Strona główna

Artykuły I studia wojciech Safian


Pobieranie 19.51 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar19.51 Kb.
ARTYKUŁY I STUDIA

Wojciech Safian

Rozliczenie podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego od osób prawnych z tytułu usługi reklamowej, w przypadku gdy wystawienie faktury i płatność następują przed wykonaniem usługi 3Andrzej Dembiński

Odpowiedzialność płatnika za niepobranie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych 6Andrzej Sójta, Aleksander J. Twardowski

Postępowanie podatkowe 7Piotr Wesołowski

Prawo do odliczenia podatku naliczonego na podstawie faktur otrzymywanych drogą mailową w formie pliku elektronicznego 15Mateusz Wojciechowski

Sprzedaż udziału we współwłasności nieruchomości – skutki podatkowe w podatku od czynności cywilnoprawnych 17Małgorzata Lehmann-Ziaja

Status akcyzowy podmiotów w obrocie wyrobami gazowymi 19Jacek Budziszewski, Anna Żarkowska

Komornik sądowy jako płatnik z tytułu dostawy nieruchomości 20Mateusz Wojciechowski

Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług kwot otrzymanych przed odstąpieniem od umowy przedwstępnej 23Piotr Śmigielski

Faktyczne wykonanie usługi czy postanowienia umów cywilnoprawnych – sposób określenia momentu powstania obowiązku podatkowego na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług po dniu 1 stycznia 2014 r. 26Anna Żarkowska

Możliwość zwolnienia z opodatkowania sprzedaży gruntu przeznaczonego na zbiornik wód powierzchniowych 29Jacek Budziszewski

Skutki podatkowe umorzenia udziałów za wynagrodzeniem ustalonym w formie niepieniężnej 32Aleksandra Bekierz-Babińska

Miejsce świadczenia i moment powstania obowiązku podatkowego przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów 35Marek Zagórski

Spółki komandytowo-akcyjne w zakresie podmiotowym podatku dochodowego od osób prawnych – nie wszystkie tego rodzaju spółki są podatnikami od dnia 1 stycznia 2014 r. 37Marcin Szymocha

Rozliczanie premii pieniężnych na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług przed dniem 1 stycznia 2014 r. i po tym dniu 38Agata Strocka

Różnice kursowe na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług. Ustalanie podstawy opodatkowania w przypadku kwot wyrażonych w walutach obcych 41ANALIZY I OPINIE

Witold Modzelewski

Bezprecedensowy rozwój biznesu optymalizacyjnego jest dzieckiem harmonizacji prawa podatkowego 43Mariusz Kuśmierczyk

Opodatkowanie papierów wartościowych otrzymanych nieodpłatnie w ramach programu pracowniczego 46Jarosław Włoch

Ministerstwo Finansów ostrzega 48Wojciech Safian

Czy art. 88 ust. 3a pkt 4 lit. c ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług jest zgodny z prawem wspólnotowym? 50Andrzej Dembiński

Uregulowania dotyczące podatku od dochodów nieujawnionych obowiązujące od dnia 1 stycznia 2007 r. – problem zgodności z zasadą określoności przepisów prawa podatkowego 53Marcin Rozbicki

Instytucja dobrowolnego poddania się odpowiedzialności na gruncie Kodeksu karnego skarbowego 54Piotr Wesołowski

Możliwość opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych przychodów ze sprzedaży wirtualnych przedmiotów 56Piotr Zyśk

Powolna reforma opodatkowania nieruchomości – kataster fiskalny 57Andrzej Dembiński

Pojęcie budynku gospodarczego na potrzeby ustawy o podatkach i opłatach lokalnych 59Małgorzata Słomka

Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi w kontekście podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS 60Mateusz Wojciechowski

Odmowa prawa do odliczenia z faktury dokumentującej czynność sprzeczną z ustawą albo mającą na celu obejście ustawy, a także dokumentującej oświadczenie woli złożone dla pozoru – aspekty cywilnoprawne 63Jacek Budziszewski, Anna Żarkowska

Zastosowanie zwolnienia z opodatkowania w związku z wydatkowaniem przychodu ze sprzedaży nieruchomości na spłatę kredytu hipotecznego, kredytu gotówkowego i pożyczki konsolidacyjnej 66Krzysztof Radzikowski

Świadczenia kompleksowe (złożone) w podatku od towarów i usług (VAT) – specyfika branży medycznej 70Radosław Żuchowski

Zastaw skarbowy jako zabezpieczenie należności podatkowych 72Jacek Budziszewski, Anna Żarkowska

Ustalenie kosztów uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych w związku z przeniesieniem własności nieruchomości w ramach datio in solutum 76Aleksandra Bekierz-Babińska

Czy wykład powinien być przedmiotem umowy o dzieło czy umowy zlecenia? Przegląd orzecznictwa 77PODATKI DLA KSIĘGOWYCH

Jacek Budziszewski

Podatki w praktyce 82LEGISLACJA PODATKOWA

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiające środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej 91


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość