Aneks nr z dniaPobieranie 7.12 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar7.12 Kb.
Aneks nr........
z dnia .................
do umowy zlecenia nr ................ zawartej dnia ................, pomiędzy Pomorskim Uniwersytetem Medycznym w Szczecinie, z siedzibą przy ul. Rybackiej 1 w Szczecinie, reprezentowanym przez:

Prorektora ds. Nauki – Prof. dr hab. n. med. Andrzeja Ciechanowicza, zwanym dalej Zleceniodawcą

a:

.............................................................................. zatrudnionym/ą w .........................................( nazwisko i imię)
............................................................... na stanowisku ..............................................................,
zamieszkałym/ą w ......................................................................................................................,

zwaną/m dalej Zleceniobiorcą.


§ 1

Na podstawie § 7 ust. 1, strony umowy wyrażają zgodę na zmianę przedmiotu umowy.

Zgodnie ze zmianą, § 1 umowy otrzymuje następujące brzmienie:

„Zleceniodawca powierza, a Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania następujących czynności: ………………………………………………………………………………………

......................................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………”

§ 2

Pozostałe warunki umowy pozostają bez zmian.


§ 3

Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla każdej


ze stron.
Zleceniodawca: Zleceniobiorca:
........................................................... ..............................................................

podpis Prorektora ds. Nauki
: data -> assets -> file -> 0018
0018 -> Załącznik nr 3 do Zarządzenia Rektora pum z dnia r
0018 -> Ćwiczenie Metody oznaczania białka
file -> Ćwiczenie 2 T: Diagnostyka zaburzeń homeostazy białek
0018 -> Aleksandra Dziedzic kl. III a
0018 -> Fizjoterapia I rok 2010/2011
0018 -> Zagadnienia obowiązujące na egzamin poprawkowy z Biochemii dl studentów Dietetyki
0018 -> Program ćwiczeń z mikrobiologii ogólnej I żywności dla studentów II roku dietetyki 2013/14. I tydzień Wykład 1
0018 -> Lp. Nr alb. Grupa Podgrupa
0018 -> Plan zajęć z biochemii w semestrze zimowym w roku akademickim 2014/2015
0018 -> Katedra I Zakład Histologii I Biologii Rozwoju pum plan wykładów I seminariów: ochrona środowiska z ekologią Kierunek: zdrowie publiczne studia stacjonarne rok akademicki 2014/2015 I rok ii° – II semestr Wykłady: 20 godz
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy