Strona główna

Autorzy opracowania


Pobieranie 39.18 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar39.18 Kb.


Autorzy opracowania

Arkadiusz Walczak

Iwona Kulpa - Szustak

Hanna Wiśniewska


Tytuł: Quo vadis

Kategoria genologiczna: historyczny

Pierwowzór literacki: Henryk Sienkiewicz Quo vadis

Reżyser: Jerzy Kawalerowicz

Scenariusz: Jerzy Kawalerowicz

Zdjęcia: Andrzej Jaroszewicz

Obsada: Paweł Deląg jako Winicjusz Marek, Magdalena Mielcarz jako Ligia Kallina, Bogusław Linda jako Petroniusz, Danuta Stenka jako Pomponia Grecyna, Franciszek Pieczka jako Św. Piotr (Szymon), Michał Bajor jako Neron

Muzyka: Jan A.P. Kaczmarek

Rok i kraj produkcji: 2001, Polska

Dystrybutor: Syrena EG

Czas trwania: 134/170 min.

Dolna granica wieku odbiorców: 12 lat

Docelowa grupa odbiorców (etap edukacji): gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna

Nazwy przedmiotów (zajęć), na których można wykorzystać film: historia, język polski, wiedza o kulturze, język łaciński, lekcje wychowawcze, religia, etyka


Krótka informacja o filmie

Bohaterowie Quo Vadis Henryka Sienkiewicza ożywają na ekranach za sprawą filmowej adaptacji Jerzego Kawelerowicza. Cnoty wiary, nadziei i miłości, ukazane na tle krwawych rządów Nerona w zdemoralizowanym Rzymie, ścierają się


z bezlitosną przemocą i nienawiścią. Warto zachęcić uczniów, szczególnie dziś,
w czasach nieustającego wyścigu szczurów, by przystanęli i zastanowili się, czy
w owym starciu są zwycięzcy i przegrani?
Związki z podstawą programową
Gimnazjum
Historia
Chrześcijaństwo. Uczeń:

umiejscawia w czasie i przestrzeni narodziny i rozprzestrzenianie się chrześcijaństwa;

wskazuje przyczyny i przykłady prześladowania chrześcijan w państwie rzymskim.
Język polski
Teksty kultury. Henryk Sienkiewicz – wybrana powieść historyczna (Quo vadis, Krzyżacy lub Potop).
Etyka

Moralność a religia, wiedza i polityka

Wskazania moralne w religii chrześcijańskiej. Normy społeczne wynikające z nauki społecznej Kościoła.

Szkoła ponadgimnazjalna
Historia
Zakres rozszerzony
Społeczeństwo, życie polityczne i kultura starożytnego Rzymu. Uczeń:

charakteryzuje przemiany ustrojowe i społeczne w Rzymie republikańskim


i w cesarstwie rzymskim;

porównuje niewolnictwo w Rzymie z wcześniejszymi formami niewolnictwa w świecie bliskowschodnim i greckim;

opisuje zmiany w położeniu religii chrześcijańskiej w państwie rzymskim (od religii prześladowanej, poprzez tolerowaną, do panującej);

prezentuje najważniejsze stanowiska historiografii i dotyczące przyczyn upadku państwa rzymskiego;

rozpoznaje dokonania kulturowe Rzymian w dziedzinie prawa, literatury, nauki, architektury i techniki;

identyfikuje dziedzictwo kultury rzymskiej w dorobku kulturowym Europy.


Historia i społeczeństwo
Kobieta i mężczyzna, rodzina. Uczeń:

analizuje, na wybranych przykładach, obrazy miłości, role kobiety i mężczyzny oraz model rodziny w Biblii;

analizuje, na wybranych przykładach, obrazy miłości, role kobiety i mężczyzny oraz model rodziny w kulturze starożytnej Grecji i Rzymu.
Swojskość i obcość. Uczeń:

opisuje greckie i rzymskie pojęcia barbarzyńcy; charakteryzuje, na wybranych przykładach, kontakty Greków i Rzymian z ludami uważanymi przez nich za barbarzyńców;

wyjaśnia na przykładach starożytnych Greków i Rzymian fenomen uznawania własnej kultury za kulturę prawdziwie ludzką.
Język polski

Uczeń:


odczytuje sens całego tekstu oraz wydzielonych przez siebie fragmentów;

potrafi objaśnić ich sens oraz funkcję na tle całości (zakres podstawowy);

czyta utwory stanowiące konteksty dla tekstów kultury poznawanych w szkole (zakres rozszerzony);

szuka literatury przydatnej do opracowania różnych zagadnień; selekcjonuje ją według wskazanych kryteriów (w zasobach bibliotecznych korzysta zarówno


z tradycyjnego księgozbioru, jak i z zapisów multimedialnych i elektronicznych,
w tym Internetu) (zp);

prezentuje własne przeżycia wynikające z kontaktu z dziełem sztuki (zp);

określa problematykę utworu (zp);

wykorzystuje w interpretacji utworu konteksty (np. literackie, kulturowe, filozoficzne, religijne) (zp);

konfrontuje tekst literacki z innymi tekstami kultury np. plastycznymi, teatralnymi, filmowymi.
Wiedza o kulturze

Uczeń:


zna dwudziestowieczne dzieła reprezentujące różne dziedziny sztuki (literaturę, architekturę, plastykę, muzykę, teatr, fotografię, film, sztukę nowych mediów) i dostrzega związki pomiędzy nimi;

wskazuje różne funkcje dzieła sztuki (np. estetyczną, komunikacyjną, społeczną, użytkową, kultową, poznawczą, ludyczną);

analizuje temat dzieła oraz treści i formę w kontekście jego różnych funkcji, wykorzystując podstawowe wiadomości o stylach i epokach z różnych dziedzin sztuki;

analizuje film lub analizuje spektakl teatralny, posługując się podstawowymi pojęciami z zakresu właściwej dziedziny sztuki;

wypowiada się na temat dzieła sztuki używając pojęć zarówno swoistych dla poszczególnych sztuk, jak i wspólnych (forma, kompozycja, funkcja, nadawca, odbiorca, użytkownik, znaczenie, kontekst, medium);

dostrzega i nazywa związek między dziełem a sytuacją społeczno-historyczną


i obyczajami epoki, w której powstało.
Etyka

Człowiek jako osoba i jego działanie. Etyczna analiza aktywności ludzkiej. Motywy podejmowanych decyzji.

Cel i sens ludzkiej egzystencji. Hierarchie celów. Szczęście w życiu ludzkim. Rozwój moralny i duchowy człowieka jako osoby. Rola oddziaływań wychowawczych.

Dobro moralne i wartości moralne. Hierarchia wartości. Wartości autoteliczne i instrumentalne. Konflikt wartości. Wartości wybierane i realizowane.

Prawo moralne, imperatyw moralny, w tym prawo naturalne. Dekalog jako podstawa życia moralnego. Problem relatywizmu moralnego i sposoby jego przezwyciężania. Nie naruszalne prawa istoty ludzkiej.

Wymiar moralny życia człowieka. Zdolność rozpoznawania wartości


i powszechne dążenie do dobra. Świadomość moralna. Rola sumienia
w prawidłowym rozwoju wewnętrznym. Sądy i oceny moralne. Przykłady patologii w zakresie świadomości moralnej. Problem manipulacji.

Obecność dobra i zła we współczesnej kulturze.

Sprawności moralne. Samowychowanie.

Przykłady współczesnych przejawów kryzysu moralnego.


Rozwój zainteresowań i pożądanych umiejętności uczniów

TAK

NIE

Praca z filmem stwarza możliwości rozwoju kompetencji kluczowych uczniów

X
Film motywuje uczniów do samodzielnego uczenia się i poznawania

XFilm sprzyja rozwojowi wyobraźni uczniów

X


Film inspiruje do wykorzystania niestandardowych i oryginalnych metod pracy z uczniami

XFilm pozwala zaprojektować cykl zajęć wokół przedstawionego problemu.

XFilm zawiera sceny przemocy


X

Film zawiera sceny erotyczne
X
Projekcja filmu musi być poprzedzona zajęciami wprowadzającymi
X

Analiza filmu wymaga obecności na zajęciach specjalisty (psychologa, pedagoga, innych)XPomysły na zajęcia filmowe, proponowane metody pracy z filmem
Dyskusja, burza mózgów, ranking, metoda projektów (temat: kino historyczne, filmowe obrazy starożytnego Rzymu, Neron – wizerunek literacki
i filmowy, a prawda historyczna, chrześcijaństwo w świecie antycznym),planszowa synteza, analiza i interpretacja działa filmowego i literackiego, praca
z fragmentem filmu, elementy dramy, ćwiczenia redakcyjne: recenzja, scenariusz, scenopis.
Zagadnienia związane z konstrukcją dzieła filmowego:

Rola scenografii i kostiumów(dbałość o detale, drobiazgowe odtworzenie stylu i charakteru epoki).

Rola muzyki w filmie.
Filmowe modele widowiska historycznego – analiza porównawcza filmów Jerzego Kawalerowicza Faraon i Quo vadis.
Filmowe adaptacje powieści Henryka Sienkiewicza Quo vadis – analiza porównawcza filmu Kawalerowicza z filmem Mervyna LeRoya z 1951 i Franco Rossiego z 1985 r.
Zagadnienia filmoznawcze:

Adaptacje filmowej klasyki literackiej.

Genologia kina – film historyczny.

Pojęcie kostiumu historycznego.


Petroniusz jako „dyktator dobrego smaku” – kto jest dzisiaj dyktatorem dobrego smaku?
Tropy interpretacyjne, w tym zagadnienia filmoznawcze
Quo vadis – apologia chrześcijaństwa czy pogaństwa?

Początki chrześcijaństwa, organizacja życia religijnego, źródła prześladowań chrześcijan, judaizm a chrześcijaństwo.Życie codzienne w starożytnym Rzymie, życie rodzinne, uczty, igrzyska, rzymska ulica, model domu, struktura społeczna.

Cesarz rzymski – władca absolutny? Model władzy cesarskiej w okresie pryncypatu.

Quo vadis – metaforyczna wizja zniewolonego społeczeństwa?

Mężczyzna i kobieta w starożytnym Rzymie.

Konwencje miłości w antyku.

Uczty u Petroniusza – epikurejski charakter przyjęcia, w zestawieniu
z fragmentami Uczty Trymalchiona Petroniusza.

Obecne w filmie motywy funkcjonujące w kulturze

Rola religii w życiu człowieka, dlaczego ludzie umierają za wiarę,


w zestawieniu z filmowymi biografiami Joanny d`Arc, filmem Misja w reż. Rolanda Joffe.
Rozwój chrześcijaństwa, od religii prześladowanej do religii panującej,
w zestawieniu z filmem Agora w reż. Alejandro Amenabara.
Niewolnictwo w starożytnym Rzymie, w zestawieniu z filmem Gladiator w reż. Ridleya Scotta.
Fanatyzm religijny, w zestawieniu z filmem Agora oraz Fanatyk w reż. Henrego Beana.
Tagi

Chrześcijaństwo, pogaństwo, Rzym, religia, uczta, niewolnictwo, wiara, historia, kostium, scenografia, miłość, igrzyska, widowisko historyczne, Petroniusz, uczta, kobieta, przemoc.

©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość