Budowa drogi z Grąblewa do drogi powiatowej nr 705 w gminie Grodzisk Wielkopolski”Pobieranie 37.73 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar37.73 Kb.
Szanowni Państwo,
"Europa potrzebuje Polski. Polska potrzebuje Europy. Wejście w struktury Unii Europejskiej na równych prawach z innymi państwami jest dla naszego Narodu i innych bratnich narodów słowiańskich jakąś dziejową sprawiedliwością, a z drugiej strony może stanowić ubogacenie Europy".

To słowa zostały wypowiedziane przez naszego Wielkiego Rodaka Papieża Jana Pawła II, do uczestników narodowej pielgrzymki do Rzymu 19 maja 2003 r.

Przypominam dziś te słowa Ojca Świętego - wielkiego człowieka, wizjonera, który tak bardzo wpłynął na przemianę oblicza naszej ojczystej ziemi, ale i całego kontynentu i świata, w ten czas gdy Polska świętuje swoje 10 – lecie wejścia do struktur Unii Europejskiej.
Wszelkie zmiany budziły obawy Polaków, jednak nadzieje były silniejsze. Poza szansami na wsparcie finansowe pozwalające na szybszy rozwój gospodarki infrastruktury, nie bez znaczenia miała perspektywa swobodnego poruszania się, osiedlania, pracy czy nauki na obszarze państw należących do UE. Większość obaw została rozwiana, a nadzieje spełnione.
Z wielką determinacją i skutecznością zabiegaliśmy i zabiegamy o środki w ramach programów operacyjnych, przyjętych do realizacji w latach 2004 – 2006, oraz w okresie programowania 2007 – 2013.
Pozwólcie Państwo, że w kilku zdaniach przedstawię projekty, które na terenie naszej gminy udało się zrealizować przy współudziale funduszy unijnych:
Budowa drogi z Grąblewa do drogi powiatowej nr 705 w gminie Grodzisk Wielkopolski”.

Droga ta o długości około 1600 m stanowi dojazd ze wsi Grąblewo do drogi nr 705. Droga wykorzystywana jest jako skrót do terenów położonych w północnej części Grodziska Wielkopolskiego, ze szczególnym uwzględnieniem dojazdu do zakładów produkcyjnych. Możliwość pozyskania na realizację tego projektu środków z Unii Europejskiej, a w szczególności z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ukazała, się w roku 2004. Opracowano wniosek w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Regionalnego Rozwoju, który został pozytywnie oceniony przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Dzięki podpisaniu umowy z Wojewodą Wielkopolskim, pozyskaliśmy środki na realizację tego zadania w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych projektu, na które to składają się środki pochodzące z Unii Europejskiej jak również z budżetu państwa.

Dziś ta droga o szerokości 6 m stanowi trakt, z którego korzystają rolnicy uprawiający buraki cukrowe. Drogą także dowozi się uczniów ze wsi Słocin do Szkoły Podstawowej w Grąblewie i Szkoły Podstawowej nr 1 w Grodzisku. Jest także miejscem rekreacji rowerowej mieszkańców gminy,

Ogólny koszt zadania wynosił 941 711 zł. Refundacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 685 937 zł oraz 91 458 zł. z budżetu państwa.


Obwodnica południowa Grodziska Wielkopolskiego

Na potrzebę budowy obwodnicy Grodziska Wielkopolskiego wskazywali mieszkańcy i użytkownicy dróg już od kilkudziesięciu lat.

We wrześniu 2000 roku powstało pierwsze 200 m nowej obwodnicy kolejne 450 m, w roku następnym. Ten ostatni 650 m odcinek umożliwił wprowadzenie zmian w ruchu pojazdów częściowo odciążających miasto.

Pod koniec 2003 r. opracowana została dokumentacja na kolejny, prawie trzy kilometrowy odcinek obwodnicy, na potrzebę której gmina wykupiła ponad 8 ha gruntów za cenę 1.307.376 zł.

W październiku 2004 r. Regionalny Komitet Sterujący ogłosił listę projektów, które będą finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Na liście ujęto m. in. zadanie pod nazwą „Budowa obejścia drogowego miasta Grodziska Wlkp. w ciągu drogi wojewódzkiej nr 308”, jednocześnie wskazując na beneficjenta - Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu.

Pierwsze prace i pierwsze niespodzianki. Jak przy każdej tego typu inwestycji prowadzony był nadzór archeologiczny. W czasie prac natrafiono na nietypowe ślady, które po sprawdzeniu ich przez grupę archeologów okazały się pozostałościami wczesnośredniowiecznej osady z X lub XI wieku. Dla wykonawcy jest to duże utrudnienie, dla miasta i jego historii niezwykle cenne znalezisko.

Nowo wybudowana obwodnica południowa naszego miasta wpłynęła znacząco na poprawę bezpieczeństwa i płynność ruchu drogowego. Odciążyła także stare zabytkowe centrum, centrum, które w całości objęte jest strefą ochronną Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Dla przyszłości miasta duże znaczenie mają tereny Grodziskiej Strefy Przemysłowej. Obwodnica to dogodny wyjazd pojazdów ze strefy pominięciem miasta w kierunku granicy państwa, Poznania i Zielonej Góry. To duży atut dla tego obszaru.

Wybudowana obwodnica ma długość 2970 mb i szerokość 7,00 m. W jej ciągu znajduje się 5 skrzyżowań, które zaprojektowano z uwzględnieniem elementów pozwalających na zachowanie bezpiecznych warunków ruchu, w tym sygnalizacje świetlne. W obrębie 2 skrzyżowań wybudowane zostały ekrany akustyczne dla ochrony przyległych zabudowań przed hałasem. Obwodnica posiada klasę drogi wojewódzkiej „G” (droga główna ruchu przyspieszonego).

Wartość robót wyniosła - 10.628.067 zł w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 7.458.689 zł.

Udział Gminy Grodzisk Wielkopolski wyniósł - 1.919.743 złWiejskie Centrum Kultury i Sportu w Ptaszkowie

Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony w ramach działania 2.3. „Odnowa wsi oraz zachowania i ochrona dziedzictwa kulturowego” do Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 - 2006” już w roku 2005. Szansa na sfinansowanie projektu pokazała się we wrześniu 2007 roku, kiedy zwiększono środki na realizację zadań zgłoszonych w tym działaniu. 14 września 2007 roku Gmina Grodzisk Wielkopolski, podpisała z Zarządem Województwa Wielkopolskiego umowę o dofinansowanie projektu. Zakładał on rozbudowę wraz z przebudową istniejącego parterowego budynku, znajdującego się na boisku piłkarskim w Ptaszkowie. W ten sposób powstał obiekt o funkcjach sportowych i kulturalnych. W budynku powstała: świetlica wiejska wraz z jej zapleczem socjalno – sanitarnym, nowoczesny zespół pomieszczeń sportowych i sanitarnych.

Wybudowany obiekt służy mieszkańcom wsi i zaspokajaniu ich potrzeb społecznych i kulturalnych. Wpłynął pozytywnie na integrację mieszkańców Ptaszkowa i jakość ich życia codziennego. Obiekt użytkowany jest także przez drużyny piłkarskie z terenu Gminy Grodzisk Wielkopolski, do rozgrywania meczy ligowych z powodu braku stadionu.

Zadanie zostało wykonane za kwotę 848 448 zł, z czego 450 000 zł pochodziło ze środków unijnych.

Jednym z priorytetowych dział gminy jest poprawa stanu środowiska naturalnego. Gmina Grodzisk Wielkopolski jest objęta Krajowym Programem Oczyszczania Ścieków, co obliguje ją do modernizacji istniejącej oczyszczalni ścieków przy jednoczesnym rozbudowaniu systemu kanalizacji sanitarnej na terenie całej aglomeracji.

Chcąc sprostać unijnym dyrektywom gmina podjęła realizację projektu pt. Kompleksowe zagospodarowanie zlewni ścieków rzeki Obry.

Projekt o wartości 52,5 mln zł uzyskał dofinansowanie w wysokości ponad 31 mln złotych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko działanie 1.1 Gospodarka Wodno-Ściekowa. Projekt obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie gminy Grodzisk Wielkopolski w miejscowościach : Grodzisk Wielkopolski, Grąblewo, Słocin, Zdrój i Ptaszkowo oraz rozbudowę i modernizacje oczyszczalni ścieków w Grodzisku Wielkopolskim. Realizację inwestycji, która potrwa do roku 2015.

Kolejnym działaniem proekologicznym przeprowadzonym przez gminę przy współudziale środków unijnych jest projekt pod nazwą: „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w rejonie miejscowości Albertowsko”. Projekt został wybrany do realizacji w październiku 2006 roku. Dziś można powiedzieć: w Albertowsku płynie woda. Wartość zadania to 663 246 zł, z tego 566 350 pochodziło ze środków unijnych.


Grodzisk stawia na sport. Stąd wiele działań zmierzających do poprawy infrastruktury.

Niewątpliwie spektakularnym sukcesem gminy Grodzisk Wielkopolski

było uzyskanie dofinansowania na projekt pod tytułem „Zespół otwartych obiektów sportowo – rekreacyjnych w Grodzisku Wielkopolskim" który otrzymał finansowe wsparcie z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z priorytetu 5 „Opieka Zdrowotna i Opieka nad Dzieckiem”. Projekt zakładał wybudowanie kompleksu sportowego oraz prowadzenie zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z Gminy Grodzisk Wielkopolski, do 30.04.2011 roku.


I etapem było wybudowanie kompleksu sportowego o powierzchni 9.730 m³, w skład którego wchodzi: boisko do koszykówki, boisko wielofunkcyjne o nawierzchni z trawy syntetycznej, boisko do kometki i piłki siatkowej, 5 trybun z siedziskami PCV, boisko trawiaste z trawy naturalnej, bieżnia okólna 4 – torowa o nawierzchni poliuretanowej, bieżnia 6 – torowa, skocznia wzwyż, rzutnia do pchnięcia, boisko do piłki plażowej, skocznia w dal o nawierzchni poliuretanowej.
II etap projektu to realizacja na tych obiektach Programu profilaktyki zdrowotnej „Bądźmy zdrowi”.

Program polega na organizacji pozalekcyjnych, ukierunkowany na ograniczenie wad postawy i otyłości występującej wśród dzieci i młodzieży gminy Grodzisk Wielkopolski.

Dodatkowym elementem tego projektu jest zapobieganie patologiom społecznym i nałogom wśród młodego pokolenia, poprzez zaproponowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu.

Ważnym elementem programu jest organizacja zajęć sportowych integracyjnych dla dzieci zdrowych i niepełnosprawnych oraz imprez łączących pokolenia. Stąd duży nacisk na organizację zawodów, olimpiad i spartakiad opartych na regułach fair play.

Całkowita wartość projektu: 510 508 euro

Wysokość dofinansowania: 429 670 euro


Wiejskie Centrum Kultury i Sportu w Zdroju

Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony w ramach działania 2.3. „Odnowa wsi oraz zachowania i ochrona dziedzictwa kulturowego” do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013” już w roku 2009. Przeszedł on pozytywną ocenę i został skierowany do dofinansowania. Projekt zakładał remont istniejącego wigwamu, budowę nowoczesnej strzelnicy sportowej oraz zagospodarowanie terenu wokół, stworzenie miejsc parkingowych, oświetlenie oraz mała architektura.

Amatorzy sportów strzeleckich, mają do dyspozycji oddaną w użytkowanie Klubowi Oficerów Rezerwy w Grodzisku Wielkopolskim najnowocześniejszą,

sześciostanowiskową strzelnicę sportową w województwie Wielkopolskim wraz z budynkiem strzeleckim.

Zadanie zostało wykonane za kwotę 833 206,66 z czego 330 165,00 zł pochodziło ze środków unijnych.
W roku 2009 Ośrodek Pomocy Społecznej realizował projekt szkoleniowy dla grupy 50+ oraz w ramach łączenia pokoleń. Projekt tzw. miękki realizowany był w 100 % w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na łączną kwotę 1 399 977,21 zł. Gminne przedszkole realizowało także dwa projekty, które również dofinansowane były z PO KL. Pieczo i sześciolatek w świecie liter to projekty zajęć rozwijających dla dzieci przedszkolnych. Wartość obu zadań to 81 025,40 zł.
Kolejnym działaniem mającym na celu zwiększenie atrakcyjności turystycznej gminy Grodzisk Wielkopolski był projekt pod nazwą: Poprawa infrastruktury rekreacyjno – turystycznej poprzez budowę ścieżki pieszo – rowerowej z Grodziska Wielkopolskiego do Woźnik. Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W ramach zadania wykonano ponad 9 km, ścieżki o szerokości 2,5 m, która na odcinku Grodzisk Wielkopolski – Ptaszkowo została dodatkowo oświetlona. Cała trasa została wyposażona w ławeczki, kosze na śmieci oraz oznakowanie rowerowe. Ścieżka jest elementem 26 km szlaku Pielgrzyma, który wiedzie od Barnarda do Bernarda, ukazując najciekawsze zabytki sakralne i historyczne naszego regionu.

Całkowita wartość projektu: 3 149 902,12 zł

Wysokość dofinansowania: 2 274 229,32 zł.
Chcąc kontynuować podjęte zamierzenia, w roku 2011 złożyliśmy wniosek do PROW na budowę ścieżki pieszo – rowerowej tym razem w miejscowości Zdrój. Inwestycja ta polegała na budowie ścieżki o długości ok. 1,3 km, wraz z oznakowaniem i oświetleniem. Wartość zadania to 863 340,00 zł, z czego 500 000 tysięcy pochodziło z dofinansowania z UE.
Jednym z ważniejszych dla mieszkańców naszej gminy projektów była zrealizowana w roku 2011 budowa obwodnicy północnej Grodziska Wielkopolskiego. Tym samym Grodzisk Wielkopolski zyskał ring, który pozwala okrążyć miasto, nie przejeżdżając przez centrum, łącząc drogę wojewódzką nr 308, z drogą powiatową nr 2723P. Powstała droga o długości 1,8 km i szerokości 7m z nawierzchni bitumicznej. W ramach zadania powstały trzy ronda wraz z oświetleniem oraz odcinki ścieżki pieszo – rowerowej. Projekt zrealizowany był z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach WRPO. Wielkość dofinansowania to 5 787 856,36 zł. Dzięki tej inwestycji, Grodzisk Wielkopolski stał się bezpiecznym miastem na miarę europejskich standardów.
Mając na uwadze poprawę warunków życia mieszkańców wsi, gmina Grodzisk Wielkopolski w roku 2011 złożyła wniosek na rozbudowę świetlicy wiejskiej w Borzysławiu wraz z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy na cele rekreacyjne. Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” z Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007-2013. W wyniku realizacji inwestycji wykonano remont świetlicy wraz z zapleczem socjalno – sanitarnym, budowę boiska piłkarskiego wraz z oświetleniem, plac zabaw oraz altanę rekreacyjną. Wartość projektu: 631 065,76 zł, z czego 384 796,00 zł pochodziło z dofinansowania z Unii Europejskiej.
W tym samym roku korzystając z możliwości pozyskania funduszy w ramach PROW, oś 4 Leader, zrealizowano następujące projekty:

- oznakowanie szlaków pieszo – rowerowych,

- wydano przewodnik pieszo – rowerowy,

- zrealizowano projekt „Tu jest moje miejsce, tu jest mój dom”,

- powstały 2 WEB – Kioski,

- zrealizowano projekt „Babskie wieczory”,

Łączna wartość wszystkich projektów wynosi 160 000,00 zł, z czego 99 691,00 zł pochodziło z funduszy unijnych.


W latach 2012/2013 zrealizowano projekt pn. „Indywidualizacja procesu nauczania w edukacji wczesnoszkolnej drogą do sukcesu”. W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zrealizowano zajęcia pozalekcyjne w klasach I-III szkół podstawowych z terenu gminy Grodzisk Wielkopolski. Wartość projektu realizowanego w latach 2012 i 2013 wynosi 321 606,59 zł. Projekt w 100 % był finansowany ze środków unijnych.
Jednym z najważniejszych zadań jakie samorząd grodziski przyjął do realizacji w roku 2013 była budowa stacji uzdatniania wody w Kąkolewie.

Tym samym rozwiązaliśmy problem, który dotykał mieszkańców tej wsi oraz Albertowska i Sworzyc. Stan urządzeń, które działały na tym obiekcie groził w każdej chwili awarią, a jakość wody pozostawiała wiele do życzenia. W niedalekiej przyszłości ta stacja będzie włączona w cały system zasilania wody w Gminie i wraz ze stacją w Woźnikach stanowić będzie wspomaganie głównej stacji znajdującej się przy ul. Mikołajczyka.

To rozwiązanie pozwoli także na przejęcie Białej Wsi, do tej pory zasilanej z opalenickiego ujęcia w Kopankach, umożliwi podłączenie Rojewa po wybudowaniu tam sieci, a także Czarnej Wsi po likwidacji tamtejszego mało wydajnego ujęcia. Połączenie Białej Wsi z Lasówkami zamknie pętlę, która opasa swym zasięgiem całą gminę. Powstał jeden spójny system dostarczający naszym mieszkańcom, zdrową czystą wodę. Wodę, która niezbędna jest człowiekowi do życia. Wydajność stacji wynosi 100m³/h.
Wartość zadania: 3 268 772,33 zł

Wartość dofinansowania: 1 965 152,64 zł


W roku 2013 gmina ponownie skorzystała z możliwości pozyskania dofinansowania z ramach PROW, oś 4 Leader. Dzięki temu zrealizowano następujące projekty:

- kształtowanie obszaru o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców wsi Kurowo poprzez budowę drogi, chodnika i oświetlenia,

- Powstanie Wielopolskie w Pamięci Grodziszczan, przypomnijmy, że w ramach tego zadania powstał pomnik Powstańca Wielkopolskiego.

Łączna wartość zrealizowanych projektów wynosi 346 608,13 zł, z czego 210 071,00 zł pochodzi z dofinansowania z Unii Europejskiej.


W roku 2014 zrealizujemy z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich jeszcze wiele inwestycji:

-plac zabaw i boisko sportowe w Kąkolewie

- Gminne Centrum Informacji Grodzisku Wielkopolskim

- Skwer na przejściu łączącym Plac Powstańców Wielkopolskich z ulicą Chopina w Grodzisku Wielkopolskim

- chodnik w Ptaszkowie

- remont świetlicy wiejskiej w Sworzycach.

Łączna wartość tych zadań to ponad 970 000 zł., a dofinansowanie z PROW to kwota ponad 600 000 zł.

To nie wszystkie projekty, na realizacje których ubiegaliśmy się o dofinansowanie. Wiele czeka na dofinansowanie. Mamy nadzieję, że i one zostaną skierowane do realizacji. Mówię tu między innymi o sali gimnastycznej w Ptaszkowie i drodze do Słocina.

Warto przy tej okazji wspomnieć o programach krajowych. W tej materii także możemy pochwalić się szeregiem zrealizowanych zadań. Wybudowaliśmy dwa kompleksy boisk Orlik 2012, boisko wielofunkcyjne, przebudowaliśmy 3 skrzyżowania na rondo oraz nowy odcinek ulicy Kolejowej w Grodzisku Wielkopolskim. Wyremontowaliśmy także lokale na potrzeby mieszkań socjalnych, w opuszczonych budynkach szkoły i restauracji.


Szanowni Państwo,

Lista dokonań ostatnich lat jest bardzo długa, a nakłady inwestycyjne w latach 2004 - 2012 wyniosły blisko 100 mln zł. To duży sukces. Z pełną odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że wykorzystaliśmy wszystkie możliwe szanse na rozwój naszej małej ojczyzny, który możliwy był dzięki członkostwu Polski w UE.

Szanowni Państwo,

Jan Paweł II nasz wielki rodak powiedział:

„Młodzi ludzie mogą i muszą brać udział w budowie nowej Europy, wnosząc wkład swych aspiracji i ideałów, nauki i pracy, twórczości i wielkodusznego oddania".

Mając tego świadomość władze Grodziska kładą nacisk na wszechstronne wykształcenie dzieci i młodzieży.

Stąd bogata baza oświatowa, wiele obiektów sportowych na których mogą rozwijać się i kształtować swoje charaktery.

Zjednoczona Europa otworzyła przed nimi ogromne możliwości rozwoju.

Mają możliwość kontaktów z rówieśnikami z innych państw Europy, głównie dzięki umowom partnerskim podpisanym przez naszą gminę. Mogą wraz z nimi cieszyć się wolnością, Europą bez granic. Wraz z nimi iść za swoimi marzeniami.
Szanowni Państwo,
Naród Polski ciężką pracą, odwagą i konsekwencją stworzył sobie wielką, historyczną szansę. 10 lat temu otworzył drzwi do świata, o którym marzyły całe pokolenia Polaków.
Dziś wolni, ufni wobec świata, przyjaźni ludziom wchodzimy w kolejną dekadę.
Na tę przyszłość życzę Państwu, życzę wszystkim mieszkańcom naszej gminy wytrwałości, cierpliwości, optymizmu i szczęścia.

A nade wszystko pewności, że we Wspólnocie liczy się człowiek. Każdy człowiek, bez względu na zamożność i miejsce zamieszkania, swoją tradycję, obyczaje, znajomość języków obcych.Pamiętajmy: to my – codzienną pracą i życiem kształtujemy swoją rzeczywistość. Budujemy wspólnie naszą nową Europę.

Dziękuję za uwagę.
: Image -> files
Image -> Filozofia nauki 2 (2013) Recenzja: Cztery Monografie Romana Murawskiego
Image -> Iaeste – Memories from iaeste training The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience
files -> Do obwodu Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Grodzisku Wielkopolskim należą
files -> Lista powstańców wielkopolskich 1918/19 z Ziemi Lwóweckiej
files -> Powstańcy Wielkopolscy 1918-1919 Ziemi Opalenickiej Polegli i zmarli
files -> Dhpc nr 1 Bezpośredni komunikat przeznaczony dla specjalistów ochrony zdrowia dotyczący braków pedea® oraz informacja o produkcie zastępczym
files -> Zasłużeni dla miasta i gminy Grodzisk Wielkopolski Wnioskujący Kandydat Data przyznania Data wręczenia
files -> Wielkopolskie Forum Lokalnych Grup Działania
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy