Strona główna

Blok przedmiotów podstawowych


Pobieranie 23.62 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar23.62 Kb.Podyplomowe Studia Prawnych Problemów Górnictwa i Ochrony Środowiska

BLOK PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH

1. Wprowadzenie do wiedzy o państwie i prawie - 10 godz.

Prowadzący: dr Grzegorz Dobrowolski

dr hab. Grzegorz Łaszczyca

prof. dr hab. Aleksander Lipiński

prof. dr hab. Ryszard Mikosz

Treści programowe:

Istota i geneza prawa. Funkcje prawa. Stosunek prawny. System prawa i jego gałęzie. Prawa podmiotowe i ich ochrona. Wykładnia prawa i jej rodzaje. Źródła prawa i jego tworzenie. Podstawy ustroju RP. Prawa i wolności konstytucyjne oraz środki ich ochrony.Podstawowa literatura:

S. Korycki, J. Kuciński, Z. Trzciński, J. Zaborowski, Zarys prawa, LesisNexis 2007

J. Nowacki, Z. Tobor, Wstep do prawoznawstwa, Zakamycze 2002


 1. Podstawy prawa i postępowania administracyjnego - 15 godz.

Prowadzący: dr Grzegorz Dobrowolski

dr hab. Grzegorz Łaszczyca

Treści programowe:

Istota i funkcje administracji publicznej. Organy administracji publicznej i ich

rodzaje. Stosunek administracyjnoprawny. Istota i podstawowe zasady postępowania administracyjnego. Wszczęcie postępowania. Strona i podmiot na prawach strony. Terminy. Zawieszenie postępowania. Dowody w postępowaniu administracyjnym. Decyzja administracyjna i jej rodzaje. Postępowanie instancyjne, postępowania nadzwyczajne, sądowa kontrola decyzji administracyjnych.

Podstawowa literatura:

G. Łaszczyca, Cz. Martysz, A. Matan, Kodeks postępowania administracyjnego.

Komentarz, Zakamycze 2007

E. Ochendowski, Prawo administracyjne. Część ogólna, Toruń 2001
 1. Elementy prawa cywilnego i handlowego – 5 godz.

Prowadzący: prof. dr hab. Aleksander Lipiński

prof. dr hab. Ryszard Mikosz

Treści programowe:

Istota prawa cywilnego. Przedmioty prawa. Podmioty prawa (osoby fizyczne, osoby prawne, ułomne osoby prawne). Zobowiązania, ich powstanie oraz rodzaje.Podstawowa literatura:

W. Katner (red.), Prawo cywilne i handlowe, Zakamycze 2006
 1. Prawo samorządu terytorialnego - 5 godz.

Prowadzący: dr Grzegorz Dobrowolski

prof. dr hab. Ryszard Mikosz

Treści programowe:

Istota samorządu terytorialnego. Organy wykonawcze i stanowiące. Zadania

samorządu terytorialnego jego organów (własne, zlecone).

Podstawowa literatura:

B. Dolnicki, Samorząd terytorialny, Zakamycze 2006BLOK PRZEDMIOTÓW KIERUNKOWYCH


 1. Europejskie prawo ochrony środowiska - 5 godz.

Prowadzący: dr Grzegorz Dobrowolski

Treści programowe:

Istota integracji europejskiej. Źródła prawa europejskiego. Oceny oddziaływania na środowisko, udział społeczeństwa w ochronie środowiska, ochrona przyrody, prawo emisyjne,.

Podstawowa literatura:

G. Dobrowolski, Europejskie prawo ochrony środowiska, Ecausa 2006
 1. Elementy prawa ochrony środowiska– 40 godz.

Prowadzący: dr Grzegorz Dobrowolski

dr hab. Grzegorz Łaszczyca

prof. dr hab. Aleksander Lipiński
Treści programowe:

Zasady prawa ochrony środowiska. Dostęp do informacji o środowisku.

Postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko. Decyzja w sprawie środowiskowych uwarunkowań przedsięwzięcia. Prawo emisyjne. Pozwolenie zintegrowane. Zadania organów administracji publicznej. Obszary ograniczonego użytkowania i strefy przemysłowe. Prawno-ekonomiczne instrumenty ochrony środowiska.

Podstawowa literatura:

J. Jendrośka, M. Bar, Prawo ochrony środowiska. Podręcznik, Centrum Prawa

Ekologicznego 2005,

A. Lipiński, Prawne podstawy ochrony środowiska, Zakamycze 2007

 1. Prawne podstawy gospodarki przestrzennej – 5 godz.

Prowadzący: dr Grzegorz Dobrowolski

prof. dr hab. Aleksander Lipiński

Treści programowe:

Funkcje planowania i zagospodarowania przestrzennego. Sporządzania planu miejscowego i jego skutki. Decyzje w sprawie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. Lokalizacja niektórych przedsięwzięć o szczególnym znaczeniu.Podstawowa literatura:

T. Bąkowski, Ustawa z planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Komentarz. Zakamycze 2004,

Z. Niewiadomski (red.) Planowanie i zagospodarowania przestrzenne,.

Komentarz. C.H.Beck, Warszawa 2006


 1. Prawne podstawy gospodarki wodnej – 5 godz.

Prowadzący: dr Grzegorz Dobrowolski

prof. dr hab. Aleksander Lipiński

prof. dr hab. Ryszard Mikosz

Treści programowe:

Sytuacja prawna wód. Zarządzanie wodami. Korzystanie z wód. Ochrona wód. Ochrona przed powodzią i suszą. Zadania organów administracji wodnej. Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

Podstawowa literatura:

J. Rotko (red.), Prawo wodne. Komentarz, Wrocław 2002

J. Rotko, Podstawy prawne gospodarki wodnej, Wrocław 2006


 1. Ochrona środowiska w prawie międzynarodowym - 5 godz.

Prowadzący: prof. dr hab. Aleksander Lipiński

Treści programowe:

Istota międzynarodowego prawa publicznego, jego źródła i zasady. Geneza miedzynarodowego prawa ochrony środowiska. Ochrona przyrody, ochrona wód, ochrona przed promieniowaniem.

Podstawowa literatura:

J. Ciechanowicz-McLean, Międzynarodowe prawo ochrony środowiska,

LexisNexis 2001

Z. Bukowski, Prawo międzynarodowe a ochrona środowiska, Toruń 2005
 1. Prawo ochrony przyrody – 15 godz.

Prowadzący: dr Grzegorz Dobrowolski

prof. dr hab. Aleksander Lipiński

prof. dr hab. Ryszard Mikosz

Treści programowe:

Istota ochrony przyrody. Administracja ochrony przyrody. Ochrona obszarowa, indywidualna, gatunkowa oraz skutki ustanowienia takich form ochronnych, ze szczególnym uwzględnieniem nieruchomości gruntowych. Powszechna ochrona drzew i krzewów. Humanitarna i użytkowa ochrona zwierząt. Prawna sytuacja GMO.

Podstawowa literatura:

J. Ciechanowicz-McLean (red.), Polskie prawo ochrony przyrody, Difin 2006

K. Gruszecki, Ustawa o ochronie przyrody. Komentarz. Zakamycze 2005.


 1. Prawne podstawy gospodarowania odpadami – 10 godz.

Prowadzący: dr Grzegorz Dobrowolski

prof. dr hab. Aleksander Lipiński

prof. dr hab. Ryszard Mikosz

Treści programowe:

Pojęcie i rodzaje odpadów. Podstawowe zasady postępowania dotyczące odpadów. Unieszkodliwianie odpadów. Szczególne zasady postępowania z niektórymi rodzajami odpadów (opakowaniowe, elektryczne i elektroniczne, wydobywcze, samochodowe). Utrzymanie czystości i porządku w gminach.

Podstawowa literatura:

W. Radecki, Ustawa o odpadach. Komentarz, ABC 2008

W. Radecki, Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Komentarz,

ABC 2008 1. Prawo geologiczne i górnicze - 10 godz.

Prowadzący: dr Grzegorz Dobrowolski

prof. dr hab. Aleksander Lipiński

prof. dr hab. Ryszard Mikosz

Treści programowe:

Prawna sytuacja złóż kopalin oraz pozostałych elementów górotworu. Koncesje i ich znaczenie. Prawne uwarunkowania poszukiwania (rozpoznawania) złóż kopalin. Znaczenie instrumentów zagospodarowania przestrzennego. Zakład górniczy i jego ruch. Opłaty (eksploatacyjna, quasi eksploatacyjna, podwyższona). Odpowiedzialność za szkody. Administracje geologiczna i nadzór górniczy.

Podstawowa literatura:


 1. Lipiński, Wprowadzenie do prawa geologicznego i górniczego, Bytom 2003

 1. Lipiński, R. Mikosz, Ustawa prawo geologiczne i górnicze, Komentarz, ABC

2003


 1. Karnoprawna ochrona środowiska - 5 godz.

Prowadzący: dr Grzegorz Dobrowolski

prof. dr hab. Aleksander Lipiński

prof. dr hab. Ryszard Mikosz

Treści programowe:

Istota odpowiedzialności karnej i jej zasady. Przebieg postępowania karnego. Omówienie wybranych rodzajów przestępstw przeciwko środowisku. Istota odpowiedzialności z tytułu wykroczeń.

Podstawowa literatura


 1. Lipiński, Prawne podstawy ochrony środowiska, Zakamycze 2007

M. Bojarski, W. Radecki W.: Pozakodeksowe prawo karne. Tom II. Przestępstwa

gospodarcze oraz przeciwko środowisku. Komentarz,

Warszawa 2003 1. Cywilnoprawna ochrona środowiska - 5 godz.

Prowadzący: prof. dr hab. Aleksander Lipiński

prof. dr hab. Ryszard Mikosz


Treści programowe:

Szkoda w prawie cywilnym oraz podstawy i sposób jej naprawienia. Istota odpowiedzialności cywilnej (prewencyjna, odszkodowawcza). Tryb dochodzenia roszczeń. Szkoda w środowisku.Podstawowa literatura

A. Lipiński, Prawne podstawy ochrony środowiska, Zakamycze 2007:


15.Konsultacje w związku z przygotowywaniem prac dyplomowych – 3 godz.

na osobę.

Prowadzący: dr Grzegorz Dobrowolski

dr hab. Grzegorz Łaszczyca

prof. dr hab. Aleksander Lipiński

prof. dr hab. Ryszard Mikosz

Razem: 140 godz. wykładów oraz konsultacji


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość