Strona główna

Andrzej tomasz kieszek urodzony(a) 07. 12. 1962 w Rawie Mazowieckiej


Pobieranie 12.26 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar12.26 Kb.
ANDRZEJ TOMASZ KIESZEK
urodzony(a) 07.12.1962 w Rawie Mazowieckiej
miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja: Szkoła Podstawowa w Sadkowicach

I
Zasoby pieniężne: • środki pieniężne zgromadzone w walucie polsiej: nie posiadam

 • środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: nie posiadam

 • papiery wartościowe: nie posiadam

II

 1. Dom o powierzchni: 110 m², o wartości: 120.000 zł; tytuł prawny: własność

 2. Mieszkanie o powierzchni: - m², o wartości: - zł tytuł prawny: -

 3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: o powierzchni: 3,46 ha

o wartości: 20.000 zł

rodzaj zabudowy: nie zabudowane

tytuł prawny: własność żony

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód w wysokości: 5.000 zł przychód, 4.000zł dochód


4.Inne nieruchomości:

powierzchnia: nie posiadam

o wartości: -

tytuł prawny: -


III

Posiadam udzały w spółkach handlowych – należy podać liczbę i emitenta udziałów: nie posiadam


udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce:-
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:-
IV
Posiadam akcje w spółkach handlowych – należy podać liczbę i emitenta akcji: nie posiadam
akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce:-
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku biegłym dochód w wysokości:-
V
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, któe podlegało zbyciu w drodze przetargu- należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: nie nabyłem
VI

1.Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): nie prowadzę • osobiście:-

 • wspólnie z innymi osobami:-

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:-

2.Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy


-osobiście:-

-wspólnie z innymi osobami:-

Z tego tutułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:-
VII


 1. W spółkach handlowych (nazwa siedziba spółki): nie dotyczy

 • jestem członkiem zarządu (od kiedy):-

 • jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):-

 • jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):-

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:-


2.W spółdzielniach: nie dotyczy

 • jestem członkiem zarządu (od kiedy):-

 • jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):-

 • jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):-

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:-
 1. W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą: nie dotyczy
 • jestem członkiem zarządu (od kiedy):-

 • jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):-

 • jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):-

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:-


VIII
Inne dochody osiągnięte z tytułu zatrudnienia lub inne działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu: z tytułu zatrudnienia w SP w Sadkowicach na stanowisku dyrektora – 40.871,50, z tytułu wykonywania umowy zlecenia o dzieło PZU – 1.836,00 zł
IX
Skłądniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10.000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcji): Samochód osobowy Doewoo Nexia rok prod. 1996
X
Zobowiązania pienieżne o wartości powyżej 10.000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakimi zdarzeniem, w jakich wysokościach):

Stan na 31.12.2003 r.

Kredyt mieszkaniowy 9.783,00 zł

Kredyt bieżący 1.200,00 złRAZEM 10.983,00 zł


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość