paper the algorithm for temperature control of 2D temperature field has been presented. The algorithm has been implemented within the experimental set-up consisting of a rotating steel cylinder heated by induction using sex mobile inductors powered by high frequency generators. Performed experiments proved the efficiency of the developed algorithm for realisation of different required distributions of temperature field at the cylinder surface.

Keywords: control of temperature field, induction heating of rotating steel cylinder

©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość