Strona główna

Aneks nr z dnia


Pobieranie 7.12 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar7.12 Kb.
Aneks nr........
z dnia .................
do umowy zlecenia nr ................ zawartej dnia ................, pomiędzy Pomorskim Uniwersytetem Medycznym w Szczecinie, z siedzibą przy ul. Rybackiej 1 w Szczecinie, reprezentowanym przez:

Prorektora ds. Nauki – Prof. dr hab. n. med. Andrzeja Ciechanowicza, zwanym dalej Zleceniodawcą

a:

.............................................................................. zatrudnionym/ą w .........................................( nazwisko i imię)
............................................................... na stanowisku ..............................................................,
zamieszkałym/ą w ......................................................................................................................,

zwaną/m dalej Zleceniobiorcą.


§ 1

Na podstawie § 7 ust. 1, strony umowy wyrażają zgodę na zmianę przedmiotu umowy.

Zgodnie ze zmianą, § 1 umowy otrzymuje następujące brzmienie:

„Zleceniodawca powierza, a Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania następujących czynności: ………………………………………………………………………………………

......................................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………”

§ 2

Pozostałe warunki umowy pozostają bez zmian.


§ 3

Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla każdej


ze stron.
Zleceniodawca: Zleceniobiorca:
........................................................... ..............................................................

podpis Prorektora ds. Nauki


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość