Strona główna

Budowa ciągów pieszo-rowerowych łączących sąsiadujące osiedla z węzłem integracyjnym przy pętli Nowa Łódzka Zad. Budowa ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż ul. Augustowskiej, Zad. Budowa ciągu pieszo- rowerowego przy ul


Pobieranie 17.41 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar17.41 Kb.

Budowa ciągów pieszo-rowerowych łączących sąsiadujące osiedla z węzłem integracyjnym przy pętli Nowa Łódzka

Zad. 1. Budowa ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż ul. Augustowskiej,
Zad. 2. Budowa ciągu pieszo- rowerowego przy ul. Gen. Kazimierza Sosnkowskiego i ul. Alojzego Bruskiego w kierunku ul. Augustowskiej,
Zad.3. Budowa ciągu pieszo-rowerowego do ul. Sosnowskiego.

Inwestycja realizowana w ramach zadania: „Budowa ulicy Nowej Łódzkiej w Gdańsku”1. Opis

Inwestycja pn.: „Budowa ulicy Nowej Łódzkiej w Gdańsku”, finansowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 -2013, początkowo dotyczyła budowy ulicy Nowej Łódzkiej – obecnie Alei Vaclava Havla. Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców sąsiadujących z węzłem integracyjnym Nowa Łódzka osiedli, w ramach dodatkowego dofinansowania, zadanie rozszerzono o realizację kolejnych zadań związanych m.in. z budową ciągów pieszo rowerowych łączących pobliskie osiedla z węzłem integracyjnym.

Teren objęty budową położony jest w rejonie ulic Świętokrzyskiej i Kampinoskiej z przebiegającym pośrodku pasem drogowym ulicy Augustowskiej. Obszar realizacji graniczy z ul. Kampionoską, z nieurządzonymi terenami przyległymi do ulicy Świętokrzyskiej oraz z pętlą tramwajową i terenami dawnych ferm. W pobliżu ciągów znajduje się również zbiornik retencyjny na Potoku Oruńskim, a dalej osiedla Oruni Górnej (w rejonie ulic Bruskiego, Dywizji Wołyńskiej i Sosnkowskiego). Wykonawcą inwestycji jest firma WPRD GRAVEL Sp. z o.o.

Inwestycja realizowana była w ramach II postępowaniach przetargowych:

Postępowanie I

ZAD. 1 Budowa ciągu pieszo-jezdnego i pieszo-rowerowego w ciągu istniejącej ul. Augustowskiej przebiegającego od ul. Kampinoskiej do linii rozgraniczającej pas drogowy w ul. Nowej Świętokrzyskiej.Realizacja obejmowała:

 • budowę ciągu pieszego – jezdnego z ograniczonym dostępem dla ruchu pojazdów (dojazd eksploatacyjny do zbiornika retencyjnego) w ulicy Augustowskiej - o nawierzchni z asfaltu czarnego - na odcinku zlokalizowanym poniżej pętli tramwajowej od drogi technologicznej do miejsca włączenia się drogi technologicznej przy zbiorniku retencyjnym z ul. Augustowską.

 • przebudowę nawierzchni ul. Augustowskiej na odcinku 180m od ul. Świętokrzyskiej do skrzyżowania z drogą technologiczną zbiornika retencyjnego - o nawierzchni z płyt drogowych pełnych oraz wykonanie muru oporowego.

 • budowę ciągu pieszo – rowerowego łączącego wyż. wym. ciąg pieszo – jezdny z ulicą Kampinoską, o nawierzchni z asfaltu czarnego. Na fragmencie ciągu pieszo – rowerowego wykonano również schody terenowe, stanowiące znaczny skrót dla mieszkańców.

 • wykonanie nasadzeń zastępczych tj. 63 szt. drzew oraz 588 m2 krzewów na terenie przeznaczonym pod zieleń w granicach Gminy Miasta Gdańska pozostających w administracji Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku.


Szczegółowy zakres realizacji zadania obejmował:

- budowę ciągu pieszo – jezdnego (310 m),

- wykonanie nawierzchni z płyt drogowych pełnych (180m),

- wykonanie muru oporowego,

- budowę ciągu pieszo – rowerowego (568 m),

- budowę chodników (80 m),

- wykonanie schodów terenowych z balustradą (75 m),

- budowę oświetlenia ciągów oraz kanalizacji deszczowej,

- wykonanie nasadzeń zastępczych.

Postępowanie II

ZAD. 2 Budowa ciągów pieszych od zabudowań przy ul. Gen. Kazimierza Sosnkowskiego i ul. Alojzego Bruskiego w kierunku ul. Augustowskiej.Realizacja obejmowała wykonanie:

 • ciągu pieszo - jezdnego - prowadzącego od zbiornika retencyjnego przy ulicy Augustowskiej do miejsca włączenia ciągu pieszo – rowerowego w kierunku osiedla mieszkaniowego przy ul. Alojzego Bruskiego - o nawierzchni z asfaltu czarnego, z ograniczoną dostępnością dla ruchu pojazdów,

 • budowę ciągu pieszo- rowerowego - łączącego koniec ciągu pieszo – jezdnego z ulicą Dywizji Wołyńskiej o nawierzchni z asfaltu czarnego,

 • budowę ciągu pieszego z kostki betonowej i schodów terenowych łączących wyż. wym. ciąg pieszo – rowerowy z budynkami mieszkalnymi przy ul. A. Bruskiego.

  Szczegółowy zakres zadania obejmował:
  - budowę ciągu pieszo – rowerowego (399 m),
  - budowę ciągu pieszo – jezdnego (184 m),
  - budowę chodników (175 m),
  - wykonanie schodów terenowych z balustradą od strony ul. Podleckiego oraz Dywizji Wołyńskiej (52 m),
  - budowę oświetlenia ciągów oraz kanalizacji deszczowej

  ZAD. 3 Budowy ciągu pieszego od węzła integracyjnego Nowa Łódzka do ul. Sosnkowskiego:  Realizacja obejmowała wykonanie:

  - ciągu pieszego o długości 113m i szerokości 3m łączącego pętlę tramwajową w sąsiedztwie ulicy Sosnowskiego z ul. Alojzego Bruskiego oraz wykonanie oświetlenia i kanalizacji deszczowej ciągu.2. Terminy

POSTĘPOWANIE I

Data podpisania umowy 29.05.2013 r. 1. rozpoczęcia robót 04.06. 2013 r.

 2. zakończenia 29.10.2013 r.

 3. zakończenia pielęgnacji zieleni 29.10.2016 r.


POSTĘPOWANIE II
Data podpisania umowy 29.05.2013 r.

 1. rozpoczęcia robót 04.06. 2013 r.

 2. zakończenia 15.11.2013 r.

 3. zakończenia pielęgnacji zieleni 29.10.2014 r.5. Koszt przedsięwzięcia:

POSTĘPOWANIE I (zad 1)- 1 568 192,68zł.
POSTĘPOWANIE II (ZAD. 2 i 3)- 918 585,19zł


 1. udział Miasta powyżej 25 % - Gmina Miasta Gdańsk

 2. środki z UE do 75% w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 -2013;


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość