Strona główna

Baza danych ­­­­­­­­­­­­­– zbiór powiązanych ze sobą logicznie danych, zorganizowany zgodnie z określonym modelem danych. System baz danych


Pobieranie 61.4 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar61.4 Kb.
Bazy danych:
Fazy:

- Konceptualna (analiza świata rzeczywistego, O_Z)

- Logiczna (projektowanie schematów relacyjnych, normalizacja, schemat logiczny b.d.)

- Fizyczna (więzy integralności, raporty, interface, grupy użytkowników, archiwizacja)Baza danych ­­­­­­­­­­­­­– zbiór powiązanych ze sobą logicznie danych, zorganizowany zgodnie z określonym modelem danych.

System baz danych – wiele baz danych zarządzanych przez jeden system komputerowy.

Architektura systemu baz danych:

 • Poziom zewnętrzny (użytkownik)

zbiór zewnętrznych widoków, poprzez które użytkownicy widzą zawartość bazy danych. Widok jest wyabstrahowanym fragmentem bazy danych, zdefiniowanym w terminach języka zapytań

 • Poziom logiczny (modelu danych)

Zawiera model konceptualny bazy. Model ten obejmuje całą zawartość bazy, tak jak ją widzi administrator lub właściciel bazy

 • Poziom wewnętrzny (fizyczny)

Fizyczna reprezentacja bazy w postaci plików dyskowych i algorytmów dostępu do nich. Jest to reprezentacja niskiego poziomu.
System zarządzania b.d.

- przetwarzanie danych (aktualizacja, wykonanie operacji na danych w celu wyszukiwania (algebra relacyjna)

- zarządzanie wiązem integralności (sformułowanie więzów, spójność więzów, spójność danych)

SELEKCJA, PROJEKCJA, ZŁĄCZENIE


Więzy integralności: zbiór reguł określających poprawne stany BD.

Warunki jakie mają być spełnione przez dane.

Więzy dotyczące formatu danych:

- typy wartości atrybutów (poprawna deklaracja)

- maska – dodatkowe warunki np. wiek >18

- autonumerowanie

Warunki dotyczące 1 tabeli: klucz główny, klucz kandydujący, zależności funkcyjne
Interface:

Funkcje interface: wyrażanie zapytań, podawanie odpowiedzi

(dodawanie, usuwanie, modyfikacja, sortowanie … )

ZARZĄDZANIE TRANSAKCJAMI
TRANSAKCJA: ciąg logiczny ze sobą powiązanych operacji na danych

Dziennik transakcji: dokument zapisany w pamięci trwałej, który zawiera przebieg wszystkich transakcji

ACID – atomowość, spójność, izolacja, trwałość

Niepodzielność: wszystkie operacje w ramach transakcji maja być wykonane (wszystko albo nic)

Spójność: stan bazy danych przed i po transakcji musi być spójny, stan w którym wszystkie więzy integralności są spełnione

Trwałość: wyniki transakcji muszą być zapisane w pamięci trwałejMechanizm zakończenia transakcji:

Zatwierdzenie transakcji: COMMIT – nowe wartości zostają przeniesione do b.d.

Zaniechanie transakcji: ROLL BACK – nie przenosi do b.d. żadnych danych (jakby transakcji nigdy nie było)

Mechanizm odtworzenia danych po awarii:

Mechanizm punktu kontrolnego: wyznaczenie w dzienniku punktów kontrolnych, ostateczne zatwierdzenie transakcji między ostatnim punktem kontrolnym a przedostatnim punktem kontrolnym.

REDO: do powtórzenia;

UNDO: do zaniechania;

Lista REDO składa się z takich transakcji, które zakończyły się po ostatnim punkcie kontrolnym ale przed awarią

Lista UNDO: składa się z takich transakcji które zostały przerwane w trakcie wykonywania.


 • Encja – pojęcie bazowe (niedefiniowalne). Podstawową cechą encji jest to, że jest rozróżnialna od innych encji.

Każda encja jest inna. W celu uproszczenia świata rzeczywistego, grupujemy (klasyfikujemy) podobne encje w zbiory encji (stosujemy zasadę abstrakcji).

 • Zbiór encji – grupa podobnych do siebie (wg określonych kryteriów) encji.

Encje w zbiorze encji są rozróżniane przez wartości atrybutów.

Własności atrybutów zbioru encji:

 • liczba atrybutów jest ustalona (≥1)

 • typy atrybutów są proste (wartości są niepodzielne, czyli atomowe)

nazwy atrybutów są różne (jednoznaczne)

Własności klucza zbioru encji: • jednoznaczność:

Nie istnieją takie 2 encje w zbiorze, które mają takie same wartości atrybutów kluczowych. Innymi słowy: wartość klucza jednoznacznie identyfikuje encję.

 • minimalność (dot. Kluczy złożonych):

Nie można z klucza usunąć żadnego atrybutu bez naruszenia wymogu jednoznaczności. Innymi słowy: każda składowa klucza złożonego jest potrzebna.

 • Relacja (bazodanowa) – dowolny podzbiór produktu kartezjańskiego skończonej liczby dziedzin prostych.

 • Dziedzina jest prosta, jeżeli jej elementy są nierozkładalne (atomowe).

 • Klucz relacji (klucz kandydujący) – atrybut (lub zbiór atrybutów) relacji spełniający warunki: jednoznaczności i minimalności.

Każda relacja ma klucz główny.


Klucze relacji – warunki:

 • integralność encji — żaden atrybut wchodzący w skład klucza głównego relacji nie może przyjmować wartości pustych (NULL),

 • integralność referencyjna — jeśli relacja R2 zawiera klucz obcy FK odpowiadający kluczowi głównemu PK pewnej relacji R1, wówczas każda wartość FK:

 1. albo być równa wartości PK w pewnej krotce R1,

 2. albo musi być cała równa NULL


Reprezentacja związków pomiędzy zbiorami encji:

Związki „jeden do jeden”

Reprezentujemy przez klucz obcy wstawiony do dowolnej z dwóch relacji.Związki „jeden do wiele”

Reprezentujemy przez klucz obcy wstawiony do relacji po stronie n związku.Związki „wiele do wiele”

Reprezentujemy przez oddzielną relację o kluczu będącym złożeniem kluczy głównych związanych zbiorów encji.


Normalizacja relacyjnych baz danych:

 • Redundancja danych (powtarzanie się danych)

 • Druga postać normalna

 • Trzecia postać normalna

 • Czwarta postać normalna

Zależności funkcjonalne:

 • Atrybut Y zależy funkcjonalnie od atrybutu X (oznaczenie X -> Y)  w każdym momencie dla każdej wartości X istnieje dokładnie jedna wartość Y.

 • Innymi słowy, jeśli istnieją w R dwie krotki z tą samą wartością X, to mają też tę samą wartość Y.


Druga postać normalna:

 • Atrybut Y zależy w pełni funkcjonalnie od atrybutu X  Y zależy funkcjonalnie od X i nie zależy funkcjonalnie od żadnego podzbioru właściwego X.

 • Relacja jest w drugiej postaci normalnej (2NF) 

 • jest w 1NF

 • każdy atrybut niekluczowy zależy w pełni funkcjonalnie od klucza głównego.


Trzecia postać normalna:

 • Zależność funkcjonalna X -> Y jest przechodnia  istnieje atrybut Z (Z ≠ X, Z ≠ Y) taki, że X ->Z i Z ->Y.

 • Relacja jest w trzeciej postaci normalnej (3NF) 

 • jest w 2NF

 • żaden atrybut niekluczowy nie zależy przechodnio od klucza głównego.

Dobrze zaprojektowana relacja składa się z klucza głównego (prostego lub złożonego) i z pewnej liczby niezależnych od siebie atrybutów. Każdy atrybut zależy tylko od całego klucza głównego.


2PN dotyczy relacji ze złożonym kluczem głównym. Wymaga by żaden atrybut niekluczowy nie zależał od części klucza głównego.

3PN wymaga by każdy atrybut niekluczowy zależał tylko od klucza głównego.


Funkcje DBMS:

 • realizacja operacji dostępu do danych na poziomie fizycznym

 • zapewnienie integralności danych

 • obsługa współbieżności

 • ochrona danych

 • odtwarzanie po awariach

 • śledzenie operacji dokonywanych na bazie danych

 • obsługa rozproszenia

 • obsługa przetwarzania równoległego

OBIEKTOWA B.D.

Baza relacyjna( najmniejsza jednostka : krotka, wieksza relacja)

Baza obiektowa( najmniejsza jednosta : obiekt, wieksza klasa)

Klasa (nazwa, atrybuty, metody)

Atrybut może być obiektem złożonym (adres, zbiór) (nie musi być 1pn)

Dziedziną atrybutu może być klasa

Metody: hermetyzacja: (dane i metody w danej klasie)

Argumentem metod są obiekty tej klasy, przeciążenie metod.


Obiekty: instancja klasy; obiekt = (ID, v) id – identyfikator obiektu nadany przez system.
Klasa pracownik inherits (dziedziczenie) OSOBA

Type ( stan: str, staż: str; kurs: KURS (inna klasa) , student: {Student} (zbiór studentow) …)


Metod Get_name In class pracownik:str

{if self.tytul=’dr’ return ‘dr’+self.name

Else if self.tytul=’mgr’ return ‘mgr’+self.name}

Zadanka 
W modelach obiektowych obiekt jest definiowany jako

a) dwójka (identyfikator, wartość)

b) instancja (element klasy)

c) wartość pewnego typu złożonego

d) pewien zbiór procedur
W modelu obiektowym klasa jest traktowana jako:

a) dowolny zbiór obiektów

b) obiekt innej klasy

c) zbiór obiektów o tym samym zbiorze atrybutów i metod

d) pewien typ wartości
Hermetyzacja jest to założenie o następującej treści:

a) obiekty danej lasy komunikują się z innymi obiektami tylko przez metody

b) jedna klasa nie może być typem wartości atrybutu innej klasy

c) klasa jest obiektem

d) identyfikator obiektu może być wartością atrybutu
Dziedziczenie klasy A od B oznacza:

a) klasa A zawiera te same atrybuty co Bb) klasa A zawiera co najmniej te same atrybuty co B

c) klasa A zawiera identyczne metody co klasa B

d) obiekty klasy B są dokładniej opisane niż obiekty klasy A


Mechanizm przeciążenia metod polega na :

a) używaniu tej samej nazwy dla metod tej samej klasy

b) używaniu tej samej nazwy i metod tej samej klasy

c) używaniu tej samej nazwy dla 2 metod należących do 2 różnych klas nie będących w związku dziedziczenia

d) możliwości wywołania różnych metod do danego obiektu

PYTANIA ZE SKANU – są braki ze względu ja jakość skanu

1. Mechanizm punktu kontrolnego (checkpoint) w zarządzaniu transakcjami polega na

a) wyznaczeniu co jakiś czas punktu czasowego w dzienniku i ostatecznym zatwierdzeniu transakcji zatwierdzonych między nim a ostatnim punktem kontrolnym

b) wyznaczaniu co jakiś czas punktu czasowego w dzienniku i zaniechaniu transakcji zatwierdzonych po nim

c) wyznaczeniu co jakiś czas punktu czasowego w dzienniku i odtworzeniu transakcji zatwierdzonych po nim

d) wyznaczeniu co jakiś czas punktu czasowego w dzienniku w celu lokalizacji pinktu czasowego w którym system ulega awarii


2. Lista redo tworzona po awarii sklada się z :

a) transakcji które zostały zakończone pomyślnie przed awarią ale po ostatnim punkcie kontrolnym

b) transakcji które zostały zakończone pomyślnie przed ostatnim punktem kontrolnym

c) transakcji które były w trakcie realizacji w czasie awarii

d) transakcji które zostały zaniechane przed awarią ale po ostatnim punkcie kontrolnym


3. Lista UNDO tworzona po awarii składa się z :
4.

c) jednostka pamięci

d)sekwencja dowolnych operacji przeprowadzająca bazę danych z jednego spójnego stanu do drugiego
5. Właściwość transakcji to:

a) atomowość b) spójność c) dynamiczność d) natychmiastowość


6. Właściwość "atomowość" transakcji oznacza

a) wszystkie operacje należące do transakjcji muszą być wykonane albo żadna z nich

b) każda operacja musi być wykonana w całości

c) stan bazy danych przed i po wykonaniu transakcji musi być spójny

d) w tym samym czasie dwie transakcje nie mogą korzystać z tego samego obiektu danych


7. Właściwość "izolacja" transakcji oznacza:

a) wszystkie operacje należące do transakcji muszą być wykonane lub żadna

b) każda operacja musi być wykonana w całości

c) stan bazy danych przed i po wykonaniem transakcji musi być spójnyd) w tym samym czasie dwie transakcje nie mogą korzystać z tego samego obiektu danych
8. Właściwość "trwałość" transakcji oznacza

a) wszystkie operacje należące do transakcji muszą być wykonane lub żadna z nichb) każda operacja musi być wykonana w całości

c) stan bazy danych przed i po wykonaniem transakcji musi być spójny

d) w tym samym czasie dwie transakcje nie mogą korzystać z tego samego obiektu danych
9. Polecenie Commit zleca

a) zatwierdzenie transakcji, dokonane zmiany są zapamiętywane na stałe

b) zatwierdzenie transakcji, dokonane zmiany nie muszą być zapamiętane na stałe

c) natychmiastowe przerwanie transakcji

d) rozpoczęcie transakcji


10. Polecenie rollback zleca

a) zatwierdzenie transakcji, dokonane zmiany są zapamiętane na stałe

b) rozpoczęcie danej transakcji

c) natychmiastowe zakończenie transakcjid) wycofanie wszystkich poczynionych od początku danej transakcji zmian
11. Język relacyjny nazywamy językiem algebraicznym jeśli

a) oparty jest na algebrze relacyjnej

b) zawiera fukcje agregujące

c) zawiera klauzulę select from where

d) ma nazwę query by example

13. Język relacyjny nazywamy zupełny jeśli:

a) może wyrażać dokładnie tyle samo co algebra relacyjna

b) może myrażać co najmniej tyle samo co rachunek kwantyfikatorów

c) może wyrażać co najmniej tyle samo co algebra releacyjna

d) może wyr. dokładnie tyle samo co rachunek kwantyfikatorów


14. Funkcje systemu zarządzania bazą danych to m.in.:

a) dbanie o spójność danych

b) zarządzanie zapytaniamic) zarządzanie transakcjami

d) takie same co funkcje systemu operacyjnego


15. Optymalizacja zapytań na poziomie organizacji danych polega na:

a) wyborze najmniej czasochłonnej procedury wykonania zapytań z uwzględnieniem konfiguracji komputera

b) optymalnej implementacji zapytania w wewnętrznym języku komputera
16. Optymalizacja zapytań na poziomie algebraicznym polega wyłącznie na :

a) przekształcaniu zapytania do postaci równoważnej w której ilość złączeń jest minimalna oraz koszt wszystkich operacji jest minimalny

b) budowie matrycy dla danego zapytania

c) przekształceniu zapytania do równoważnej postaci w rachunku krotkowym

d) zapisywaniu zapytania w języku sql


17. Jedna ze strategii optymalizacji pytań relacyjnych polega , aby:

a) selekcję wykonać tak wcześnie jak tylko możliwe

b) selekcję wykonać tak późno jak tylko możliwec) projekcję wykonać przed złączeniem jak tylko możliwe

d) w ogóle nie wykonać złączeń


18. W podstawowym modelu obiektowym obiekt jest definiowany jako

a) dwójka

b) wartość pewnego typu złożonego

c) złożona wartosć

d) pewnie zbiór procedur


19. Enkapsulacja (hermetyzacja ) jest to założenie o następującej treści:

a) obiekty danej klasy komunikują się z innymi obiektami tylko poprzez metody.

b) jedna klasa może być typem wartości atrybutu innej klasy

c) klasa jest obiektem

d) identyfikator obiektu może być wartością atrybutu


20 Dziedziczenie klasy A od klasy B oznacza jednoznacznie, że

a) klasa A zawiera te same obiekty co klasa B

b) klasa A zawiera co najmniej .....
21.

c) ......związku dziedziczenia

d) możliwości wywołania różnych metod do danego obiektu
22. Identyfikatorem obiektu

a) powinna być wartość atrybutu kluczowego

b) nie powinna być wartość atrybutu kluczowego

c) powinna być niezależna wartość zadana przez system

23. Powiązanie między klasami w modelu obiektowym to:

a) identyczność nazw klasb) jedna klasa jest dziedziną atrybutu innej klasy (związek referencji)

c) ich wspólna cześć nie jest pustad) dziedziczenie
24. Dziennik służy do:

a) zapisania przebiegu transakcji

b) przechowania aplikacji

c) przechowania więzów integralnościowych

d) zapisania słowników

18(pewnie inna grupa)

Optymalizacja zapytań na poziomie algebraicznym polega na:a) przekształceniu zapytania do postaci równoważnej oraz koszt wszystkich operacji jest minimalny

b) budowie matrycy dla danego zapytania

c)przekształceniu zapytania do równoważnej postaci

d) zapisywaniu zapytania w języku sql


19. Dla bazy firma samochodowych(rysunek) i pyt....którzy jeżdżą choć jednym samochodem wydruko...jego zmeszkania" które z poniższych zapytań jest prawidłowe:

a) select c from pracownik: c;d is-in c.....where d.producent.lokalizacja=c.miejsce.zamieszkania

b) select c from firma: c: d is-in c, właściciel ........
20. Mechanizm punktu kontrolnego (ch....

a) wyznaczaniu co jakiś czas punktu c....transakcji zatwierdzonych między nim

b) wyznaczaniu co jakiś czas punktu c...zatwierdzonych po nim,

c) wyznaczaniu co jakiś czas punktu c...zatwierdzonych po nim

d) wyznaczaniu co jakiś czas punktu c...czasowego, w którym system ulega awarii
21. Lista REDO tworzona po awarii....

a) transakcji, które zostały zakończone...kontrolnym

b) transakcji, które zostały zakończone....

c) transakcji, które były w trakcie...

d) transakcji, które zostały zaniechane...
22. Lista UNDO tworzona po awarii...

a) transakcji, które zostały zakończone......

b) transakcji, które zostały zakończone...

c) transakcji, które były w trakcied) transakcji, które zostały zakończone...

©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość