Strona główna

Brm. 0012 2013. Bk projekt


Pobieranie 61.8 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar61.8 Kb.
BRM.0012.9.3.2013.BK projekt
Protokół nr 3/2013

z posiedzenia Komisji Górniczej

Data posiedzenia: 29 lipca 20013 roku

Miejsce posiedzenia: sala 315 Urzędu Miasta Katowice

Godzina rozpoczęcia posiedzenia: 11.00

Godzina zakończenia posiedzenia: 12.30


Prowadzący obrady: Przewodniczący Komisji Stefan Gierlotka

Protokołowała Barbara Karwat-Seko


W posiedzeniu Komisji uczestniczyło 6 radnych ( na 6 ogółem)

oraz Goście

Wiceprezydent Miasta Katowice – Krzysztof Marek

Naczelnik Wydziału Kształtowania Środowiska – Roman Kupka

Kierownik Biura Geodezji i Górnictwa – Halina Frolik

Inspektor Joanna Lubosik – Biuro Geodezji i Górnictwa

Miejski Konserwator Zabytków – Bolesław Błachuta

Reprezentujący KWK „Wujek” – Wojciech Kosek

Reprezentujący KHW S.A. – Konrad Korkowski

Reprezentujący KHW S.A. Dariusz Wójcik


Porządek obrad Komisji:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Posiedzenia.

 3. Ochrona zabytków górniczych.

 4. Eksploatacja w „Polu Panewnickim” i jej oddziaływanie na zabudowę mieszkalną i infrastrukturę Ligoty i Panewnik.

 5. Korespondencja – w tym opiniowanie projektów uchwał.

 6. Sprawy wniesione i wolne wnioski.

 7. Zamknięcie posiedzenia.


Ad 1.

Przewodniczący Komisji Stefan Gierlotka powitał Zebranych oraz przedstawił porządek obrad, który Komisja przyjęła bez uwag.
Ad 2.

Przewodniczący Komisji Stefan Gierlotka poddał pod głosowanie protokół z posiedzenia Komisji w dniu 24 czerwca br., który został P.P. Radnym przedstawiony na portalu radnych. Komisja przyjęła protokół bez uwag.


Ad 3.

Przewodniczący Komisji Stefan Gierlotka poprosił o komentarz do informacji dotyczącej zabytków górniczych przygotowanej przez Miejskiego Konserwatora Zabytków.
Miejski Konserwator Zabytków Bolesław Błachuta przedstawił w informacji ważne zabytki związane z historią miasta, stanowiące ważną część materialnego dziedzictwa kulturowego Katowic. W celu zachowania dla przyszłych pokoleń, najcenniejsze historyczne obiekty muszą zostać objęte ochroną konserwatorską. Najbardziej wartościowe obiekty wpisane zostały przez Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków do rejestru zabytków na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Inną formą ich ochrony pozostaje wyznaczanie stref ochrony konserwatorskiej

oraz wskazywanie obiektów od ochrony w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego a także umieszczanie w gminnej i wojewódzkiej ewidencji zabytków. Obiekty takie wskazywane są do ochrony sukcesywnie w trakcie sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego kolejnych rejonów Katowic.

I. Zabytki przemysłu górniczego podlegające całkowitej ochronie prawnej poprzez wpis do rejestru zabytków województwa śląskiego:

– Zespół zabudowy szybu „Bartosz” na terenie byłej Kopalni Węgla Kamiennego przy ul. Kopalnianej nr 6 obejmujący budynek nadszybia (1881-1883) z wieżą wyciągową o konstrukcji stalowej kratownicowej (1900), budynek maszynowni (1893-1895) z wyposażeniem maszyny parowej parowego wyciągu (1892) oraz budynek siłowni i hali sprężarek (1893-1895). Teren dawnej kopalni stanowi obecnie własność Muzeum Śląskiego.

– Zabudowa szybu „Pułaski” przy ul. Szopienickiej 58 obecnej Kopalni Węgla Kamiennego „Wieczorek” dawnej „Giesche” (szyb „Carmer”). Architektura całego zespołu zabudowań szybu została zaprojektowana przez architektów E. i G. Zilmannów z Charlottenburga w latach 1905-1907. Zespół szybu usytuowany w Nikiszowcu wzdłuż ul. Szopienickiej stanowi najwybitniejszy na terenie Katowic przykład kopalni z początku XX wieku, zarówno z uwagi na wartości architektoniczne jak i na pierwotne wyposażenie w urządzenia elektryczne. Wybudowane w sąsiedztwie kopalni, także wg projektu Zilmannów osiedle robotnicze Nikiszowiec stanowi bardzo cenny przykład osiedla patronackiego. Rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 stycznia 2011roku zostało uznane za Pomnik Historii.

– Zabudowa dawnego Szybu „Alfred” przy Placu Alfreda 1-13, położona jest w północnej części miasta na terenie dzielnicy Wełnowiec. W skład zespołu wchodzi 15 budynków zbudowanych w latach 80. i 90. XIX wieku jako przemysłowy zespół szybu kopalnianego, przebudowanych w latach 20. XX wieku w formie historyzującej i zaadaptowanych na funkcje mieszkaniowe.

– Dawna wieża wyciągowa Szybu Wschodniego II wraz z maszynownią i nadszybiem przy ul. Feliksa Bocheńskiego. Wieża wyciągowa szybu „Wschodniego II”, dawnego szybu „Scharzenfeld II”, została zbudowana w latach 1913-1916. Dwuprzedziałowa. Wieża stanowi konstrukcję stalową z jednym zastrzałem, z trzonem obudowanym blachą. Posiada koła linowe wykonane ze staliwa, zamontowane w dwóch parach, na wspólnym podeście.

– Zabudowa dawnego Szybu Wilson – budynek cechowni i łaźni z szatnią oraz wartowni z markownią przy ul. Oswobodzenia 1. Dnia 19.02.2013 roku Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków wszczął postępowanie w sprawie wpisania zabudowy do rejestru zabytków nieruchomych województwa śląskiego .II. Zabytki nieruchome figurujące w gminnej ewidencji zabytków:

– Bogucice ul. Kopalniana 6 – zabudowa dawnej KWK „Katowice” - obecnie nowe Muzeum Śląskie: budynek stolarni, domek rymarza, wieża wyciągowa szybu „Warszawa I”, budynek maszyny wyciągowej szybu „Warszawa I”, budynek magazynu, budynek łaźni „Gwarek”, budynek łaźni głównej, budynek kuźni, budynek warsztatów mechanicznych, budynek warsztatu elektrycznego, wieża wodna;

– Bogucice ul. Ludwika 48 i 48a – zespół dawnego szybu „Ludwik”, budynek

administracyjny, łaźnia, hala, obudowa szybu;

– Brynów ul. Wincentego Pola 40 - KWK „Wujek” – maszynownia szybu „Krakus”, budynek sprężarek z dawną maszynownią szybu „Lechia”, budynek kotłowni, budynek warsztatu elektrycznego, zespół budynków warsztatu mechanicznego i kuźni, budynek dyrekcji, budynek cechowni, wieża ciśnień przy ul. Gallusa obok nr 9. W budynku maszynowni szybu „Krakus” zachowała się elektryczna maszyna wyciągowa z 1912 roku z silnikiem z 1908 roku. Maszyna wskazana będzie do ochrony w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

– Dąb, ul. Chorzowska 109 – zabudowa dawnej KWK „Katowice-Kleofas” – dawna maszynownia szybu „Jerzy” obecnie kaplica, wieża wyciągowa dawnego szybu „Jerzy”, budynek dawnej kotłowni, kompresorowni, dyrekcji i cechowni;

– Dąbrówka Mała, ul. Le Ronda 65 – zespół dawnego szybu wentylacyjnego „Maria”;

– Janów-Nikiszowiec, ul. Oswobodzenia 1/Szopienicka – zespół zabudowy dawnego Szybu „Wilson” – budynek cechowni i łaźni z szatnią oraz wartowni z markownią, dawna maszynownia, kotłownia, istniejąca część sortowni;

– Janów-Nikiszowiec, ul. Szopienicka – Szyb „Pułaski”, budynek elektrociepłowni Jerzy;

– Janów-Nikiszowiec , ul. Szopienicka – zespół zabudowy szybu Poniatowski – dawna łaźnia, laboratorium, maszynownia, budynek nadszybia z wieżą wyciągową, budynek wentylatora, budynek warsztatu mechanicznego, budynek straży pożarnej i stacji ratownictwa górniczego;

– Janów-Nikiszowiec, ul. Szopienicka 66 b – budynek warsztatów z wyposażeniem;

– Janów-Nikiszowiec, ul. Szopienicka 58 a – zespół zabudowy szybu Ligoń – dawna maszynownia, kotłownia, cechownia;

– Janów-Nikiszowiec, ul. Szopienicka 60 – budynek dawnej kompresorowni;

– Janów-Nikiszowiec, ul. Szopienicka 62 d – budynek dawnej rozdzielni głównej;

– Janów-Nikiszowiec, ul. Zamkowa – budynek stacji pomp oczyszczalni ścieków KWK „Wieczorek”;

– Kostuchna, ul. Boya-Żeleńskiego 95, KWK Murcki, Rejon „Boże Dary” – budynek biurowy i cechowni, budynek rozdzielni, budynek dawnej kotłowni;

– Murcki, kolonia górnicza (dawna kolonia Emanuelssegen) powstała w okresie od lat 50. XIX wieku do początku XX wieku – poszczególne domy mieszkalne wraz z budynkami gospodarczymi oraz towarzyszącą zabudową. Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków prowadzi postępowanie w sprawie wpisania historycznego układu urbanistycznego dawnej kolonii górniczej do rejestru zabytków województwa śląskiego;

– Załęże, ul. Obroki 77 – dawna KWK „Kleofas”, nadszybie szybu Fortuna III z dawną pompownią, budynek maszyny wyciągowej szybu Fortuna I Zachód, dawna kotłownia wraz z kominem, dawna kuźnia (warsztat sprzętu ciężkiego, stolarnia), dawna elektrownia (rozdzielnia główna), dawna cechownia.III. Obiekty i zespoły podlegających ochronie konserwatorskiej na podstawie zapisów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - zespoły zabudowy historycznych kopalń węgla kamiennego w obrębie granic miasta Katowice. Stan ochrony konserwatorskiej poprzez zapisy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego przedstawia się następująco:

• Kopalnia „Murcki”, rejon Boże Dary – plan obowiązuje (56) Uchwała Rady MiastaXXXVI/737/05 z dnia 31.01.2005 roku.

• Kopalnia „Murcki” , rejon II (szyb Maria) – plan obowiązuje (112) Uchwała Rady Miasta X/150/11 z dnia 30.05.2011 roku.

• Kopalnia „Kleofas”, rejon główny ul. Obroki 77 (Załęże) – plan obowiązuje (115) Uchwała Rady Miasta nr XI/183/11 z dnia 22.06.2011r.

• Kopalnia „Kleofas”, rejon szybów wentylacyjnych wschodnich I, II, ul. Bocheńskiego (Załęże) – plan w trakcie sporządzania (129 p) Uchwała Rady Miasta XLVIII/1009/05 z dnia 24.10.2005 roku.

• Kopalnia „Kleofas”, rejon Gottwald (Dąb- Wełnowiec) – plan obowiązuje (37) teren Silesia City Center – Uchwała Rady Miasta XX/279/2000 z dnia 20.03.2000 roku.

• Kopalnia „Katowice”, rejon główny, ul. Kopalniana 6 (Bogucice) Uchwałą Rady Miasta nr XXXI/678/08 z dnia 27.10.2008 roku przystąpiono do opracowania planu (166p); zespół zabudowy szybu „Bartosz” wpisany jest do rejestru województwa śląskiego.

• Kopalnia „Wieczorek” , szyb „Wilson”, ul. Szopienicka (Janów) – brak planu;

• Kopalnia „Wieczorek”, szyb „Pułaski” - ul. Szopienicka (Janów-Nikiszowiec) – brak planu; Szyb „Pułaski” wpisany jest do rejestru zabytków województwa śląskiego

• Kopalnia „Wieczorek”, szyb „Poniatowski”- ul. Szopienicka (Janów- Nikiszowiec) – brak planu;

• Kopalnia „Wieczorek”, pozostałości dawnego szybu „Wojciech”, ul. Szopienicka (Szopienice- Roździeń) – brak planu;

• Kopalnia „Wieczorek”, szyb „Ligoń” ul. Szopienicka (Janów) – brak planu;

• Kopalnia „Wieczorek”, szyb”Wschodni” , ul. Mysłowicka (Janów) – brak planu;

• Kopalnia „Wujek”, ul. W. Pola 10 (Brynów) – brak planu;

• zabudowa Szybu „Alfred”, plac Zwycięstwa 1÷13 (Wełnowiec) – wpisana jest do rejestru zabytków województwa śląskiego.

IV. Potrzeby i możliwości zachowania zabytków górniczych.

Wymienione obiekty i zespoły znajdują się częściowo pod ochroną konserwatorską (chronione prawem miejscowym) na podstawie uchwalonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Pozostałe historyczne obiekty górnicze o wartościach zabytkowych – jak np. szyb wentylacyjny „Maria” przy ul. Le Ronda 65 – powinny być sukcesywnie obejmowane ochroną w miarę uchwalania kolejnych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice. Biuro Konserwatora Zabytków w ramach prac nad projektami tych planów i dalszego ich opiniowania opracowuje wytyczne konserwatorskie oraz wskazuje obszary, zespoły zabudowy bądź też poszczególne obiekty o walorach kulturowych wymagające ochrony. Wszystkie wymienione obiekty zostały ujęte w gminnej ewidencji zabytków.

Zachowanie najwartościowszych zespołów i poszczególnych obiektów, przeprowadzanie niezbędnych prac remontowo konserwatorskich oraz adaptacja i nadawanie w miarę potrzeb nowych funkcji stanowi bardzo ważne działanie konserwatorskie w procesie zachowania materialnego dziedzictwa kultury górniczej naszego miasta. Problematyczne jest często – z uwagi na ich poprzemysłowy charakter i specyfikę – nadanie tym obiektom właściwej funkcji. Należy pamiętać, że zabytki szybko ulegają postępującym procesom zniszczenia a także – pozbawione ochrony – są narażone dodatkowo w bardzo szybkim czasie na rozkradanie wyposażenia przez złomiarzy oraz złodziei. Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami za ich stan zachowania odpowiadają ich właściciele oraz posiadacze.

Adaptacja oraz nadanie nowych funkcji stanowi często ratunek dla zabytków

postindustrialnych związanych z górnictwem.

Pozytywnymi przykładami zachowania i wykorzystania zabytków związanych z górnictwem węgla kamiennego są następujące realizacje: • Zespół zabytkowej zabudowy pokopalnianej dawnej Kopalni „Katowice” adaptowany dla potrzeb nowego Muzeum Śląskiego, którego siedziba powstaje obecnie na tym obszarze. Nowoczesna siedziba Muzeum Śląskiego powstanie więc nie przez przypadek na terenach pokopalnianych i uwzględniać będzie także zabytki dziedzictwa i tradycji górniczej Katowic.

 • Galeria „Szyb Wilson” w Katowicach przy ul. Oswobodzenia. Budynki cechowni i łaźni dawnego szybu „Wilson” kopalni „Giesche”, zaadaptowane zostały przez firmę „Pro Inwest” na galerię sztuki nowoczesnej.

 • Zespół historycznej zabudowy dawnej kopalni „Katowice-Kleofas” wtopiony łącznie ze stalową wieżą wyciągową w kompleks handlowo-rozrywkowy „Silesia City Center”. Godny podkreślenia jest przykład ulokowania kaplicy w zabytkowym budynku dawnej maszyny wyciągowej sąsiedniego szybu „Jerzy” . Święta Barbara patronująca górnikom, a także tej kaplicy stanowi dobry przykład zachowania i poszanowania zabytków dziedzictwa kultury górniczej.

Odpowiednich rozwiązań konserwatorskich wymagać będzie zabudowa szybu „Pułaski” przy ul. Szopienickiej 58, obecnej Kopalni Węgla Kamiennego „Wieczorek” dawnej „Giesche” z uwagi na możliwe zakończenie eksploatacji. Zabudowa kopalni to niezmiernie cenny kompleks zabytkowy – stanowiący

całość z pobliskim osiedlem górniczym Nikiszowiec, uznanym w 2011 roku za Pomnik Historii.


Przewodniczący Komisji Stefan Gierlotka podziękował za informację, uznając, że była szczegółową i obszerną. Stwierdził również, że wszystkie kopalnie z wyjątkiem „Staszica” to prawie stulatki i zaproponował, by obiekty, które zmieniły właściciela zostały skontrolowane. Przewodniczący Komisji uważa, że Katowicki Holding Węglowy jest dobrym opiekunem współpracującym z instytucjami pełniącymi ustawową pieczę nad zabytkami poprzemysłowymi górniczymi. Przewodniczący Komisji pytał, czy prywatny właściciel obiektu zabytkowego jest kontrolowany.
Radny Józef Zawadzki zaproponował, by odpowiedzialne służby, trzymające pieczę na zabytkami, postarały się o przegląd kontrolny obiektów mających prywatnych właścicieli.
Radny Tomasz Godziek interesował się losami zespołu zabytkowego będącego własnością kopalni „Wieczorek”, która prowadzi eksploatację, pytał jaka jest perspektywa czasowa do zagospodarowania tego zabytku.
Przedstawiciel KHW Dariusz Wójcik wyjaśniał, że kopalnia „Wieczorek” ma koncesję na wydobycie do 2020 roku i aktualnie trudno planować zagospodarowanie obiektu po ustaniu eksploatacji.
Wiceprezydent Krzysztof Marek dodał, że w poprzednich został złożony wniosek o rewitalizacje osiedla, ale sprawa jest skomplikowana, gdyż teren ma kilku właścicieli. Potrzebne są pieniądze, ale nie ma sponsorów na taki cel, unijne środki mogły by pomóc.
Ad 4.

Przewodniczący Komisji Stefan Gierlotka poprosił o przedstawienie materiału dotyczącego eksploatacji złóż „Pola Panewnickiego”, terenu kontrowersyjnego w ocenie szkód w zabudowie i infrastrukturze Ligoty i Panewnik.
Eksploatację w „Polu Panewnickim” prowadzi Katowicki Holding Węglowy S.A. KWK „Wujek” Ruch „Śląsk” na podstawie koncesji wydanej przez Ministra Środowiska nr 15/2010 z dnia 20.12.2010r. Koncesja zezwala Katowickiemu Holdingowi Węglowemu S.A. do wydobywania węgla kamiennego w pokładzie 409 w granicach obszaru górniczego „Ruda Śląska – Panewniki II”. Koncesja jest ważna do 31.12.2025 roku.

W latach poprzednich w „Polu Panewnickim” prowadzono eksploatację pokładu 409 następującymi ścianami: • ściana nr 1 (eksploatowana w latach 2003-2004)

 • ściana nr 3 (eksploatowana w latach 2005-2007)

 • ściana nr 4 (eksploatowana w latach 2009-2010)

 • ściana nr 5 (eksploatowana w latach 2008-2009)

na podstawie koncesji Ministra Środowiska nr 1/2000 z dnia 20.01.2000 roku, która była ważna do 20.01.2011roku.

Zgodnie z obowiązującą częścią szczegółową planu ruchu KHW S.A. KWK „Wujek” Ruch „Śląsk” na lata 2012-2014 obecnie w „Polu Panewnickim” prowadzona jest eksploatacja ścianą 6 w pokładzie 409. Wydobywanie ścianą 6 rozpoczęło się w grudniu 2012 roku. Na dzień 15.07.2013 roku ściana osiągnęła postęp ok. 480 m. Do jej wybrania pozostało ok. 70 m. Ściana 6 prowadzona jest systemem z zawałem stropu na głębokości ok. 1000 m, na wysokość do 2,6 m. Prognozowane wpływy eksploatacji ściany 6 wywołają na powierzchni wpływy I kategorii terenu górniczego i obniżenia do ok. 0,5 m w dzielnicy Panewniki w rejonie ulic: Koszykowej, Panewnickiej, Łąkowej i Owsianej. Oczyszczalnia w Panewnikach objęta zostanie wpływami I kategorii i obniżeniami poniżej 0.25 m. Dzielnica Ligota nie będzie poddana wpływom górniczym z prowadzonej eksploatacji w „Polu Panewnckim”.

W części szczegółowej planu ruchu – w latach 2013-2014 – przewidziana jest jeszcze do eksploatacji ściana 7 w pokładzie 409. Eksploatacja ściany 7 prowadzona będzie systemem z zawałem stropu na głębokości ok. 1050 m, na wysokość do 2,6 m. Wpływami objęte zostaną głównie tereny leśne i zielone oraz nieliczne obiekty mieszkalne zlokalizowane w rejonie ulic Kuźnickiej i Śmiłowickiej. Prognozowane wpływy eksploatacji ścianą 7 spowodują wystąpienie wpływów I kategorii terenu górniczego oraz obniżenia maksymalnie ok. 0,5 m.

Na etapie opiniowania dodatku do części szczegółowej planu ruchu na lata 2010-2012 KHW S.A. KWK „Wujek”, w październiku 2012 roku, w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania części szczegółowej planu ruchu KHW S.A. KWK „Wujek” Ruch „Śląsk” o 2 lata, tj. do końca 2014 roku Katowicki Holding Węglowy S.A. przedstawił dodatkowe dokumenty:

• opracowanie Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach Ocena wpływów aktualnie projektowanej eksploatacji górniczej w O.G. „Ruda Śląska – Panewniki” na obiekty budowlane ze szczególnym uwzględnieniem osiedla przy ul. Łąkowej w Katowicach na podstawie wyznaczonych wielkości parametrów (a, tgß) dla KHW S.A. KWK „Wujek” ruch „Śląsk” – data realizacji 31.08.2009 rok wraz z suplementem z października 2012 roku,

• wyniki pomiarów geodezyjnych wykonanych w rejonie eksploatowanych ścian w pokładzie 409, w granicach O.G. „Ruda Śląska – Panewniki II”, w okresie od sierpnia 2005 roku do października 2012 roku,

z których wynika, że prognozowane wskaźniki deformacji powierzchni wywołane eksploatacją ściany 6 nie powinny przekroczyć wartości dopuszczalnych dla I kategorii terenu górniczego. Wynika to przede wszystkim z tego, że pokład 409 jest pierwszym eksploatowanym pokładem w „Polu Panewnickim” i znajduje się na bardzo dużych głębokościach. Z obserwacji geodezyjnych wynika, że rzeczywiste wielkości deformacji terenu są zdecydowanie mniejsze od wcześniej prognozowanych wpływów w planie ruchu na lata 2010-2012.

Eksploatacja ścianą 6 w pokładzie 409 powoduje występowanie wstrząsów pochodzenia górniczego, które są silnie odczuwane przez mieszkańców dzielnicy Panewniki. W okresie od grudnia 2012 roku do 30 czerwca 2013 roku eksploatacja ściany 6 wygenerowała 43 wstrząsy wysokoenergetyczne o energii E ≥ 1x105J, w tym 33 o energii rzędu E = 105J i 10 o energii rzędu E = 106J.

Nie wszystkie wstrząsy odczuwane w Panewnikach były wywołane eksploatacją pokładu 409 ścianą nr 6 w OG „Ruda Śląska–Panewniki II”.

W odległości ok. 600 m na północ od osiedla przy ul. Panewnickiej 335-367, na terenie Rudy Śląskiej, prowadzona jest eksploatacja pokładów 504 i 506 w partii K w OG „Ruda Śląska-Radoszowy” następującymi ścianami: • ściana nr 1/pok 504 (eksploatowana w roku 2011)

 • ściana nr 2/pok 504 (eksploatowana w roku 2011)

 • ściana nr 3/pok 504 (eksploatowana w roku 2012)

 • ściana nr 4/pok 504 (przewidziana do eksploatacji w roku 2014)

 • ściana nr 1/pok 506 (eksploatowana w roku 2013)

 • ściana nr 2/pok 506 (przewidziana do eksploatacji w roku 2014)

Mieszkańcy Panewnik odczuwają duży dyskomfort spowodowany występowaniem wstrząsów górniczych. Inną kwestią jest sprawa szkodliwego oddziaływania wstrząsów na obiekty budowlane.

Problem ten jest złożony i wymaga analizy obejmującej określenie przyspieszeń drgań gruntu w miejscu położenia obiektu i porównanie ich z przyjętymi skalami przyspieszeń w aspekcie warunków posadowienia i stanu budynku.

W celu monitorowania zjawisk wstrząsowych, spowodowanych eksploatacją górniczą, KHW S.A. KWK "Wujek" utrzymuje sieć stanowisk do pomiaru przyspieszeń drgań gruntu, w tym dwa punkty pomiarowe w rejonie dzielnicy Panewniki.

Również miasto Katowice monitoruje w sposób ciągły aktywność sejsmiczną w rejonie Panewnik za pomocą własnej aparatury kontrolno-pomiarowej, zainstalowanej przez Urząd Miasta w Oczyszczalni Ścieków „Panewniki” przy ul. Panewnickiej 330. Uzyskiwane zapisy są porównywalne z wynikami pochodzącymi z sieci kopalnianej i danymi z Górnośląskiej Regionalnej Sieci Sejsmologicznej Głównego Instytutu Górnictwa.

KHW S.A. KWK "Wujek" zapewnia, że zarejestrowane (występujące) wstrząsy spowodowane działalnością górniczą prowadzoną w granicach OG "Ruda Śląska-Panewniki II" nie stanowią zagrożenia dla bezpieczeństwa powszechnego i użytkowania obiektów powierzchniowych, a wszelkie ewentualne uszkodzenia budynków spowodowane ww. wstrząsami będą usuwane na koszt kopalni.

Uszkodzenia budynków, które wystąpiły w wyniku wstrząsów, mieszkańcy mogą zgłaszać pisemnie w Dziale Szkód Górniczych KWK "Wujek" (druk wniosku o naprawienie szkody do pobrania na stronie internetowej Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. http://www.khw.pl ), o czym informowani są wszyscy zgłaszający się w tej sprawie do Biura Geologii i Górnictwa Urzędu Miasta Katowice.

Od dnia 01.12.2012 roku do dnia 15.07.2013 roku do KWK "Wujek" z rejonu Panewnik wpłynęło ogółem 15 wniosków o naprawienie szkody (w tym 8 wniosków jest w trakcie rozpatrywania, 3 wnioski zostały uznane – stwierdzono związek przyczynowo-skutkowy z ruchem zakładu górniczego – a 4 wnioski nie zostały uznane) oraz 1 wniosek o zwrot kosztów zabezpieczeń nowobudowanych budynków.

KWK "Wujek" mając na względzie uciążliwości wstrząsów wysokoenergetycznych, sygnalizowane przez mieszkańców, podjęła działania w zakresie profilaktyki górniczej polegające na wykonywaniu strzelań torpedujących w skałach stropowych dla rozładowania naprężeń w górotworze oraz na ograniczeniu dobowego postępu wybieranej ściany do 2 zmian na dobę.


Przewodniczący Komisji Stefan Gierlotka podziękował za komentarz pytając równocześnie, jaki wpływ eksploatacji górniczej jest na koryto rzeki Kłodnicy.
Naczelnik Roman Kupka wyjaśniał, że eksploatacja uregulowała koryto Kłodnicy, co stwierdzono w opracowaniu po przeprowadzonych badaniach w tym zakresie.
Przewodniczący Komisji Stefan Gierlotka pytał, czy Biuro Geologii i Górnictwa odnotowuje skargi mieszkańców spowodowane działaniami eksploatacyjnymi.
Kierownik Biura Halina Frolik wyjaśniała, że kilka skarg odebrano w kwietniu i maju br. Aktualnie nie było zgłoszeń, ale prowadzi się kontrolę i profilaktykę zapobiegającą działaniom eksploatacyjnym w omawianym terenie.
Przedstawiciel KHW Wojciech Kosek stwierdził, że niezadowolenie zawsze będzie, gdyż mieszkańcy terenów eksploatacyjnych odczuwają skutki w różnym natężeniu i nie wszystkie są spowodowane wydobyciem, niektóre pochodzą z niedopełnienia zaleceń budowlanych. Często są zgłaszane uszkodzenia elementów wykończeniowych.
Przewodniczący Komisji Stefan Gierlotka uważa, że można się spodziewać interwencji mieszkańców i roszczeń odszkodowawczych, ale nastroje temu towarzyszące nie powinny brać góry nad faktami. Interesy kopalń to jedno, a pretensje mieszkańców to drugie. Ważnym jest kompromis i satysfakcja mieszkańców z rozstrzygnięć ich roszczeń.
Wiceprezydent Krzysztof Marek wyjaśniał, że już w latach 1990-2000 Okręgowy Urząd Górniczy mało rzetelnie informował o zagrożeniach, określając je w kategoriach lekkich. Natomiast w rejonie pola nie miało być eksploatacji, ale kopalnia „Śląsk” uzyskała poprzez NSA zgodę na wydobycie, a tymczasem wydano pozwolenie na budowę. Trudny temat biorąc pod uwagę, że energetyka bazuje na węglu, kopalnie płacą podatki, mają fundusz na szkody czynione eksploatacją.
Przewodniczący Komisji Stefan Gierlotka nadmienił, że rozmowy z mieszkańcami poszkodowanymi skutkami eksploatacyjnymi są emocjonalne, wywołują często ostre spięcia, ale w efekcie znajduje się rozwiązanie i załatwienie spraw. Zdaniem Przewodniczącego zdarza się roszczenie wynikające z tzw. taniego domu, gdzie nie ma kontroli nadzoru względem dotrzymania wskazań wynikających z budowy w terenie zagrożonym.
Radny Józef Zawadzki pytał, czy KHW prowadzi kontrolę podczas budowy na zagrożonym eksploatacją terenie.
Przedstawiciel KHW Wojciech Kosek wyjaśniał, że właściciel ma opinię o terenie i wpływ na zabezpieczenie budowanego domu przed skutkami eksploatacji górniczej, gdyż projekt budowlany zawsze to uwzględnia, a nadzór musi wpisać do książki budowy fakty wykonania zabezpieczeń.
Ad 5.

Przewodniczący Komisji Stefan Gierlotka przedstawił Komisji informację o podjętych działaniach z zakresu górnictwa między posiedzeniami Komisji:

 • Ministerstwo Środowiska przesłało do Prezydenta Miasta Katowice do zaopiniowania 2 wnioski firmy Lane Resources Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie o udzielenie koncesji na poszukiwanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w obrębie:

• obszaru koncesyjnego „Katowice” (bloki nr 370, 371, 390, 391, 392)

• obszaru koncesyjnego „Pszczyna” (bloki nr 370, 389, 390, 391, 410, 411).


Kierownik Biura Geologii i Górnictwa Halina Frolik wyjaśniała, że są to wstępne poszukiwania, bez wierceń jako0 rozpoznanie. Jak będzie projekt robót miasto otrzyma ponownie do zaopiniowania.


 • Informacja o postanowieniach Prezydenta Miasta Katowice dotycząca planów ruchu na terenach eksploatacyjnych kopalń prowadzących wydobycie na terenach miasta Katowice.


Ad 6. Nie wniesiono spraw ani nie złożono wniosków na posiedzeniu.
Ad 7. Przewodniczący Komisji Stefan Gierlotka stwierdził wyczerpanie porządku obrad, podziękował Zebranym za udział i zamknął posiedzenie.

Przewodniczący Komisji


Stefan Gierlotka

Przewodniczący Komisji Stefan Gierlotka stwierdził wyczerpanie porządku obrad, podziękował za udział i zamknął posiedzenie.

Przewodniczący Komisji


Stefan Gierlotka
©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość