Strona główna

Archidiecezjalnego


Pobieranie 75.55 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar75.55 Kb.


S T A T U T

ARCHIDIECEZJALNEGO

WYŻSZEGO SEMINARIUM DUCHOWNEGO

W BIAŁYMSTOKU

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1


 1. Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne w Białymstoku, zwane dalej Seminarium, jest instytucją kościelną przygotowującą kandydatów do kapłaństwa (kan. 235 §1 KPK). Oficjalnym skrótem nazwy Seminarium jest AWSD.

 2. Seminarium ma osobowość prawną w rozumieniu prawa kanonicznego (kan. 238 §1 KPK) oraz cywilnoprawną (art. 4 ust. 2 Konkordatu zawartego między Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą Polską).

 3. Siedziba Seminarium znajduje się w Białymstoku przy ul. Warszawskiej 46.

 4. Seminarium działa w oparciu o niniejszy statut, przepisy prawa kanonicznego i prawa obowiązującego w Polsce oraz o umowę między Wydziałem Teologicznym UKSW w Warszawie a Archidiecezjalnym Wyższym Seminarium Duchownym w Białymstoku z dnia 10.03.2009 r., zatwierdzoną przez Kongregację Wychowania Katolickiego dn. 2.07.2014 r.

§ 2

 1. Patronem Seminarium jest święty Jerzy, Męczennik. Liturgiczne wspomnienie jego śmierci jest świętem Seminarium.

 2. Seminarium posiada własny sztandar. Sztandar składa się z płata, głowicy i drzewca. Płat sztandaru stanowi tkanina koloru białego po stronie głównej (awers), z centralnie umieszczonym wizerunkiem Świętego Jerzego, Męczennika. Wokół wizerunku umieszczony jest napis „Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne w Białymstoku” oraz dewiza w języku łacińskim „Rerum Divinarum Notitia”. Odwrotna strona płata sztandaru (rewers) jest koloru czerwonego, z umieszczonym w środku wizerunkiem orła białego. Pod orłem znajduje się napis „Bóg Honor Ojczyzna”.

 3. Sztandar powinien być obecny podczas najważniejszych uroczystości kościelno-państwowych. Decyzję o użyciu sztandaru podejmuje Rektor.

 4. Seminarium posługuje się pieczęciami:

  1. okrągłą z wizerunkiem św. Jerzego, Męczennika, pośrodku, i pełną nazwą instytucji w otoku;

  2. okrągłą z orłem ustalonym dla godła Rzeczpospolitej Polskiej pośrodku i pełną nazwą instytucji w otoku;

  3. podłużną z podaniem statutowego adresu.

§ 3

 1. Podstawowym zadaniem Seminarium jest przygotowanie kandydatów do kapłaństwa w wymiarze ludzkim, duchowym, intelektualnym i pastoralnym. Formacja ta powinna mieć charakter duszpasterski.

 2. Alumnów należy tak formować, aby „przepojeni umiłowaniem Kościoła Chrystusowego, będąc związani pokorą i synowską miłością z Biskupem Rzymskim, następcą Świętego Piotra, przylgnęli do własnego biskupa jako wierni współpracownicy oraz podejmowali zgodną współpracę z braćmi; przez wspólne życie w seminarium, a także przez nawiązywanie przyjaźni i łączności z drugimi, przygotowywali się do braterskiej jedności z diecezjalnym prezbiterium, którego będą uczestnikami w służbie Kościoła” (kan. 245 § 2 KPK).

§ 4

Bezpośredni nadzór nad Seminarium sprawuje Arcybiskup Metropolita Białostocki.

§ 5


 1. Seminarium zachowuje trwałe więzi ze swoimi absolwentami — kapłanami Archidiecezji Białostockiej pracującymi w kraju i za granicą.

 2. Seminarium w realizacji swoich celów statutowych współpracuje z instytucjami kościelnymi i świeckimi

ROZDZIAŁ II

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

REKTOR

§ 6


 1. Na czele Seminarium stoi Rektor powoływany dekretem Arcybiskupa Metropolity Białostockiego na okres trzech lat z możliwością przedłużenia na kolejne kadencje. W wykonywaniu swoich zadań podlega bezpośrednio Arcybiskupowi Metropolicie Białostockiemu.

 2. Rektor reprezentuje Seminarium na zewnątrz.

 3. Rektor we współpracy z Zarządem i Profesorami troszczy się o prawidłową formację alumnów w wymiarze ludzkim, duchowym, intelektualnym, pastoralnym i misyjnym.

 4. Rektor jest przełożonym wszystkich mieszkańców Seminarium. Spełnia wobec nich obowiązki proboszcza.

 5. Rektor w zakresie swoich kompetencji wydaje zarządzenia i podejmuje inne decyzje odnoszące się do życia Seminarium.

 6. Rektor w szczególności:

  1. informuje Arcybiskupa Metropolitę Białostockiego o sprawach bieżących Seminarium oraz przedstawia ważniejsze kwestie wymagające zasięgnięcia opinii lub podjęcia decyzji;

  2. przedstawia do zatwierdzenia Arcybiskupowi Metropolicie Białostockiemu kandydatów do posług i święceń, pozytywnie zaopiniowanych przez Radę Profesorów;

  3. zwołuje posiedzenia Zarządu, Rady Profesorów i im przewodniczy;

  4. troszczy się osobiście albo przez wyznaczoną przez siebie osobę o powołania kapłańskie oraz dba o Grono Przyjaciół Seminarium;

  5. utrzymuje łączność z Proboszczami alumnów, dzieląc się z nimi troską i odpowiedzialnością za prawidłowy przebieg formacji alumnów;

  6. informuje wiernych Archidiecezji o życiu Seminarium;

  7. w trosce o formację przeprowadza rozmowy indywidualne z alumnami przed obłóczynami, posługami, kandydaturą i święceniami;

  8. przesyła do Kurii dokumenty dotyczące alumnów po otrzymaniu przez nich święceń;

  9. animuje spotkania modlitewne i sesje wychowawcze oraz spotkania integracyjne dla Zarządu i Rady Profesorów;

  10. promuje działalność naukową Profesorów Seminarium;

  11. przyjmuje kandydatów do Seminarium;

  12. dokonuje immatrykulacji i wystawia dyplomy absolwentom;

  13. Zatwierdza wybór Cenzora i Wicecenzora;

  14. ma prawo wprowadzić dzień rektorski lub godziny rektorskie;

  15. udziela urlopów rektorskich w porozumieniu z Zarządem;

  16. opiniuje alumnów w przypadku przejścia do innego Seminarium;

  17. organizuje dni skupienia rodziców alumnów;

  18. troszczy się o zapewnienie warunków materialnych Seminarium;

  19. rozstrzyga odwołania pracowników Seminarium i alumnów od decyzji niższych Przełożonych;

  20. podejmuje decyzje w sprawach współpracy Seminarium z instytucjami naukowymi i gospodarczymi w kraju i za granicą.

WICEREKTOR

§ 7


Wicerektor jest bezpośrednim współpracownikiem Rektora. Jest mianowany przez Arcybiskupa Metropolitę Białostockiego na wniosek Rektora na okres trzech lat z możliwością przedłużenia na kolejne kadencje.

§ 8


Wicerektor zastępuje Rektora w przypadku jego nieobecności.

§ 9


 1. Wicerektor jest odpowiedzialny za koordynowanie zajęć dydaktycznych przewidzianych w „Ratio studiorum” i w umowie o współpracy z Wydziałem Teologicznym UKSW w Warszawie.

 2. Wicerektor w szczególności:

  1. opracowuje kalendarz wydarzeń seminaryjnych;

  2. przygotowuje plan zajęć dydaktycznych;

  3. koordynuje pracę Księży Profesorów i wykładowców Seminarium;

  4. przygotowuje sprawozdanie roczne z działalności Seminarium i przedstawia je podczas inauguracji roku akademickiego;

  5. układa plan zaliczeń i egzaminów;

  6. czuwa nad przebiegiem praktyk duszpasterskich diakonów;

  7. powierza alumnom poszczególne funkcje w Seminarium, poza wymienionymi w § 32;

  8. wyznacza pokoje do zamieszkania poszczególnym alumnom;

  9. wyznacza seniorów roku pierwszego;

  10. utrzymuje kontakt z rodzinami alumnów;

  11. odpowiada za stronę internetową Seminarium.

PREFEKT ALUMNÓW

§ 10


Prefekt jest mianowany przez Arcybiskupa Metropolitę Białostockiego na wniosek Rektora na okres trzech lat z możliwością przedłużenia na kolejne kadencje.

§ 11


 1. Prefekt współpracuje z Rektorem i pozostałymi członkami Zarządu oraz Radą Profesorów w zakresie formacji alumnów. Jego podstawowym zadaniem jest czuwanie nad przestrzeganiem przez alumnów Regulaminu i aktualnych zarządzeń dotyczących spraw porządkowych i wychowawczych. Czyni to zwłaszcza poprzez obecność i świadectwo życia.

 2. Prefekt w szczególności:

  1. odbywa indywidualne spotkania z alumnami;

  2. prowadzi spotkania wychowawczo-formacyjne (tzw. urbanitas), których celem jest wyjaśnianie zasad Regulaminu oraz przedstawianie bieżących spraw z życia Seminarium;

  3. sprawuje nadzór nad pomieszczeniami i pracowniami przeznaczonymi do użytku alumnów;

  4. czuwa nad rekreacją alumnów, promocją sportu i życia kulturalnego;

  5. organizuje spotkania z ludźmi ze świata kultury i nauki;

  6. czuwa nad korzystaniem przez alumnów ze środków masowego przekazu;

  7. troszczy się o chorych alumnów;

  8. zwalnia alumnów (podczas nieobecności Prefekta zwalnia Wicerektor);

  9. koordynuje praktyki duszpasterskie alumnów;

  10. czuwa nad działalnością wydawniczą Seminarium;

  11. prowadzi kronikę seminaryjną;

  12. sporządza protokoły obrad Rady Profesorów.

OJCIEC DUCHOWNY

§ 12


Ojciec duchowny jest mianowany przez Arcybiskupa Metropolitę Białostockiego na wniosek Rektora na okres trzech lat z możliwością przedłużenia na kolejne kadencje.

§ 13


W zależności od potrzeb Seminarium funkcję tę może pełnić więcej niż jedna osoba.

§ 14


Ojciec duchowny jest kierownikiem duchowym alumnów, zgodnie z kan. 239 § 2 KPK, oraz ich spowiednikiem.

§ 15


 1. Ojciec duchowny umożliwia alumnom wybór spowiednika.

 2. Ojciec duchowny w szczególności:

  1. odpowiada za codzienną liturgię i nabożeństwa;

  2. wygłasza konferencje raz w tygodniu dla całej wspólnoty alumnów oraz co dwa tygodnie dla poszczególnych roczników;

  3. organizuje rekolekcje i dni skupienia dla alumnów;

  4. wyznacza alumnom niedzielne posługi do chorych, szpitali i innych ośrodków;

  5. prowadzi rozmowy indywidualne z alumnami;

  6. spowiada alumnów;

  7. koordynuje posługę spowiedników w Seminarium.

§ 16

Ojciec duchowny odpowiada za czas formacji propedeutycznej roku pierwszego.

§ 17

Ojciec duchowny troszczy się o kaplicę seminaryjną i bibliotekę ascetyczną.§ 18

Ojciec duchowny nie bierze udziału w sesjach Rady Profesorów, chyba że zostanie poproszony przez Rektora. Nie wypowiada też opinii o alumnach w sprawie dopuszczenia ich do posług i święceń.SPOWIEDNICY

§ 19


 1. Spowiednikami alumnów, oprócz Ojca duchownego, mogą być także inni kapłani, zgodnie z kan. 240 § 1 KPK.

 2. Spowiedników mianuje Arcybiskup Metropolita Białostocki na wniosek Rektora.

 3. Spowiednikami nie mogą być członkowie Zarządu, oprócz Ojca Duchownego, ani Księża Profesorowie.

DYREKTOR ADMINISTRACYJNY

§ 20


 1. Dyrektor administracyjny (Prokurator) jest bezpośrednim współpracownikiem Rektora w sprawach gospodarczo-socjalnych Seminarium. Mianuje go Arcybiskup Metropolita Białostocki na wniosek Rektora na okres trzech lat z możliwością przedłużenia na kolejne kadencje.

 2. Dyrektor administracyjny informuje Rektora i Zarząd o planach aktualnych prac na terenie Seminarium. Realizuje samodzielnie bieżące wydatki przewidziane w preliminarzu budżetowym. Natomiast na wydatki inwestycyjne przekraczające kwotę, której wysokość na dany rok budżetowy ustala Rektor, musi uzyskać jego zgodę.

 3. Dyrektor administracyjny w szczególności:

  1. czuwa nad pozyskiwaniem i zabezpieczeniem środków ekonomicznych oraz odpowiednim dysponowaniem nimi dla zapewnienia płynności finansowej Seminarium (por. kan. 263 KPK);

  2. prowadzi księgowość i inwentarz seminaryjny;

  3. nadzoruje stan i wyposażenie budynków seminaryjnych;

  4. sporządza preliminarz budżetowy na kolejny rok i przedkłada go Rektorowi;

  5. sporządza bilans roczny na koniec roku kalendarzowego i przedstawia go Radzie do spraw ekonomicznych;

  6. w porozumieniu z Rektorem zatrudnia i zwalnia pracowników świeckich Seminarium. Obejmuje opieką duchową i materialną siostry zakonne i pracowników świeckich;

  7. wypłaca wynagrodzenie pracownikom duchownym i świeckim Seminarium;

  8. przyjmuje czesne od alumnów;

  9. odpowiada za sprawy meldunkowe i ubezpieczenia pracowników i alumnów.

WICEDYREKTOR ADMINISTRACYJNY

§ 21


Wicedyrektor administracyjny jest mianowany przez Arcybiskupa Metropolitę Białostockiego na wniosek Rektora.

§ 22


Wicedyrektor administracyjny odpowiada za prowadzenie Domu Rekolekcyjno-Wypoczynkowego im. Bł. Ks. Michała Sopoćki w Studzienicznej zgodnie z jego Statutem.

§ 23


Wicedyrektor administracyjny konsultuje z Rektorem sprawy dotyczące zarządzania Domu Rekolekcyjno-Wypoczynkowego.

§ 24


Fundusz wypracowany w Domu Rekolekcyjno-Wypoczynkowym stanowi część budżetu Seminarium i jest przeznaczony na jego cele statutowe.

Zarząd Seminarium

§ 25


 1. Zarząd Seminarium tworzą: Rektor, Wicerektor, Prefekt alumnów, Ojcowie duchowni i Dyrektor administracyjny.

 2. Zarząd w szczególności:

  1. przygotowuje projekt Statutu i Regulaminu Seminarium, który po uzyskaniu aprobaty Rady Profesorów zatwierdza Arcybiskup Metropolita Białostocki;

  2. czuwa nad funkcjonowaniem Seminarium;

  3. troszczy się o formację alumnów Seminarium.

 1. Członkowie Zarządu mają obowiązek rezydować w Seminarium.

RADA PROFESORÓW

§ 26


 1. W skład Rady Profesorów wchodzą: Rektor, Wicerektor, Prefekt alumnów oraz Księża Profesorowie.

 2. Członkowie Rady Profesorów mają obowiązek uczestniczenia w sesjach zwoływanych przez Rektora. Porządek sesji ustala Rektor.

 3. Członkowie Rady Profesorów są zobowiązani do zachowania tajemnicy dotyczącej spraw poruszanych w trakcie sesji. Decyzje Rady dotyczące alumnów oznajmia zainteresowanym Rektor.

 4. Uchwały Rady Profesorów zapadają bezwzględną większością głosów (więcej niż 50% wszystkich głosów), przy obecności przynajmniej połowy uprawnionych do głosowania. W sprawach personalnych głosowania są tajne.

 5. Na sesję mogą być zaproszone przez Rektora inne osoby.

KSIĘŻA PROFESOROWIE

§ 27


 1. Księża Profesorowie prowadzą działalność dydaktyczną w Seminarium, uczestniczą w konferencjach i sympozjach naukowych oraz podnoszą kwalifikacje naukowe.

 2. Księża Profesorowie nie powinni podejmować zobowiązań utrudniających im pracę w Seminarium.

 3. Księża Profesorowie prowadzący zajęcia dydaktyczne są zobowiązani do przestrzegania Regulaminu Seminarium. O swojej nieobecności mają obowiązek powiadomić wcześniej Wicerektora.

 4. Księża Profesorowie na prośbę Rektora opiniują alumnów przygotowujących się do posług i święceń.

 5. Księża Profesorowie są wychowawcami alumnów, dlatego też powinni troszczyć się o własną formację duchową i ludzką, dając dobry przykład chrześcijańskiego i kapłańskiego życia.

 6. Księża Profesorowie harmonijnie współpracują z Rektorem i innymi członkami Zarządu.

 7. Księża Profesorowie mają prawo do należnego im wynagrodzenia, które powinno być dostosowane do stopnia naukowego, ilości prowadzonych zajęć i lat kapłaństwa. Ustalenia w tym względzie zatwierdza Arcybiskup Metropolita Białostocki.

 8. Księża Profesorowie mają prawo do nieodpłatnego wyżywienia w Seminarium. Natomiast o zamieszkaniu w Seminarium decyduje Arcybiskup Metropolita Białostocki.

 9. Księża Profesorowie w duchu odpowiedzialności za Seminarium są zobowiązani do udziału w zbiórkach ofiar przeznaczonych na jego utrzymanie.

 10. Księża Profesorowie przechodzą na emeryturę zgodnie z zasadami określonymi w umowie z UKSW.

 11. Księża Profesorowie, którzy osiągnęli wiek emerytalny, mogą mieszkać w Seminarium za zgodą Arcybiskupa Metropolity Białostockiego.

ALUMNI

§ 28


 1. Alumni są przyjmowani do Seminarium w oparciu o wskazania Stolicy Apostolskiej, Konferencji Episkopatu Polski i Arcybiskupa Metropolity Białostockiego.

 2. Kandydaci do Seminarium winni spełniać wymagane prawem warunki intelektualne, psychiczne, duchowo-moralne i fizyczne. Wstępnej oceny zdatności kandydatów dokonuje Rektor na podstawie rozmowy oraz w oparciu o treść przedłożonych dokumentów.

 3. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do Seminarium powinni przedłożyć Rektorowi następujące dokumenty:

  1. podanie o przyjęcie do Seminarium;

  2. życiorys;

  3. świadectwo chrztu i bierzmowania;

  4. świadectwo ukończenia szkoły średniej;

  5. świadectwo dojrzałości oraz inne wymagane dokumenty.

§ 29

 1. Kandydaci po złożeniu dokumentów przechodzą okres formacji propedeutycznej. Po tym okresie Rektor podejmuje decyzję o ewentualnym przyjęciu kandydata.

 2. Włączenie do grona alumnów następuje poprzez akt immatrykulacji połączony z wręczeniem indeksu.

 3. W ramach formacji do kapłaństwa alumni:

  1. na roku trzecim otrzymują sutannę i posługę lektoratu;

  2. na roku czwartym otrzymują posługę akolitatu;

  3. na roku piątym otrzymują kandydaturę do diakonatu i kapłaństwa;

  4. po zakończeniu formacji przewidzianej przez prawo kanoniczne otrzymują święcenia w stopniu diakonatu i prezbiteratu.

§ 30

Alumni mają prawo przedstawiania kandydatów na funkcję Cenzora i Wicecenzora.

§ 31


 1. Na początku każdego roku akademickiego alumni przekazują Rektorowi opinię własnego proboszcza dotyczącą ich pobytu w parafii podczas wakacji, a w przypadku podejmowania praktyk duszpasterskich lub katechetycznych — opinię kompetentnego duszpasterza.

 2. Każdorazowe przebywanie w czasie wakacji poza własną parafią przekraczające okres dwu tygodni powinni udokumentować testimonium proboszcza miejsca pobytu lub innego przełożonego.

§ 32

Alumni co miesiąc opłacają czesne z tytułu ich pobytu w Seminarium, którego wysokość ustala Zarząd. Alumni znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej mogą otrzymać pomoc ze strony Seminarium.

§ 33

Alumni są zobowiązani do przestrzegania Regulaminu Seminarium.§ 34

 1. Alumni mogą w trakcie trwania studiów poprosić o urlop rektorski, którego udziela Rektor na określony czas.

 2. W czasie trwania urlopu rektorskiego alumni są zobowiązani do stałego kontaktu z Rektorem i Ojcem duchownym.

§ 35

 1. Alumni ze słusznych powodów mogą prosić o przejście do innego Seminarium na zasadach określonych przez Konferencję Episkopatu Polski.

 2. Alumni, którzy nie rozeznali swego powołania do kapłaństwa, mogą w sposób wolny odejść z Seminarium.

 3. Alumni mogą być usunięci z Seminarium dyscyplinarnie. Z innych uzasadnionych powodów mogą być poproszeni o odejście z Seminarium. Do relegowania alumna z AWSD potrzebna jest zgoda Arcybiskupa Metropolity Białostockiego. O usunięciu lub odejściu alumna Rektor powiadamia właściwego Proboszcza.

ROZDZIAŁ III

BIBLIOTEKA

§ 36


Bibliotekę Seminarium tworzą:

  1. biblioteka główna;

  2. biblioteka ascetyczna;

  3. biblioteki zakładowe.

§ 37

Strukturę organizacyjną biblioteki głównej określa Regulamin zatwierdzony przez Rektora.

§ 38

Dyrektora biblioteki głównej na wniosek Rektora mianuje Arcybiskup Metropolita Białostocki.§ 39

 1. Dyrektor biblioteki głównej jest bezpośrednim przełożonym jej pracowników.

 2. Dyrektor biblioteki głównej reprezentuje ją na zewnątrz i składa Rektorowi roczne sprawozdanie z jej działalności.

 3. Dyrektor biblioteki w szczególności:

  1. dba o powiększanie księgozbioru;

  2. zabezpiecza księgozbiór przed kradzieżą, pożarem lub inną dewastacją;

  3. organizuje pracę biblioteki głównej;

  4. troszczy się o obsadę kadrową biblioteki głównej;

  5. konsultuje z Rektorem sprawy finansowe biblioteki.

§ 40

 1. Biblioteka ascetyczna gromadzi księgozbiór o tematyce duchowej ze szczególnym uwzględnieniem literatury ascetycznej.

 2. Biblioteki zakładowe gromadzą księgozbiory tematyczne, nad którymi opiekę sprawują profesorowie danej specjalizacji.

ROZDZIAŁ IV

SIOSTRY ZAKONNE

§ 41


 1. Prawa i obowiązki sióstr w Seminarium reguluje umowa, podpisana między Rektorem Seminarium a Przełożoną Generalną.

 2. Siostry pełnią posługę w Seminarium zgodnie z charyzmatem Zgromadzenia.

ROZDZIAŁ V

PRACOWNICY ŚWIECCY

§ 42


Pracownicy świeccy są zatrudniani w oparciu o umowę o pracę lub o umowę wolontariatu.

§ 43


Bezpośrednim przełożonym świeckich pracowników jest Dyrektor administracyjny.

§ 44


Pracownicy świeccy w sprawach spornych mogą odwołać się do Rektora.

ROZDZIAŁ VI

SPRAWY EKONOMICZNE SEMINARIUM

§ 45


 1. Seminarium utrzymuje się z ofiar wiernych świeckich, osób duchownych oraz dotacji Kurii.

 2. Alumni płacą miesięczne czesne na swoje utrzymanie w Seminarium.

§ 46

Seminarium ma prawo nabywania i zbywania majątku, zawierania innych umów i przyjmowania darowizn.ROZDZIAŁ VII

INNA DZIAŁALNOŚĆ SEMINARIUM

§ 47


Seminarium prowadzi dzieło powołań, działalność kulturalno-oświatową i dba o zachowanie dziedzictwa Kościoła Białostockiego.

§ 48


Seminarium prowadzi też działalność gospodarczą.

POSTANOWIENIA

Statut Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku zatwierdzony przez Arcybiskupa Metropolitę Białostockiego, Wojciecha Ziembę, w dniu 08 grudnia 2003 r. traci swoją moc z dniem zatwierdzenia powyższego Statutu.

©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość