„animator szkolnej kultury fizycznej”Pobieranie 20.24 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar20.24 Kb.
Szkolny Związek Sportowy „WIELKOPOLSKA

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROGRAMU

„ANIMATOR SZKOLNEJ KULTURY FIZYCZNEJ”


w 2010r.


 1. Cele i zadania programu:

  • zwiększenie aktywności i efektywności działań szkoły w rozwijaniu sportu dzieci i młodzieży,

  • przeciwdziałanie patologiom społecznym, pomoc środowiskom trudnym i zubożałym, poprzez organizację dodatkowych sportowych zajęć pozalekcyjnych,

  • wspomaganie działalności szkoły w zakresie rozwoju sportu dzieci i młodzieży poprzez wdrożenie systemu motywacyjnego dla wyróżniających się nauczycieli wychowania fizycznego,

  • w ramach zawartej umowy zostanie zrealizowanych w poszczególnych edycjach wskazana we wniosku ilość godzin zajęć udokumentowanych odpowiednimi zapisami w „Dzienniczku zajęć animatora" (dziennik zajęć pozalekcyjnych),

  • aktywizacja lokalnych struktur samorządu terytorialnego, środowisk gospodarczych, rodziców do współpracy i współfinansowania działalności animatorów, poprzez zobowiązanie dokonywania wpłat na konto Szkolnego Związku Sportowego „WIELKOPOLSKA”- stowarzyszenia pożytku publicznego- 1% podatku dochodowego,

  • wsparcie działań związanych z realizacją Wielkopolskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej,

  • wsparcie działań zmierzających do powiększenia bazy sportowej szkoły.


2. Organizator.

Szkolny Związek Sportowy „WIELKOPOLSKA

Poznań, ul. Woźna 12
3. Uczestnicy - adresaci Programu


 • Priorytet A: Nauczyciele wychowania fizycznego, organizatorzy zawodów pracujący z dziećmi i młodzieżą szkolną w ramach prowadzonych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych - posiadający do tego uprawnienia na podstawie obowiązujących przepisów (dodatkowe uprawnienia nie dotyczą nauczycieli zatrudnionych w szkole na podstawie umowy o pracę). Dotyczy również przedszkoli.

 • Priorytet B: Szkoły uczestniczące w rywalizacji WIMS


4. Kryteria zgłoszeń

Priorytet A:  • zgłoszenia kandydatów do Programu dokonuje dyrektor szkoły,

  • zgłoszenia powinny dotyczyć osób zatwierdzonych przez radę sportową szkoły lub zespół przedmiotowy (składający się w głównej mierze z nauczycieli wychowania fizycznego),

  • wnioski muszą być wypełnione z określeniem wysokości kwot nie przekraczających wielkości potwierdzonych i postawionych do dyspozycji szkoły środków finansowych,

  • wnioski muszą być podpisane przez dyrektora szkoły, przedstawiciela komisji przedmiotowej lub komisji sportowej działającej przy Radzie Pedagogicznej,

  • zakres zadań animatora obejmuje plan zaakceptowany przez dyrektora szkoły (placówki) i dołączony do wniosku,

  • wnioski (według wzoru) należy kierować do Szkolnego Związku Sportowego „WIELKOPOLSKA” – 61-777 Poznań ul. Woźna 12 w terminach wynikających z potrzeb szkoły umożliwiających podpisanie umowy przed terminem realizacji.

Priorytet B:

- szkoła zgłasza pisemną prośbę o pokrycie określonych kosztów związanych z

udziałem w WIMS (do wysokości posiadanych środków).


5. Sposób wyboru

Priorytet A:wniosków dokonuje zatwierdzenia i przyjęcia animatorów do Programu.

Priorytet B:

- Po analizie możliwości finansowych szkoły, SZS „WIELKOPOLSKA” przyjmuje

wniosek do realizacji6. Zasady finansowania

  • finansowaniem objętych zostanie taka liczba pracujących na rzecz danej placówki

jaką w wyniku analizy finansowej może ona objąć,

- środki finansowe pochodzić będą z wyliczenia 70% wartości środków zebranych przez

szkoły,


  • wartość kwoty brutto za godzinę pracy w umowie zlecenia powinna mięć odniesienie

do wielkości nadgodziny danego nauczyciela,

- umowy podpisuje i rozliczać będzie SZS „WIELKOPOLSKA”,  • minimalna kwota finansowania na umowę wynosi 300 złotych (trzysta złotych),

  • środki nie wykorzystane przez szkołę pozostają do jej wyłącznej dyspozycji w kolejnych latach trwania Programu, aż do jego zamknięcia.


7. Sposób realizacji zadania

Wskazanie na druku PIT szkoły, oznaczać będzie jej przystąpienie do Programu.
Zgłoszenie jest potwierdzeniem przyjęcia całości założeń Programu:

  • szkoła prowadzi działania zmierzające do pozyskania osób chcących wesprzeć 1% podatku dochodowego pozalekcyjne zajęcia z zakresu szkolnej kultury fizycznej,

  • po uzyskania potwierdzenia przydzielonych środków finansowych (z zachowaniem zasad finansowania) szkoła wypełnia wniosek i przesyła do Biura Związku,

  • z wyłonionymi w wyniku przeprowadzonej procedury animatorami szkolnej kultury fizycznej SZS „WIELKOPOLSKA”, zawiera indywidualne umowy- zlecenia.


8. Sposób kontroli i nadzoru nad realizacją zadania

Priorytet A:i ma odniesienie do przyjętego planu zadań,

  • nadzór nad realizacją zadania sprawuje SZS „WIELKOPOLSKA” a w jego imieniu

upoważnione struktury związku działające na danym terenie,

- bezpośrednią kontrolę realizacji zadania sprawuje dyrektor placówki oświatowej,

który potwierdza wykonanie zadania w dzienniku zajęć.


Priorytet B:

zdawczo-odbiorczego. W przypadku dofinansowania jakiejkolwiek innej formy

dotyczącej WIMS, obowiązują ogólne zasady rozliczania imprezy.Aktywność nauczycieli, wychowawców, a zwłaszcza dyrekcji szkoły określi wielkość środków przeznaczonych na realizację Programu w danej szkole

Szkolny Związek Sportowy


WIELKOPOLSKA”
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy