Bliżej historii. Gimnazjum. Klasa 1 normy wymagań na poszczególne ocenyPobieranie 311.58 Kb.
Strona1/3
Data18.06.2016
Rozmiar311.58 Kb.
  1   2   3
Bliżej historii. Gimnazjum. Klasa 1

NORMY WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY


Temat lekcji

Ocena dopuszczająca

Ocena dostateczna

Ocena dobra

Ocena bardzo dobra

1. Dlaczego uczymy się historii?
Zagadnienia

1. Czym jest historia?

2. Epoki, wieki, mierzenie czasu.

3. Rodzaje źródeł historycznych.– rozumie pojęcia: wiek, era, epoka, historia, prehistoria, źródło historyczne

– oblicza upływ czasu pomiędzy erami i epokami

– przypisuje daty wydarzeń do konkretnego wieku


– wymienia epoki historyczne

– wie, jakie są źródła historyczne

– zna podział źródeł historycznych

– wyjaśnią, dlaczego uczymy się historii– przedstawia własne rozumienie konieczności nauki historii

– klasyfikuje źródła historyczne, posługując się przykładami

– uzasadnia przydatność źródeł w pracy historyka i archeologa2. Prehistoria – początki ludzkości
Zagadnienia

1. Początki rodzaju ludzkiego.

2. Neandertalczycy i ludzie współcześni.

3. Życie ludzi w okresie paleolitu.– rozumie pojęcie: homo sapiens

– wie, kiedy i w jakim rejonie na Ziemi pojawił się człowiek

– wymienia narzędzia, którymi posługiwali się ludzie pierwotni

– opowiada o sposobach zdobywania pożywienia, mieszkaniach i ubiorach ludzi w epoce paleolitu– rozumie pojęcia: paleolit, hominidy, neandertalczyk

– zaznacza paleolit na osi czasu

– umie wskazać na mapie kierunki ekspansji człowieka współczesnego


– wie, dlaczego ludzie musieli żyć w grupach

– dostrzega wpływ klimatu na warunki życia ludzi

– wie, skąd pochodzi nazwa paleolit


– rozumie wpływ warunków naturalnych na sposoby zdobywania pożywienia i mieszkania człowieka pierwotnego

– rozumie i uzasadnia, dlaczego Ziemia nie była zaludniona równomiernie

Temat lekcji

Ocena dopuszczająca

Ocena dostateczna

Ocena dobra

Ocena bardzo dobra

3. Rewolucja neolityczna, czyli początki rolnictwa
Zagadnienia

1. Rewolucja neolityczna.

2. Epoka brązu.


– rozumie i wyjaśnią pojęcie neolit

– umie wskazać na osi czasu neolit

– umie opowiedzieć o sposobach zdobywania pożywienia, sposobach zamieszkiwania i ubiorach ludzi w epoce neolitu

– wskazuje na mapie miejsca, gdzie najwcześniej rozwinęło się rolnictwo– rozumie pojęcia: rewolucja neolityczna, plemię, ceramika, epoka brązu

– wie, dlaczego rozwinęły się rolnictwo i hodowla

– wie, kiedy doszło do rewolucji neolitycznej

– wie, jakie zwierzęta zostały najszybciej udomowione– wskazuje wpływ klimatu na zmiany w życiu ludzi

– potrafi dostrzec różnice pomiędzy epokami paleolitu, neolitu i brązu

– wskazuje czynniki decydujące o rozwoju rolnictwa na obszarze Żyznego Półksiężyca


– rozumie, dlaczego nie wszyscy ludzie w epoce neolitu musieli zajmować się rolnictwem

– potrafi wskazać rewolucyjny charakter zmian w epoce neolitu

– rozumie wpływ nowych narzędzi na jakość życia ludzi


4. Pierwsze cywilizacje. Przykład Babilonii
Zagadnienia

1. Położenie geograficzne Mezopotamii.

2. Warunki naturalne a życie mieszkańców.

3. Historia Babilonii.

4. Religia mieszkańców starożytnej Mezopotamii.

5. Osiągnięcia cywilizacyjne Międzyrzecza.– rozumie pojęcia: Mezopotamia, pismo klinowe, politeizm, ziggurat, kodeks Hammurabiego, sieć nawadniająca

– opowiada, czym zajmowali się mieszkańcy Międzyrzecza– zna położenie geograficzne Mezopotamii

– wskazuje na mapie pierwsze państwa Bliskiego Wschodu

– zna postać Hammurabiego

– wie, w jaki sposób mieszkańcy Babilonii czcili swoich bogów

– wie, jakie były osiągnięcia cywilizacyjne Mezopotamii


– omawia wpływ warunków naturalnych Mezopotamii na życie jej mieszkańców

– wie, które osiągnięcia cywilizacyjne Mezopotamii są wykorzystywane także współcześnie– wie, jakie znaczenie dla funkcjonowania państwa babilońskiego miały pismo i sieć nawadniająca

– wie, co oznacza zasada „oko za oko...”

– samodzielnie ocenia stosowaną w kodeksie Hammurabiego zasadę odwetu


5. Starożytny Egipt
Zagadnienia

1. Warunki naturalne starożytnego Egiptu.

2. Egipt darem Nilu.

3. Społeczeństwo egipskie.– rozumie pojęcia: faraon, system nawadniający, sieć irygacyjna, piramida, politeizm, hieroglify, papirus

– znajduje i wskazuje na mapie terytorium starożytnego Egiptu

– omawia wpływ położenia geograficznego Egiptu na życie jego mieszkańców


– wymienia egipskie grupy społeczne, zna ich zadania

– podaje przykłady osiągnięć naukowych Egiptu

– rozpoznaje na ilustracjach zabytki starożytnego Egiptu i zna ich przeznaczenie

– wie, kiedy powstał Egipt jako państwo, potrafi wskazać ten moment na osi czasu– wyjaśnią, co znaczy powiedzenie: „Egipt darem Nilu”

– rozumie znaczenie sieci irygacyjnej dla rozwoju rolnictwa– rozumie, dlaczego w Egipcie powstała organizacja państwowa

– wymienia osiągnięcia Egipcjan na różnych polach i wskazuje dziedziny, w których do dziś wykorzystujemy wynalazki egipskie

– zna różne koncepcje dotyczące budowy piramid


6. Religia starożytnych Egipcjan
Zagadnienia

1. Bogowie starożytnego Egiptu.

2. Wiara w życie pozagrobowe i jej konsekwencje.

3. Kapłani i kapłanki.

4. Piramidy i świątynie.


– zna pojęcia politeizm, piramida, sarkofag, życie pozagrobowe, mumifikacja

– potrafi wymienić najważniejszych bogów egipskich

– rozumie, dlaczego Egipcjanie mumifikowali swoich zmarłych

– potrafi omówić rolę kapłanów w życiu Egipcjan


– wymienia sposoby oddawania czci bogom w Egipcie

– rozumie znaczenie wiary w życie pozagrobowe dla codzienności Egipcjan

– wie, dlaczego i w jaki sposób powstawały piramidy


– rozumie znaczenie Księgi umarłych jako źródła historycznego

– rozumie i uzasadnia wiodącą rolę kapłanów w Egipcie

– opisuje egipskie obyczaje pogrzebowe


7. Izrael – lud wybrany przez Boga
Zagadnienia

1. Warunki naturalne Palestyny.

2. Religia Izraela.

3. Historia narodu wybranego.– rozumie pojęcia i terminy: monoteizm, Arka Przymierza, Ziemia Obiecana, czasy patriarchów, wyrok salomonowy, szabat, rabin, judaizm, naród wybrany, teokracja, Tora

– charakteryzuje cechy judaizmu– omawia wpływ warunków geograficznych Palestyny na życie jej mieszkańców

– wskazuje Palestynę na mapie

– wymienia postacie związane z historią narodu wybranego: Abrahama, Mojżesza, Dawida, Salomona


– wie, na jakie etapy można podzielić historię narodu wybranego

– wskazuje różnice pomiędzy religiami Egiptu, Mezopotamii i Izraela

– dostrzega korzenie chrześcijaństwa w judaizmie, wskazuje cechy wspólne obu religii


– rozumie znaczenie Biblii jako źródła historycznego

– wie, gdzie mieszkają współcześni wyznawcy judaizmu8. Powtórzenie wiadomości – cywilizacje Bliskiego Wschodu.
Zagadnienia

1. Położenie geograficzne Mezopotamii, Egiptu i Palestyny.

2. Wpływ warunków naturalnych na życie mieszkańców.

3. Wierzenia religijne i formy kultu.

4. Osiągnięcia cywilizacji starożytnego Wschodu.

5. Formy ustrojowe.– rozumie pojęcia: wiek, era, epoka, historia, prehistoria, źródło historyczne, judaizm, Mezopotamia, faraon, piramida, hieroglify, papirus, sieć irygacyjna, politeizm, monoteizm

– oblicza upływ czasu pomiędzy erami i epokami

– wskazuje na mapie: Mezopotamię, Egipt, Palestynę

– zna postacie: Hammurabiego, Mojżesza, Dawida, Salomona– podaje genezę i znaczenie powiedzenia „oko za oko”, „salomonowy wyrok”

– omawia zasady funkcjonowania państw w Mezopotamii, państwa egipskiego i Izraela

– rozumie pojęcia: zodiak, kodeks Hammurabiego, Biblia


– wymienia przykłady dzieł sztuki będące wytworami starożytnych Babilończyków, Egipcjan, Izraelitów

– wyjaśnią przyczyny polityczne potęgi Egiptu

– wyjaśnią przyczyny osiedlenia się Izraelitów w Palestynie i przedstawia dzieje ich państwa

– wyjaśnią wpływ religii na funkcjonowanie państwa egipskiego i izraelskiego

– wyjaśnią znaczenie pisma i sieci irygacyjnej dla funkcjonowania państwa


– wyjaśnią wpływ osiągnięć cywilizacyjnych ludów starożytnego Bliskiego Wschodu na współczesność

9. Początki Grecji
Zagadnienia

1. Geografia starożytnej Grecji.

2. Zajęcia mieszkańców.

3. Minojczycy – najstarsza cywilizacja epoki brązu w basenie Morza Egejskiego.

4. Achajowie – rozkwit i upadek cywilizacji mykeńskiej.


– wskazuje na mapie starożytną Grecję

– opowiada o zajęciach Greków– wie, kim był Homer

– rozumie pojęcia i terminy: cywilizacja minojska, cywilizacja mykeńska, Achajowie, polis

– podaje przykłady poleis


– wie, na jakie krainy dzieliła się Hellada

– charakteryzuje osiągnięcia cywilizacji minojskiej i mykeńskiej

– wskazuje na mapie Mykeny i Knossos


– porównuje warunki naturalne Grecji i państw Bliskiego Wschodu oraz wskazuje następstwa i źródła różnic w ich rozwoju

10. Grecka polis: Ateny
Zagadnienia

1. Wieki Ciemne.

2. Narodziny polis.

3. Rządy arystokracji i tyranów.

4. Droga do demokracji w Atenach.

5. Demokracja ateńska.
– wskazuje Ateny na mapie

– rozumie pojęcia: tyrania, demokracja, arystokracja, prawa drakońskie, strateg, agora, ostracyzm– wie, kim byli: Perykles, Drakon, Demostenes

– opowiada o przemianach ustrojowych w Atenach

– charakteryzuje demokrację ateńską


– porównuje różne formy sprawowania władzy w Grecji

– charakteryzuje i ocenia tyranię, oligarchię i demokrację– dostrzega korzenie współczesnej demokracji w starożytności

– porównuje demokrację ateńską ze współczesną11. Starożytna Sparta
Zagadnienia

1. Historia Sparty.

2. Podziały społeczne.

3. Spartański ustrój.

4. Spartanie i wojna.


– wskazuje Spartę na mapie

– rozumie pojęcia: falanga, hoplita, hegemonia

– zna zasady sprawowania władzy w Sparcie

– krótko opisuje zasady wychowania dzieci w Sparcie– zna genezę i znaczenie powiedzeń: „mówić lakonicznie”, „z tarczą lub na tarczy”, „wychowanie spartańskie”

– wyjaśnia przyczyny zwycięstw Sparty w wojnach– wie, kim byli heloci i periojkowie

– porównuje ustrój spartański z ustrojami innych poleis

– wie, jakie były przyczyny i skutki wychowania spartańskiego

– wskazuje cechy armii i zasady walki, które wojskom Starty zapewniły zwycięstwa w wojnach– wyjaśnia, dlaczego Sparcie udało się osiągnąć hegemonię w Grecji

– rozumie związek między podziałem społecznym w Sparcie i sytuacją wewnętrzną tego państwa

– porównuje Ateny i Spartę i uzasadnia, która z form sprawowania władzy jest mu bliższa


12. Wierzenia starożytnych Greków
Zagadnienia

1. Greccy bogowie.

2. Mity greckie.

3. Igrzyska olimpijskie.– wymienia najważniejszych greckich bogów: Zeusa, Posejdona, Hermesa, Apollona, Hefajstosa, Artemidę, Afrodytę, Atenę, Herę, Demeter

– zna formy oddawania czci bogom greckim (teatr, igrzyska, ofiary)

– zna datę pierwszych igrzysk olimpijskich – 776 r. p.n.e.


– wie, jak wyglądały igrzyska olimpijskie

– zna i rozumie pojęcia: olimpiada, heros, mit

– wymienia dyscypliny olimpijskie

– wie, gdzie odbywały się igrzyska

– wie, kim byli Herakles, Dedal, Ikar, Tezeusz


– zna różne formy oddawania czci bogom, potrafi je scharakteryzować i wskazać te, które przetrwały do dziś jako kulturalne dziedzictwo starożytnej Grecji

– umie porównać igrzyska współczesne i starożytne

– umie opowiedzieć mity o Heraklesie, Tezeuszu, Dedalu i Ikarze


– rozumie wpływ greckiej mitologii na współczesną kulturę

13. Kultura i sztuka Greków w starożytności
Zagadnienia.

1. Teatr grecki.

2. Grecy ojcami filozofii.

3. Architektura starożytnej Grecji.

4. Perykles i jego epoka.


– rozumie pojęcia: teatr, filozofia

– charakteryzuje grecki teatr, zna jego genezę

– zna twórców i myślicieli greckich, takich jak: Sofokles, Fidiasz, Archimedes, Sokrates, Platon, Arystoteles

– wie, jak wyglądał teatr grecki i przedstawienia teatralne

– wymienia dziedziny wiedzy, w których Grecy przodowali
– wymienia dzieła Fidiasza, Myrona, Sofoklesa

– wyjaśnia genezę powstania teatru greckiego

– umie wskazać kolumny w porządku doryckim, jońskim i korynckim

– potrafi podać cechy charakterystyczne budowli greckich– zna poglądy czołowych greckich filozofów

– potrafi omówić wpływ sztuki greckiej na współczesne kanony piękna i architektury14. Wojny w świecie greckim
Zagadnienia

1. Starożytna Persja.

2. Wojny grecko-perskie:

a) Maraton

b)Termopile

c) Salamina.

3. Wojna peloponeska.


– wymienia najważniejsze bitwy wojen persko-greckich

– zna rezultaty tych bitew

– zna daty tych bitew: 490 r. p.n.e., 480 r. p.n.e., 479 r. p.n.e.

– zna postacie Miltiadesa i Leonidasa
– wskazuje na mapie Persję, Maraton, Termopile

– wyjaśnia genezę biegu maratońskiego

– omawia wynik wojny peloponeskiej


– omawia przyczyny i skutki wojen persko-greckich

– wyjaśnia, dlaczego doszło do wojny peloponeskiej, i zna jej skutki– wyjaśnia, dlaczego Grekom udało się pokonać Persów

– uzasadnia, dlaczego potomni wystawili pomnik pod Termopilami

– omawia okoliczności zawarcie sojuszu Sparty z Persami


15. Imperium Aleksandra Wielkiego. Świat hellenistyczny
Zagadnienia

1. Macedonia za czasów Filipa II.

2. Podboje Aleksandra Wielkiego.

3. Imperium Aleksandra Wielkiego.

4. Świat hellenistyczny.


– rozumie pojęcia i powiedzenia: filipika, „rozciąć węzeł gordyjski”, kultura hellenistyczna

– wie, w jaki sposób Aleksander zbudował swoje państwo– wskazuje na mapie Macedonię, Grecję, ziemie podbite przez Aleksandra

– zna działania Filipa II, które doprowadziły do zbudowania potęgi jego kraju

– zna datę bitwy pod Issos: 333 r. p.n.e.

– opisuje państwo stworzone przez Aleksandra Macedońskiego

– podaje przykłady sztuki hellenistycznej


– omawia znaczenie reform Filipa II dla budowy potęgi Macedonii

– wyjaśnia założenia polityki wewnętrznej Aleksandra i rozumie ich związek z budową wielkiego imperium– uzasadnia, dlaczego imperium zbudowane przez Aleksandra musiało się rozpaść

– uzasadnia przydomek nadany Aleksandrowi przez potomnych

– wie, jak wyglądały dzieła sztuki epoki hellenistycznej, potrafi je opisać


16. Powtórzenie wiadomości – starożytna Grecja
Zagadnienia

1. Położenie geograficzne Grecji.

2. Wpływ warunków naturalnych na życie mieszkańców.

3. Wierzenia religijne i formy kultu.

4. Osiągnięcia starożytnych Greków.

5. Formy ustrojowe.– rozumie pojęcia: demokracja, oligarchia, igrzyska olimpijskie, politeizm

– wskazuje na mapie Grecję

– zna postacie: Leonidasa, Aleksandra Wielkiego

– wie, kiedy: odbyła się pierwsza olimpiada, rozegrały się bitwy pod Maratonem i Termopilami

– wymienia greckich bogów


– podaje genezę i znaczenie powiedzeń: „mówić lakonicznie”, „z tarczą lub na tarczy”, „wychowanie spartańskie”

– wyjaśnia przyczyny przewagi Sparty w wojnach

– omawia zasady funkcjonowania demokracji ateńskiej, oligarchii spartańskiej, państwa Aleksandra Macedońskiego

– rozumie pojęcia: teatr, mit, heros

– wskazuje genezę i cechy teatru greckiego, igrzysk olimpijskich

– podaje, kto był zwycięzcą wojen persko-greckich

– wie, kim byli: Sofokles, Fidiasz, Archimedes, Sokrates, Platon, Arystoteles, Perykles, Homer

– podaje przykłady sztuki greckiej, hellenistycznej

– omawia wpływ warunków geograficznych na życie mieszkańców Hellady

– wskazuje sposoby czczenia bóstw

– zna datę bitwy pod Issos


– wymienia dzieła Fidiasza, Sofoklesa, Myrona

– wyjaśnia przyczyny: rozwoju Macedonii, zwycięstw Aleksandra Macedońskiego, wojen persko-greckich

– charakteryzuje i ocenia takie formy ustrojowe, jak demokracja, oligarchia, monarchia

– wyjaśnia wpływ religii na funkcjonowanie państw greckich

– omawia skutki wychowania spartańskiego dla funkcjonowania państwa


– uzasadnia przydomek Aleksandra Wielkiego

– omawia przyczyny napięć w państwie spartańskim

– wskazuje wpływ cywilizacji i sztuki starożytnej na współczesną cywilizację i sztukę

– porównuje demokrację starożytną ze współczesną

– porównuje warunki naturalne krajów starożytnych: wskazuje podobieństwa i różnice oraz ich wpływ na funkcjonowanie państw starożytnych


17. Początki Rzymu. Republika i jej instytucje
Zagadnienia

1. Legendarne początki Rzymu.

2. Etruskowie.

3. Od królestwa do Republiki.

4. Republikańskie urzędy i ich funkcjonowanie.


– wskazuje na mapie Rzym

– wie, w którym wieku powstało państwo rzymskie

– rozumie pojęcia: republika, senat, konsul

– podaje imię legendarnego założyciela Rzymu– wymienia najważniejszych rzymskich urzędników

– omawia zadania rzymskich urzędników

– przedstawia tryb ich wybierania

– wyjaśnia, kim byli Etruskowie

– zna rok założenia Rzymu: 753 r. p.n.e.

– wyjaśnia, kim byli plebejusze i patrycjusze– wymienia w odpowiedniej kolejności formy ustrojowe państwa rzymskiego

– wyjaśnia, jak funkcjonowała republika

– omawia okoliczności konfliktu patrycjuszy i plebejuszy


– porównuje współczesną i starożytną republikę

– wyjaśnia przyczyny upadku królestwa i powstania Republiki

– dostrzega wady i zalety ustroju Republiki Rzymskiej


18. Od miasta-państwa do imperium
Zagadnienia

1. Podbój Italii.

2. Wojny punickie.

3. Imperium rzymskie.

4. Legiony i legioniści.


– rozumie pojęcia: legion, prowincja, namiestnik, imperium, romanizacja, wojna punicka

– wie, kim był Hannibal

– wie, kiedy Rzym podbił Italię oraz kiedy toczyły się wojny punickie


– wskazuje na mapie obszar podbity przez Republikę Rzymską

– wie, jakie znaczenie dla podbitych terenów miała romanizacja– wyjaśnia rolę sprzymierzeńców w prowadzeniu podbojów przez Rzym

– podaje datę bitwy pod Kannami

– wie, kim był Scypio

– wyjaśnia, dlaczego doszło do wojen punickich

– wyjaśnia skutki wojen punickich


– omawia przyczyny i skutki podbojów

– wskazuje skutki wprowadzenia armii zawodowej

– wyjaśnia, dlaczego Rzymianom udało się ostatecznie pokonać Kartagińczyków

– wyjaśnia, dlaczego armia rzymska mogła z sukcesem prowadzić podboje19. Upadek Republiki i powstanie Cesarstwa
Zagadnienia

1. Kryzys ustroju republikańskiego.

2. Powstania niewolników.

3. Wojny domowe.

4. Ustanowienie Cesarstwa.

5. Cesarz Oktawian August.– zna pojęcia: latyfundium, niewolnik, gladiator, proletariat, cesarstwo

– wie, kim był Spartakus– zna datę największego powstania niewolników w państwie rzymskim: 73–71 p.n.e.

– zna postacie Gajusza Juliusza Cezara i Oktawiana Augusta

– zna datę upadku Republiki: 30 r. p.n.e.

– wie, co oznaczają pojęcia: cesarz, pryncypat, cesarstwo

– wymienia pierwszego cezara (cesarza)

– wyjaśnia różnice pomiędzy Republiką a Cesarstwem– wyjaśnia, dlaczego dochodziło do powstań niewolników

– wyjaśnia, dlaczego powstanie Spartakusa zakończyło się klęską

– podaje przyczyny upadku Republiki


– wyjaśnia genezę i znaczenie powiedzeń: „Koś ci zostały rzucone”, „I Ty, Brutusie, przeciw mnie?”

– podaje autora O wojnie galijskiej
  1   2   3


©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy